ii ZATERDAG 6 JUNI 1942 No. 49 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. TER OVERDENKING. Gelukkig is hij, die tegelijk in verleden, heden en toekomst kan leven. Zich buigen voor God is zich verheffen in de oogen der men- schen. De beste soort van moed is de moed om te doen wat goed en rechtvaardig is. LEVENSMOED. Hoe dikwijls hebben we de laat ste maanden gemopperd op de koude winden, de droogte, de slechte groei, en dat na zoo'n strengen winter hoe moest dat alles nog terecht komen, juist nu in een tijd, waarin we alles zoo noodig hebben. Maar ziet, de Junimaand is ingetreden met heerlijke zonneschijn na een weldadige regen en alles groeit en is fleurig, ontplooit zich volle rijke schakeering en onze onrust daaromtrent is weer voor bij. Maar dan is er weer wat an ders, een veelheid van gebeuren en wederwaardigheden die ver bijsterend op ons inwerken het ineenstorten van een levenswerk, het verlies van geliefde, een veel heid van zorgen, die niet alleen cns leven in snippers knippen, maar ook ons innerlijk bestaan in allerlei stukken doen öiteen- vallen. Het woord van Christus „Martha. Martha, gij be kommert U over vele dingen, maar één ding is noodig klinkt ons bijna naïef in de ooren, als van iemand, die het leven en de wereld niet kent. .En toch En toch zien we dat het som migen gelukt, omdat zij eenheid in hun leven willen, niet alleen omdat zij streng zijn jegens zich zelf, maar omdat zij in voor- en tegenspoed in alles het werk zien van Hem die het Al regeert, en daarmede hun hart tot een één heid maken. Wij moeten gevoe len veelheid is gebrokenheid en zwakheid. Éénheid is sterkte, is kracht en doel. Kan men in de wereld geen éénheid ontdekken, dan is zij zinloos is er in het leven geen éénheid, dan is het doelloos. Daarom bij al onze be kommernissen, bij al onze plich ten 't oog omhoog, het hart naar boven. Duitschland strijdt voor Europa. ENGELSCHE LANDINGS POGING VERIJDELD. Duitsclie kustverdediging aan het Kanaal verdreef zwakke Britsche strijdkrachten - Engel schcn verloren 34 vliegtuigen. Plaatselijke gevechten in Cyrenaica. Hoofdkwartier van den Fuhrer 4 Juni (D.N.B.) Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend Aan het Oostelijke front geen gevechtshandelingeni van eeni- gen omvang. In Noord-Afrika verloor de te genstander bij plaatselijke gevech ten 22 vechtwagens, 7 stukken ge schut, alsmede een aantal gevan genen. Formaties, der Duitsche en Italiaansche luchtmacht bombar deerden spoorweginstallaties en troepenkampen in het gebied van Capuzzo. Een met zwakke strijdkrachten ondernemen Britsche landingspo ging werd door de Duitsche kust verdediging verijdeld. Eenige ge vangenen en wapens vielen ons in handen. Bij luchtgevechten in het Ka- naalgebied verloor de tegenstan der gisteren 24 vliegtuigen. Vrij sterke formaties gevechts vliegtuigen hebben in den nacht van 3 op 4 Juni het Britsche zeestcunpunt Eoole aan de Engel sche Zuidkust gebombardeerd. Britsche vliegtuigen bestook ten in den afgeloopen nacht het gebied rondom Bremen en de stad zelf hoofdzakelijk met brand bommen. Nachtjagers en lucht doelgeschut schoten 10 der aan vallende bommenwerpers neer. In het tijdvak van 21 Mei tot 2 Juni verloor de-Britsche lucht macht 318 vliegtuigen, waarvan er 41 door eenheden van de ma rine werden neergehaald. In den zelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot-Brittannië 51 van onze eigen vliegtuigen verloren. Het 52e jachteskader heeft op 1 Juni zijn 2000e overwinning in de lucht gemeld. Kapitein Miincheberg heeft op 2 Juni zijn 80e, de eerste luite nant Marseille op 3 Juni in Noord Afrika zijn 70e tot 75e overwin ning in de lucht behaald. Het D.N.B. meldt verder, dat de Britsche luchtmacht van 28 tot 31 Mei, met inbegrip van de gevechten aan het Kanaal, 70 vliegtuigen heeft verloren en in de Middellandsche Zee in dezelf de periode 53 toestellen. Tegen over dit Britsche verlies van 123 vliegtuigen in vier dagen staan 19 verloren Duitsche toestellen. BINNENL. NIEUWS. OPNIEUW ZEVEN NEDERLA$ DERS DOOR ENGELSCHE BOMMEN GEDOOD. In den nacht van Dinsdag op Woensdag zijn 'wederom verschei dene Engelsche vliegtuigen boven Nederlandsch gebied verschenen. Op enkele plaatsen werd een aan tal brisant- en brandbommen ge worpen, waardoor eenige woon huizen vernield of beschadigd werden. Daarbij zijn zeven Neder landers om het leven gekomen en verscheidene gewond. MAXIMUMPRIJS VOOR VERSCIIE MAKREEL AAN DEN AFSLAG. Op grond van artikel 1 van het Frijzenbesluit 1941 Zeevisch is, in overleg met den Gemachtigde voor de Prijzen, voor makreel be neden 25 cm een maximumprijs aan den afslag vastgesteld van f 0.55 per kg en wordt deze hier bij gepubliceerd. Jeugd van heden, volk' van morgen. Geeft dus al Uw goede zorgen aan het wordende geslacht, bron van onze volksclie kracht.' De Nederlandsche Volksdienst. BON 29 VOOR BOTER EN VET. Gedurende het tijdvak van 5 Juni tot en met 14 Juni geeft elke der met 29 gemerkte bonnen van de boterkaart recht op het koopen van 125 gram boter. Gedurende bovengenoemd tijd vak geeft voorts elk der met 29 genummerde bonnen van de vet- kaart Jjecht op het koopen van 125 gram boter dan wel, voor zoover voorradig, 125 gram margarine of 100 gram vet. LANDBOUW. VASTE MOTORBRANDSTOF VOOR LANDBOUWWERKZAAM- HEDEN. Het Rijksbureau voor de Voed selvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend, dat met het oog -op de moeilijke positie van de' vloeibare motorbrandstof, dit jaar. géén gelegenheid kan worden ge geven tot het doen van aanvra gen voor vloeibare motorbrand-, stof voor landbouwwerkzaamhe- den op den akker, welke aanvra gen anders, zooals op de formu-] lieren stond gedrukt, op 10 Juni; bij den plaatselijken bureauhou der zouden moeten worden inge diend. Daarentegen wordt wel gelegen heid gegeven tot het aanvragen van vaste motorbrandstof (an- thraciet of turf) op formulieren, die bij de plaatselijke bureauhou ders verkrijgbaar zijn en eveneens op 10 Juni moeten worden inge diend. a) voor degenen, die over een generator-tractor of locomobiel beschikken b) voor degenen, die deze werk zaamheden kunnen laten vei rich ten door een loonploeger, die over een generator-tractor beschikt. (Als loonwerkers komen vooral in aanmerking loondorschers, die hun tractor hebben laten ombou wen of ook wel landbouwers, die over een generator-tractor be schikken en dit loonwerk voor een buurman willen verrichten.) - Categorie b ontvangt, indien het bedrijf wegens te gering paarden- bestand in aanmerking komt voor het gebruik van een generator tractor, eerst een toezegging on zerzijds, dat het bedrijf voor een vergunning in aanmerking komt. Voorzien van deze toezegging moet men dan trachten een overeen komst met een bezitter van een generator-tractor aan te gaan, dat deze de werkzaamheden op het betreffende bedrijf zal komen verrichten. Deze overeenkomst moet worden opgezonden aan den provincialen voedselcommissaris. Na goedkeuring van den provin cialen voedselcommissaris volgt een vergunning voor het gebruik van vaste motorbrandstof. Categorie a ontvangt, na goed keuring en advies van den provin cialen voedselcommissaris, direct in maandelijksche gedeelten de toewijzing voor de toekomende vaste motorbrandstof. fcer N. Groot uit De Beemster, die zonder teeltvergunning 4'/s bun-' der met witte kool had gezet en ook later ter veiling bracht. We-[ gens diverse overtredingen op dit gebied zal verdachte gedurende drie jaar uitgesloten zijn van de Groenten- en Fruit-centrale. De cisch tegen hem luidde 500 gld. of 30 dagen hechtenis. CONCOURS - HIPPIQUE TE MEDEMBLIK. Het comité, dat in 1941 met groot succes een concours-hippi- que te Medemblik heeft georgani seerd, mag voor het in 1942 te houden concours opnieuw op veel' belangstelling en medewerking wijzen. Reeds werd het waarborg-! fonds ruim volteekend en kon het uit te loven bedrag aan prijzen van f 1000.op f 1200.worden gebracht. Er zullen ook West- Friesche Stamboeknummers aan het concours deelnemen, waarvan het comité de datum thans heeft vastgesteld op Zondag 26 Juli a.s., te houden op het Gemeentelijk Sportterrein. röe productieslag in de Haarlemsche hofjes. Het Van Oorschothofje in de Kruisstraat" te Haarlem heeft" zünjuin in een groententuin herschapen. (V.P.B.-Polygoon-Van Bilsen-s.) PROVINCIAAL NIEUWS. ONGEOORLOOFDE KOOL. Voor den economischen rechter te Alkmaar stond terecht dc kwee- Uiterste zuinigheid met electriciteit en gas noodig. Tegenwoordig gebruik geen basis' voor latere rantsoeneering. De directeur van het rijks-j kolennureau vestigt er de' aandacht op, dat iedere ver bruiker in het belang van een' geregelde electriciteits- en gasvoorziening de uiterste zuinigheid met het verbruik; van electriciteit en gas be hoort te betrachten. In het bijzonder dient men in het oog te houden, dat het tegen woordige verbruik geen basis zal vormen voor eenigerlei rantsoe neering in de toekomst. Het heeft dus geen zin, dat degenen, die van lipt toegewezen rantsoen overhou den, Jiet restant eliectriciteit of gas nutteloos verbruiken. Een der gelijke handelwijze is onverant woordelijk, daar hierdoor zou wor den bevorderd, dat wellicht tot een verdergaande rantsoeneering moet worden besloten. Ten slotte wordt er op ge wezen, dat tegen overschrij ding van dé rantsoenen strenger zal worden opgelre den en spoediger tot afsnij den zal worden overgegaan. Bij informatie deelde men ons mede, dat in de maanden Janu ari tot en met April van dit jaar door de electriciteitsbedrijven in 36.192 gevallen en door de gasbe drijven in 59.481 gevallen boete werd opgelegd. Het aantal afsnij dingen bedroeg respectievelijk 1182 en 1957. worden gebruikt om de bouwwer ken nog zoover te voltooien, dat zoo mogelijk schade van eenigen omvang aan het bouwwerk door de stilligging op genoemden da tum wordt vermeden. Tevens is bepaald, dat bouwopjecten, waar voor reeds vergunning is verleend, maar waarmee op het tijdstip van deze publicatie nog' geen begin is gemaakt, niet mogen worden be gonnen. Hierdoor wordt elke bouw van overheidswege of door particulieren na 1 Juli 1912 verboden. In uitzonderingsgevallen, die in staathuishoudkundig of oorlogs- economisch opzicht bijzonder ge motiveerd zijn, kan ontheffing worden verleend van bovenstaand bouwverbod. Verzoeken om ontheffing via den Algemeen Gemachtigde voor de Bouwnijverheid worden inge diend bij den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, die hierover beslist. Voor bouwprojecten van Duit sche instanties wordt tegelijkertijd een bijzondere regeling uitgevaar digd. In dit verband wordt bijzonder gewezen op het feit, dat verzoeken om ontheffing, waarin wordt ver zocht om werkkrachten, grond stoffen, materialen, producten, machines of werktuigen voor bouwprojecten, die niet bijzonder gemotiveerd zijn uit staathuiskun- dig of oorlogseconomisch oogpunt volgens art. 1 der verordening van den Führer tot bescherming van het bewapeningsbedrijf van 29 Maart 1942 )Rgbl, 1 s. 165) straf baar zijn en wel met tuchthuis in bijzonder ernstige gevallen met den doodstraf. Genoemde verorde ning op grond van art. 17, eerste alinea, ten tweede der verorde ning nr. 52/40 in de versie der verordening nr. 123/41 en nr. 56/42 ook in het bezette Neder landsche gebied. Voor de rechts pleging zijn de duitsche burgerlij ke strafrechtbanken in Nederland bevoegd. ALLE BOUW IS NA 1 JULI VERBODEN. Ongemotiveerde verzoeken om ontheffing, om werkkrachten en materiaal strafbaar. Hel Rijkscommissariaat maakt bekend De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van art. 1, 2de alinea, van veror dening nr. 3'40 den Alge meen Gemachtigde voor de Bouwnijverheid in het bezettè Nederlandsche gebied meege- gedeeld, dat alle bouwvergun ningen. door dezen tot dus ver op grond van art. 2 en 3 der verordening nr. 4/41 uit gereikt, beschouwd moeten worden als met ingang van 1 Juli 1942 ongeldig. De voor dezen datum nog be schikbare tijd moet uitsluitend C HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer.^ VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER, Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K 1503. Hoeveel personen kunnen in het jonge polderland voortdurend werk vinden Enkele opmerkingen over De Noord-Oost Polder door Ir. A. Vondeling Li. (VERVOLG.) Ook graanverwerkende indus trieën zijn niet te verwachten, daar deze bedrijfstak in zeer be paalde steden van ons land is geconcentreerd en zich tot nu toe| nergens op het platteland heeft gevestigd. Wel kan men er inrich tingen voor het drogen en schoo- nen van graan verwachten, doch! dit brengt weinig werk mede. Welke bestemming de groote hoeveelheden stroo zullen krijgen' is moeilijk te zeggen. Naar schat- ting mag men de productie van 100 millioen kg. stroo verwachten. Men krijgt eenigszins een denk beeld van de grootte van dit kwan tum, wanneer men de gemiddelde productiecapaciteit van een stroo- cartonfabriek in ons land, welke op 30 millioen kg. gesteld kan v/orden, hiermede vergelijkt. Een dergelijke fabriek zou enkele ja ren geleden IVs a 2 millioen gul den gekost hebben, zoodat men zich wel lang zal bedenken, alvo rens tot liet stichten van een dergelijke fabriek wordt overge gaan, daar het te maken product waarschijnlijk op export zal zijn aangewezen. In de laatste jaren zijn echter uitvoerige proefnemin gen gaande betreffende de ver werking van stroo. De aardappelmeelindustrie zal in de polder geen grondstof vin den, daar de te verbouwen aard appelen ongetwijfeld voor directej menschelijke consumptie en voor pootgoed geschikt zijn. Daar onderzoekingen hebben uitgewezen, dat het water van het IJsselmeer voor dc bewerking van vlas ongeschikt is. mag men aannemen, dat de bewerking op de boerderij daargelaten het vlas buiten de polder tot eind product zal worden verwerkt. Tenslotte willen wij de vesti gingskansen van een suikerfabriek eens nader bekijken. Zou 16% van de oppervlakte met suikerbieten worden bebouwd, dan mag men op ongeveer 250 millioen kg. bie ten rekenen, hetgen 160% is van de gemiddelde productie-capaci teit van de bestaande fabrieken in ons land. Toch gelooven wij niet in de vestiging van een sui kerfabriek, daar b.v. in Franeker sinds eenige jaren een fabriek geen bieten meer verwerkt, bij gebrek aan voldoende grondstof. Daar genoemde fabriek ten op zichte van de polder gunstig is gelegen en steeds bedrijfsklaar wordt gehouden, kan men er op rekenen, gezien de sterk doorge voerde concentratie in de bietsui kerindustrie, dat de suikerbieten uit de polder zoo noodig in Fra neker zullen worden verwerkt. Het bovenstaande samenvattend moet onze conclusie luiden, dat in de N.O. zeer weinig agrarische in dustrieën zijn te verwachten. Hoe staat het nu met de andere industrieën Dr. E. van Hinte is van meening, dat, gezien de tegen woordige lendenzen, aangenomen moet worden, dat ook in dit agra rische gebied industrie zal komen; hij verwacht deze industrieën langs de randen van de polder, omdat „grootscheepsche" vaarwa teren, waaronder de LJssel, in de nabijheid zijn. Het is niet geheel duidelijk, welke tendenzen Dr. van Hinte hier op het oog heeft, doch, afgezien hiervan meenen wij, on danks de gunstige verkeerswegen, de vestiging v<an industrie in de polder te moeten betwijfelen. Met goede verkeerswegen alleen is men er niet, er moeten ook voldoende geschoolde arbeiders zijn, terwijl de aanwezigheid van nevenindus trieën dikwijls zeer gewenscht is. Laatstgenoemde wenschelijkheden ontbreken geheel. Er is echter nog iets, namelijk de kwestie van de bouwterreinen. Dr. KIoos b.v. is van meening, dat het aanbeveling verdient om, meer dan vroeger, agronomische overwegingen mee te laten spreken bij de vaststelling van de nieuwe vestigingsgebieden. Het is een nationaal belang om onze rijke cultuurgronden zoo weinig mogelijk aan te tasten. Dr. Kloos meent zelfs, dat men straks ter dege zal dienen te over wegen, in hoeverre uitbreiding van de stedelijke agglomeraties op de hooge en arme zandgronden de voorkeur verdient boveri vestiging in vruchtbare en lage polders. Bovendien zijn er zoowel gelde lijke (lagere grondprijs en bouw kosten) als hygiënische (een dro ge ligging) voord'eelen aan ver bonden. (Wordt vervolgd.) Het is ongetwijfeld mensche- lijk zorg te dragen voor zieken en gebrekkigen. Deze zorg is staatszaak. De opgave der SS is wat sterk is nog sterker en wat gezond is nog gezonder te maken. Strijdt mede voor een sterk en gezond volk. Treedt in de rijen der Neder landsche

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1