WIERINGER OD BEKENDMAKING. 12e Jaargang Woensdag 14 Juli 1943 No. 20 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENS%iGS EN ZATERDAGS. Terugvoering in krijgsgevangenschap van dienstplichtig- en reservepersoneel der landmacht. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking vari den Wehrmachtsbe- fehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandschc weermacht worden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel onder den rang van officier van de-volgende regimen ten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regi menten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloem straat de dienstplichtigen der zeemacht en al haar oorlogs formaties op 19 JuU 1943 de dienstplichtigen van het 22e r.i. op 20 Juli 1943 van het le regiment huzaren en het le regiment huza ren motorrijders op 21 Juli 1943 van het 2e regiment huzaren en het 2e regiment huza ren motorrijders op 22 Juli 1943 1 van het 3e regiment huzaren, het 4e regiment huza ren, het le eskadron pantserwagens en het 2c eskadron pantserwagen op 23 Juli 1943 In de YVaterlookazerne, Amersfoort van het 21e R.I. en zijn oorlogsformaties de in de jaren 1924 1915 geborenen op 19 Juli 1943 en de in de jaren 1914 1904 geborenen op 20 Juli '43; van het 2e reg. veldartillerie op 21 Juli 1943 van het le reg. wielrijders op 22 Juli 1943 van het 3e veldartillerie op 23 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het per soonsbewijs, de distributiestamkaart en voor zoover moge lijk militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „.grensjagers", voor wie een „bescheini^ung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding too- nen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten mel den, daan-oor in de gelegenheid te steUen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan He lóketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De geza menlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden bui ten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Webrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Vijandelijke Oostfront Hoofdkwartier van den Führer, 12 Juli (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend In den slag tusschen Bjel - gc-iod en Orel gelukte het onze troepen een groote vij andelijke groep in te sluiten en te vernietigen. Daarbij werden verscheidene duizen den gevangenen gemaakt. 129 pantserwagens vernield, talrijke kanonnen en andere wapens buitgemaakt. In to taal werden gisteren 220 vcchtwagens en 70 vliegtui gen vernietigd bij gevechten ten Oosten en ten Noorden van Orel. Sedert 5 Juli ver loor de vijand 28.000 man aan gevangenen, 1640 vecht- wagens en 1400 kanonnen. Op Sicilië trachten de Brilsch-Amerikaansche lan dingstroepen tevergeefs de bezette kuststrook te ver- biecden. Duitsche en Itali- aansche troepen gingen gis teren op bepaalde plaatsen volgens de plannen tot den tegenaanval over en wierpen den vijand reeds in het eer ste gevechtscontact terug. Duitsche en Italiaansche luchtstrijdkrachten vielen de vijandelijke scheepscon- troepen aan vernietigd. centraties aan en brachten verscheidene groote trans portschepen en landings- bootcn tot zinken. Bovendien werden drie kruiers en ^2 transportschepen beschadigd. Een Italiaansche duikboot bracht een kruiser van 10.000 ton tot zinken. De vijand verloor gisteren boven Sicilië en in het zee gebied bij dit eiland 38 vlieg tuigen. Tien Duitsche vlieg tuigen worden vermist. Bij een gewapende ver kenning boven den Atlanti- schen Oceaan hebben Duit sche vliegtuigen twee vijan delijke schepen, waaronder een passagiersschip van meer dan 20.000 b.r.t. in brand geworpen. Duitsche -duikbooten brach ten bij hardnekkigen strijd, uit sterk beveiligde vijande lijke convooien, 6 schepen met 42.000 b.r.t. tot zinken. Het eiland Sicilië. Het eiland Sicilië is ruim 25.000 km2 groot en telt pl.m. 4 millioen inwoners. Het is dus kleiner dan Nederland (34.000 km2), maar is niette min vrij dicht bevolkt, hoe wel het minder dan de helft van het inwonersaantal van jons land heeft. Het binnen sland is een land, dat de J voortzetting vormt van de Alpennijnen op het Italiaan sche vasteland, en dat zich voornamelijk langs de 322 km lange Noordkust verheft. De daar gelegen bergketen daalt steil af naar de Tyrrheen- sche Zee, terwijl het land schap naar het Zuiden ge leidelijk in een heuvelland overgaat, dat door tal viij rivierdalen wordt doorsne*' den. De Zuidkust is 285 km lang, de Oostkust 215 km. Tusschen Messina en Cata- nxa verheft zich hier de 3274 m hooge vulkaan Etna. In de drie zomermaanden is het klimaat warm en droog. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN SS., HET LEGIOEN EN DE LANDWACHT. Het s.s. ersaztskommando Niederlande deelt mede Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk' zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adres sen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Bij de on derzoekingen woraen ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot dc ver^prging der familiele den, duur der opleiding, ex tra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrij willigers, die om bepaalde redenen in Nederland moe ten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst tê doen bij de landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens deze keu ringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de germaansche s.s. in Neder land willen toetreden. Personen tusschen 18—35 jaar, die aanmeldingsplich- tig zijn voor den arbeidsinzet kunnen zich eveneens op een oer keuringsdagen aanmel den en worden gedurende hun verbintenis van den ar beidsinzet vrijgesteld. 17.7.43 9—14.00 uup Rot terdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 18.7.43, 9—12.00 uur, Bre da, rest. Modern, Markt. 18.7.43, 1518 uur, Den Bosch, hotel Noord Brabant Markt 45. 19.7.43, 9—12 uur, Venlo, Deutsche Haus, Egmond- straat 16. t 19.7.43, 1518.00 uur, Arn hem. Café Royal. 20.7.43. 9—12.00 uur Hen gelo, Café Modem, Spoor straat 18. 20.7.43, 15—18.00 uur Zwol le, hotel Gijtenbeek. 21.7.43, 912.00 uur Assen, Concerthuis a.d. Vaart. 21.7.43, 15—18.00, Gronin gen, Concerthuis Poelestr. 22.7.43, 9—12.00 uur, Leeu warden, Huize Schaaf, Breed- 23.7.43. 9—14.00 uur, Am sterdam, Dam 4. 24.7.43, 9—13.00 u., Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43, 9—14.00 uur, A- mersfoort, pol. durchgangs- lager, Leusderweg. 26.7.43, 9—14.00 uur, Den Haag, café den Hout, Bezui- denhoutscheweg. „De goede veldheer maakt den goeden soldaat" Een oud spreekwoord, maar vel beleekenis in deze dagen. Voor den jongen Neder lander, die er een eer in stelt een goed soldaat te zijn, bestaat de mogelijkheid daartoe te worden gevormd in het keurkorps van de bes te legers die er maar zijn. Tezamen met de Noorschc ei'. Vlaamsche vrijwilligers wil hij gevormd worden tot een goed soldaat van den führer, den besten veldheer van dezen oorlog. En als goed soldaat wil hij het zijne bijdragen om Europa te verlossen, voor go*. v te bevrijden van dc bolsjewistische horden uit het oosten. Hij meldt zich daarom bij de waffen-S.S. of bij het vrijwilligerslegioen. Blijft gij dan niet achter jonge Nederlanders, maar volgt dit voorbeeld. BEKENDMAKING. Het bureau van den bevel hebber der weermacht in Nederland deelt mede Wederom moesten drie Nederlanders, die zich aan sabotage schuldig maakten en leven en goed van eigen landgenooten en van de be zettende mogendheid in ge vaar brachten, door een krijgsraad ter dood veroor deeld worden, n.1. 1. Evert Ruivenkamp, ge boren 3 September 1915 te Phiadelphia 2. Dominicus Hendrik Middendorp, geboren 19 No vember 1919 te Kampen 3. Gerard van der Laan, geboren 15 Januari 1913 te Den Haag. De vonnissen zijn door fu silleering voltrokken. INRUILING SPECIALE VERGUNNINGEN (MET BIJBEHOORENDE PUNTEN). Houders van na 11 April 1943 uitgereikte speciale ver gunningen (met bijbehoo- rende punten), welke be scheiden op 12 Juni 1943 on geldig zijn verklaard, kun nen op nader door de distri butiediensten te bepalen tijdstippen aldaar een aan vrage indienen ter verkrij ging van nieuwe textiel distributiebescheiden. Werkgevers mogen jongemannen, geboren in 1924, niet in dienst hebben. Tenzij metlcestemming van het" Gew. Arbeidsbureau. Het Verordeningenblad bevat een beschikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebiefr (commissaris-gene raal voor Bijzondere Aange legenheden.) betreffende een verbod tot het in dienst heb ben van bepaalde personen Hierin wordt bepaald Artikel 1. lo. Werkgevers in het bezette Nederlandsche gebied mogen zonder toe stemming van den secretaris generaal van het departe ment van Sociale Zaken of van het bevoegde Gewestelijk Arbeidsburau geen personen als werknemer, leerling of volontair met of zonder toe lage, dan wel als thuiswer ker in dienst hebben, voor zoover dezen behooren tot de door dezen secretaris-ge neraal te bepalen lichtingen. 2o. Personen, die lep grond van een beschikking als bedoeld in het eerste lid, niet in dienst mogen worden gehouden, mogen bij werk gevers in het bezette Neder landers in het bezette Ne derlandsche gebied geen werk aannemen of verder verrichten. 3o. Op het tijdstip, waar op een verbod tot het in dienst hebben, als bedoeld in het eerste lid, wordt uit gevaardigd, eindigt de des betreffende dienstbetrekking. Artikel II. De werkgevers zijn verplicht, zoodra een be schikking, als bedoeld in het eerste lid, is uitgevaardigd, onverwijld te onderzoeken, of zich onder hun personeel personen bevinden, die be hooren tot de in de beschik king vermelde lichtingen. De werkgevers zijn verplicht deze personen terstond aan het bevoegde Gewestelijk Arbeidsbureau op tegeven. Artikel III. Hij' die in strijd handelt met de bepalingen van deze beschikking of met de te-r uitvoering daarvan uitgevaardigde beschikkin gen, dan wel tracht deze te ontduiken of opzettelijk of door schuld onjuiste opgaven doet, wordt gestraft op grond van artikel 4 der verorde ning no. 16/1943, voorzoover niet volgens andere bepalin gen een zwaardere straf is verbeurd. 2o. Uitlokkers, medeple gers en medeplichtigen wor den als daders gestraft. Artikel IV. De bepalingen van deze beschikking zijn tevens van toepassing op ambtenaren van eenig pu bliekrechtelijk lichaam. Artikel V. De secretaris- Generaal van het departe ment van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van deze beschikking. Artikel VI. Deze beschik king treedt heden in wer king. BESCHIKKING Van den secretaris-gene raal van Sociale Zaken ter uitvoering van de beschik king van den Rijkscommis saris voor het bezette Neder landsche gebied (commissa ris-generaal voor bijzondere aangelegenheden) betreffen de het verbod, bepaalde per sonen in dienst te hebben. Overeenkomstig, eerste lid, en V van de beschikking betreffende het verbod, be paalde personen in dienst te hebben, bepaal ik Artikel I lo. Werkgevers mogen mannelijke werkne mers met inbegrip van leer lingen, volontairs met of zender toelage en thuiswer kers, die in 1924 geboren zijn, niet in dienst hebben, tenzij deze in het bezit van een bt.wijs var. een Gewestelijk Arbeidsbureau zijn, waaruit blijkt, dat de houder voor deni arbeidsinzet behoorlijk geregistreerd en met toestem ming van het Gewestelijk Arbeidsbureau in dienst is. 2o. Personen, die als be doeld in het eerste lid, niet in dienst mogen wc-rden ge houden, mogen bij werkge vers geen werk aannemen of verder verrichten. 3o. De bepalingen»van de ze beschikking zijn tevens van toepassing op personen, die werkzaam zijn als amb tenaar in een publiekrechte lijke dienstverhouding. Artikel IÏ De werkgevers zijn verplicht, onverwijld na te gaan. of zij in bovenge noemd jaar geboren perso nen in dienst hebben. De werkgevers «ijn verplicht, deze personen onmiddellijk bij het bevoegde gewestelijk arbeidsbureau aan te mel den. Artikel III. lo. Wie in strijd met deze beschikking han delt of haar tracht tc ont duiken. of opzettelijk of door schuld onjuiste gegevens ver strekt., wordt overeenkom stig artikel 4 van de veror dening no. 16/1943 gestraft, Voor zoover niet volgens an dere bepalingen een zwaar dere straf is verbeurd. 2o. Uitlokkers, mededaders, en medeplichtigen worden op gelijke wijze gestraft als de dader. Artikel IV Deze beschik king treedt in werking met ingang van 15 Juli. Amsterdam. 10 Juli 1943. De waarnemenden secr- generaal van het Departe ment van Sociale Zaken, w.g. VERWEY. Toen de sirene loeide... sbnd -zij meh haar neus plai Zegen de rui hen Nu Hgh 2e al 3 weken plai op bed BU LUCHTALARM W0- VAN DE RAMEN. C.N.F./Voorl. Actie H. Inspec tie Luchtbescherming - Paxs). „De zeevaart als levensberoep." Stuurmansloopbaan (IIIs) Deze loopbaan wordt uit onderofficieren van de bootsmansseinersloopbaan die voor den stuurmans- dienst geschikt zijn. Vrij willigers worden niet aan gesteld. Welke taak hebben de soldaten van deze loop baan Assistentie bij de navi gatie op slagschepen, pant serschepen, kruisers en torpedobootjagers. Tot de taak van den stuurman behooren Be- lekening van den koers en van de positie van het schip, het opteekenen van den scheepskoers enz. op de zeekaarten, beheer van het stuurmansgereedschap zeekaarten met toebehoo- ren, optische instrumen ten), bijhouden van het scheepsjournaal. Welke eischen werden den onderofficieren ge steld Goede aanleg voor het zich toeëigenen van de r.oodige zeemanskennis en matematische kennis, vol le gezichtsscherpte aan beide oogen en goed kleu- renonderscheidingsvermo- mogen. Welke dienstgraden kent deze loopbaan Steuermannsmaat, Ober- steuermannsmaat, Steuer- mann, Stabssteuermann, Obersteuermann, Stabs- obersteuermann. Tot deze loopbaan be hooren verder de Boots- stuurmansgoep (IHT. torpedobooten. III U-on derzeebooten, HI-Memijn booten) en metingsstuur- mansloopbaan (III V). Verdere mededeelingen volgen. Alle Ortskomman- danturen verstrekken in lichtingen en aanwijzingen. Uitknippen en bewaren. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. »(Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1