WIERINGERMEERBODE 11e JAARGANG ZATERDAG 20 JUNI 1942 No. 53 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. BEKENDMAKING. Tot ons leedwezen moeten wij mededeelen, dat de Wieringermeerbode na dit nummer niet meer mag verschijnen. Y/ij danken onze lezers, adverteerders en mede werkers voor het zoovele jaren genoten vertrouwen. Corn. J. Bosher, Uitgever. TER OVERDENKING. Een klein zonnestraaltje spreekt ons in den regel van het groote licht, dat zich voor ons achter nevelen kan verbergen, maar aan welks bestaan het voor den mensch zulk een onweerstaanbare be hoefte is om te gelooven. De mensckelijke ziel is een tuin, die steeds zorg vereischt anders schiet er het onkruid al te welig op. Zorg dat de weg naar uw ge luk niet loopt over de bouwvallen van dat van anderen. VERTROUWEN. tHet valt den mensch dikwijls moeilijk, in oogenblikken van zwa re zorgen zijn hoop en vertrou wen in de toekomst te behouden, Als donkere wolken boven ons sa menpakken, als zware slagen gezin, bedrijf, of samenleving ons treffen, dan komt de twijfei naar boven en welt de vraag waar om moest die last nu juist mij op de schouders worden gelegd. „Zoo velen om ons heen schijnt niets te deeren, zij leven lustig voort, schijnen bij al hun doen geluk te hebben en zij leven hun leven zoo als zij dat willen Is dat alles wel waar Is onze gedachtengang wel juist Is dat niet dikwijls een verguldsel waar op we ons blindstaren, een ver guldsel waaronder een standvas tig karakter, een gelouterde ziel ontbreekt, een leven, dat als een kaartenhuis ineen valt, als slagen eens komen Want het kruis is in ieder leven onvermij delijk. Het helpt niet, zoodra de ernst er van tot hen doordringt, zij zich uit alle macht aan den gebiedenden eisch van het heden trachten te onttrekken door de vlucht naar het verleden. Neen, ten allen tijde en in alles het vertrouwen op Hem, die het leven schenkt en het leven neemt, het geloof dat Zijn wil wijs en heilig is. Laten we in onze moeilijke uren nimmer ondankbaar verge ten eh snood miskennen, hoeveel goeds ons in ons persoonlijk be staan en in de engere en wij dei- kringen der gemeenschap ten deel viel. Daartoe behooren niet alleen vrede en vreugde en voor spoed, maar evenzeer vertroos ting in smart, uitkomst in nood, uitredding in verzoeking, overwin ning in strijd. Er ligt een zegen in het gedenken van dit alles. Het is een onuitputtelijke bron van bemoediging en kracht, om dat ze ons Gods genade te binnen kan brengen en we onder alle omstandigheden kunnen zeggen De Heer is mij tot hulp en sterkte Dies loof ik Hem mijn leven lang. C. J. B. serde af deelingen andere vij andelijke stellingen in de streek van El Aden genomen. Volgens de waarnemingen van verkenningsvliegtuigen zijn de vijandelijke strijd- strijdkrachten begonnen zich naar de grens tusschen Libye en Egypte terug te trekken. Ook gisteren ontplooide dt luchtmacht een levendige bedrij vigheid terugtrekkende colonnes en concentraties van strijdmidde len werden voortdurend aangeval len, een groot brandstofdepot ach ter de vijandelijke linie geraakte in brand. Het Duitsche afweerge schut schoot een Britsch vliegtuig neer. Van 14 tot 17 Juni hebben de Duitsche en de Italiaansche lucht macht boven, de Middellandsche Zee en Afrika in het geheel 114 Britsche vliegtuigen vernield dezelfde periode verloor de spil 40 vliegtuigen. Eenige Engelsche oorlogsschepen die op den terugweg naar Gibral tar waren, werden door onze vliegtuigen aangevallen. Een tor pedojager werd door twee bom men getroffen. De vliegvelden op Malta zijn wederom gebombardeerd. In het gebied van El Aden voor meisjes, die in de fabriek dat zij te goed van vertrouwen beid. Een leven van nietsdoen daar niet meer mogelijk. Daar! heeft men slechts minachting voor menschen, die er de kan tjes afloopen en door nietsdoen' aan den kost trachten te komen. De Nederlandsche meisjes, die danks hardnekkige verdedig' In Duitschland kent men veroverd. In luchtgevechten vèr-] minachting niet. Daar loren de Britten 21 vliegtuigen. Na het extra-bericht omtrent de vernietiging van het tweede convooi te hebben herhaald, be sluit het weermachtsbericht dan als volgt-.: Voor de Engelsche Zuidkust be schadigde de luchtmacht bij dag en nachtaanvallen drie koopvaar dijschepen van middelbare grootte door bommen. Bij Brighton en bij Portland werden voor den oorlog belangrijke installaties zwaar ge troffen. De Britsche luchtmacht onder nam in den afgeloopen nacht sto- ringsaanvallen op West-Duitsche gebieden. Nachtjagers en lucht- coelartillerie schoten 9 der aan vallende bommenwerpers neer. deze je na korten tijd uit den winkel heeft terugkwam, was de man verdwe- j men erkenning voor iederen ar-| nen en mèt hem de fiets. BUITENL. NIEUWS. BUITENGEWONE KOUDE IN ARGENTINIË. Buenos Aires, 17 Juni (D.N.B.) in Duitschland werk hebben ge-j In het Zuidelijk deel van Zuid- vonden, hebben kunnen consta- Amerika bestaat op" het oogenblik teeren, dat daar iedereen werkt.' een abnormale weersgesteldheid De 'dochter van den fabrikant In Argentinië is het buitengewoon evengoed als de dochter van een'J koud. Uit de provincies in de Cor- eenvoudig landarbeider. „Werken' dilleras wordt een temperatuur is geen schande." Het is een' van 18 graden onder nul gemeld, heel normaal verschijnsel in' Voor het eerst sedert ruim 20 jaar Duitsche fabrieken meisjes uit' heeft het in groote deelen dei- alle kringen der 'bevolking, vanprovincie Buenos Aires gesneeuwd, BINNENL. NIEUWS. Nieuwe aardappelbons. Minder aardappelen daan-oor gort. Het Rijksbureau voor de Voed selvoorziening in oorlogstijd maakt bekend, dat, in afwijking van den gebruikelijken gang van zaken, Vrijdag geen aardappelbon nen voor de nieuwe wekelijksche distributieperiode aangewezen. Deze bonaanwijzing zal heden Zaterdag volgen. In verband met den overgangs tijd van de aardappelen van den cuden oogst naar die van den de hoogste tot de laagste, aan het werk te zien. In volle kameraad schap wordt gearbeid, doet men aan sport en neemt men deel aan de vele geneugten, die de fabrieks- directie aan het personeel in rijke verscheidenheid biedt. De vele honderden Nederland sche meisjes, die door middel van de arbeidsbeurzen in Duitschland werk hebben gevonden, zijn een stemmig vol lof over haar nieuwen werkkring, die haar een aangena me taak en goede verdiensten verschaft. GENEMUIDEN HEEFT „MATTEN" AAN BOORD De mattenindustrie te Gene- muiden mag zich den laatsten tijd in een ongekenden bloei verheu gen. Genemuiden, dat reeds in de Italiaansch weermachtsbericht. Engelschen trekken in Libye terug naar de Egyptische grens. Strijdkrachten van de As hebben nieuwe stellingen bij El Aden genomen, Rome, 18 Juni (Stefani.) 750e communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier. Terwijl de zuivering van den zak bij "Ain-el-Gazala wordt voltooid, hebben Duit sche en Italiaansche gepant- Duitschland. strijdt voor Europa. Ford Siberië veroverd. •Hoofdkwartier van den Fixhrer, 17 Juni (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De aanval van de Duitsche en de Roemeensche troepen op de vesting Sebastopol heeft, ondanks verbitterden tegenstand en groo te terreinmoeilijkheden, verder terrein gewonnen. De doorbraak- plaatsen in het vijandelijke ver dedigingsstelsel werden aanzien lijk uitgebreid en van hieruit wer den diepe wiggen in de verdedi gingslinies gedreven. Krachtig verdédigde heuvelstellingen en forten werden" op beide aanvals- neuvels na zware gevechten ver overd. In de ochtenduren van van daag' werd het belangrijke fprt Siberië stormenderhand veroverd. De luchtmacht steunde den strijd der infanterie op schitterende wijze. In den centralen sector van het oostelijke front werden uiteenge slagen vijandelijke groepen in het achterwaartsche gebied van het front vernietigd. Vijandelijke aan vallen ten zuiden van het Ilmen- meer mislukten. Aan het Wolchov-front trachtte de vijand opnieuw met sterke strijdkrachten de door Duitsche troepen sedert weken in het moe rassige boschachtige terrein taai verdedigde grendelstelling te doorbreken. Alle aanvallen bleven zonder succes De ring om de vij anlijke strijdkrachten, die ten Noorden van de grendelstellin' ingesloten zijn, werd nauwer aan gehaald. Gevechts- en slagvliegers brachten tên zuidoosten van het Ilmenmeer en aan de Wolchov den vijand aanzienlijke verliezen toe. Aan de kust van de Noordelij ke IJszee werd in de haven van Jokonga een vijandelijk koopvaar dijschip van 3.000. b.r.t. door bom men tot zinken gebracht. In Noord-Afrika mislukten uit- valspoging^en van de ten Westen van Acroma ingesloten Britsche troepen. Tot dusver werden bij de gevechten der laatste dagen om de stelling van Ain-el-Gazala meer dan 6.000 man gevangen ge nomen. Bovendien werden buitge- rhaakt of vernietigd 224 pant serwagens, 35 stukken geschut en meer dan 500 vrachtauto's. nieuwen oogst de rooitijd voor, ige eeuw stadsrechten verkreeg, vroege aardappelen is juist aan- floch aI de jarcn d00r 2ich nim. .gebroken zullen op deze bon-] mer op de een of andere wijze nen belangrijk minder aardappe- onderscheiden, bestond len verkrijgbaar kunnen worden gesteld, dan de laatste weken het geval was. v De mogelijkheid bestaat, dat de beschikbaar te stellen' hoeveelheid 1 kilogram zal' vroeger hoofdzakelijk uit veehou ders. De mattenvlechterij zooals men die thans kent, bestond er toen niet. Een typische bijzonder- wel de Achterweg, waar ingevolge kunnen bedragen. Zeer waar-v00rschrlft der algemeene po- schijnlijk zal echter nog een iitieVerordening, tweede bonaanwijzing voor aardappelen in de tweede de hooibergen •van alle veehouders netjes op een rij stonden gegroepeerd. Thans maakt de mattennij ver heid een florissanten tijd mee. On geveer zeshonderd personen vin den er arbeid en een goed loon, wat voor een gemeente als Gene muiden heel wat heggen wil. De biezen worden aan de oevers van het IJsselmeer gevonden, waar ze gewoonlijk in grooten. getale voor recht geeft op het koopen van 250 komen Na gesneden en gedroogd helft van de komende week volgen. De aardappelbon, die heden Za- Iredag wordt aangewezen, zal de geheele volgende week geldig zijn. Ter compensatie van de, kort stondige, verlaging van het aard appelrantsoen, is Vrijdag reeds een bon aangewezen, die gram gort of gortmout. NIEUWE AARDAPPELEN. Opheffing rooiverbod. In een officieele publicatie maakt de Nederlandsche Groen ten- en Fruitcentrale bekend dat het rooiverbod van vroege aard appelen met ingang van Donder dag 18 Juni, is opgeheven voor vroege aardappelen en eigenhei mers. De eerste aardappelen van den nieuwen oogst mogen weer van Vrijdag 19 Juni af ter veiling wor den aangevoerd. te zijn, worden ze, voor zoover noodig, geverfd en bij schering en inslag verder voor het gebruik ge reed gemaakt. VELLEN VAN BOOMEN EN STOBBEN. Wanneer het mag en wanneer het moet. 's-Gravenhage, 18 Juni. In de Staatscourant van 18 Juni 1942 is opgenomen een wijziging van de bodemproductiebeschikking 1939 betreffende het vellen van hoo rnen. Voortaan is niet alleen voor het rooien van élke boom vergunning noodig van den productiecornmis- saris, maar ook voor het rooien •van stobben, die bij het vellen vhn boomen in den grond zijn achter gebleven. Wanneer de productiecommissa- Uit den Zuid-Brasiliaanschen staat Rio Grande de Sul komen berichten binnen over een hevi- gen orkaan. In de districten Villa Maria en Castillos en fn de stad Guapore zijn tengevolge van het' noodweer twee hotels een kerk en vijftig huizen ingestort. Tien per sonen zijn daarbij om het leven gekomen en talrijke gewond. NEDERLANDSCHE MEISJES AAN DEN SLAG IN DUITSCHLAND. De Nederlandsche meisjes, die in Duitschland allerwegen werk hebben gevonden, zijn! uitermate tevreden over haar. - ris daartoe last geeft, moeten de niéuwen werkkring. Opgewekt. f crnhKon WAi-rton rrorAAiri en met toewijding verrichten ze haar taak. De goede verdien sten stellen haar in staat zelf standig te worden. De sfeer van den arbeid in Duitschland stobben worden gerooid. RIJWIEL GESTOLEN. Een nieuwe truc. Een meisje uit den kop van is veel aantrekkelijker dan in' Noordholland, logeerende te Zuid- Nederland. Dwaze stands- enscharwoude, ging Dinsdag even klassevoordeelen, die nu een-j per fiets naar Alkmaar om een der maal in Nederland hoogtij den, hebben veelal meisjes, in fabrieken werkten, met achting overladen. Ilier te lande placht vier-! boodschap te doen bij die groote magazijnen. Zij gaf haar min- fiets af aan een man,die bij den winkel stond en zich uitgaf voor men' rijwielbewaarder. Het bleek later CHOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker. Middenmeer.^ VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER, Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K 1503. RECHTZAKEN. A RRONDISSEMENTSRECHTB ANK TE ALKMAAR. „IK HEB ONSCHULDIG GEZETEN „Ik heb twee maanden onschul dig gezeten," zei de Wieringer ar beider S. O., toen hij het laatste woord kreeg. En desondanks had de Officier tegen hem een jaar gevangenisstraf geëischt. O. stond terecht als verdacht van diefstal van beddegoed en matrassen. Hij zou met zijn dorps genoot v. B. op een avond in Ja nuari van dit jaar een bezoek hebben gebracht aan een keet, waarin een gedeelte van den in boedel van den heer Terpstra lag opgeslagen. Oorspronkelijk meen den de beide heeren, dat er in die keet wel eens kolen konden lig-, gen en die hadden ze best kunnen gebruiken in het koude jaarge tijde. Toen echter v. B. naar bin nen was gegaan, had hij in plaats van kolen een aantal dekens, twee matrassen, een driedeelig bedstel en een paar hoofdkussen; gevonden en al heel gauw was besloten, om deze artikelen maar mee te nemen. De indringers kon den echter niet alles in een keer meenemen, doch deden er twee keer over. v. B. die eerst terecht stond, bekende het hem ten laste geleg de. Hij vertelde tijdens het ver hoor hoe de zaak zich had toege dragen. Het plan was van O. uit gegaan, deze had ook het raarn in de keet geopend waarna v. B. naar binnen was gegaan. Toen de buit in veiligheid was bij O." in huis hadden ze de zaak verdeeld. De Officier eischte tegen v. B zes maanden gevangenisstraf. Met O. was de rechtbank ech ter niet zoo gauw klaar. Deze be gon na voorlezing van. de dag vaarding al direct te zeggen, dat hij van de heele zaak niets wist. Maar het hielp niet veel. v. B„ nu als getuige gehoord, verklaarde hoe alles in zijn werk was gegaan en nam geen woord van deze verklafing terug, toen de presi dent hem ten overvloedde nog eens vroeg, of hij de waarheid sprak. De wachtmeester der marechaus see Eits had bij v. B. en O. een en ander in beslag genomen, o.a. bij elk een wollen deken, maar de deken, die bij O. gevonden was, had geen witte rand meer. Deze was er blijkbaar afgeknipt. Pres. tot O. Hoe kwam U aan die deken Verdachte Van het Crisiscomité Pres. Met afgesneden randen? Die deken ziet er anders heele- maal niet oud uit Verdachte Die deken is abso luut niet van diefstal afkomstig Officier tot get. Eits Hoe staat verdachte bekend Get.Verre van gunstig. Pres. tot verdachte Dus U weet van niets "Verdachte Van niks. De Officier, daarna het woord krijgende voor zijn requisitoir, meende, dat het wettig en over tuigend bewijs meer dan voldoen de bewezen was. Bewezen was zelfs, dat van O. het initiatief uit ging. Deze verdachte heeft een zeer minderwaardige rol gespeeld en een strenge straf is daarom noodig. Spr. eischte een gevange- nisstra f van één "jaar. De verdediger, mr. Buiskool, achtte het wettig en overtuigend bewijs niet geleverd en somde de zwakke punten op in de verkla ring van getuige v. B., om ten slotte tot de conclusie te komen, dat vrijspraak moest volgen. Toen verdachte nog vroeg, waarom hij niet had mogeh we ten, wanneer de diefstal had plaats gehad, antwoordde de pre sident Op 2 Mei heeft de rechter-com- missaris de verklaring van ge tuige Terpstra voorgelezen, waar in de datum staat. De bewering, dat U de -datum niet wist, is dus kletskoek. Verdachte Ik heb twee maan den onschuldig gezeten Uitspraak over twee weken. Dagbl. v. N.H. „Hoeveel personen kunnen in het jonge polderland voortdurend werk vinden." Enkele opmerkingen over De Noord-Oost Polder door Ir. A. Vondeling l;i. Na op verschillende statistische gegevens zijn berekeningen te hebben opgebouwd schrijft ir. Von deling verder (VERVOLG.) Wanneer zal in de Noord-Oost polder het door ons berekende aantal inwoners 30.000 zijn bereikt Naar onze meenine zal over vijftig.jaar de leeftijdsop bouw in de polder Nyrij normaal zijn, terwijl de kolonisatie op dat tijdstip ongetwijfeld als geëindigd moet worden beschouwd. De toe stand in de Wieringermeer kan hierbij als voorbeeld dieenen. Wij wijzen er echter op, dat onze be rekening een maximum betreft het is zeer wel mogelijk, dat. het werkelijke aantal niet boven de 25.000 zal uitgaan, daar, zooals gezegd, de agrarische bedrijfsvorm en de geldelijke uitkomsten van het landbouwbedrijf groote invloed kunnen uitoefenen op de werkge legenheid en daardoor op de grootte van de bevolking. Wij mee- nen echter duidelijk te hebben aangetoond, dat de schattingen, welke tot nu toe werden gedaan, een te optimistische kijk geven op de bevolkingscapaciteit van de Zuiderzeepolders en in het bijzon der van de Noord-Oost polder. Van belang is nog de vraag naar dc herkomst^ van de kolonis ten. Het spreekt welhaast vanzelf, ciat in principe iedere Nederlan der voor vestiging in aanmerking komt. Het werk van de inpoldering van het IJsselmeer is bij uitstek een Nederlandsch -nationaal werk. aan de voltooiing waarvan iedere landgenoot, zoo hij dat kan, «mee moet kunnen werken. „Zoo hij dat kan", want het lijkt nau welijks noodig er op te wijzen, dat slechts zij, lichamelijk en geeste lijk in staat als pionier op te treden, voor vestiging geschikt zijn. Voor de keuze van de aan staande pachters en landarbeiders in het nieuwe gebied zal men be paalde en hooge eischen wat be treft vakbekwaamheid moeten snellen. Dit brengt mee, dat, gelet op de grondsoort en de aard van de bedrijven in de polder, als regel de voorkeur zal worden gegeven aan hen. die goed op de hoogte zijn van de voorkomende werk zaamheden op een akkerbouwbe drijf op kleigrond. Wij meenen dan ook, dat de kolonisten vooral

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1