WIERINGERMEERBODË OPROEP VAN DEN N. A. D. ARBEIDSVERGRIJPEN VAN AMBTENAREN. 12e Jaargang Woensdag 19 Mei 1943 No. 4 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, W1ER1NGEN EN OMSTREKEN. Begin Juni 1943 ver trekt een corps van den Nederlandschen Arbeids dienst naar Oostland, teneinde binnen de gren zen van het Groot Duit- sche Rijk in N.A.D.-ver- band boscharbeid te ver richten. Gedurende den inzet, welke vermoedelijk 3 maanden zal duren, blijven de vrijwilligers onder bevel van den com mandant van den N.A.D., gekleed in N.A.D.-uniform en vallen zij .onder het straf- en tuchtrecht, dat in den N.A.D. van toe passing is. Voor het vertrek vindt nog een vooropleiding- plaats van ongeveer 4 weken te „Waterloo", Oud-Leusden bij Amers foort. Slechts voor hen, di^ reeds in dén N.A.D. heb ben gediend, is de moge lij kheid opengesteld zich hiervoor op te geven. Aanmelding kan tot 1 Juni persoonlijk geschie den bij de aanmeldings- bureaux, dan wel schrif telijk aan den comman dant van den N.A.D., Stafafdeeling 7, Luyken- straat 40-42, te '-Herto genbosch. Aanmeldingen welke na 1 'Juni 1943 binnen komen werden terzijde gesteld. Zcoals reeds is medege deeld heeft de Rijkscommis saris voor het bezette Ne- derlandsche gebied een ver ordening uitgevaardigd op ai beidsvergrijpen van amb tenaren en zekere beëcdigde personen. Zij heeft den vol genden tekst Op grond van par. 5 van het Decreet van den Führer op de uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 (rgbl. I blz. 778) verorden ik Par. 1. 1. Een ambtenaar, die 1) Staakt of 2) Zijn arbeidsprestatie vermindert met de bedoeling de vervulling van overheids taken te bemoeilijken, te vertragen of onmogelijk te maken, of die deze bedoeling op andere wijze tracht te verwezenlijken, wordt ge straft met gevangenisstraf tot een jaar, in ernstige ge vallen met tuchthuisstraf. 2. In bijzonder ernstige gevallen kan levenslange tuchthuisstraf of de dood straf uitgesproken worden. 3. Poging is strafbaar. Par. 2. Voor de toepassing van deze verordening is een ambtenaar gelijkgesteld aan een persoon, die op grond van een verdrag volgens het burgerlijk recht bij den staat, bij een provincie of bij een ander publiekrechte lijk lichaam in dienst is. Par. 3. Deelnemers worden als da ders gestraft, ook wanneer zij niet behooren tot den in Par. 1 en 2 genoemden kring van personen. Par. 4. 1. Wie oproept tot een vol gens par. 1 verboden hande ling, of wie tracht een amb tenaar of een in par. 2 ge noemden persoon te belem meren in het hervatten van den arbeid wordt gestraft met de in par. 1 genoemden straffen. 2. De voorschriften om trent. aanstichting blijven ongewijzigd. Par. 5. De voorschriften van par. 1 tot 4 worden op overeen komstige wijze toegepast op personen, van wie voor de aanvaarding hunner werk zaamheden aflegging van een eed of gelofte wordt geëischt. Par. 6. De volgens par. 1 tot 5 strafbare handelingen zijn strafbare daden in den zin van par. 2 al. 2 van veror dening no. 52/194Q betref fende de Duilsche jurisdic tie in strafzaken in de re dactie van bekendmaking no. 72/1942. Par. 7. Deze verordening wordt op den dag harer afkondiging van kracht. Den Haag, 15 Mei 1943. W.g. De Rijkscommissaris voor het bezette Neder- landsche gebied SEYSS-INQUART. NIEUWE TEXTIELKAART. In verband met de veler lei geruchten, welke den laatsten tijd de ronde doen over de uitgifte van een nieuwe kleedingkaart, deelt de Directeur van het Rijks bureau Distex te d's-Graven- hage reeds thans het vol gende mede. Eerste punten gaan in 28 Juni a.s. De nieuwe kleedingkaart zal op de gebruikelijke wij ze in de uitgifteperiode 23 Mei tot 12 Juni a.s. worden uitgegeven, zonder dat hier voor een inlevering van lom pen zal worden verlangd. Ten einde de productie van textielgoederen regelmatig voortgang te doen vinden, zal het wel noodzakelijk zijn, dat een ieder zooveel moge lijk lompen aan de erkende lompenhandelaren verkoopt. De navolgende kaarten zullen worden uitgegeven voor 1. mannen en jongens van 15 jaar en ouder, groot 80 punten, waarvan 20 met ingang van 28 Juni a.s. gel dig 2ijn. 2. vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder, groot 8G punten, waarvan 20 met ingang van 28 Juni a.s. gel dig zijn. 3. jongens van 315 jaar, groot 100 punten, waar van 20 met ingang van 28 Juni a.s. geldig zijn. 4. meisjes van 3—15 jaar, groot 100 punten, waarvan 20 met ingang van 28 Juni a.s. geldig zijn. 5. voor jongens en-.meis jes van 13 jaar. groot 100 punten, waarvan 20 met in gang van 28 Juni a.s. geldig zijn. 6. Babykaart, groot 100 punten, terwijl eerstgebore nen, tweelingen en baby's geboren 5 jaar na de laatste bevalling een toeslagkaart van 50 punten ontvangen. Alle punten van de baby- kaarten zijn direct geldig. 7. Jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar een toe- ssagkaart van 30 punten, waarvan 10 met ingang van 28 Juni a.s. geldig zijn. Slechts kleedingstukken op punten verkrijgbaar. De kleedngkaart dient al leen voor de aanschaffing van kleedingstukken. in te genstelling met hetgeen thans het geval is, nu ook huishoudgoederen op de tex tielkaart verkrijgbaar zijn. Deze laatste moeten volgens de nieuwe regeling op speci ale punten worden gekocht. Aanvragen hiervoor kunnen na 28 Juni a.s. bij de plaat selijke Distributiediensten worden ingediend. Gezien de textielpositie zullen aanvra gen tot de meest dringende gevallen beperkt dienen te worden, bijv. bij huwelijk, bij schade door bombarde menten e.d. Punten oude textielkaart kunnen worden ingewis seld. De punten van de oude textielkaarten blijven haar geldigheid behouden. Op het moment, waarop de uit gifte van de levensmiddelen kaarten in het tijdvak van 12 Juni tot 11 Juli plaats vindt, zal gelegenheid wor den gegeven de eventueel aan thans nog geldige tex tielkaarten zich bevindende punten in te wisselen tegen nieuwe punten. Het is aan het publiek en den handel verboden op de nieuwe textielkaart textiel goederen te koopen, resp. te verkoopen én/of af te ren vóór 28 Juni a.s. J De handelaren zijn Ver plicht alle thans geldige punten, welke zij van het publiek hebben of nog zul len ontvangen, op de op- plakvellen te plakken en te gen puntencoupures in te wisselen. In verband met inven tarisatie Verkoop en af levering verboden van 12 tot 28 Juni. Zoowel door de industrie als door den handel zal in de periode van 12 Juni tot 28 Juni a.s. geïnventariseerd moeten worden. In verband hiermede vervalt voor den handel de 12-wekelijksche inventarisatie, welke per 17 Mei zou dienen plaats te vinden. Gedurende voormel de periode worden de tex tielondernemingen, (zoowel industrie als handel) voor den verkoop en aflevering gesloten, behalve voor zoo ver het noodgevallen be treft. waarvoor schriftelijke dispensatie wordt verleend. Op het juist inventariseeren zal een scherpe controle worden gehouden. Alle goe deren, welke niet worden opgegeven en later door de inspectie worden aangetrof fen, zullen door het betrok ken Rijksbureau in beslag worden genomen. De sluitingsperiode zal be halve voor de inventarisatie ook benut dienen te worden voor eventueel noodzakelijke nieuwe puntenwaardeering der goederen en voor het in richten der administratie In de nieuwe handleiding zullen voor de industrie en handel alle nadere mededee- lingen worden opgenomen. Deze zal tijdig aan de be trokkenen worden toegezon den. Verzocht wordt deze handeling t.z.t. eerst te lezen, alvorens vragen te stellen. Vóór 12 Juni a.s. zal geen correspondentie of telefoni sche aanvragen ter zake door het Rijksbureau in be handeling kunnen worden genomen Directie van het Centraal Distributiekantoor. Van den Haag naar Zwolle. In aansluiting op het be richt inzake overplaatsing van het Centraal Distribu tiekantoor naar Zwolle. Ze ven Alleetjes, wordt er de aandacht op gevestigd, dat thans ook de directeur van dit kantoor op bovengenoemd adres is te bereiken. Het spreekuur van den directeur is uitsluitend des Vrijdags na tijdige aanvrage en op vertoon van een schriftelijke bevestiging, dat het gevraag de onderhoud kan plaats vinden. SIGARETTEN EN ROOK TABAK IN EENHEIDS- VERPAKKING. Vereenvoudigde verpakking voor cïgarillos en sigaren, 's Gravenhage, 12 Mei. In verband met de on langs plaats gehad hebben de concentratie in de Ne- derlandsche tabaksindustrie, zullen sigaretten en rookta bak in den loop van de maand Mei nog slechts in eenheidsverpakkingen wor den. verkrijgbaar gesteld. Het. groote aantal merken, dat wij tot dusver kenden, verdwijnt dus en maakt plaats voor één merk. Boven dien zullen de sigaretten slechts in drie prijsklassen verkrijgbaar zijn. Verder zullen dc sigaretten een for maat krijgen, Uat iets klei ner is dan het vroegere. AANVALSACT1E BIJ DEN KOEBAN. Doelen in Engeland gebombardeerd. 17 Amerikaansclie vlieg tuigen vernietigd. Hoofdkwartier van den Pührer, 16" Mei. Het op perbevel van de weermacht maakt bekend De aanval aan het Oos telijke front van het Koeban-bruggehoofd werd voortgezet en leverde nieuwe successen op. Tij dens de twcedaagsche he vig® gevechten werd ii samenwerking met dt luchtmacht het gros der infanterie van drie bolsje wistische divisies versla gen en den vijand zware, bloedige verliezen, toege bracht-. De bolsjewisten verloren behalVe een aan tal stukken geschut en tanks vele lichte en zwa re infanteriewapens. Levendige eigen storm troepactiviteit en succesvol le afweer van een vijande lijken aanval ten Zuiden van Soetsjinitsji worden van het overige Oostelijke front ge meld. Bij het Visschersschierei- land boorden snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen een vij andelijk vrachtschip van 3.000 brt. in den grond. Het havengebied vair Bone werd in den afgeloo- pen nacht opnieuw gebom bardeerd. verscheiden! sche pen werden getroffen. De aanval van twee ster ke formaties Amerikaansche bommenwerpers gisteren overdag óp N.W. Duitsche havensteden werd door ja gers en luchtdoelartillerie afgeslagen. Onze jagers wierpen den vijand tot bo ven zee terug en schoten tezamen met eenheden van Kerftabak zal in twee prijsklassen aan de markt komen. De pijptabak, lichte shag, donkere shag en pruimtabak zullen dus bin nenkort in twee kwaliteiten en twee prijzen verkocht worden in slechts in kleur onderscheiden verpakkingen. Merken zullen ook hierin niet meer voorkomen. Op de verpakking zal men slechts lezen „Product van de Nederlandsche kerftabaks industrie." Ook de verpakking van ci- gariUos en sigaren ondergaat een vereenvoudiging. De ci- garillos "mogen slechts in kartonnen doosjes met klep- sluiting worden afgeleverd, terwijl sigaren niet meer van sierbandjes mogen worden voorzien en de kistjes niet meer met randen en etiket ten mogen worden beplakt. De samenstelling van dc tabaksproducten zal geen verandering ondergaan. EN TOCH MAALDE HIJ. Molenaar en „klanten" voor den rechter. De economische rechter te Alkmaar zag het gerechts gebouw overvula met be- wonèrs van Wieringerwaard en omgeving, die allen tar we, gerst en rogge hadden laten malen bij den mole naar Delver uit Oudesluis. Controleurs hadden op een der molensteenen een klan tenboekje gevonden, waarin de molenaar allen had ge noteerd, die hem opdracht tot malen gaven. Van de 700 „klanten" kon men ongeveer de helft achterhalen. De molenaar bleek te goeder trouw en had den normalen maalprijs berekend. Hij be weerde, dat hij had gemalen cm de voedselpositie van zijn opdrachtgevers te verlichten, omdat het grootendeels ge raapte tarwe, gerst en graan betrof. Het ging evenwel over 18.000 kg en de eisch luidde daarom f 150 boete subs. 30 dagen hechtenis. Mr. Buiskool wees er op, dat indien voor het malen ver- de marine 9 viermotorige bommenwerpers neer. Vier eigen- jachtvliegtuigen gin gen verloren. Boven de be zette gebieden in het Wes ten en den Atlantischen Oceaan werden 8 vijande lijke vliegtuigen, waaronder een groote vliegboot, ver nietigd. Enkele Britsche vliegtui gen hebben in den afgeloo- pen nacht storingsvluchten gemaakt boven Noord- en Midden-Duitschland. Snelle Duitsche gevechts vliegtuigen vlogen overdag boven de Zuidkust van En geland en vielen militaire doelen aan. In den afgeloo- oen nacht bombardeerde de luchtmacht met sterke strijdkrachten bij goed zicht het scheepsbouwcentrum Sunderland. Brand- en bri santbommen veroorzaakten vooral in de werven aanzi^n- lilke schade. Drie Duitsche vliegtuigen keerden van de aanvallen op het Britsche eiland niet terug. Bezette gebieden weer 7,waar getroffen. De bevolking van de be zette Westelijke gebieden is op 14 Mei door de aanvallen der vefeenigde.Britsch-Ame rikaansche luchtmacht weer zwaar getroffen. Nog zijn de puinhoopen der verwoes te woonhuizen in verschil lende steden der bezette Westelijke gebieden niet vol ledig doorzocht, maar reeds titans staat vast, dat bij den luchtaanval ver over de 100 burgers gedood werden en een aantal anderen ernstig gewond werd. Alleen in twee Belgische plaatsen werden tot dusver dc lijken van 91 burgers geteld. gunning was gevraagd, deze zou worden verkregen. De rechter veroordeelde con form den eisch. Hierna kwamen vele „klanten" aan de beurt en voor hun overtreding werd geen opzet aangenomen. De consumenten van het meel zagen hun budget verhoogd met pl.m. f 0.50 per kg. ver malen graan. De laagste boete was f 6, de hoogste f 150. Inbrekers maakten gebruik van vuurwapen. In het gehucht Heille on der de gemeente Sluis zijn gevaarlijke inbrekers aan het werk geweest. Midden in den nacht werden twee ge broeders gewekt door ge stommel in hun huis. Toen zij op onderzoek uitgingen en in de gang kwamen, wer den zy plotseling door de dieven, die zich ontdekt za gen. met een vuurwapen aangevallen. Beide broers v.erden hierdoor in hun bee- nen getroffen. De politie heeft inmiddels de daders aangehouden. De getroffe nen zijn ter verpleging in het ziekenhuis te Oostburg opgenomen. OPROEP. Aan de bedrijfsleiders. Betreffende de aanmel ding voor den arbeidsinzet wordt van bevoegde zijde de aandacht er op gevestigd, dat de bedrijfsleiders er de verantwoordelijkheid voor dragen, dat de onder hen geplaatste tot aanmelding verplichte personen hun aanmeldingsplicht nakomen. Vooral moet denin aan merking komenden leden van het personeel de noodi- ge tijd worden gegeven om zich persoonlijk op het ar beidsbureau aan te melden. Er zal een beschikking wor den uitgevaardigd volgens welke Tiet loon moet worden doorbetaald. Voorts wordt dc aandacht er op gevestigd, dat ieder misbruik van de aanmel dingsformulieren onder de strafbepalingen "Valt. „BELANGRIJKE AAN WIJZING voor de veror dening inzake de aanmel dingsplicht." Vrijdag, op 21 Mei 1943, moeten zich alle in de maanden November en December van het jaar 1921 geboren mannen o- vereenkomstig den op Woensdag 12 Mei 1943 in cit blad gepubliceerden oproep op het bevoegde arbeidsbureau, resp. het bevoegde bijkantoor van 917 uur persoonüjk aan melden, waarbij zij het in gevulde aanmeldingsfor mulier en de andere iden titeitspapieren en gege vens moeten medebren gen. De distributiestam- kaart moet medegebracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmel ding verplichte personen gedurende den tijd die zij hiervoor noodig hebben van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon door te betalen. Aanmel- dingsplichtigen en werk gevers maken zich straf baar wanneer zij hande len in strijd met de bepa- liifg der verordening of trachten deze te ontduiken. BESCHERM UW VADERLAND. Geen onnoodig lawaai of ergerlijke drukte. Dit allés is onze mannen aan het> Oostfront vreemd. Het ver derfelijke bolsjewisme moet worden gekeerd en volkomen neergeslagen. Bloedige drama's zooals Katyn zijn voor onze man nen aan het oostfront een prikkel om nog verbetener door te zetten. Zij vragen geen belooning, de liefde tot hun vaderland verheft hen daarboven. Zij eischen slechts, dat ook Nederland zich inzet. Het gaat om het zijn of niet-zijn. Stort op giro 432100, Ver zorgingsfonds van het Vrij willigerslegioen Nederland. NEDERLANDERS BIJ DE DUITSCHE ZEEMACHT. Inlichtingen over het dienst nemen van Nederlandsche vrijwilligers bij de Duitsche Zeemacht geven alle Orts- kommandanturen, die te vens een uitvoerige lijst verstrekken, waarop alle hieraan verbonden facilitei ten vermeld staan. (C.N.F. - paxs). Verantwoordelijk redactrice G C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukkejïingen Corn. J. Bosker, VerschijntZaterdag Woensdags en Bureareief. 19 Hippolytushoef f. 23. Middenmeer Tel. tot 's mor (Na 6 uur nam/. Midden- gens 10 uur te meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1