WIERINOERMEE BEKENDMAKING. 12e Jaargang Zaterdag 19 Juni 1943 No. 13 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS. EN ZATERDAGS. 6, 20 en 8 R.I. moeten zich thans melden. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wchrinaehtsbe- fehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht worden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel onder den rang van officier van de volgende regimen ten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regi menten voortgekomen- oorlogsonderdeelen, voor zoover, dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tussclien 8 en 12 uur in het „Wehrmaclitlager" te Amersfoort, Zonnebloem straat 1. het- personeel van het 6e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 24 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 25 Juni 1943. In de Frieslandkazerne te Assen. 2 het personeel van het 20e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 21 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 cp 22 Juni 1943. 3 het personeel van het 8e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 24 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 25 Juni 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het per soonsbewijs, de distributieslamkaart en voor zoover moge lijk militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „.grensjagers", voor wie een. „bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding too- nen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten mel den, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verlcenen aan alle voor de aanmelding opgeroepeli personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. ^De geza menlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden bui len Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachlsbefehlhaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering iu krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. TERUGVOERING IN KRIJGSGEVANGEN SCHAP VAN RESERVEOFFICIEREN VAN LAND- EN ZEEMACHT. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den wehrmachtbefehls- liaber in den Niederlanden betreffende terugvoeringin krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: alle reserve-officieren van land- en zeemacht, die geboren zijn na 31 December 1897 voor zoover deze reserve-officieren in het tijdvak 1015 Mei 1940 in werkelijken militairen dienst waren. Deze reserve-officieren moeten zïöh 'tüsjschen 8 en 12 uur melden in het „welirmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat en wel a) zij, wier geslachtsnaam begint met een van de letters a tot en met n op 21 Juni b) zij, wier geslachtsnaam begint met een van de letters o tot en met z op 22 Juni. Van deze aanmelding zijn uitgezonderd de reserve-officieren van gezondheid, de reserve officieren-tandarts, de res.-militaire-apothekers cn»de reserve-paardenartsen en personen, die zich op 25 Mei 1943 voor dien „arbeitseinsatz" in Duitschland of in dé door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het pcj\;oonsbewijs, de dfstributiestamkaari en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitsch land werkende „grensgangers", voor wie een „bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weer aan den werkgever, resp. de in stantie, die de belangen behartigt worden terug gegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den ver zuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer. Dege nen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hier voor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef van het station van vertrek. Kleiding. Voer zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden wollen de kens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan' twee norm^lg handkoffers. Wie geen gevolg geeft aan \oproep*ng van den wehrmachtsbefehlshaber in <mnNiecleihanden,, of zich op andere wijze aan de terugvoering in dë krijgsgevan- sehap tracht te onttrekken, moet rekenen op de streng ste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de be trokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Lichtingen 1924 en 1923 in haar geheel opgeroepen voor den Arbeidsinzet. Slechts mijnwerkers onder den grond en leerlingen van middelbare en hoogescholen uitgezonderd. Van bevoegde zijde wordt omtrent de kwestie der te werkstelling meegedeeld Het leven van het Nederlandsche volk is niet te schei den van het lot van Europa. Het moet derhalve zijn bij drage leveren tot Europa's strijd om het bestaan. Dit doel dienden tot dusver de maatregelen in verband met de tewerkstelling van werkkrachten in Duitschland. Met de behoeften van het Nederlandsche economische leven zelf werd hierbij in aanzienlijke mate rekening gehouden. Op de royaalste wijzen werden derhalve vrijstellingen van de tewerkstelling in Duitschland verleend. Het voornemen bestaat de oudere werkkrachten, die over waardevolle ervaring in hun beroep beschikken en meestal reeds gehuwd zijn, in het vaderland te laten, dus dc reeds uitgereikte bewijzen van vrijstelling te hand haven. Om deze reden worden thans de jongere lichtin gen, om te beginnen de lichtingen 1924 en 1923, in haar geheel ter tewerkstelling naar Duitschand overgebracht en wel zonder rekening te houden met wellicht reeds ver strekte bewijzen van voorloopige vrijstelling. Uitgezondeid zijn bij deze beide lichtingen slechts de mijn werkers, die onder den grond werken, en leerlingen van middelbare, algemeene en technische scholen of hooge scholen. De lichting 1922 en nog vier a vijf lichtingen zullen telkens naar rato van het voor rekening van het Neder landsche volk komende aandeel aan de behoefte, die de Eurcpeesclie oorlogseconomie aan werkkrachten heeft, in haar geheel worden opgeroepen. Principieel worden even wel bij deze lichtingen slechts die werkkrachten, die door haar sleutelpositie voor de Nederlandsche industrie, voedselvoorziening, landbouw en mijnbouw noodzakelijk zijn, van tewerkstelling in Duitschland vrijgesteld, waar bij ook rekening wordt gehou den( met de werkkrachten, die in den landbouw tot aan het binnenhalen van den oogst werkzaam zijn. ken tegelijk kunnen waarne men. Geen oogenblik nam dit vuur in lie.vigheid af. Ook was den piloten opge vallen, aat het gebruik van zoeklichten sterk was toege nomen. Nederlandsche Landwacht. Nederlanders, verdedigt uw vaderland Neemt dienst bij de land - wacht „Niederlande", waar u door de Waffen-SS, on der leiding van Duitsche en Nederlandsche kame raden, wordt opgeleid en daarna opgesteld als ter ritoriale Iandsverdedigings- organisatic, welke bestemd zal worden voor de verde diging van ons land tegen alle vijanden binnen onze l3iidl grertzen. De diensttijd ïs drie maan den. Zij, die drie maanden bij den Nederiandschen Ai'be|:lsdienst hebben ge diend, kunnen over gaan naar de Landwacht. Na volbrachten diensttijd bij de landwacht is ook de diensttijd bij den arbeids dienst beëindigd. De verzorging en onder steuning van de familie leden van de landwacht „Niederlande" wordt door den verzorgingsofficier .van de Waffen-SS gere geld. Nederlanders, meldt U ter keuring, waartoe weer gelegenheid zal zijn van van 17 Juni tot 26 Juni, Verdere bijzonderheden zullen in de dagbladen bekend worden gemaakt. Nog kan het Ja, nog kan het Nog kun je je melden voor het vol gende weersportkamp in Duitschland. Honderden heb ben reeds een weersportkamp bezocht en wanneer je een van hen kent moet je hem eens vragen, hoe het daar was. Sport en spel, veldwerk en klein kaliber schieten, excursies en filmvoorstellin gen in een der mooiste ge deelten van Duitschand. Kortom vacantie, een maand, die wij allemaal kunnen ge bruiken, omdat wij vooral in dezen tijd elke gelegenheid moeten benutten gezonder en sterker te worden. En baarbij wie wil niet» eens in contact komen met jon gens uit Noorwegen, Dene marken, Duitschland, Vlaan deren en Wallonië Zorg dat je niet opgeslo ten blijft in je eigen kringe tje, verruim je blik. Leer de wereld, leer Europa kennen. Daarom aarzel niet langer, meld je aan voor het weer sportkamp Volgens verorde ning van den Rijkscommis saris moeien werkgevers en scholeh voor deze kampen, die een maand duren, vrij geven. Werkgevers moeten het loon doorbetalen en mo gen de maand niet als va cantie aanrekenen. Meld je zoo spoedig mogelijk bij het bureau voor Germaansche weerspertkampen. Haarlem Spaarne 94, Amsterdam, Wil lemsparkweg 186. KRACHTIGE LUCHTVER DEDIGING IN~RUHR- GEBIÉD. Geneve, 16 Juni. (D.N.B.) Naar de „Daily Mail" meldt, heeft een vliegtuig bestuurder der Britsche tycht macht, die aan den laatsten aanval op Bochum heeft deelgenomen, verklaard, dat de omgeving van het Ruhr- gebied en het gebied zelf door zeer veel luchtdoelge schut worden beschermd. Hoe nader de vliegtuigen tot het eigenlijkeaanvalsdoel kwamen, hoe dichter het versperringsvuur werd. Uit de vliegtuigen heeft men het vuren van honderden stuk- NIEUWE BONNEN. VAN 20 TOT 26 JUNI. 26 A Brood 4 r. br. of geb. 26 B Brood 1 r. br. of geb. 26 Beschuit 1 r. beschuit. 20 A Aardap. 2 kg. Aardap. 26 B Aardap. 1 kg. aardap. 26 Tabak 1 rants. tabak. VAN 13 26 JUNI. 27 A 2 rants. Vleesch. 27 B Va rants. Vleesch. VAN 13 JUNI t/m. 10 JULI. 589 Alg. 1 rants. Vervan gingsmiddelen. 587 Alg. 1 kg. Suiker. 586 Alg. 1 rants. Jam. 585 Alg. 250 gram Gort. 554 Alg. 250 gr. Havermout. 583 Alg. 100 gr. Verin. enz. 590 t.m. 593 Alg. 1 rantsoen Bloem, Brood of Gebak. 594, 595, 596 Alg. 100 gr. kaas 25. 26, 27, 28 Melk 1 3/4 1. m. VAN 16 JUNI—27 JUNI 25 A 1 rants. Boter of marg, 25 B '/a rants. Boter of marg. VAN 9 JUNI—9 JULI 28 A 1 rants. Boter of marg. 28B Va rants. Boter of marg. 09 en 10 Petroleum 1 L. petr. gelo'ig tot 5 Aug. Gemeente Wieringen. Hengel verg un n ingen Hoewel het hengelseizoen reeds op 1 Juni'j.1. is geo pend zullen nieuwe hengel- vergimningen, de z.g. bij dragen voor de instandhou ding en de verbetering van dc visèhstand, eerst op 1 Juli a.s. van kracht werden. De vorig jaar uitgereikte vergunningen blijven echter van kracht tot en met 30 Juni a.s., zoodat de liefheb bers toch ook deze maand de hengelsport kunnen beoe fenen. De per 1 Juli a.s. nieuw uit te reiken bewijzen zullen 50 ct. kosten, vorig jaar 25 ct. Openstelling kantoor P.T.T. te Hippolytushoef. Het kantoor der P.T.T. te Hippolytushoef is thans op werkdagen van 8' V12Va. 14—16' a en van 1819 uur voor het publiek openge steld. Gelegenheid: tot het af halen van post op Zondag morgen bestaat reeds gerui- nien tijd niet meer. De buslichtingen zijn thans te 6.30, 12,en 16.45 uur. Onderwijzend personeel. Ter vervanging van Mej. C. Schipper is thans in de plaats van Mej. C. Walboom tot tydelijk: onderwijzeres aan de O.L.-school te Oos- terland benoema mej. L. Uit hol. onderwijzeres te Den Helder. De heer L. Broekhuizen vervangt den Heer H. de Jong, als onderwijzer aan de O.L.-school te H.-hoef. Geslaagden Middenstatie ('diploma. Voer H.-hoefWijnte Wa- gemaker, Hillie de Raaf, Annie Geusebroek, S. de Vries. Voor Den Oever Wim de Haan. Jan Koorn. Voor WesterlandPiet Tijsen. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 20 JUNI. NED. HERV. KERK O.-land 10' u. Ds. v. Beek. Westerland u. Ds. v. Beek Donderdag 24 Juni 8 uur Herv. Zusterkring O.-land. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef 7.30 uur Mej. M. van Hamel, hulpprede. Alkmaar. EVANGELISATIE H.-hoef 10 u. de heer C. N. Graaff. Kapel Den Oever 10 uur de hr. O. Deen. OUD GEREF. GEMEENTE In de Kapel te Den Oever Dinsdag 22 Juni om 7.30 n.m. Ds. Kramp uit Grafhorst. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS,, HET LEGIOEN EN DE LANDWACHT. Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17 tot 45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed' ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adres sen vervoegen teneinde ge keurd te worden. Bij de onderzoekingen wordfon ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmid delen enz. De aandacht, wordt erop gevestigd, dat voor de vrij willigers, die om bepaalde redenen in Nederland "moe ten blijven, dë mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland ol' bij het SS-Wachtbatail- lon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaan sche SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplichtig *ijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmel den en worden gedurende hun verbintenis van den ar beidsinzet vrijgesteld. 19 Juni 912 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmont- straat 16. 19 Juni- 1518 uur Arn hem, Café „Royal." 20 Juni 912 uur Hengelo, Café „Modern". Spoorst. 18. 20 Juni 1518 uur Zwolle. Hotel „Geitenbeek." 21 Juni 912 uur Assen, Concerthuis a.d. Vaart. 21 Jiini 1518 uur Gro ningen. Concarth., Poolestr. 22 Juni 912 uur Leeuwar den, Huis de Schaaf, Breed- straat. 23 Juni 914 uur. Amster dam, Dam 4. 24 Juni 913 uur Utrecht. N.V. Huis, Oude Gracht -245. 25 Juni 9—14 uur Amers foort, Polizeiaürchgangsla- gei. Leusderweg. 26 Juni 914 u. Den Haag. Café „Den Hout", Bezuiden- hcutscheweg. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Ook mét de bescherming te gen de muggen smaakt een sigaret nog best. SS P.K. Fritsch -O- H- P s) Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker. Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10). Goedheid bestaat uit ver stand en energie. De waarde van een mensch ligt in zijn zedelijk zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1