WIERINGERMËERBODE 12e Jaargang Woensdag 9 Juni 1943 No. 10 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, W1ER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDfiX» EN ZATERDAGS. WAPENS EN SOLDATEN BESLISSEN. Alle voorwaarden voor de eindoverwinning aanwezig. Zaterdagmiddag hebben de Rijksminister dr. Göb- bels en Albert Speer teri gelegenheid van de plech tige uitreiking van onder scheidingen aan arbeiders in de bewapeningsindfus- trie het woord gevoerd op een groote bijeenkomst van de partij in het over volle Berlijnsche $port- palast. Negen arbeiders en vooraanstaande mannen der' Duitsche bewapening ontvingen het Ridderkruis van het Kruis» van Oor- Icgsvérdienste. Rijksminister Speer be wees door nauwkeurige getallen, onder daverende toejuichingen van de tien duizenden toehoorders, dat de Duitsche bewape ning, ondanks alle lucht-, aanvallen, records heeft behaald op alle gebieden en nog verder zal groeien. Hij deelde tegelijkertijd de .uitvinding van geheel nieuwe wapens mede. Dr. Göbbcls verklaarde in aansluiting daarop, dat Duitschland alle vuist- panden voor een werkelijk beslissende overwinning in banden heeft. REDE VAN RIJKSMINISTER SPEER. Rijksminister Speer wees er op. dat de Duitsche be- wapeningsipdustrie „iets bui tengewoons en geweldigs" heeft gepresteerd en in Mei 1943 op alle gebieden een recordhoogte heeft bereikt. Het is de historische ver dienste van Rijksmaarschalk Gdring door het Vierjaren plan de grondslagen te heb ben verzekerd tot instand houding en opvoering van de Duitsche bewapeningsin dustrie. Onder meer zeide de Mi nister wans kunnen wij met trots vaststellen, dat wij niet alleen voldaan hebben aan den .eisch van den Führer tot opvoering van de bewa pening, doch ten deele dien eisch aanzienlijk hebben overtroffen. De minister gaf daarna bijzonderheden omtrent de Duitsche inspanning op het gebied der bewapening Munitie Alleen in Mei 1943 werci 6.3 maal zooveel ton geproduceerd als het ir.aandgemiddelde in 1941. Wapens De productie van alle geschut van 3.7 cm. en hoog er werd tot 400 pet. ver hoogd. Het aantal maande lijks vervaardigde stukken pantserafweergeschut is met 000 pet. gestegen. Pantserwapen Het totale aantal van alle vervaardig de .pantsers werd verveek- .vpudigd. Het luchtwapen. '<"Dc bewapening van de iaichtmacht staat hierbij niet achter. Hier werden het aigeloopen jaar talrijke nieu we types ontwikkeld en reeds volledig in productie gebracht. Desondanks was in Mei-van dit jaar het aantal der. gopro.ducecrdb vliegtui gen een veelvoud boven het gemiddelde van 1941. v - Kracht der bewape ningsindustrie. De Minister besprak het karakter .van - de Duitsche bewapenihgshidiistrie, dat gelegen is in de verdeeling in tallooze, groote, mio'del- groote, kleine en zeer kleine fabrieken, waardoor zij ta melijk ongevoelig is voor h'cfttaahvallen. Voor de mas- safabricaties, die op langen termijn onveranderlijk blij ven, .zijn echter nieuwe Mam- moetfabrieken ontstaan. Tenslotte wees de minister erop, dat tot aan het volgend voorjaar de maandelijksche productie wederom belang rijk opgevoerd wordt. Wij zul len, zoo zeide hij, het- front r.ieuwe wapens, nieuwe, pant sers, vliegtuigen en duikboo- ten in een aantal ter be schikking stellen, dat het onzen soldaat met zijn per soonlijke, onovertrefbare su perioriteit ,als strijder tegen onze vijanden mogelijk maakt dezen strijd niet slechts te doorstaan, doch definitief te overwinnen, -v REDE VAN GöBBELS. De bewering van ae vij anden der spil, volgens wel- de toestand van Duitsch land thans gelijkt op dien van 1917 en 1.918, beant woordde Göbbels als. inlei ding tot zijn rede, met een verwijzing naar één funda menteel onderscheid, in de genoemde jaren liepen vele vrouwen en mannen, verleid door Joodsch-mafxïstische vijanden van volk en vader land, de bedrijven uit* cle straat op en weigerden a'oor niunitiestakingen hun kame raden aan het front wapens loc te voeren. Thans daarentegen ken nen alle Duitsche bewape- riingsarb^iders slechts één leuze wapens voor het front de beste wapens in handen van de beste soldaten, opdat zij voor ons geheele volk de overwinning Kunnen bevech ten en veilig stellen. De overwinning in eigen handen. De zenuwcampagnc van den tegenstander maakt geen indruk op ons. Wij weten ditmaal, waarom het gaat en hebben bovendien alle vuistpanden in handen voor een waarlijk be slissende overwinning. Luchtterreur. De minister besprak ver volgens de offers, die de be volking moet brengen tenge- •volge van den luchtterreur. Onze vijanden vallen haar met brutaal cynisme aan in haar have, goed en -leven, hopend daarmede het oor- logsmoreel murw te maken. Dat geven zij ook openlijk toe. Wat zij daarbij aan Duitsche cultuurwaarden ver nietigen zal hun eeuwig tot schande strekken. Wij Duitscliers van he den behooren niet tot het/ soort menschen dat bij 'n vijand bedelt om ontzien te worden. Wij weten dat er tegen de Britsch-Ame- rikaansche bommenterreur slechts één doeltreffend middel is contra-térreur. Het Britsche volk zal de rekbning moeten betalen, die zijn verantwoordelijke mannen in opdracht van hun joodsche ophitsers en opruiers openen. In stijgende mate worden thans, reeds Aanvallen ge daan op Engeland. De aan tallen neergeschotentoestel len der RAF zijri gestegen ir. een mate, welke slechts het begin zal zijn. Want eens komt het uur der vergelding. Het duikbootwapen. De minister ging vervol gens in op de activiteit van het Duitsche duikbootwapen in den strijd tegen Engeland en wees op de geweldige prestaties. De vijand heeft zoo vaak reeds het duikbootgevaar overwonneh verklaard om vervolgens in korten tijd weer overtuigd te .^worden van het krasse tegendeel dat hij eigenlijk alle aanlei ding zou moeten hebben om zeer voorzichtig te zijn met zijn. prognoses. Invasie-plannen en initiatieven. De minister constateerde vervolgens dat het front in het Oosten hecht staat. De inspanning van het Duitsche volk in het teeken van den totalen oorlog is niet ver geefs geweest. Op een go»n den dag zal zij ingezet wor den. Wanneer en waar. daar-+ over mogen onze vijanden zich het hoofd breken. Wanneer zij erover klet sen, dat het initiatief defi nitief op hen is overgegaan cu de leiding van Duitsch land met angst en schrik er cp wacht, waar het zich ont plooien zal, zal de toekomst beslissen, wie reden heeft voor zulk een angst. Wij wachten ai", maar in een an deren zin dan de vijand ver moedt. Men spreekt van de inva sie in Europa, alsof dat de meest natuurlijke zaak ter wereld was. De Joden vooral willen invasie. De Engelsche en Amerikaansche soldaten intusschen zullen het bloedi ge gelag moeten betalen. On ze weermacht is bereid hen te ontvangen. Thans meer dan ooit is aan het Duitsche volk in dezen oorlog zijn grootste historische kans gegeven. Wij hebben den wereldoorlog vooral verlogen, omdat ons een groote leidende persoon lijkheid ontbrak. Dezen oor log zullen wij winnen, om dat die persoonlijkheid er thans is. Wij kunnen niet vfïslagen worden, tenzij wij onszelf verslaan. Moge de vijand den strijd tegen, onze zenuwen voort zetten met list, sluwheid en boosaardigheid, niemand zal hem het genoegen doen week te worden. Hij moet met de wapens aantreden en op dat terrein zullen hem onze sol daten het passende anti woord geven. De minister besloot met de woorden Aan het einde van dezen strijd staat onze overwin ning. Onze vijanden willen het niet gelooven. Wij zullen het hun bewijzen. Dr. POSTHUMA. In de avonduren van den derden Juni werd in zijn woning de vroegere minister, van lanabouw, nijverheid en handel, Dr. F. E. Posthurrrsr door revolverschoten zoo zwaar gewond, dat hij on middellijk na den aanslag stierf. Het signalement van "de daders, die onmiddellijk op ae vlucht sloegen, is bekend. Gemengd Nieuws. Een stamboekmerrie van f 8000 werd uit een stal aan de Prinsengracht te Amsterdam gehaald en frau duleus geslacht 4 mannen en een vrouw uit de Jordaan- werden gearresteerd. Tegen een „moede»'', di^haar bonnen verkwan selde om eens aan de zwier te kunnen gaan. werd pro ces-verbaal opgemaakt. De politie ontfermde zich .'over haar kindereh. RECHTZAKEN. Wegens het verhande len van suikerbonnen is Th. van Duin te# Castricum tot f 250 boete veroordeeld (Dagbl. v. N.H.) Moord. De vrouw, die te Balkburg (Avere§.stt haaf pasgeboren kindje doodde, kieeg 15 mnd. gevangenis straf. Wegens oplichting kreeg een 34-jarige, laborant te Amsterdam een jaar gevan genisstraf. Hij verkocht voor veel geld vaatjes zand en aardappelpuree voor boter. Dierenbeul. Een vracht rijder te Berchem kreeg drie .weken, omdat hij een paard met een stok en door schop pen bloedende wonden toe bracht. BEKENDMAKING. 4 REGIMENTEN INFANTERIE OPGEROEPEN. Te Amersfoort 4e en 5e, te Assen 12e*n 19e R.I. Opkomst 14, 15, 17 en 18 Juni. 'v „Tin vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Welirmachtsbe- fehlshaber in den Niederlantlen betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlantlsche weermacht werden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel onder den rang- van officier van, de volgende regimen ten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regi menten voortgekomen ooiiogsondcrdcelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloenï- straat 1. Het personeel van het 4e regiment infanterie en zijn oorlogsondcrdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 14 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 15 Juni 1943. 2. het personeel van het 5e regiment infanterie en zijn oorlcgsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 17 Juni 1943. degenen,^lie geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 C£ 18 Juni 1943. In de Frieslandkazeme te Assen. 3. 'het personeel van het 12e regiment infanterie en zijn oorlogsondcrdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 14 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 cp 15 Juni 1943. 4. het personeel van het 19e regiment infanterie en zijn oorlogsondcrdeelen degenen, die geboren zijn in^de jaren 1924 tot en met 1915 op 17 Juni 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het» per soonsbewijs, de distributiestamkaart en voor zoovey moge lijk militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende .„grensjagers", voor wie een „bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen "behartigt, opvragen en bij de aanmelding too- nen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten mel den, daarvoor In de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden "tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen vcrleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding. - Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgcrkleedingr Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De geza menlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden bui ten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niedcrlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die d» betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Gemeente Wieringen. POLITIE. Gevonden een pantoffel Verleren een grijze garbec- dine jas en een paar steek- pïjpen. Gevonden twee bankbil jetten. Inl. Gem.-bode H.-hoef. VRIJE KINDERGROEP Hippolytuslioef. Voor het eerst trad de Vrije Kindergroep onder lei ding van den heer feteeman Zaterdag in Concordia voor het voetlicht. Zoowel des middags als '3 avonds was de zaal met belangstellenden gevuld, vanzelfsprekend ook dooi- vele ouders, en het mag ge zegd worden dat de entrée van ae jeugdige groep een goede indruk heeft gemaakt. De zangstukjes klonken zui ver en vol en daarbij de cos- tumetjes o.a. van „Volen- dam" ^en „De bruidsvaart in de sneeuw", het gaf ccn smaakvol geheel, dat door het publiek zeer werd geap precieerd, want telkens klonk een hartelijk applaus. De kindergroep van Den Oever, die reeds 'n paar jaar be staat vulde de avond op verdienstelijke wijje aan. Het H.-hoever koor werd op de piano begeleid door Mevr. C. A. Hoekstra-Bruul die als dank daarvoor bloe men ontving, terwijl Mevr. Wilms-Brinkman als steeds de zang van dc Oeversche kinderen begeleidde. 2e Pinksteidag groote boks wedstrijden op de W'ierïngcr Wielerbaan. In overleg met het be stuur van hrt district Noord holland van de N.B.B. heeft de directie van de Wieler baan „Wie-ringen" voor den tweeden Pinksterdag een groot nationaal bokspro- gramma vastgesteld', waar aan tal van bekende boksers zullen meewerken, die zoo juist in de voorgaande we ken hebben deelgenomen aan dc kampioenswedstrijden in Amsterdam en Den Haag. BEKENDMAKING. In mijn bekendmaking van 29 April 1943 heb ik bevel gegeven, dat de leden, leden der vroegere Neder landsche weermacht in krijgsgevangenschap terug gebracht moeten worden. Naar ik verneem, is de opvatting verspreid, dat de door mij ter aanmelding opgeroepen personen bij niet-aanmelding in het ergste geval een kleine dis ciplinaire straf te ver wachten hebben. Dit is een ernstige ver gissing. Ik wijs met nadruk op het volgende Wie zich niet aanmeldt, overtreedt mijn bevel van 29 April 1943 en heeft zich voor den krijgsraad te ver antwoorden wegens mili taire ongehoorzaamheid, waarop volgens het Duit sche militaire strafwetboek de zwaarste straffen staan. Der Wehrmachtsbefchls- haber in den Niederlan- den, Fr. CHRISTIANSEN, General der Flieger. Het belooft met elkaar een zeer sportieven middag te worden, waardoor ae be woners van ons gebied eens de gelegenheid krijgen van meer nabij kennis te maken met de mooie bokssport. Er worden in totaal tien partij en gebokst, terwijl het pro gramma nog een reserve- partij bevat. Iedere partij bestaat uit 5 of 6 ronden van drie minuten. Met el kaar zal het programma plm. 3 uur van den tijd ver gen. Een niet onbelangrijk vooraéel is het dat de wed strijden onder alle omstan digheden door gaan.. Mocht het regenen dan boksen de deelnemers onder een over dekten ring, die zoodanig is opgesteld dat het publiek vanaf alle tribunes van de baan het gevecht kunnen volgen. Zie adv. Turnkring Iloll. Noorder kwartier. L'itslagen vrije oefeningen met dansmotie- ven van dames Wieringen 15' - p. Ie pr. hoepeloefe ning dames D.O.S. Den Oever 14 p. 2e pr.vrije oefening dames Weringen 13' 2 p. 3e prijs. ^LANDDIENST Jeugd van Nederland: Helpt mede Europa's Korenschuur te vullen I Nog steeds liggen in het Oosten veie vruchtbare ge bieden te wachten op stoere knuisten, die hen zullen be bouwen. Treedt in de voet sporen van hfn, die reeds vorig jaar daarheen zijn getrokken. Strijdt met hen mede in den productieslag voor de Europeesche voed selvoorziening. Ook Neder land heeft daar baat bijl Trekt nu de wijde wereld in, brengt iets tot stand en wordt bóer op eigen hofstede, s Meldt je aan en vraagt inlichtingen bij het adres» Monseigneur Van de Wete ringstraat 118 - Utrecht Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1