W1ERINGER 12e Jaargang Zaterdag 10 Juli 1943 No. 19 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EX ZATERDAGS. De Rijkscommissaris, rijksminister dr. Seijss Inquart, brengt ee& laatsten groet aan den ove-rleden Hauptdienstleiter, General- kommissar Fritz Schmidt tijdens de Partij begrafenis, welke vorige week Vijdag te Münster heeft plaats gevonden. (SS Bildberichte-r Fritz-Hoffmenn/Stapf - Paxs). f KEURINGEN VOOR DE WAFFEN SS., HET LEGIOEN EN DE LANDWACHT. Het s.s. ersaztskommando Niederlande 'deelt mede - Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adres sen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Bij de on derzoekingen worden ook alle- gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familiele den, duur der opleiding, ex tra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrij willigers, die om bepaalde redenen in Nederland moe ten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens deze keu ringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de gennaansche ss. in Neder land willen toetreden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplich- tig zijn voor den arbeidsinzet kunnen zich eveneens op een oer keuringsdagen aanmel den en worden gedurende Bij onze Vrijwilligers. De mannen weten zich te behelpen: Een kleine reparatie onderweg. (SS. P. R. Riquille - O-H-P s) hun verbintenis van den ar beidsinzet vrijgesteld. 17.7.43 9—14.00 uur Rot terdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 18.7.43, 9—12.00 uur, Bre da, rest. Modern, Markt. 18.7.43, 15—18 uur, Den Bosch, hotel Noord Brabant Markt 45. 19.7.43, 9—12 uur, Venlo, Deutsche Haus, Egmond - straat 16. 19.7.43, 15—18.00 uur, Arn hem. Café Royal. 20.7-.43. 9—12.00 uur Hen gelo, Café Moaern, Spoor straat 18. 20.7.43, 15—18.00 uur Zwol le, hotel Gijtenbeek. 21.7.43, 9—12.00 uur Assen, Concerthuis a.d. Vaart. 21.7.43, .15—18.00, Gronin gen, Concerthuis Poelestr. 22.7.43, 9—12.00 uur. Leeu warden, Huize Schaaf,'Breed- straat. 23.7.43, 9—14.00 uur, Am sterdam, Dam 4. 24.7.43, 9—13 00 u.. Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245.. 25.7.43, 9—14.00 uur. A- mersfoort, pol. durchgangs- lager, Leusderweg. 26.7.43, 9—14.00 uur, Den Haag, café den Hout, Bezui- denhoutscheweg. DIENSTNEMING BIJ DE LANDWACHT IS EERE- DIENST AAN nET VOLK. MELDT OOK U ZICH. Inlichtingen over vergoe dingen, extra levensmidde- lentoewijzing, kolentocslag, vergoeding van verzckerings- cn zieklepremie, extra hulp in bijzondere gevallen, vrij stelling van arbeidsinzet, enz. verstrekt het SS. ersatzkom- mando Niederlande, Korte Vijverberg 5, Den Haag, als mede de Nebcnstelle, Dam 4, Amsterdam, Ook tijdens de kcuingen worden deze in lichtingen gegeven. Landstand. De 'Boercnraad van Ob- dam betuigde zijn instem ming met een levering van 50 KG. door de zg. „eén koe- houders". 130 KG per' koe voor lichte gronden werd on billijk geacht tegenover den zwaren grond en op geen stukken na" te dekken dooi den kleinen aanfok in 1942. GROOTE SLA'e AAN HET OOSTELIJK FRONT ONTBRAND IN TWEE DAGEN 637 SOV- JETVLIEGTUIGEN NEER GEHAALD. Uit het Hoofdkwartier van den Führer, 7 Juli. Het op-' perbevei van de weermacht maakt bekend. In het gejiied van Bjelgorod en ten Zuiden van Orel mis lukten ook gisteren hevige aanvallen, die de Sovjets ondernamen met .uiterst sterke formaties, welke sinds weken.gereed gehouden wer den. Daartegenover gingen onze troepen, door de lucht macht doeltreffend onder steund, zelf tot den aanval ovfcr. Het gelukte diep in de vijandelijke stellingen door tc dringen en den vijand zeer zware verliezen te be rokkenen. Alleen door troe pen van het leger werden ruim 300 vijandelijke pant serwagens, ten deele van het nieuwste type, vernietigd of onklaar geschoten. Ook in de iucbt ontstonden er bo ven dit gevechtsterrein ver bitterde gevechten met ster ke formaties Sovjetvliegtui gen. Op 5 en 6. Juli werden in luchtgevechten en door luchtdoelgeschut bij 41 eigen verliezen 637 Sovjetvliegtui- A1 gemeen vond de "regeling instemming, dat zij die in 1942 geen hooi konden leve ren nu bqven de levering 1943 nog 50% van vorig jaar moeten opbrengen. Uitgezien zal worden naar een_gega-, digde, die de klompenrepa raties in deze gemeente kan uitvoeren. Frau von Lüchow brengt bezoek aan Nederland. De Duitsche Landvrou wenleidster-Frau von Lüchow brengt momenteel in - gezel schap van Frau Dr. Anne Sprengel een bezoek aan ons land en wordt daarbij rond geleid door de Provinciale Leidster der Landvrouwen. Deze week was Noord-Hol land aan de beurt. Woens dag werden de Duitsche gas ten, bij wie zich had gevoegd Frl. Berkenkampf, referente van den Rijkscommissaris, Hariingen verwelkomd door de provinciale Leidster der Landvrouwen in Noord-Hol land, Mevr. de HaanBos- ker, de landelijk werkleidster Mevr. UilenbergRupp, de productieleidster in Noord- 'Holland, Mevr. Kramer en den Boerenleider in Noord- Holland, den heer C. Koeman Azn. Eerst werden de mach tige sluiswerken bezichtigd aan den Afsluitdijk, waarbij het Duitsche gezelschap een goed inzicht kreeg in het ontzaggelijke werk der- Ne- deriandsche ingenieurs. Na dat een bezoek was gebracht aan den Burgemeester van Wieringermeer, den heer A. Saai, reed men naar het kan toor der Domeinen, waar de heer Ir. Ovinge aan de hand van kaarten een lezing hield over de jnpolaering. Tot slot werden in het nieuwe land een paar bedrijven bezich tigd. De dag werd besloten met een bezoek aan het fruitteeltbedrijf. van den heer Kaper te Benningbroek, waar thans de druivenkassen hun schoonste beeld vertoo- nen. Donderdag werd de vei ling te Aalsmeer bezichtigd, waarna het gezelschap naar Zuid-Holland vertrok. Gemeente Wieringen. POLITIE. Verloren een paar kin derkousen, eén portemonnaie inh. f 3.- en een portemon naie inh. f 1.68. Inl. Gem.-bode H.-hoef. POLITIE, Gevonden een portemon naie met ritssluiting, inh. gen neergeschoten, waaron der een' groot aantal slag vliegtuigen. Bolsjewistische sleutel- "fjiosities door Duitsche troepen bezet. Tusschen Bjelgorod en O- rel is na de massa-aanval len der bolsjewieken het ini tiatief hecht in Duitsche handen overgegaan, zoo con stateert de militaire corres pondent van het D. N. B. in een beschouwing^ over den huidigen slag aan het oos telijk front. Bliksemsnel f is schijnbare verstarring van het oostelijke front over een breedte van verscheide ne honderden- kilometers los gekomen. Het tooneel van den strijd is de uitspringende punt in de Russische frontlijn Noord west van BjelgorodKoersk Zuidelijk van Orel. Vooi-t- duiend neemt de strijd nog toe. Op verscheidene plaat sen zijn Duitsche formaties tot den tegenaanval overge gaan en hebben reeds zeer belangrijke bolsjewistische sleutelposities bezet, vooral ten N.-Westen van Bjelgo rod en ten noorden van Koersk. Gemengd Nieuws. zilverbonnen en <<eenig hard- geld een bril,een pakje kinderkleeding. Verloren een portemon naie inh. f 2.50 en een paar Spa-rzegels. Inl. Gem.-boaé H.-hoef. Uitslag Overgangsexamens. Trieneke de Haan, diplo ma 3-j. H.B.S. Alkmaar Siem Wilms, bevorderd van de le naar de 2e klas Han delsschool te Alkmaar. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 11 JULI. NED. HERV. KERK H.-hoef lO'/s u. Ds. v. Beek. Den Oever 2 u. Ds. v. Beek. Woensdag 14 Juli 8 uur Herv. Zusterkring H.-hoef. Donderdag 15 Juli 8 uur V C. J. B. H.-hoef. DOOPSGEZ. GEM. K -hoef 10 uur Ds. Lugt. EVANGELISATIE H.-hoef 10 u. de heer C. N. Graaff. H.-hoef 4.30 de hr. O. Deen. Kapel Den Oever vun. 10 uur de hr. O. Deen. CHR. GEREF. KERK. In „Land in Zicht" v.m. 10 uur en nam. 5 uur Ds.-Kampman uit Opperdoes Buitenlandsch .Nieuws. VERLAGING MELKRANT- SOEN IN ENGELAND. Naar de Britsche berich tendienst meldt werdt het melkrantsoen in Engeland volgende week met 25% ver minderd (D.N.B.) ENGELSCH SCHIP OP INDI SCHE OCEAAN GETORPE DEERD. Naar de Britsche berichten dienst uit Sidney meldt, is een Britsch schip op den In- dischen Oceaan op duizend mijlen afstand van land ge torpedeerd 23 overlevenden zijn in een Australische ha ven aan land gegaan. Twee reddingbooten zijn tot nu •toe nog niet gevonden. DNB, PRIJZEN DER LEVENS MIDDELEN IN AMERIKA. Naar de Britsche berich tendienst uit Washington meldt, heeft de Amerikaan- sche Senaat de regeering met 32 tegen 31 stemmen ge machtigd een maximum be drag van 525 millioen dollar aan subsidies uit te geven tot verlaging van de detail prijzen van levensmiddelen. Het wetsontwerp zal thans wederom aan het Huis van Afgevaardigden worden voor gelegd. Om waler te sparen mag in Zevenbergen maar eens in de 14 dagen werden geschrobd. Op een onbewaakte o- verweg bij Santpoort is een jongen door een trein over reden en gedood. JEUGDVORMINGSOORD GEOPEND. Dinsdag heeft het Neder- landsch Arbeidsfont een nieuw vormingsoord in ge bruik genomen en wel het jeugd vormingsoerd „Put ten", gelegen in de gelijk namige Geldersche gemeen te. In dit oord zullen func tionarissen en medewerkers van de afdceling en de dipnstjeugd van het Arbeids front, alsmede jeugdmede- werkers en medewrksters uit de Nederlandsche bedrijven, in de gelegenheid worden gesteld, vormingscursussen te volgen. KIND OVERREDEN. Een twee-jarig jongetje uit Oosterbeek, dat met zijn moeder enkele dagen bij fa milie te Luntcren verbleef, stak de Oranjestraat over juist op het oogenblik," dat een vachtauto naderde. Het jcngfcfcje werd door het lin kervoorwiel van de vracht auto overreden. De kleine overleed een half uur later aan de bekomen verwondin-' gen. AARDAPPELZIEKTE. In het etmaal van Maan dagavond 5 tot Dinsdag avond 6 Juli is de weersge steldheid in de streek tus schen Alkmaar en Hoorn alsmede in Zeeland bijna .-kritiek geweest voor het op treden van aardappelziekte. HIJ SLOEG IN VOOR DEN WNTER. Uit een loods op de voor malige groentemarkt te Am sterdam zijn ten nadeele van een aannemer niet minder dan 720 dekens, ter waarde van f 4320, ontvreemd. NIEUWE BONNEN. VAN 11 17' JULI. 29 A Brood 4 r. br. of gebak. 29 B Brood 1 r. br. of gebak. 29 Beschuit 1 r. beschuit. 29 A Aardap. l'.'i kg Aardap. 29 Toeslag 1 kg Aardapp. 29 Tabak 1 jants. Sigaren. VAN. 11 t.m. 24 JULI. 29 A, 30 A 1 rants. Vleesch. 29 B. 30 B 'i rants. Vleesch. VAN 11 JULI t.m. 7 AUG. 604 Alg. 1 r. Vervangingsm. 605 Alg. 1 kg Suiker. 006 Alg. 1 rants. Jam. 607 Ag. 125 gram Gort. 608 Alg. 125 gram Peulvr. 609 Alg. 250 gram Haverm. 610 Alg. 100 gr. Verm. enz. 611, 612, 613 en 614 Alg. 1 c. Bloem.. Br. of Gcb. 615. 616. 617' Alg. 100 gr. kaas 29. 30. 31 en 32 Melk 1 3/4 1. 29. 30 en 31 Taptemelk 1 3 4 L. Taptemelk. 32 Taptemelk 1 3/4 liter Rarne- of Taptemelk. 29 B. 31 B Kind.voeds. 250 gram Rijst, 29 A, 31 A, Kind.voeds. 250 "gram Gort. 29 Versnap. 100 gram Choc. 30. 31 Versnap. 100 gr. Suik. VAN 13 JUNI t/m. 7 AUG. 588 Alg. 250 gr. >Koffiesurr. VAN 10 JULI t.m. 21 JULI. 29 A, 29 B Boter r. Boter. VAN 10 JULI t.m. 7 SEPT. 32 A, 32 B Boter V; r. Boter. Diverse bonnen 09 en 10 Petroleum 1 L. petr. geldig tot 5 Aug. 15 t/m 19 BV Brandst. 1 een heid Brandst. tot 31 Dec. '43. 11 tm. 13 KF Brandst. 1 eenh. Brandst. tot 30 April 1944. 597 Alg. 1 rants. Eenheids- zeep W 1 rants. Eenheids- zeep 598 Alg. 1 rants. Wasch poeder W 1 rants. Wasch- poeeïerW 1 rants. Toilet zeep, alles geldig tot 31 Juli. Bon no. 26 Voederkaart IV2 kg., geldig tot 31 Juli. S-Textiel (scheerzeep) t.m. 31 Augustus 1943, 1-1VI „De zeevaart als levensberoep." stukmeestergroep. At'standsmetingsgroep. Voor deze groep der Bootsmansloopbaan ^1) worden geschikte soldaten jiït deze loopbaan uitgeko zen en vrijwilligers aange nomen. Welke taak hebben de soldaten van deze groep Bediening der afstands meters bij alle artillerie wapenen. Welke dienstgra- den kent deze loopbaan Dezelfde dienstgraden als die voor de Vuurlei- dhigsgroep, dus voor de hoofdgroep, der boots mansloopbaan (I). Zeilmakersgroep. De ge gadigden voor deze groep worden gekozen uit de bootsmansloopbaan, nadat zij hebben bewezen voor den zeilmakersdienst ge schikt te zijn. Vrijwilligers worden niet aangesteld. Welke taak hebben de soldaten van deze groep Onderhoud van takelage, de zeilen, het touwwerk en de kooien aan boord. Zij moeten dus een goeden aanleg voor takel- e'n zeil makersdienst hebben. Welke dienstgraden kent deze groep Dezelfde dienstgraden als voor de bootsmansloopbaan (I) Hiermecie zijn alle zee mansloopbanen behandeld, die zijn samengevat in de hoofdgroep genaamd Bootsmansloopbaan (I) Van even groote betee- nis is de machinistenloop baan (li. Zij wordt aange vuld uit vrijwilligers. Welke taak hebben de soldaten van deze loop baan Bediening en onderhoud van de voortstuwmgs- en hulpmachines aan boord van de oorlogsschepen (stoommachines, stoom turbines, diesel- en electro- motoren). de ketels, de electrische installatie en de pompinstallaties, de machines der sloepen en de zoeklichten. Welke eischen worden den candiaaten gesteld Voltooide leertijd 'bij wij ze van uitzondering is ook oen arbeidstijd van ver scheidene jaren voldoende' in een metaalvak, bijv. machinebankwerker, ma- chinebouwec. motorenbank werker, smid, ketelsmid. kopersmid, blikslager, werktuigkundige, electro- technicus. lasscher of een verwant vak. Welke dienstgraden kent deze loopbaan Matroos. Maschinenge- freiter. -obergefreïter, -hauptgefreiter, Machinen- maat, -obecmaat. Machi nist. Stabsmachinist. Ober machinist, Stabsoberma- sehinist. Verdere mededeelingen volgen. Alle Ortskomman- darituren verstrekken in lichtingen en aanwijzingen. Uitknippen en bewaren. Nieuwe spoorboekje is 5 Juli veschenen. Zaadhandel-Sluis te Enkhuizen bestond 1 Juli 75 jaar. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosksr, Wieringen. Uitgever en Drukker: Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1