WIERI EERBODE 12e Jaargang Woensdag 12 Mei 1943 No. 2 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEE?., WIERINCEN EN OMSTREKEN. Alle mannen van 18 tot 35 jaar moeten zich melden. Verplicht» aanmelding voor den arbeidsinzet. In het Verordeningenblad, 4. Leden der voormalige is opgenomen een beschik king van den Rijkscommis saris voor het bezettrf gebied (commissaris-generaal voor bijzondere aangelegenheden) betreffende de verplichting tot aanmelding voor den ar beidsinzet. Hierin wordt bepaald 1. 1. Alle mannen in den leeftijd van 18 tot 35 jaren, die wonen in het bezette Nederlandsche gebied en die niet behooren tot de onder 2 genoemde personen, moeten zich aanmelden bij het voor bun woonplaats bevoegde Gewestelijk Arbeidsbureau (in het vervolg „Arbeidsbu reau',' genoemd), respectie velijk bij het bevoegde bij kantoor, in overeenstemming met bijzondere oproepingen der Arbeidsbureaux. 2. De tot aanmelding ver plichte personen van Duit- sche nationaliteit moeten zich aanmelden bij den Duit- schen „Fachberater" van het voor hun woonplaats bevoeg de Arbeidsbureau. 3. De aanmelding ge- schiedt op een bijzonder for mulier, dat beschikbaar wordt gesteld door de Arbeidsbu reaux (bijkantoren). 2; <1) Van de aanmelding ingevolge 1 zijn vrijgesteld 1. Personen van Duitsche nationaliteit, die in dienst zijn van bureaux van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied. van het arbeidsgebied van de Nationaal-Socialisti- sche Duitsche Arbeiderspar tij in Nederland, haar onder- deelen of aangesloten orga nisaties. 2. Personen van Duitsche nationaliteit, die in dienst zijn van bureaux der Duit sche Weermacht, der „Waf- fen-SS". der Duitsche Politie of van den Rijksarbeids dienst. 3. De ambtenaren en ar beidscontracten van het rijk, de provincies, de gemeenten en de overige publiekrechte lijke lichamen, alsmede de oersonen, die in dienst zijn bij de Nederlandsche Spoor wegen bij hèt Staatsbedrijf der P. T. T. en by de Neder landsche Bank. Binnenlamlsch Nieuws. Vertrek vrijwilligers voor Geimaanschen landdienst. Het nieuwe contingent vrijwilligers voor den Ger- maanschen landdienst zal op 25 Juni naar de Nederland sche kampen in het gebied van Danzig-West Pruisen vertrekken. Jongens en meisjes van 1418 jaar kunnen zich tot uiterlijk 15 Mei aanmelden aan het adres Mgr. van de Weteringstraat 118 te Utrecht. N.S.B. IN NOORD-HOLLAND H.- L. G. Ouwerkerk districtsleidcr. Als opvolger van den heer J. W. de Ruiter, districtslei der en gemachtigde van den Leider der N.S.B. ii d. N. voor de provincie N.-Holland, is benoemd de heei H. L. G. Ouwerkerk. De nieuwe districtsleider werd genboren in 1902. Na een opleiding aan het Evang. Lutn. seminarium te hebben genoten, werd hij in 1929 pre dikant, eerst in Groede, la ter in Purmerend. Reeds vrij spoedig na de oprichting van de Nationaal Socialistische Beweging werd ds. Ouwerkerk hiervan lid. In 1933 nam hij de leiding op zich van de door hem opgerichte groep Purmerend, Nederlandsche Zee- en Land macht, voor zoover zij krach tens de bekendmaking van den Weermachtbevelhebber in Nederland van 29 April 1943 onderworpen zijn aan de terugroeping in de krijgs gevangenschap. 5. De personen, die reeds ingevolge 9 der beschikking no. 30/1943 betreffende de sluiting van bedrijven, tot aanmelding verplicht zijn. 6. Geestelijken, alsmede personen, die tot een orde behooren. (2) De Rijkscommissaris voor het bezette Nederland sche gebied (Commissaris- Generaal voor bijzondere aangelegenheden) kan an dere vrijstellingen aan de verplichting tot aanmelding ingevolge 1 toestaan. 3. De tot aanmelding ver plichte personen dienen in beginsel persoonlijk op hek Arbeidsbureau (bijkantoor) te verschijnen en op verzoek alle noodzakelijke bescheiden over te leggen, asmede alle vereischte inlichtingen te verstrekken. 2. Voor zoover tot aan melding verplichte personen op arbeidscontract werk zaam zijn, moet de werkge ver de verklaring van den tot aanmelding verplichten persoon betreffende den duur van de arbeidsovereenkomst op het formulier bevestigen door zijn onderteekening en eventueel door een firma stempel. 4. 1. Tot aanmelding ver plichte personen en werkge vers, die in strijd handelen met de bepalingen dezer be schikking of trachten deze te ontduiken, dan wel opzet telijk of door schuld onjuiste opgaven verstrekken, worden gestraft volgens artikel 4 der verordening no. 16/1943, voor zoover niet op grond van an dere bepalingen een zwaar dere straf is verbeurd. 2. Uitlokkers. mededaders medeplichtigen worden op gelijke wijze gestraft als de dader. 15. Deze beschikking treedt heden in werking. BIZERTA EN. TUNIS OPGEGEVEN. Heldhaftig verzet tot de laatste patroon. Hoofdkwartier van den Fiihrèr, 9 Mei. Het opperbe-. vel van de weermacht maakt bekend Aan het Koebanbrugge- hoofd zette de vijand zijn aanvallen voort. In.den af- weerstrijd brachten onze troepen den bolsjewisten op nieuw zware verliezen toe en schoten talrijke tanks stuk. Bij plaatselijke gevechten ten N. van Lissitsjansk en ten Z. van Orel werd de vij and hi een tegenaanval on danks hardnekkig verzet te ruggeworpen. De luchtmacht steunde met sterke „Strijd krachten de gevechten van het leger in het gebied van den Koeban en zette overdag en 's nachts den strijd tegen het vijandelijke spoorwegver keer voort. Gisteren overdag werden bij zes eigen verliezen 72 bolsjewistische vliegtui gen vernietigd. Op de Zwarte Zee brachten lichte Duitsche strijdkrach ten van een beschermd con- vooi vier kleine vaartuigen niet een gezamenlijken in houd van 1800 brt. tot zin ken. De eigen eenheden le den ondanks den hevigen af weer van vijandeijke kust- batterijen geen verliezen of beschadigingen. In Tunesië boden ook gisteren de DuitschIta- liaansche troepen aan den terwijl hij enkele jaren later met anderen de leiding van den „Nationale Jeugdstorm" op zich nam, toen de hoofd- stermer om politieke redenen moest aftreden. Na de Mei dagen van 1940 werd hij Streekleider van den „Nati onale Jeugdstorm" in Noord- Holland. DE HANDEL IN VISCH. Vergunningstelsel ingevoerd. In den vischhandel kom-: het veelvuldig voor, dat groot- en kleinhandelaren zich op eikaars terrein be geven, hetgeen niet bevor derlijk is voor een gezonde ontwikkeling van dezen tak van handel en een behoorlijk toezicht op de naleving van prijs- en verdeelingsvoor- schriften ten zeerste belem mert. Ten einde de zoo noodza kelijke ordening in den vischhandel te bereiken, is in het 8 dezer verschenen voedselvoorzieningsblad een verordening afgekondigd van het Bedrijfschap voor Vis- scherijproducten, waarbij met ingang van een nader door dit bedrijfschap te bepalert datum de uitoefening van den groot- en kleinhandel in visch, schaal- en schelpdie ren markt- en straathan del hieronder begrepen alsmede de uitoefening van het bedrijf van tusschenper- soon in den vischhandel, af hankelijk wordt gesteld van een vergunning. Belangheb benden kunnen zich uit een officieele mededeeling van nadere bijzonderheden op de hoogte stellen. Geen lucifers in pakketten naar Duitschland. Daar herhaaldelijk lucifers worden aangetroffen in pak ketten, bestemd voor Neder landsche arbeiders in Duitschland, wordr^r op ge wezen. dat het verzenden van lucifers en in het algemeen van lichtbrandbare stoffen in de postpakketten naar Duitschland verboden is. WIE VRIJGESTELD WORDT VAN KRIJGSGEVANGEN SCHAP. Den Haag, 8 Mei. In antwoord op een vraag-of en welke uitzonderingen bij de terugvoering in krijgsgevan- schap van leden der voorma lige Nederlandsche weer macht gemaakt worden, wordt van welingelichte zij de het volgende medege deeld Het ligt niet in het voor nemen om arbeidskrachten in krijgsgevangenschap terug te voeren, die onontbeerlijk zijn voor het ordelijke be stuur en het bedrijfsleven van het land. met inbegrip van de voedselvoorziening en dc landbouw, of die direct of indirect in het belang van de Duitsche weermacht werk zaam zijn. Door een reeds eenige weken geleden geo pend en op de meeste ar beidsterreinen afgesloten on derzoek naar de mogelijkheid van vrijstelling is de waar borg verkregen, dat deze werkkrachten aan de be- trokken Duitsche militaire instanties bekend zijn en van de terugvoering ip de krijgs gevangenschap worden uit gesloten. Meer melk voor kinderen en jeugdige personen. Den Haag 8 Mei. De melk- lcveranties in de landbouw zijn weer zoodanig, dat met ingang van Maandag 10 Mei gerekend kan worden op een verhooging der melkrantsoe- nen voor kinderen en jeug dige personen. Vlksbl. Koopen van nieuwe machines boven 100 kilogram. Ingevolge een beschikking van den Secr.-Gen. van het van alle kanten met nu meriek verre superieure strijdkrachten aanvallen den vijand heldhaftig ver zet. In het gebied ten Z. van Bizerta houden ver scheidene gevechtsgroepen haar stellingen in een voorbeeldige plichtsver- vuHmg tot dc laatste pa- troj^ /lievige straatgevech- tc Brokken onze in Tunis sti üende troepen zich ovtMeenkomstig het bevel op ïLeL'ingen ten Z. van de stad terug. Sterke vij andelijke aanvallen op de nieuwe stellingen en den Zuidelijken sector van het Tunesische front mislukten als gevolg van het vastbe raden verzet van de Duit sche en Italiaansche ver dedigers. Talrijke tanks werden stukgeschoten. Den vijand werden gevoelige verliezen toegebracht. Rij de bewaking van liet Tunesische kustgebied seho ten Duitsche en Italiaan- sche jagers cn de lucht - doeiartillerie 27 vijande lijke vliegtuigen, neer. Drie eigen jachtvliegtuigen gin gen verleren. Duitsche gevechtsvliegtui gen wierpen op 8 Mei des ochtends bommen van zwaar kaliber op doelen in Zuid- oost-Engeland. Dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, gepubliceerd in de staatsert. van 30 April j.i., is het met ingang van genoemden datum aan een ieder verboden, nieuwe ma chines boven 100 Kg, zonder vergunning van het bureau te koopen, te verkoopen of af te leveren. NEDERLANDSCHE LAND WACHT BEGINT HAAR TAAK., Eerste contingent vrijwilligers onder de wapenen gekomen. De Nederlandsche Land wacht heeft thans haar in trede gedaan. Uit alle deelen van het land zijn de tot het eerste contingent behoorende vrijwilligers voor deze troe pen, die geheel uit Nederlan ders bestaan en die tot taak hebben binnen Neerlands grenzen de verdediging des lands op zich te nemen, naar hun garnizoensplaatsen ge togen. Het A. N. P. was getuige van de aankomst van vele honderden dezer mannen in een oude kazerne, die voor hun legering een extra schoonmaakbeurt had ge kregen en die inwendig reeds een complete verjongings kuur heeft ondergaan, waar bij veel zin voor decoratieve kunst en voor hygiënische inrichting aan den dag is gelegd. Nog geen twee maan den geleden werd de veror dening van den Rijkscom missaris. die binnen het raam der SS deze Nederlandsche landwacht instelde, afgekon digd. Daarop zijn de aan meldingen en keuringen ge- vclgd en van nu af verricht de landwacht haar werk zaamheden, zij vormt tevens den grondslag voor het toe komstige nieuwe Nederland sche leger. Aanvankelijk zijn het er eenige duizenden in den lande, die zich voor dienstneming bij de land wacht hebben opgegeven, doch het laat zich aanzien, dat hun aantal sterk zal stij gen. De vrijwilligers verbin den zich voor een tijd van dr:(e maanden oefening, waarna zij bij de reserve worden ingedeeld. In opgewekte stemming be gonnen de mannen hun taak, die met een plechtige vlag- hijsching werd ingewijd, waaroponmiddellijk een stevige erwtensoepmaaltijd volgde. Aanvankelijk zullen Duitsche SS-officieren als leiders dezer landwacht fun- gceren. doch zoo spoedig mo gelijk zullen zij door Neder landers worden vervangen. Verscheidene Nederlandsche onderofficieren zijn reeds bij onze Landwacht ingedeeld. VLEESCIIBON 19 a EN b VOOR 28 DAGEN. 's-Gr^venhage, 7 Mei. Deelen van den Nederland se-hen Landbouw zijn de laat ste week op groote schaal in gebreke gebleveh t.a.v. hun afleveringsplicht. De aanvoer op de abatoirs is derhalve niet voldoende om de be volking volgens de plannen van vleesch te voorzien. Dat- is de feden, waarom de be kend gemaakteVleeschbon 19A en B op het oogenblik niet gehonoreerd kan wor den. Zooals onlangs werd mede gedeeld, geven de bonnen 19A recht op het koopen van 100 gr. vleesch met been, de bonnen 19B op het koopen van 25 gr. vleesch met been, in den tijd van 2—15 Mei 1943. Dit rantsoeneeringstijd- vak moet om bovenvermelde rt-den met 14 dagen tot 29 Mei 1943 verlengd worden. Men zal dus met 't op de bonnen 19a cn B verkrijg baar rantsoen niet zooals anders 14 dagen, maar 28 dagen moeten doen. Niet ge troffen worden door dezen maatregel de werklieden die zwaren, zeer zwaren, lang- durigen en nachtelijken ar beid verrichten. Zij krijgen van 16 Mei af op speciale bonnen van hun distributie kaart zoowel het normale rantsoen als het bijzondere rantsoen voor 14 dagen. De hervatting van de nor male vleeschverdeeling hangt af van de houding der boe ren. Nadere bijzonderheden zullen te zijner tijd bekend gemaakt worden. DE BOTERBONNEN 13 en 17. Zij kunnen geruild worden tegen rantsoenbonnen. 's-Gravenhage 8 Mei. Aangezien de geldigheids duur van de bonnen „boter 13 a", „13 b boter", „boter 17 a" en „17 b boter" in te genstelling met hetgeen in de bonnenlijst is vermeld, op Maandag 10 Mei is ver- .loopen en de mogelijkheid bestaat, dat nog niet alle verbruikers op deze bonnen boter, margarine, rundvet of bak- en braadvet hebben kunnen verkrijgen, kunnen zij. die genoemde bonnen nog In hun bezit hebben, deze van Dinsdag 11 tot en met Zaterdag 15 Mei as. bij de plaatselijke distributiedien sten inwisselen tegen rant soenbonnen voor boter, wel ke zooals bekend een onbe- perkten geldigheidsduur heb ben. Ctrde Winterhulploterij loopt van stapel. Ternauwernood is de twee de loterij van Winterhulp Nederland ten einde (de laat ste 70 premies van f 100 zijn getrokken) of de nieuwe, derde loterij, staat reeds klaar om van stapel te loo- pen. A.s. Zaterdag 15 Mei, des namiddags om 1 uur, zal door het geheele land de verkoop beginnen van de lo ten. welke, evenals de vorige maal, in zes series, ieder van een millioen stuks, zullen worden uitgegeven. Hij hield het geheim voor zijn vrouw. Een inwoner van Tilburg heeft tot zijn groote schade moeten ervaren, dat het be ter is geen geheimen voor zijn vrouw te hebben. De man had een portefeuille met een vrij groot bedrag aan bankpapier, verborgen in den oven van het keukenfornuis. Hij had echter verzuimd zijn vrouw van deze merkwaar dige brandkast op de hoogte te brengen, zoodat deze den I volgenden ochtend rustig het 'fornuis aanmaakte met het gevolg dat zoowel de porte feuille als het geld volkomen door het vuur werden ver teerd. Er bleef geen snipper tje1 over. KEURINGEN VOOR WAFFEN-SS. Hei SS-ia-satzkommando Nederland deelt mede Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden),, dus- lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld' zijn en zich geheel kunnen _;even aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adres sen vervoegen, teneinde te worden gekeurd. Bij de onderzoekingen wor den ook alle gevraagde in lichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmid delen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrij willigers, die om bepaalde redenen in Nederland moe ten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon te Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zfch ook diegenen melden, die tot de Germaan- sche SS in Nederland willen toetreden.' 11 Mei 815 uur, Rotter dam, Deutsches Haus, West zeedijk 12 Mei 8—15 u. Bre da. Restaurant Modern, Markt 13 Mei 815 u. Goes, Café Centraal14 Mei 815 0. Den Bosch, Hotel „Noord- Brabant", Markt 45 15 Mei 315 u. Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16 16 Mei 815 u Arnhem, Café ROyal17 Mei 815 u. Hen gelo. Café Modern. Spoor straat 18 18 Mei 8—15 u. Zwolle, Hotel Gijtenbeek19 Mei 815 u. Groninen, Con- eerthuis, Poelestraat20 Mei —15 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breestraat21 Mei 8—15 u. Amsterdam, School Iepenweg 13 22 Mei 815 u. Utrecht. N.V.-Huis, Oude gracht 245 23 Mei 815 u. Amersfoort, Pol. Durchgang- siager, Leusderweg 24 Mei 815 u. Den Haag, Café ..Den Hout'Bezuidenhoutscheweg BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Welverdiende rust na harden strijd. (SS PK. Zschackel-0-H-Ps'. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corp. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. 'Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1