WIERINGERMEERBODE 12e Jaargang Zaterdag 15 Mei 1943 No. 3 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. BESCHIKKING RADIO ONTVANGTOESTELLEN VERBEURD VERKLAARD. Plaats en tijd van inlevering worden binnen tien dagen bekend gemaakt. Radio- distribiitiecentralen blijven bestaan. Heden is uitgevaardigd de onderstaande beschikking betreffende het verbeurdverklaren van radio-ontvang toestellen Op grond van artikel 64 der Verordening Openbare Orde 1943 beschik ik met het oog op de handhaving der openbare orde en veiligheid, onder verwijzing naar het door den Rijkscommissaris voor het bezette Nederland sche gebied afgekondigde politiestandrecht. Artikel 1. (1) Alle zich in het bezette Nederlandsche gebied! be vindende radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -ondenleelcn zijn met onmiddellijke werking verbeurd verklaard. (2.) Dit is niet van toepassing op radio-ontvangtoe stellen, -toebehooren en -onderdeelen, waarvan de. voor den bouw van radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen toegelaten fabrikanten eigenaar of houder zijn. (3) Ieder beschikken over verbeurdverklaarde radio- ontvangtoestellen, -loebehoorende en -onderdeelen, als mede de beschadiging daarvan is verboden. Artikel 2. lo. De verbeurdverklaarde radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen moeten, voor zoover de hoo- gcre SS en politieleider niet anders bepaalt, dooi', den houder worden ingeleverd bij den ter plaatse bevoegden politiegezagdrager, die zich hierbij van de medewerking van het Staatsbedrijf der P.T.T. bedient. Plaats en tijdstip van de inlevering worden binnen tien dagen na afkondiging van deze beschikking door den politiegezagdrager door .middel van een bekendmaking in de dagbladpers of op de ter plaatse gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 2o. Hij, op wien de inleveringsplicht rust, dient de in te leveren voorwerpen van een daaraan stevig bevestigd cartonnen kaartje groot 10 x 15 cm. te voorzien, onder bijvoeging van de ingevuld voorgeschreven formulieren, bevattende het fabrikaat, het type en het nummer dei- voorwerpen, alsmede den naam, het beroep en het adres van dengene, op wien de inleveringsplicht rust. 3o. De inlevering geschiedt tegeji een bewijs van) ont vangst. 4o. Handelaren (groot- en kleinhandearen), die han del drijven in radio-ontvangtoestèllen, -toebehooren en -onderdeelen, dienen deze voorwerpen, waarvan zij op het tijdstip van afkondiging van deze beschikking eige naar of houder zijn en die zij in voorraad hebben, op lijsten te registreeren en deze lijsten in drievoud binnen drie weken na afkondiging dezer beschikking bij den ter plaatse bevoegden politiegezagdrager in te leveren. Deze vaardigt verdere beschikkingen betreffende de inlevering van deze voorwerpen uit. Artikel 3. lo. Voor tot gebruik geschikte, tijdig en in overeen stemming met de voorschriften (artikel 2, leden 2 en' 4) ingeleverde radio-cntvangtocstellen. -toebehooren en -onderdeelen wordt een passende schadeloosstelling toe gekend. Nadere voorschriften, in het bijzonder betreffen de de schadeloosstelling aan de handelaren, worden door een uitvoeringsbeschikking uitgevaardigd. 2o. Het in artikel 2, lid 3o, genoemde bewijs van ont vangst betreffende tot gebruik geschikte, tijdig en in overeenstemming met de voorschriften ingeleverde radio ontvangtoestellen, - toebehooren en -onderdeelen geeft in de toekomst recht op levering bij voorrang van zoo,- danige voorwerpen. LUISTERVERGUNNINGEN. Artikel 4. lo." De uitgereikte luistervergunningen .bijven rusten van het tijdstip der inlevering af. 2o. De luisterbijdragen moeten worden betaald tot het einde van de maand, waarin de inlevering geschiedt. Vooruitbetaalde bijdragen worden gerestitueerd. 3o. Tegen dengene, die in overeenstemming met deze beschikking een radio-ontvangtoestel inlevert,, wordt geen vervolging ingesteld terzake van ontdoken luister bijdragen. Reeds aangevangen vervolgingen worden ge staakt. Artikel 5. De ingeleverde radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen worden, voor zoover niets anders wordt bepaald, bewaard door de poliite-gezagdragers die zich hierbij van de medewerking van het Staatsbedrijf door P.T.T. bedienen. Artikel 6. Antennes worden niet verbeurd verklaard en behoeven niet te worden ingeleverd, deze moeten binnen drie maan den na het in werking treden van deze beschikking doorj den houder worden verwijderd. Artikel 7. lo. Het vervaardigen, het afstaan en het in houder schap nemen van radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen is verboden. De hoogere SS - en politie leider kan uitzonderingen toestaan. Ilij kan deze van voorwaarden afhankelijk stellen. 2o. De bepalingen van de verordening, houdende het verbod om te beschikken over radio-ontvangtoestellen (no. 222/1941) blijven onaangetast. Artikel 8. De bepalingen van deze beschikking zijn niet van toe passing op de aansluitingen op| de radiodistributiecentra- les met inbegrip van den bij deze aansluiting behooren den, uitsluitend hierbij te gebruiken luidspreker. UITZONDERINGEN. Artikel 9. lo. Deze beschikking is niet van toepassing op de bureau's van het Duitsche Rijk, van de Duitsche Weer macht, van de* „Waffen-SS", van de Duitsche politie' en van het arbeidsgebied van de Natidïiual-Socialistische Duitsche Arbeiderspartij in Nederland, alsmede op het op deze bureau's werkzame personeel van Duitsche na tionaliteit. 2o. De hoogere SS- en politieleider kan voor de in lid 3o. genoemde personen op hun desbetreffend varzoek ten aanzien van de toepassing van de bepalingen van deze beschikking een uitzondering toestaan. Hij kan deze voorwaarden afhankelijk stellen. 3o. De verzoeken tot het toestaan van een uitzonde ring moeten binnen den in artikel 2, lid lo., der bekend making bedoelden termijn worden ingediend en wel 4 door personen van Duitsche nationaliteit bij den ter plaatse bevoegden „Ortsgruppenlefter der N.S.D.A.P." door leden der Nationaal-Soeialistische Beweging der Nederlanden en hare onderdeele,"^langs den hierarchie- ken weg bij den ter plaatse bev. yen districtsleider der N.S.B. t door de verwanten van de ■'.'rijwillig bij de Duitsche weermacht dienende Nederlanders bij den commissaris- generaal voor bestuur en justitie, af deeling voor aangele genheden van personen van Duitsche nationaliteit en door de verwanten van de vrijwillig bij de „Waffen-SS" of het Vrijwilligerslegioen Nederland dienende Neder landers bij den „SS-Fürsorgeoffizier". De instanties, bij welke de verzoeken moeten worden ingediend, reiken den verzoeker een bewijs ter zake van het ingediende verzoek uit. De hoogere SS- en politie leider beslist over de verzoeken. 4o. Voor personen, die een verzoek als bedoeld in de leden 2o. eii 3o. tijdig en in overeenstemming met de voorschriften hebben ingediend, en die in het bezit zijn van het in lid 3o. genoemde bewijs, wordt de verbeurd verklaring en de plicht tot inlevering volgens de bepa lingen van deze beschikking eerst van kracht van den dag van toezending van een afwijzende beslissing af. Artikel 10. (1) Ilij die in strijd handelt met de bepalingen van deze beschikking, met de op grond daarvan uitgevaar digde beschikking of met de in overeenstemming met de artikelen 7 en 9 gestelde voorwaardei), dan wel tracht deze te ontduiken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en met geldboete tot een on beperkt bedrag of met een dezer straffen, voor zoover niet volgens andere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd. (2) Uitlokkers, mededaders en medeplichtigen wor den als daders gestraft. (3) Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheitspolizei blijft onaangetast. Der höhere SS- und Polizeiführer RAUTER, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei, 's-Gravenhage, 13 Mei 1943. De 49ste verjaardag van Mussert. Onze trouw geschraagd door het vaste gelool* in de overwinning. Beweging betuigde haar aanhankelijkheid. Utrecht, 11 Mei. Hoewel op verzoek van den Leider der N.S.B. dc viering van zijn 49sten verjaardag in ver band met de tijdsomstandig heden geen uitbundig karak ter droeg en beperkt bleef tol enkele interne samen komsten, was de stemming in de ochtendbijeenkomst in de greote zaal van den Utreclitschen Stadsschouw burg allerhartelijkst. Nadat de Leider, verge zeld van mevrouw Mussert, er, begeleid door den Secr.- Gen. der Beweging, Ir. Huy gen, de zaal betreden had, nerinnerde Ir. Huygen er aan dat het de eerste keer ia, dat Mussert zijn geboor tedag herdenkt als Leider van het Nederlandsche volk. Gij, Leider, neemt daarbij weer den zwaarsten last op uw schouders. Naar de woor den van dan Rijkscommis saris, op 31 December van het vorig jaar uitgesproken, zult gij het zijn, en gij al leen, die, wanneer de tijd daartoe gekomen is, door den Führer zal worden ge roepen om. voordat de nieu we ordening in Europa zal worden doorgevoerd, met hem te bespreken welke plaats ons volk zal gaan in nemen. De historie heeft ons, door den oorlog, in zeer moeilijke omstandigheden gebracht. Ons ontbreken de mogelijk heden, om de nationaal- socialistische revolutie door t.e voeren op een wijze, die in overeenstemming is met onzen ontembaren wil om de overwinning te behalen. "Wij onderschatten de be zwaren van den huidigen toestand geenszins. Wij ver helen ons niet dat er bij enkelingen twijfel is ont staan aan den goeden af loop van dezen strijd, zelfs onder degenen, die, geplaatst cp verantwoordelijke posten, onder alle omstandigheden onwrikbaar uitdrukking zou den moeten geven aan hun vfertrouwen in dc toekomst. Zij hebben een verkeerde, een onvolledige opvatting van het begrip „trouw." Onze trouw wordt ge schraagd door de wetenschap en door het vaste geloof, dat wij overwinnen zullen, wat ons ook persoonlijk overko- me. Onze trouw aan u. Lei der, is trouw aan het Neder landsche volk waarvoor gij altijd op de bres hebt ge staan. Onze trouw is trouw aan Nederland en aan het nieuwe Europa, trouw aan den Germaanschen Führer Adolf Hitier. Dit besef zullen wij be houden. ook onder de groot ste beproevingen. De leden der beweging moeten besef fen, dat-er drie dingen noo- dig zijn om de uiteindelijke overwinning te bereiken. In de eerste plaats taai volhou den en een gestaag volbren gen van de zware en moei- lhke plichten, die -ons door het lot zijn opgelegd daar na het toonen van een on slotte maar bovenal, het nitputtelijk geduld en ten- handhaven van een onbe grensd vertrouwen in den Leider. Ir. Huygen maakte zich de tolk van de geheele Bewe ging met het uitspreken van den vurigen wensch, dat de voorzienigheid Mussert de kracht en de gezondheid zaï geven om zijn historischen arbeid voort te zetten. Als opbrengst van de lo terij werd Mussert een be drag van f 90.000 aangebo den ten bate van de stich ting Gezins- en Jeugdzorg. Dit bedrag zal worden be stemd voor sociaal werk. En dit jaar voor het eerst bood de Beweging den Leider ook een persoonlijk cadeau aan in den vorm van een groo- tc gekleurde stedenatlas uit De Leider spreekt. j Vervolgens sprak Mus- i sert zijn naaste medewer- kers in een korte rede toe. Nadat de Leider de historie van de Beweging in vogel- I vlucht was nagegaan, merk- J te hij aan het eind van de- z<- beschouwing op, dat met* name de laatste drie jaren zeer moeilijk zijn geweest. De nat,ionaal-socialist, zoo vervolgde spr. zijn rede. strijdt voor zijn volk en zijn vaderland en waar het in dezen strijd het meest op aankomt, is het karakter en het fatsoen. Wie zoo strijdt, mag inderdaad de volle over tuiging hebben, dat zijn ide alen onder allo omstandig heden verwezenlijkt zullen worden. Ieder onzer heeft z'jn taak te vervullen en moei; dut cloen voor 100%. Laat ons hopen, dat ons volk er aan'het einde van dit jaar beter voor zal staan dan thans. Gij, mijne trouwe medewerkers, kunt het ge loof in de overwinning van ons werk behouden, omdat ook ik het nog ten volle heb. Dank voor alles, wat gij voor de Beweging hebt ge daan. Uw laak voor den ko menden tijd zal zwaar zijn, doch altijd nog lichter dan wat de soldaat aan het front moet verzetten. Zoolang de soldaat daar staat, hebt ge zeker den plicht uw taak naar behaoren te vervullen. Dat hebt gij ook altijd ge daan en daarvoor dank ik u. Dc ;niddagbijeenkomst. In de middagbijeenkomst, gehouden in de Blauwe zaal van den Stadsschouwburg, v/aren al diegenen aanwezig, die in aanmerking waren gekomen voor een der eere- teekenen „Strijd en offer" ol „Dienen en volharden", benevens de verschillende prijswinnaars van de loterij, gehouden ten bate van ge- zins- en jeugdzorg en ande re genoudigden, zooals met verlof in het vaderland ver toevende Oostfrontstrijders. De leider en mevrouw Mussert en hun gevolg wer den ontvangen met een krachtig „Houzee."' Na een korte rede van den secreta ris-generaal reikte Mussert aan de meest prominente dragers ez'i draagsters van het eereteeken vervolgens het onderscheidingsteeken uit, elk van hen een harte lijk woord van gelukwen- schen toevoerend. Ir. Huygen sloot met een kort woord deze samen komst. In de ambstwoning van den commissaris van de pro vincie Utrecht had tot slot van dezen dag een receptie piaats. eerst voor de gasten, later voor ieder lid der Be weging. Honderdon hebben den leider met zijn verjaardag gelukgewenscht. Gemengd Nieuws. 55 ha. hei en 9 ha. bosch zijn door onbekende oorzaak te Putte (N.B.) door brand verwoest, f 45.000 schade. Bij het uithalen van een eksternest viel te Meijel (L.i een 12-jarige jongen uit een zich boven het water uit strekkende boom. De jongen is verdronken. Mevr. A. kwam te Roer mond met haar fiets te val len. Het 2-jarig kind dat zij met zich voerde, viel op den grond en werd overreden door gpn auto. Het is aan de bekomen verwondingen over leden. Een 3-jarig meisje is op de Stationsweg te Leiden dood gereden. Het wandelde daar met een zusje, maar rukte zich plotseling los om de weg over te steken. Al weer groolc schade aangericht door kinderen die met lucifers speelden. Nu in Den Velde, Gramcber- gen (O.), waar hoeve Sehut- te afbrandde en 2 koeien omkwamen. In hél postverkeer met de Gekr.'thy; zijn alleen brief kaarten toegestaan. Deer een vrachtauto werd te Bussum een 16-jarige wielrijdster gedood. De tol te Graft, dagtee- kenend van 1852, wordt 16 Mei opgeheven. (Dagbl. v. N.H.) Bij een brand in bakkerij -T Bloem te Murmerwoude Fr., is een 15-jarig logétje omgekomen. Bij het spelen is te Tilburg het 5-jarig zoontje der fa milie Emmen door een trein doodgereden. KEURINGEN VOOR WAFFEN-SS. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), dus lichamelijk zoowel als' geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adres- sen vervoegen, teneinde te worden gekeurd. Bij de onderzoekingen wor den ook alle gevraagde in lichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmid delen voor de familieleden De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrij willigers. die om bepaalde redenen in Nederland moe ten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbsftaljon te Amersfoort. Tijdens deze keuringen bunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaan- sche SS in Nederland willen toetreden. 17 Mei 815 u. Hen gelo, Café Modern, Spoor straat 18 18 Mei 8—15 u. Zwolle, Hotel Gijtenbeek 19 Mei 815 u. Groninen. Con certhuis, Poelestraat 20 Mei S -15 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breestraat 21 Mei 815 u. Amsterdam. School Iepenweg 13 22 Mei 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oude gracht 245 23 Mei 8—15 u. Amersfoort, Pol. Durchgang- siager, Leusderweg 24 Mei 8—15 u. Den Haag, Café ,JDen Hout", Bezuidenhoutscheweg BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Het instellen van het meet apparaat voor het pantser- afweer kanon. (SS P-K, Grónert O-H Ps.) Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1