WIE RING ERMEE 12e Jaargang Woensdag 16 Juni 1943 No. 12 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSX AGS EN ZATERDAGS. BEKENDMAKING. 4 REGIMENTEN INFANTERIE OPGEROEPEN. Te Amersfoort 4e en Se, te Assen 12e en 19e R.I. Opkomst 17 en 18 Juni. Ten vervolge op de op 29 April .1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrinachtsbe- fehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandschc weermacht worden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen Het dienstplichtig en reserve-personeel onder den rang van officier van de volgende1 regimen ten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regi menten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloem straat 1. Het per§oneel van het 4e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen 2. het personeel van het 5e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 17 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 18 Juni 1943. In de Frieslandkazerne te Assen. 3. het personeel van het 12e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen 4. het personeel van het 19e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 17 Juni 1943.; Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het per soonsbewijs, de distributiestamkaart en voor zoover moge lijk militaire identiteitspapieren. Degenen,, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende ,„grensjagers", voor wie een „bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding too- nen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten mel den, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondërgocd en extra schoeisel, alsmede kookgerei cn lepel mede te brengen. De geza menlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, dio zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden bui ten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de Betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Verzorging familieleden vrijwilligers Waffen S.S. en Ned. Legioen. Naar aanleiding van de vele vragen, welke vooral den laatsten tijd gesteld worden met betrekking tot de ver zorging van de familieleden der vrijwilligers voor de Waf- fen S.S. en het Nederland sche Legioen, deelt hetEr- satz-Kommando N|iederlan- de, Korte Vijverberg 5 Den Haag, het volgende mede en geeft hier enkele voorbeel den. Den echtgenooten van ge huwden, welke een inkomen hebben tot een bedrag van f 150.per maand, wordt voor onderstand f 65.- per maand uitgekeerd. Bovendien voor ieder kind tot 16 jaar f 21.- per maand. Verdfer vergoeding van huishuur tot bet volle bedrag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinde ren beneden 16 jaar dan als volgt echtgenoote p. mnd. f 65.- 3 kind. a f 21,.p. m. f 63.- huur geschat p. m. f 25.- f 153.- bovendien worden de verze keringen vergoed tot het volle te betalen premiebe drag. Deze verzekeringen zijn de reeds loopende le vensverzekering, ziekteverze kering, begrafenisfonds, brandverzekering. Den echtgenooten van ge huwden, welke een inkomen hebben tot f 200.- per maand en b.v. twee kinderen heb ben benedeu 16 jaar, worden de volgende uitkceringen verstrekt echtgenoote p. mnd. f 80.- 2 kind. a f 21.- p. m. f 42.- huur geschat p. m. f 35.- f 157.- plus betaling bovengenoemde verzekeringen enz. Twee kinderen beneden de 16 jaar, welke recht heb ben op de ondersteuning, en niet in gezinsverband met den vrijwilliger met zijn vrouw of met familieleden m rechte lijn leven (bijv. on echte kinderen van den vrij williger, welke zich bij pleeg, ouders bevinden) wordt een vergoeding verstrekt van f 36.- per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voorzoover hun op voeding nog niet is voltooid, •wordt een uitkeering ver strekt van f 30.- per maand per kind. Bovendien genieten de gezinsleden der vrijwilligers e«tr'a levensmiddelen- en kolenbennen, indien deze vrijwilligers voor hun in diensttreding m gezinsver band leefden, o f geheel of gedeeltelijk kostwinner wa ren. Bij grootere inkomens pr eien naar verhouding groo-_ tere bedragen voor famili - onderhoud uitgekeerd. De uit te keeren to tale kostwinnersvergoe ding mag echter niet meer bedragen dan l'/s maal db vroegere net to -verdiensten. Di enkele bijzondere ge vallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uitkee- ring worden toegestaan. (Geboorte, sterfgeval, ziek te enz.) Bovendien ontvangen alle ongehuwde vrijwilligers bui ten hun soldij, vrijè voeding, kleeding enz. een bedrag van f 45.- per maand door tussclienkomst van den Fur- sergeoffizier der Waffen- S.S. Voer zoover de vrijwilliger voor het grootste gedeelte in het onderhoud van zijn ou ders heeft moeten voorzien, kan een kostwinnersvergoe ding worden uitgekeerd van f 60.- tot 90.- per maand. Bovendien kan in bijzondere gevallen een liuurtoeslag worden verleend. De talieven voor kostwin nersvergoeding, uitkeering aan gezinnen van gehuwden enz. en alle verdere inlich tingen zijn te verkrijgen bij het Ersatz-Kommaiido Nie- dr-rlande, Korte Vijverberg 5, Den Haag en Ncbenstelle, Dam 4 te Amsterdam. De aandacht wordt er op gevestigd, dat zij, die om bijzondere reden in Nederland moeten blijven, dienst kunuen nemen bij het S.S. Wachtbataillon Amers foort, waarvoor alle bovenstaande genoem de uitkeeringen, levens middelentoeslag en alle andere voordeelen even eens gelden. Aanmelding voor bovenge noemde onderdeden van 17 tot 45 jaar, schriftelijk uit sluitend S.S. Ersatz Kom- mando. Korte Vijverberg 5, Den IJaag. Zij, die tusschen 18 en 35 jaar oud zijn en aanmel- dingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens schriftelijk aan bo venstaand adres aanmelden en worden tijdens hun ver bintenis bij bovengenoemde onderdeden vrijgesteld van den arbeidsinzet. VERBOD VAN KOOPEN, VERKOOPEN EN AFLEVE REN V/VN MEUBELEN. Het verkoopen en afleve ren van meubelen door fabri kanten is sinds 12 Februari, j.1. verboden. Blijkens een publicatie in de Nederland sche Staatscourant van 11 Juni 1943, is dit verbod thans uitgebreid tot het koopen, verkoopen en afleveren van ongebruikte al dan niet ge stoffeerde houten meubelen in het algemeen, zooa dat het ook aan grossiers en detaillisten, alsmede aan ambachtslieden verboden is ongebruikte, al dan niet be- kleede houten meubels zon der vergunning te verkoopen en/'of af te leveren. Ook aan gebruikers is het zonder vergunning koopen dezer meubelen verboden. Van het verbod zijn o.a. uit gezonderd bureaumeubelen, waaronder uitsluitend te ver staan Bureaux, schrijfta fels. schrijfmachinetafels, kürthotheekkasten en -laden en registerkasten. Aanvragen om een vergunning tot ver koop en aflevering- aan ver- bvuikers en aanvragen om koopvergunningen door ver- I bruikers kunnen tot nadere mededeeling niet in behan deling worden genomen. Voor nadere bijzonderheden zie men ate officieele publi catie in genoemde staats courant. VERPLICHTE VERBOUW WINTERKOOLZAAD EN WINTERRAAPZAAD. Het Departement van Landbouw fin Viescherij maakt het volgende bekend Het is absoluut -hoodzake- lijk voor onze voedselvoorzie ning, dat voor oogst 1914 wederom een groote opper vlakte whiterkoolzaad of winterraapzaad 4fordt uitge zaaid. Ten einde dit te be reiken, zal deze verbouw we derom verplicht moeten wor den gesteld. Aangezien het van belang is, dat dit gewas niet op te kleine perceelen wordt verbouwd, is besloten de grenzen iets ruimer te stellen dan in herfst 1942. Bedrijven op klei-, zavel - en rooaoorngrond met *5 ha. of minder dan 5 ha. bouw land zijn vrijgesteld-van den koolzaadteeltplicht. Bedrij - ven op deze grondsoorten met meer dan 5 ha. bouw land moeten 10 pet. van het bouwland met aeze gewassen betelen. Op andere grondsoorten dan hiervoor genoemd, zijn bedrijven met 10 ha. of min der dan 10 ha. bouwland vrij gesteld, bedrijven jjiet meer dan 10 ha. zijn verplicht 5 pet. van hun bouwlana met winterkoolzaad of winter raapzaad te verbouwen. De productiecommissaris- sen zijn bevoegd voor deze laatste grondsoorten gebie den, ajsmede op zichzelf staande bedrijven aan te Wijzen, welke vrijgesteld zijn van deze verplichting, met dien verstande, dat ze in 1944 een oppervlakte van 5 pet. van hun bouwland méér niet aardappelen moeten be telen. dan in 1942. De totaaloppervlakte aard appelen op het betrokken bedrijf zal de 25 pet. van het bouwland echter niet behoe ven te overschrijden. Telers, die in het voorjaar 1944 nog niet of niet geheel aan hun koolzaadteeltplicht hebben voldaan, zullen dan een op pervlakte, overeenkomstig met l'/s maal hun koolzaad teeltplicht, met een zomefr oliegewas moeten verbouwen. Onaer bouwland wordt verstaan al het op 1 Juni aanwezige bouwland, ver meerderd met- het grasland, dat nog ingevolge eenige wettelijke verplichting ge scheurd moet worden. Van de teeltverplichting kan vrijstelling worden ver leend voor de oppervlakte, die ingevolge met een han- aelaar afgesloten en bij het beorijfschap voor zaaizaad en pootgoed voor akker- en weidebouw of het bedrijf schap voor tuinbouwzaden gemeld contract, voor zaai zaadwinning voor oogst 1944 met koolrapen, knollen, voc- derkool, mergkool of ande re koolsoorten wordt beteeld. AFSCHEID VAN JAN SAAL DOOR DE LANDSVROUW EN De Landsvrouwe in Noord- Holland hebben in een ver gadering^ te Blokker afscheid genomen wan den tot voor man benoemd Boerenlei der Saai. Mevr. de Haan- Bosker, leidster der Land vrouwen in deze provincie, herinnerde aan den grooten steun steeds van den heer Saai ondervonaen en prees zich gelukkig, dat ook de nieuwe Boerenleider de waarde van de vrouw in de agrarische maatschappij be seft. Bij monde van de pro ductieleidster Mevr. Kramer, werd den heer Saai namens de vrouwen een fraaie bu reaulamp ter herinnering aangeboden. Vragen. Werk je in een fabriek of op een kantoor Zit je op een H.B.S. of op een ambachtsschool Is je vader industrieel of arbeider Verdient hij duizend of .honderd gulden per maand 0 Om deel te nemen aan een weersportkamp behoeven de ze vragen niet beantwoord te worden. De weersportkampen staan open voor iederen Neder- landschen jongen van 16—13 jaar. Kosten zijn aan de kam pen ni^ verbonden. De kampen duren een maand. Werkgevers en scholen moeten vrijgaven. Werkgevers moeten loon doorbetalen. Werkgevers mogen deze maand niet van de vacantie aftrekken. Iedere Nederlandsche jon gen een maand naar een weersportkamp. Meld je aan bij het bureau voor Germaansche weer sportkampen. Haarlem. Spaarne 94. Amsteraam, Wil lemsparkweg 186. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS,, HET LEGIOEN EN DE LANDWACHT. Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17 tot 45 jaar (ook gehuwdenh die lichamelijk zoowel als geestelijk goea' 'ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adres sen vervoegen teneinde ge keurd te worden. Bij de onderzoekingen wordien ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmid delen enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrij willigers, die om bepaalde redenen in Nederland moe ten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbatail- lon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaan sche SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18—30 jaar, die aanmeldingsplichtig lijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmel den en worden gedurende hun verbintenis van den ar beidsinzet vrijgesteld. 17 Juni 914 uur Rotter dam; Deutsches Haus, West zeedijk 18 Juni 912 uur Breda, Restaurant „Modern", Markt. 18 Juni 15—18 uur Den Bosch, Hotel „Noordbrabant" Markt 45. 19 Juni 912 uur Venlo. Deutsches Haus, Egmont- straat 16. 19 Juni 1518 uur Arn hem, Café „Royal." 20 Juni 912 uur Hengelo, Café „Modem", Spoorst. 18. 20 Juni 1518 uur Zwolle, Hotel „Geitenbeek." 21 Juni 912 uur Assen, Concerthuis a.d. Vaart. 21 Juni 1518 uur Gro ningen, Concerth.. Poolestr. 22 Juni 912 uur Leeuwar den. Huis de Schaaf. Breed- straat. 23 Juni 914 uur, Amster dam. Dam 4. 24 Juni 913 uur Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9—14 uur Amers foort, Polizeiaürchgangsla- ger. Leusderweg. 26 Juni 914 u. Den Haag. Café „Den Hout", Bezuiden- hcutscheweg. WEERMACHTBERICHTEN Hoofdkwartier van den Fuhrer, 13 Juni Het opper bevel der weermacht maakt bekend Van het Oostlijke front wordt slechts plaatselijke activiteit gemeld aan het Koebanbruggenhoofd en in het gebied van Belef, Het luchtwapen heeft doeltref fende aanvallen ondernomen op voor aen oorlog belang rijke bedrijven aan de Mid den Wolga en heeft het be langrijke overlaadstation Je- lez gebombardeerd. Voor bet Visschersschiereiland zijn twee koopvaarders van ge middelde tonnage aocr neer geworpen bommen zwaar beschadigd. Bij de landingsoperaties van den tegenstander tegen de eilanden Pantelleria' en Lampedusa hebben Duitsche en Italiaansche vliegers on danks krachtige vijandelijke jagersbescherming voortdu- vend de zee- en landstrijd krachten aangevallen en een transportschip van 8000 brt. Cn 14 landingsbooten in den grond geboord. Drie krui sers, 14 kleinere oorlogssche pen, o.m. verscheidene torpe do boot jagers en zes trans portschepen werden zoo zwaar beschadigd, dat ver dere algeheele verliezen ver wacht kunnen worden. Eritsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht Westduitschgebied aangevallen. Door neerge worpen bommen leed vooral de bevolking der stad Bo- chum verliezen. Er ontston den aanzienlijke verwoestin gen aan woonhuizen en openbare gebouwen, o.m. aan twee ziekenhuizen. Tot dus ver werden berichten ont vangen over het neerschie ten van 29 vijandelijke bom menwerpers. Een sterke formatie Duit sche gevechtsvliegtuigen heeft In den afgeloopen nacht stad en oorlogshaven van Plymcfuth gebombardeerd. In de doelgebieden ontston den uitgestrekte branden. Tegelijkertijd werden in Zuidoost-Engelana voor den ties gebombardeerd, oorlog belangrijke installa- Gemeente Wieringen. GESLAAGD. Mej. Wijnie Doves Dd. al hier behaalde het diploma voor leerares costuumnaaien. Wandelsport. Aan de wandeltocht op den 2en Pinksterdag, geor ganiseerd door de W.S.V. „De Laatste Loodjes" te Zaandam, werd door een kleine 30 Witringer tippe laars deelgenomen. De tocht ging vanuit Zaandam via 't Kalf naar Wormer, vandaar naar Oost- en Westknollen dam tot Wormerveer alwaar alle deelnemers een gratis boottocht werd aangeboden door de Zaan tot Zaandam. Omstreeks 9 uur arriveer de onze Tippelaars weer vioolijk, en ondanks de 21 km. wandelen, ook nog fit, weer thuis. Donderdag a.s. is er weer trainen, terwijl a.s. Zondag weer een 30-tal zullen deel nemen aan een wandeltocht te Bussum. Waarheid met een mas ker is misleiding. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk tvoor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1