WIE11 ODE BEKENDMAKING. 12e Jaargang Woensdag 30 Juni 1943 No. 16 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. GEN.-KOMMISSAR SCHM1DT VERONGELUKT. Tijdens dienstreis onwel geworden en bij poging zich frissche lucht te verschaffen uit den trein gevallen. Hauptöienstleïter en Generalkommissar z.b.V. Fritz Schmidt, die zich op een dienstreis bevond', is in Frank rijk Zaterdag 26 Juni het slachtoffer van een ongeval geworden. Hij is aan de zware, verwondingen overleden. Du Hauptdienstleiter bevond zich op een treinreis naar Parijs. Den avond, voorafgaande aan den aag van het ongeval, gevoelde hij zich ernstig onwel, hij legde zieh spoedig ter •ruste. Gebleken is, dat de verongelukte in den loop van den nacht van het ongeval zulke maagkrampen en heftige brakingen kreeg, dat hij, toen hij trachtte zich frissche lucht te verschaffen, uit den in volle vaart zijnden trein viel, alvorens zijn reisgenooten hem te hulp konden ko men. Generalkommissar Schmidt liep daarbij zoo zware 'verwondingen op, dat hij weldra overleed. De Führer heeft bepaald, dat den verongelukten Hauptdienstleiter een partij-begrafenis ten deel zal vallen. EEN WERKZAAM LEVEN tischen gemeenschapsgeest, WERD AFGESNEDEN. leen zedelijke verplichting, welke niet slechts met de Bij den dcoil van Schmidt. lippen, doch vooral door Een ongeluk, ergens invoortdurenae plie'ntsvervul- Frankrijk, heeft een einde ling en een tot inzet berei- iomaakt aan een werkzaam de houding kali worden ver- Kleeding. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche klecren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De geza menlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor 'den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in dc door de Duitsche weerma^M bezette gebieden bui ten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan-proeping van den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan do terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekkerf, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. leven, gewijd aan de weder- opkomst van het Duitsche Rijk, gewijd ook aan de toe nadering van de Germaan- sche broedervolken Neder land en Duitschland, voor welke commissaris-generaal Fritz Schmidt steeds een voorvechter is geweest. Hij heeft dat talrijke malen in redevoeringen, gehouden op gemeenschappelijke bijeen komsten van Nederlanders en Duitschecs, tot uiting ge bracht hij toonde het ook in daden, in zijn dagelijksche" werkHauptdienstleier Schmidt zag jn den door den Rijkscommissaris gestelden eisch, dat de Duitschers in Nederland door hun levens wijze een voorbeeld zouden zijn van nationaal-sociaJis- wezenlijkt. Te 's-Gravenhage vond Fritz Schmidt een rijk ar beidsveld, waarop hij als oude nationaal-socialist de diepste bevrediging vond, toen hem, behalve de hem in het kader van het Rijks commissariaat gestelde poli tieke taak, in October 1940 de leiding van het Arbeits- bereich der N.S.D.A.P. in den Niederlanden, werd opgedra gen. In verband met het over- den van Hauptdienstleiter Generalkommissar Schmidt is vanwege het hoofdkwa- tier der N.S.B. dè order uit gegeven, dat van alle gebou wen der Beweging de vlag halfstok moet hangen. KORPS MOTORDIENST EN 13 EN 14 R. I. MOETEN ZICH MELDEN. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtsbe- fehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht worden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel onder den rang van officier van dc volgende regimen ten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regi menten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloem- straat Het personeel van het korps Motordienst en zijn oorlogsonderdeelen Degenen, die geboren zijn in dc jaren 1924 tot cn met 1915 en wier namen beginnen met de letters A tot en met L op 5 Juli degenen, die geboren; zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 en wier namen be ginnen met de letters M tot en met Z op 6 Juli degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 en wier namen beginnen met de letters A tot en met L op 8 Juli degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1901 cn wier namen beginnen met de letters M tot en met Z op 9 Juli. In de Waterlookazerne te Amersfoort 1. Het personeel van het 13e regiment infanterie cn zijn oorlogsonderdeelen Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 5 Julidegenen, die. gebo ren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 6 Juli. 2. Het personeel van het 14e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 8 Juli degenen, die gebo ren zijn in de jaren 1914 tot en met 1915 op 9 Juli. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het per soonsbewijs, de distributiestamkaart en voor zoover moge lijk militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „.grensjagers", voor wie een „bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding too- nen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. Dc werkgevers z-jn verplicht degenen, die zich. moeten mel den, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen vcrlecncn aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn. moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Landwacht Nederland Van bevoegde zijde wordt I medegedeeld, dat Nederlan- ders, die zich aanmelden voor 1 «cie Landwacht Nederland, in gevolge verlangen van den Lc-ider der N.S.B., van- hun huidige werkgevers hun loon j of tenminste een deel van j hun inkomen uit arbeid ge- durende hun diensttijd door- j betaald moeten krijgen, j Voorzoover een bedrijt niet I iu staat is, het loon verder te betalen, neemt de Fürsor- geoffizier der Waffen-SS on- j dersteuning en zorg voor de familieleden op zich. In elk i geval behoudt een lid van de I landwacht Nederland na vol brenging van zijn diensttijd recht op zijïT arbeidsplaats. Voorzoover de Fiirsorgeoffi- i zier der Waff-SS de onder steuning overneemt gelden de volgenae richtlijnen De vrouwen van leden van de landwacht Nederland, die tot nu toe tot 150 gld. per maand hebben verdiend, ont-' vangen een ondersteuning van maandelijks 65 gld., voor elk kind tot 16 jaar wordt per maand 21 gld. betaald. De Fürsorgeoffizier der Waf fen-SS neemt verder de be taling van de hum1 over. Bo vendien worden de premie's van de loopende verzekerin gen geheel vergoed. Dit be treft levensverzekeringen, ziekteverzekeringen, uitkee- vingen bij overlijden en brandassuranties. Verder wordt voor kinderen boven 16 jaar, voorzoover hun op voeding nog niet voltooid is, een uitkeering van 36 .gld. per maand per kind ver leend. Kinderen onder 16 jaar, die niet in gezinsver band leven, die echter aan spraak op ondersteuning heb ben (buitenechtelijke kinde ren) ontvangen eveneens een ondersteuning tot f'36.- per maand per kind. De familieleden van een lid van de landwacht Neder land ontvangen extra levens middelenkaarten en brand- stofkaarten, voorzoover dit lid van de landwacht Neder land geheel of gedeeltelijk kostwinnaav was. Leden van de landwacht Nederland, die grootere in komens hebben gehad krij gen ook dienovereenkomstig grootere ondersteuningshe- dragen uitbetaald. Wanneer een lid van de landwacht Nederland tot nu toe zijn onders voor het grootste deel heeft onder steund en voor hun voeding gezorgd heeft, dan kan een kostwinnersvergoeding uitbe taald worden van 60 tot 90 gld. per maand. Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag worden ver leend. De landwacht Nederland is een troep, die onder leiding van Duitsche en Nederland sche kameraden slechts Ne derlanders omvat, die in het kader van de Waffen-SS be stemd zijn voor de verdedi ging van het Nederlandsche grondgebied. Aanmelding voer de landwacht Nederland kan tijdens de keuringen of bij het SS-Ersatz-Komman- do Niederlande. Den Haag, Korte Vijverberg 5 geschie den. Nederlanders, die verplicht zijn tot aanmelding voor den arbeidsinzet in Duitschland, kunnen zich aanmelden voor de landwacht Nederland en zijn tijdens hun diensttijd vrij van den arbeidsinzet. NIET-KERKKLOKKEN MOET MEN AANGEVEN. BESCHIKKING van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederland sche gebied (commissaris- generaal voor Financiën cn Economie) over de aanmel ding van klokken, die geen keikklokken zijn. Op grond van par. 1 en 9 der verordening no. 139/1942 over de inbeslagneming en verordening van goederen beschik ik 1. De houders van niet- kerkklokken (bellen, klokjes) moeten deze vóór 10 Juli 1943 bij de burgemeesters dér gemeenten, binnen wel ke deze klokken zich bevin den, schriftelijk aanmelden. 2. De aanmelding moet bevatten 1) Aantal en middellijn der klokken. 2) Nauwkeurige opgave van de plek, waar de klok ken zich bevinden. 3) Naam en adres van den aanmelder. De aanmelding moet zoo wel in gebruik aïs buiten ge bruik zijnde klokken, bruik bare zoowel als onbruikbare klokken omvatten. 3. Van de verplichting tot aanmelding oveeenkomstig 1 zijn uitgezonderd 1) Klokken, die in het be drijf van verkeersonderne mingen te iand of te water v.orden gebruikt. 2) Klokken, die bij de brandweerdiensten worden gebruikt. 3) Klokken, die op het tijd stip aer afkondiging van de- zo beschikking tot het bezit van een museum behcoren. 4) Klokken met een ge wicht beneden de tien kg." of met een formaat béneden een middellijn van 0.20 me ter aan den benedenrana. Den Ilaag, 26 Juni 1943.. De Rijkscommissaris voor het bezette Ned. gebied, de commissaris- generaal voor Financiën en Economie. VELDGRIJS GAAT VERDWIJNEN. De .veldgrijze" kleur van de weermacht, die aë laatste jaren niet alleen aan de fronten maar ook in het Rijk zelf den boventoon voerde, zal, volgens hel „Hamb. Fremdenbl." meer en meer verdwijnen. Op grond van practische over wegingen heeft de weer macht besloten het veldgrijs te vervangen door een don kergele kleur, de zg. Afrika- tint. Alle auto's en anoere voertuigen zuilen geleidelijk ir> deze kleur werden ge schilderd. Nieuwe Nederlandsche postzegels van 1, 2'/«, 5, 10 en 12'/s cent. Na de nieuwe postzegel van 7'cent met de beelte nis van Michiel Adriaansz de Ruyter zullen van 1 Juli af nieuwe zegels van 2V» ct. en 10 cent in gebruik wor den genomen. Op 16 Juli zullen de zegels van 1. 5 en 12'/» cént volgen. De zegels worden alle uit gevoerd hy rotogravuredruk, m vellen /Van 100 en van 50 stuks, afmetingen voor de staande modellen, hoogte x bieeole 31'/» x 24 mm, beeld vlak 28'x 21' 4 mm de liggende modellen hebben dezelfde afmetingen, breed te x hoogte. De zegels van 10 cent en 12V* cent zullen de beelte nissen dragen resp. van de zeehelden Jan Evertsen en Maarten Harpertszn. Tromp, de kleur is resp. donkergroen en blauw. Da zegels /ar. 1, 27* en 5 cent (resp. oruin- zv/art, donkergroen en geel groen) zijn versierd met»de voorstellingen ontleend aan dé Nederlandsche volksorna- mentiek. VERDUISTERINGSTIJDEN. Voor het eerstvolgena'e kwartaal zijn de verduiste ringstijden als volgt vastge steld 4—10 Juli 22.15— 5.15 11—24 Juli 22.00—5.30 25—31 Juli 21.45—5.45 1— 7 Aug. 21.30—6.00 8—14 Aug. 21.15—6.00 15—21 Aug. 21.00—6.15 22—28 Aug. 20.45—6.30 29 Aug.— 4 Sept. 20.30—6.45 5—11 Sept. 20.15—7.00 12—18 Sept. 20.00—7.00 19—25 Sept.19.45—7.15 29 Sept. 2 Oct. 19.30—17.30. LOONEN AARDAPPEL- ROOIEN. De gemachtigde voor den Arbeid deelt mede De loo- nen voor het rooien van vroege aardappelen hebben ten opzichte van het jaar 1942 geen verhooging onder gaan. Het betalen van hoo- gere loonen dan in 1942 is verboden, tenzij men hier voor toestemming heeft ont vangen. Dit geldt zoowel voor een weekloon als voor béta- ling per gerooide regel. Op de handhaving van ciit loonpeil zal strenge controle worden geoefend. Overtre ding kan slechts leiden tot verstoring van den arbeid en tot onaangenaamheden voor de betrokkenen. Indien blijkt dat bij handhaving van het bcstaanae loonpeil niet vol doende arbeiders kunnen worden tewerkgesteld, dient men zich in verbinding te stellen met het Bureau Oogst- vcorziening te 's-Gravenha- KORT NIEUWS. Het 13-jarig meisje A. Kiemstra werd te Ncrdhorn door een wagen overreden, teen ze daar vanaf gespron gen was. Wie deze zomer een trektocht onderriemen en van Hotels -maar voor een enkele nacht gebruik maken, wordt aangeraden, zelf voor Ijfèdlinnen en handdoek te zorgen. Op de vliering van een huis aan ce Heerengracht te Amsterdam werd een ge heime distilleerderij ont dekt. Door een iuik in een kleerenkast alleen kon- men er komen. Scheermesjes worden in ons heele land nog door twee fabrieken vervaardigd, echter niet meer van roest vrij staal, wat evenwel aan *de bruikbaarheid niets af doet. Vroeger werd 75 pet. van de behoefte door invoer gedekt. Thans is van import geen sprake meer. Maatre gelen zijn getroffen om te voorkomen, dat de mesjes in de zwarte handel belanden. Het betreden van het kustgebied in Zandvoort, Bloemendaal en IJmuid'en is zonder Ausweis verboden. Op Stations in het versperrings- gebied, Zandvocrt, Driehui zen. Velzen, IJmuiden, mag zonder Ausweis niet worden uitgestapt, uitgezonderd op het- terrein., onmiddelijk grenzend aan het terrein van het Crematorium. Gemeente Wieringen. WANDELSPORT. De Wieiinger wandelaars hebben ZoLidag j.1. deelge nomen aan de wandeltocht te Scnagen, georganiseerd door de gezamenlijke vecee- nigingen van Den Helder. Het parcour was goed uitge zet, dit kwam de wandelaars ten goede, daar men niet naar den weg behoefde te vragen. Om ongeveer 4 uur kwamen allen weer binnen. In het sluitingswoord me moreerde de Heer Lucker nog even dat in korte tijd op Wieringen ongeveer 70 le gen tot de N.H.W.B. waren toegetreden. Dit mag dan ook wel een groot succes ge noemd worden. Na nog even ir> Schagen vertoefd te heb ben keerden allen weer vroo- lijk huiswaarts. Donder dagavond 8 uur trainen. POLITIE. Gevonden een mouwvest. Gevonden een aubbele bagage rijwieltasch en een regenjas. Verloren een damesarm- bandhorloge. Verloren een portemon- naie, inh. f 3.50. Inl. Gem.-bode H.-hoef. Uitreiking Vischakten. In het vischseizoen 1942 1943 werden in deze gemeen te 104 groote vischakten en 171 verklaringen van stor ting der bijdrage voor de verbetering en instandhou ding van de vischstand, z.g. hengelakten, uitgerëikt. Per 1 Juli a.s. worden ae nieuwe vergunningen van kracht. Onderwijs. Tot tijdelijk onderwijzer aan de R.K.-school te Hip- polytushoef, ter vervanging van den Heer J. A. van Ber gen, is thans benoemd de Heer J. Vos. ,J)e zeevaart als levensberoep." Seucrt den tijd van den grooten Maarten Harpertsz. Tromp. „Die met syn sta len hart maakt spangiens klingen stomp" hebben Neërlands zonen te-:' zee gevaren en als „Hoek van Europa" het recht op zee- en wereldhandel wel weten te verdedigen. In den strijd tegen wind en golven en bovendien in den strijd tegen alle vijan den vap ons continent wordt weer het hart van staal* gevormci, dat wij al len noodig hebben om Eu ropa weer tot het leidende !snd in de wereld te ma ken. De groote traditie der Nederlanden wijst ons den weg, dien wij moeten be treden om ons aeel te heb ben in de taken, welke een nieuw vereenigd Europa al zijn burgers moet stellen, de zeevaart moet weer le vensberoep van onze jon gens worden, de zee moet wederom onze jeugd op voeden. Is dat dan ook nu, gedu rende den oorlog, moge lijk Ja, want ae Kriegs- marine neemt eiken Ne derlander van onbesproken gedrag in haar rijen op en geeft hem dezelfde op leiding als iederen duit- schen jongen. In opeenvolgende publi caties zullen hier de mo gelijkheden bekena ge maakt worden, welke be- voepen en opleidingen vocr ons open staan wanneer wij gebruik maken van het voorrecht, tot de Kriegs- marine toe te treden. Verdere mededeelingen volgen. Alle Ortskomman- danturen verstrekken in lichtingen en aanwijzingen. Uitknippen en bewaren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1