WIERINGERMEERBODE 12e Jaargang Zaterdag 8 Mei 1943 No. 1 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. BEKENDMAKING. De liöhere SS- und Polizeifiihrer Nordwest deelt mede Onder den indruk van de ingrijpende maatregelen, die het politiestandrecht medebrengt, is in den loop van Maandag de rust in het geheele land hersteld en zijn de nog bestaande stakingshaarden uitge roeid. De bewakingstroepen der SS en politie hebben op den derden dag na de afkondiging van het standrecht volgens de bevelen in verscherpte mate ingegrepen. De standgerechten velden opnieuw een reeks doodvonnissen, welke onverwijld ten uitvoer werden gelegd. In een provincie in het Noorden van het land ver zetten zich marxistische elementen onder de platte landsbevolking tegen het ordenende ingrijpen der politie. In overeenstemming met de bepalingen van het politiestandrecht maakte deze gebruik van de wapens en schoot degenen, die actieven tegenstand boden, neer. Der höherc SS- und Polizeifiihrer Nordwest (gez.) RAUTER SS Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. Orde moet er zijn. Ordeverstoring, staking, verzet, in welke vorm ook, wordt onder geen voorwaar de geduld. Het politiestand recht is thans in het heele land van kracht. Overtre dingen worden met de dood gestraft. Dat het de Duitsche auto riteiten bittere ernst is, be wijst <le lijst van personen, die ter zake van staking, op hitsing of politieke activiteit op 1 en 2 Mei ter dood wer den veroordeeld. De vonnis sen zijn meteen door middel van de kogel voltrokken. Een waarschuwing, die aan duidelijkheid niets te wen- schen over laat. Nogmaals wordt een be roep gedaan op het gezond verstand. Laat u door verra- öelijke adviseurs, achter de schennen niet tot verzet ver leiden. Gij zoudt het met de dood moeten bekoopen. Het is in het belang van land en volk, dat de normale verhou ding tusschen bezettencfe macht en bezet gebied zoo spoedig mogelijk wordt her steld. Ieder kan daartoe bij dragen door een waardige beheerschte houding en dobr zich te gedragen overeen komstig de uitgevaardigde voorschriften en beschikkin gen. 1 Mei in oorlogstijd. De eerste Mei ls de eerste dag van het nieuwe arbeids- jaai-. Het nieuwe arbeidsjaar zoo schrijft M. Meuldijk in ,Het Nationale Dagblad" zal hara zijn. Ook wij moe ten hard zijn, hard en mee- doogenloos, want het gaat om de toekomst van ons volk. Hard is niet hetzelfde als grof. Hardheid kan met fijn heid zeer goed samengaan. Hard moet daarom ook de jeugd worden. Hard wordt de mensch slechts door arbeid en strijd. Alleen door arbeid en strijd kan een volk zich een eerlijk bestaan veroveren in deze wereld. Waarom dit zoo is, is het geheim van de Schepper. Wij hebben deze wet, die een natuurlijke is, te aanvaarden, niet als een noodlot, maar als een kost baar geschenk. Slechts een volk, dat aan deze natuurwet gehoorzaamt, kan waarlijk gelukkig worden. Wij moeten het leeren in Nederland, hoe moeiliffii het voor velen ook mag zijn. Dan kunnen wij waarlijk Meifeest vieren en tevens beseffen, dat de over winning van Duitschland toekomstzekerheid voor Ne derland beteekent, omdat deze overwinning de triomph van de arbeid is Binnenlandsch Nieuws. Nederlaiulsche visschers naar liet Peipusmeer. Onder auspiciën van de Nederl. Oost Compagnie zul len een 80-tal Nederlandsche visschers zich naar het Pei pusmeer begeven, welk aantal waarschijnlijk het volgend jaar ook met bestemming naar andere meren aan zienlijk vergroot zal worden. Daar alles over land moet worden aangevoerd, kunnen geen schepen verzonden wor den,. welke meer dan 15 m. lang en 3 m. breed zijn. Men neemt motoren mede, welke wellicht in Russische barken kunnen ingebouwd worden. Uit Amsterdam zijn 18 motor schepen en eenige kleine booten met toebehooren ver-, zonden. Op'5 Mei zijn de visschers, met rookers, zou ters, timmerlieden enz. ver trokken. Het Peipusmeer is eenige malen zoo groot als het IJ- selmeer en men vindt er de zelfde vischsoorten. Alle soorten visscherij zullen be oefend worden. Getrouwde visschers •ont vangen f 300—, ongetrouwde f 200.— per maand en hun familieleden hier te lande wekelijks f 42.50, resp. f 22.50. De visschers krijgen nog f3.- per werkdag en „scheidings bijslag" en f 500.voor uit rusting. Zij zullen uniform dragen. Leertijd van Nederlandsche jongens in Duitsche bedrijven, In overleg tusschen de Duitsche en Nederlandsche instanties is het plan opge vat om Nederlandsche jon gens van 15 en 16 jaar, die daartoe de. geschiktheid be zitten, in de gelegenheid te stellen in Duitsche bedrijven 'vrijwillig een volledigen leer tijd van over het algemeen drie jaar door te maken. Aan het einde van dezen leertijd worden zij aan een gezellen- examen onderworpen, waaV- op, bij slagen, erkenning als volwaardig vakarbëider plaats vindt. De opleiding zal voor de betrokkenen geen kosten met zich brengen. De jongens krijgen vohedig kost en in woning, alsmede zakgeld. Vaak zal de onderneming in het gezin van den leer meester kunnen geschieden. Waar dit niet mogelijk is, b.v. wanneer de opleiding in grootere bedrijven plaats vindt, heeft huisvesting in „Handwerkslehrheime" plaats Gunstige ziekteregeling voor behoeftige ouders en schoonouders. Krachtens het Zieken- fondsbesluit deelen de tot dë gezinnen van verplicht ver zekerden behoorende behoef tige ondersten schoonouders als indirect verzekerden in de rechten, die de verzeke ring biedt. Voor de practische toepassing van dit beginsel is bepaald, dat behoeftigheid wordt aangenomen, indien voor een echtpaar de eigen inkomsten lager zijn dan f 17.60 in gemeenteklasse 1, f 17 in klasse 2, f 16.40 in klasse 3, f 15.80 ln klasse 4, f 15.20 in klasse 5, f 14.60 ln Duitsch Weermachtbt. "Kt. Frontbocht bij Krymskaja rechtgetrokken. Opnieuw 102.000 brt. scheepsruimte tot zinken gebracht. Het Duitsche legerberlcht van 5 Mei luidt als volgt Uit het hoofdkwartier van den Führer. Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend Aan bet Oostelijk front van het Koeban-bruggehoofd hebben de Sovjets gisteren tijdelijk hun zware aanvallen gestaakt. Bij de gevechten op den 3én en 4en Mei wer den alleen in den sector ee- ner Duitsche divisie 28 vijan delijke pantserwagens ver nietigd. In de vroege ochtenduren van 4 Mei werden onze in de vooruitspringende frontbocht van Krymskaja staande troe pen teruggetrokken op een sinds lang voorbereide en versterkte verdedigingssfel- liirg ten Westen van de plaats. Krymskaja zelf werd na ver woesting van alle belangrijke inrichtingen onttuimd. Ten Zuiden van het Ilmen- meer werden verscheidene aanvallen afgeslagen, die door sterke artillerie en ge schutvuur werden onder steund. De luchtmacht zette haar aanvallen op den vijandelij ken aanvoer overdag en des nachts voort en schoot op 3 en 4 Mei 75 Sovjetvliegtuigen omlaag. Aanvalt en (tegenaanval in Tunis. In den centralen sector van het front van Tunis viel de vijand met den steun van pantserwagens de Duitsch- Icaliaansche stellingen aan. Hij werd na onbeteekenende successen in een tegenaanval verdreven. Aan de overige frontsectoren slechts geringe plaatselijke gevechtsactie. Bij militair ondoeltreffen de aanvallen overdag door klasse 6 en f 14 in klasse 7. Voor alleenstaande personen zijn deze bedrageir als volgt samengesteld Klasse 1 13.40, klasse 2 f 13.10, klasse 3 f 12.80, klasse 4 f 12.50, klas se 5 f 12.20 klasse 6 f 11.90 en klasse 7 f 11.60. Ook aan het begrip „kost winner" is een andere om lijning gegeven. Als kostwin ner mag slechts worden be schouwd degene, die door zijn loon in den regel voor ten minste de helft voorziet in het noodzakelijk levens onderhoud van de ouders of de schoonouders, waarbij de evengenoemde geldbedragen tevens de grenzen van het noodzakelijk levensonderhoud aangeven. STEUNUITKEERING VOOR B-BOEREN. 's-Gravenhage, 3 Mei. De Directie van den Landbouw heeft aan de gemeentebestu ren medegedeeld, dat de groep B-boeren boven 66-ja- rigen leeftijd en weduwen van B-boeren uitsluitend een steunuitkeering in geld zul len ontvangen. Dit beteekent, dat het gedeelte van den steun, dat vroeger in natura werd verstrekt, thans ook door een geldelijke uitkeering wordt vervangen. Veemarkten zijn toegestaan. De Generalkommissar für das Sicherheitswesen deelt mede „Het houden van veemark ten en weekmarkten, voor zoover daarop levensmidde len voor de dagelij ksche voorziening der bevolking te koop worden aangeboden, valt niet onder het verbod van het zich verzamelen van meer dan vijf personen ge durende den tijd van het Politiestandrecht in Neder land." Groote postdiefstallen te Arnhem. 22 hulpbestellers gearresteerd. Den laatsten tijd had het Britsche en Amerikaansche luchtstrijdkrachten op twee plaatsen in het Fransclie en Belgische kustgebied werden 5 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, zonder dat Duitsche zijde verliezen voorkwamen. Twee andere 1 Ssche torpedovliegtuigen wt-ï »Vn voor de Noorsche kust ir. een luchtgevecht vernie tigd. Britsche terreuraanval, Britsche bommenwerpers vielen vannacht Westduitsch gebied aan en wierpen tal rijke brisant- en brandbom men omlaag, hoofdzakelijk op woonwijken der stad Dort- mund. De bevolking leed ver- Hezen. In de stad ontstond vrij groote schade aan ge bouwen. Nachtjagers en lucht doelartillerie der luchtmacht schoten volgens de voorloopi- ge berichten 36 der aanval lende overwegend viermoto rige bommenwerpers neer. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft in den nacht van 4 op 5 Mei doelen in Zuidoost - Fngeland met talrijke bri sant- en brandbommen be stookt. 102.000 brt. scheepsruim- te tot zinken gebracht. Zooals reeds in een extra bericht is bekend gemaakt, hebben Duitsche duikbooten in het centrale deel van het Noorden van den Atlanti- schen Oceaan 16 schepen in den grond geboord met een gezamenujken inhoud van 102.000 brt. die deel uitmaak ten van een vol geladen kon vooi dat op weg was van Amerika naar Engeland en van een konvooi dat naar Amerika terugvoer. Vier an dere schepen kregen torpedo- treffers. aantal postdiefstallen in Arnhem een schrikbarenden omvang aangenomen. Vrijwel geen pakket met levensmid delen of rookgerei bleek den geadresseerde meer te berei ken en het aantal klachten over verdwenen pakketten was dan ook legio. Hoewel het onderzoek door de politie met kracht ter hand was ge nomen, kwam er aan deze diefstallen geen einde, totdat een hulpbesteller kon worden aangehouden, die in het be zit bleek te zijn van een postpakket, waaraan zich nog een gedeelte van een label bevond. Na een langdurig verhoor viel de man door de mand en het bleek dat de politie een goedé vangst had gedaan. Het onderzoek wordt voortgezet. Zijn verklaring wees uit, dat hier een georganiseerde bende aan het werk was. die haar practijken met groote brutaliteit uitoefende. Zelfs op de perrons van het Arn- hemsche station werd de in houd van postpakketten ont vreemd.. Steeds meer ver dachten werden in deze zaak gearresteerd, zoo, dat zich tenslotte 22 hulpbestellers aan het politiebureau in ar- lest bevonden. Zij zijn allen in het Huis van Bewaring ingesloten. NIEUWS IN T KORT. Boerderij Meijer te Gas- selte is door onbekende oor zaak afgebrand. Alles was verzekerd. De bliksem sloeg in de to ren van de Ned. Herv. Kerk te Hoedekenskerke. De -spits brandde af. Door een achteloos wegge worpen sigaret ging het huis van een loodgieter te Ros malen in vlammen op. Niets verzekerd. Vonken uit een schoor steen, vermoedelijk, stichtten brand. Te Aalsmeer werden drie huizen in de asch ge legd, -waardoor zeven gezin nen dakloos werden. In de Utrechtschc zwem baden is van gemeentewege voor het eerst sedert jaren bet gemengd zwemmen weer toegestaan. De tollen te Noor dijk (Gr.) zijn 1 Mei opgeheven. In Groningen heeft men nu al leen nog een tol op de weg Haren-Paterswolde. Door een schoorsteendefect zijn te Oosterhesselen vier boerderijen in vlammen op gegaan. Zeven gezinnen wer den dakloos. Zes pinken, tien varkens en veel huisraad ging verloren. Op initiatief van de Burge meester moeten alle inwoners van Maastricht 'n cursus der luchtbescherming volgen. Wie verzuimt, wacht een strenge straf. Mocht het eens noodig zijn, dan zal de kennis, op zoo'n cursus opgedaan, de stad en haar bewoners ten goede komen. Welke bonnen zijn thans geldig VAN f> 15 MEI. Ben. No. Artikel. 20 A Brood 4 r. br. of gebak. 20 B Brood 1 j r. br. of gebak 20 A Aardapp. 2 kg Aardapp. 20 B Aardapp. 1 kg Aardapp. 20 Beschuit 1 r. beschuit. 20 één rants. tabak of sigaren VAN 18 APRIL 15 MEI. Bon No. Artikel 541, 542, 543. 100 gr. Kaas. 544, 545, 546, 547 Bloem. 548 Algemeen 1 kg. Suiker. 549 Alge in. 500 gram Jam. 550 Alg. 250 gr. Gort. VAN 2 15 MEI. 19 A en B Vleescb, res. 4-24. M-20, M-22, M-24. Bijzondere Rantsoenen t. en m. 15 Mei Sinaasappelen 3-14 (land», 3-15 en 4-19. EierenBon „algemeen 540" geeft recht op 1 ei. Geldig van 12 April-15 Mei. Fleren 2-20, 3-20, 4-20, 540. VAN 29 APRIL 22 MEI. 18 A en B Boter, Margarine of Vet. Diverse bonnen 07 en 08 van de bonkaart U-215 1 liter petroleum t.m. 13 Juni556 Alg. Eenheids- zeep: U-zeep; 557 Alg. Wasch poeder U-Waschpoeder 'U-toiletzeep t.m. 31 Mei S-Textiel (scheerzeep) t.m. 31 Augustus) 15 t.m. 19 BV Brandstoffen t.m. 31 Dec. 11 KF Brandstoffen t.m. 30 April 1944. Gsm. Wieringcrmeer. Man dood gebleven. De heer G. J. Louwers. die voor het doen van enkele boodschappen per fiets deze gemeente bezocht, kreeg op zijn terugtocht naar huis, ter hoogte van den Schager- w,eg, een hartverlammingen stierf onmiddellijk. De over ledene was 62 jaar oud. ge huwd, gepensioneerd marine- machinist en wonende te Alkmaar. Gemeente Wieringen. Verkeers verbetering. De oprit bij de z.g. Polder- steiger aan den Burgerweg in den Polder Waard-Nieuw- land zal door het Polderbe stuur belangrijk worden ver beterd. o.m. door verlenging van het lengteprofiel en verlaging van de coupure ln den ouden zeedijk. Tentoonstelling. Aan de Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie, Afd. Wie- ringen. is vergunning ver leend tot het houden van een tentoonstelling op Natuur- Historisch gebied en wel op 13 en 14 Juni a.s. (Pinkste ren) in een zaal van Hotel de Haan. Diefstal. De jeugdige v. D. en U. J., beiden te Den Oever, zijn ln verband met ontvreemding van een rijwiel, in verzeker- 'de bewaring gesteld. BURGERLIJKEN STAND. 'Van 2—6 Mei 1943.) Geboren Petrus Cornelis, z.v. P. c. Eosters en van J. HommelWillem, z.v. W. de Jong en van a. Sloothaak; Pietertje Dieuwertje, d.v. C Kooij en van G. Wiegman Heiman Hendrik, z. v. H. Ballast en van J. H. Klok Ebelina Jeannette, d.v. N. H. Klomp en van C. Metselaar. Ondertrouwd P. Schoonen en D. C. OudtJ Eggink en A. Spijkerman. Getrour^d Geen. OverledenTrijntje Ver- faille, oud 84 jaar, weduwe van C. Lont. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 9 MEI. NED. HERV. KERK H.-hoef 10Vs u. Ds. v. Beek. Den Oever 2 u. Ds. v. Beek. Zondagschool Oosterland a.s. Zondag half <-"■ DOOPSC*„ Z. GEM. H.-hoef 10.30 u. Ds. Lugt. EVANGELISATIE Kapel Den Oever v.m 10 u. de hr. O. Deen. H.-hoef 4.30 de hr. O. Deen. Officieel. WARENWET. De Burgemeester der ge meente Wieringen, ter waar neming van de taak van Burgemeester en Wethou ders Gezien art. 6 der Waren wet (Staatsblad 1935, No. 793) Maakt bekend, dat bij vonnis van het Kantonge recht te Den Helder van 23 Maart 1943 onherroepelijk Js veroordeeld JACOB KOORN, geboren 13 Januari 1906 te Wieringen, van beroep brood bakker, wonende Koning straat 10 alhier, tot een geldboete van f 25.subsi diair 25 dagen hechtenis, wegens overtreding van arti kei l van het Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 26 Februari 1941, Ned. Stct. 1941 no. 50 (het in voorraad hebben van brood met een te laag drogestof- gewicht). Wieringen, 1 Mei 1943. De Burgemeester voornoemd, v. DIEMEN w/n. De Secretaris. VAN DUIN. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Welverdiende rust na harden strijd. (SS PK. Zschackel-0-H-Ps) Verantwoordelijk rpdactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker. Wierüu Uitgever en Drukker Corn, J. Boske- VerschHnt Dinsdags

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1