WIERINGERMEERBODE 12e Jaargang Zaterdag 17 Juli 1943 No. 21 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS-i)EN ZATERDAGS. Strijd aan het Oostfront ongemeen fel. TEGENAANVALLEN DER SOVJETS AFGEWEERD. Hoofdkwartier van den Fithrer, 14 Juli. Het op perbevel der weermacht maakt bekend Sterke tegenaanvallen der bolsjewieken in het gebied van Bjelgorod zijn gisteren onder uiterst zware verliezen ineengestort. Alleen in één sector werden twee vijande lijke regimenten volkomen uiteengeslagen en talrijke gevangenen binnengebracht. De vijand verloor in dezen gevechtssector ©ok gisteren weer ruim 200 tanks. In het gebied ten Oosten en Noorden van Orel hebben de bolsjewieken weer met versterkte strijdkrachten fel le aanvallen uitgevoerd. De gevechten, waarbij de tegen stander ondanks uiterst zwa re bloedige offers geen suc ces kon bevechten, duren op liet oogenblik, nu Duitsche reserves voor den tegenaan val zijn aangetreden, nog BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Geregelde sportbeoefening behoort tot de vaste werk zaamheden van onze vrij willigers. (SS P.K. Alstadt-O-H-Ps. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN SS., HET LEGIOEN EN DE LANDWACHT. Het s.s. ersaztskommando Niederlande deelt mede Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adres sen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Bij de on derzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familiele den, duur der opleiding, ex tra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrij willigers, die om bepaalde redenen in Nederland moe ten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij dé landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens'deze keu ringen kunnen zich ook die genen melden, die^ tot de germaansche s s. m Neder land willen toetreden. Personen tusschen 1835 jaar, die aanmeldingsplich- tig zijn voor den arbeidsinzet kunnen zich eveneens op een dea- keuringsdagen aanmel den en worden gedurende hun verbintenis van den ar beidsinzet vrijgesteld. 17.7.43 9—14.00 uur Rot terdam. Deutsches Haus, Westzeedijk. 18.7.43, 9-^12.00 uur, Bre da. rest. Modern, Markt. 18.7.43. 15—18 uur, D«n Bosch, hotel Noord Brabant Markt 45. 19.7.43, 9—12 uur, Venlo, met de grootste felheid voort. De beide laatste dagen zijn hier eveneens ruim 200 vij andelijke tanks vernietigd. Het Duitsche luchtwapen heeft met sterke strijdkrach ten in de gevechten aan het Oostelijke front ingegrepen, talrijke tanks vernield en 212 vijandelijke vliegtuigen ver nietigd. Op en om Sicilië. In Zuïd-Sicilië zijn de Duitsche en Italiaansche troepen nog steeds in zware gevechten gewikkeld met de' vijandelijke landingstroepen, die uit de lijn AugustaLi- cata onze stellingen in het gebergte en ten Zuiden van Catania trachten aan te val len. Duitsche en Italiaansche vliegerformaties zetten haar onophoudelijke aanvallen op de BritschAmerikaansche zeestrijdkrachten en trans portschepen met succes voort 34 vijandelijke vliegtuigen zijn boven de Middellandsche Zee neergeschoten. Deutsche Haus, Ëgmond- straat 16. 19.7.43, 15—18.00 uur, Arn hem, Café Royal. 20.7.43, 9—12.00 uur Hen gelo, Café Modern, Spoor straat 18. 20.7.43, 15—18.00 uur Zwol le, hotel Gijtenbeek. 21.7.43, 9—12.00 uur Assen,". Concerthuis a.d. Vaart. ^1.7.43, 15—18.00, Gronin gen, Concerthuis Poelestr. 22.7.43, 912.00 uur, Leeu warden, Huize Schaaf, Breed- 23.7.43, 9—14.00 uur, Am sterdam, Dam 4. 24.7.43, 9—13.00 u., Utrecht N.V. Huis,« Oude Gracht 245. 25.7.43, 9—14.00 uur, A- mersfoort, pol. durohgangs- lager, Leusderweg. 26.7.43, 9—14.00 uur, Den Haag, café den Hout, Bezui- denhoutscheweg. Dienstverplichting voor vrouwen en meisjes te wachten. Veel meisjes en vrouwen in ons land vervullen reeds een taak in het bedrijfsle ven, als tramconductrice, als postbode,, op kantoren. Ve len staan echter nog terzijde. Ook haar medewerking kan niet wórden gemist. De lei ders van bedrijven en kan toren zullen binnen niet al te langen tijd menig jong meisje en menige jonge vrouw, die een of anderen arbeid kunnen verrichten, om haar medewerking ver zoeken. De Arbeidsbureaux heb ben voorts het recht, meisjes en vrouwen, die wel in staat zijn, doch niet bereid zijn mede te werken, voor een bepaalden tijd voor een zeer dringende arbeidsplaats in Nederland te verplichten werk aan te nemen. Wan neer het aantal g vrijwillige aanmeldingen met de be hoefte aan krachten dekt, !zal voor bepaalde bedrijven met dienstverplichting moe ten worden rekening gehou den, zoo deelt men van be voegde zijde mede. Vrijwillige Arbeidsinzet. Saamhooriglieidsgcvoel in het Westfricsche land. De Landstandpersdienst meldt Door den burgemeester en den dorpsboerenleider van Twisk is een vrijwillige ar- beidsdsinzet van den mid denstand georganiseerd. Ten gemeentehuize werd een bijeenkomst gehouden, waartoe gemeentepersoneel bakkr, winkelje/, rente nier, enz. persoonijk waren opgeroepen. Dorpsboeren- leier Zijp wees vooral op de noodzaak van de ver grooting van het gemeen schapsgevoel. De resultaten der besprekingen waren, dat alle aanwezigen hun vrije uren ter beschikking stelden om op oogstdagen, als het nijpende tekort aai} arbeidskrachten zich deed gevoelen, mede te arbei den. Zoo kan men thans, nu het werk met het kool zaad voor de vet voorzie ning veler handen' vraagt, naast den boer en zijn ar beider, meisjes, politie, schilder, monteur, slager, caféhouder enz. allen op het land aan het werk zien, geleid door begrip van lotsverbondenheid en plicht en gemeenschaps gevoel. Een mooi voorbeeld, dat in den nood dezer tijden den burger moed kan ge ven, dat laat zien, dat waar een eensgezinde wil is. ook 'de weg gevonden het hoofd te bieden. Een voorbeeld, waaruit een geest van aanpakken spreekt, uitstekend ge schikt om den moed te stalen, den wil te scher pen en het besef te ver diepen. Mogen velen dit navol gen in het belang van ons volk en van henzelven. BEROEP OP DE TREKKENDE JEUGD. Een verklaring van den fiationalen jeugdstorm. Steeds veelvuldiger wor den de klachten over het aanstootgevende "optreden van jongelui, die in hun vacantie of tijdens de weekeinden naar buiten (rekken. Het gedrag van vele trekkers en kampeer ders is in strijd met de eer en de waardigheid van de Nederlandsclie jeugd. De jeugdstorm doet thans een beroep op alle jongeren, iets meer te beseffen van den" ernst der tijden en zoowel door kleeding als gedrag de gevoelens van andere volksgenooten niet te kwetsen. Aan de kaderleden van den jeugdstorm is opge dragen, zoo noodig tegen, uitwassen op dit gebied ten strengste op te treden. SLUIKHANDELAARS AAN HET WERK GEZET. Dinsdagavond heeft de po litie een overval gedaan in enkele café's te Groningen. In het geheel werden onge veer 100 personen uit stad en provincie gearresteerd" en per overvalwagen naar het hoofdbureau van politie o- vergebcacht. Na een uitge breid onderzoek werden twintig van hen, die den zwarten handel tot hun be roep bleken te maken, vast gehouden. Woensdagmorgen werden zij, na gekeurd te zijn, op transport gesteld voor arbeid in eigen land of in het buitenland. „Als het vaderland op het spel staat, zijn er voor niemand rechten, slechts plichten", aldus de beken de Duitsche schrijver Ernst von Wildenbruch. Dat geldt ook voor U, jonge Nederlanders, want ook uw vaderland staat op het spel. Het is voor uw vader- land van het grootste be lang, dat de strijdbare mannen zich inzetten, te zamen met de vrijwilligers uit de germaansche broe dervolkeren, om het bols jewistische beestmensch buiten Europa's poorten te houden. Doet daarom uw plicht en meldt U bij de land- waclit Nederland. EXTRA BROOD VOOR OOGSTARBEIDERS. Op nader te bepalen tijd sstippen reiken de plaatselij ke distributiediensten aan landbouwers en landarbei ders, die hooi-r of oogstwerk- zaamheden verrichten, rant soenbonnen 'uit voor een ex tra 'rantsoen brood van 900 •Tgram per week. ?SE)e' uitreiking geschiedt tfoor de idijstributiepeaüoden 11 Juli t/m. 7 Augustus, 8 Augustus t/m. 4 Sept., 5 Sept. t,m. 2 Oct., 3 Oct. t in. 30 Oct. en 31 Oct. t/m 27 Nov. Voor deze extra verstrek king van broodbonnen ko men niet in aanmerking zelf ve-rzorgers voor brood, tuinbouwarbeiders en derge lijke pesonen, alsmede per sonen, die wel hooi- en oogstwerkzaamheden ver richten, doch dit niet als be roep doen. ARBEIDSMANNEN REDDEN EEN MEISJE. Toen Maandag een groep arbeidsmannen van de af- cleeling 233 N.A.D., gelegerd in het kamp Bergentheim ,een veldloop in de omgeving maakte, en daarbij laïigs het Overijsselseh Kanaal kwam, bemerkten eenige arbeids mannen, dat er een meisje in het water lag zij was op het punt te verdrinken en verdween op dat oogenblik reeds voor de tweede maal in de diepte. Onmiddellijk begaven zich twee arbeids mannen,nl. H. Rebergen, "afkomstig uit Veenendaal, en J. Klomp, afkomstig uit Leiden, zich te water, dat ter plaatse ongeveer drie me ter diep is. Zij slaagden er in, na eenige malen te heb ben gedoken, het meisje, de negenjarige Jenny te Brink, uit, het water te halen. LANDBEZIT VOOR BOEREN IN HET OOSTEN. (N,O.C.) De invoering van het boerengrondbezit in het Oosten heeft de „Ost-kcr- korrespondenz" aanleiding gegeven, dieper op de daar mee samenhangende proble men in te gaan. Ondanks jarenlange onderdrukking door de bolsjewisten, aldus de schrijver van bedoeld ar tikel, Öberkriegsverwal- tungsrat Dr. Schiller, zijn toch altijd nog de noodzake lijke voorwaarden tot den overgang naar het privaat- grondbezit n.1. initiatief en persoonlijke interesse bij de bevolking aanwezig gebleven. Na de grondtoewij- zing aan de nieuwe land- .bouwgemeenschappen heb ben de boeren blijk gegeven van veel grootere belang stelling in den arbeid op het land zij hebben het inven taris uitgebreid en verbe terd en met veel meer ijver' gewerkt. Daarom kon dan ook een verdere stap gedaan worden naar de invoering van het private grondbezit. Het land komt nu geleidelijk in eigendom aan den boer en kan door zijn kinderen geërfd werden. Natuurlijk gaat het er in hoofdzaak om een zoo billijke en eenvoudig mogelijke verdeeling van den bodem te verkrijgen, opdat bereikt worde, dat het land intensief weedt bewerkt. De verdeeling van den bodem wordt daarom op ba sis vaft de grootste doelma tigheid doorgevoerd. Daarbij werden die bedrijven voor- loopig nog bijeengevoegd, waar de boeren individueel over te weinig inventaris beschikken om den grond behoorlijk te bewerken. An dere boerenhoeven, waar de materiaalvoorwaarden, wel aanwezig waren, kunnen pri vaatbezit worden. Zoo ontstaat in het Oos ten een nieuw hoerendom en voer de boeren zelf een ze kere bestaansbasis. Zij weten nu, zoo eindigt het artikel, dat het van hun eigen vlijt en bekwaamheid afhangt om uit de ellende te komen, waar het bolsjewisme hen in heeft gebracht. DE WIJNBOUW IN HET OOSTEN. (N.O.C.) De clruiventeelt in de Krim en dc Zuidelijke Oekrajina, -schijnt onder Duitsche leiding groote mo gelijkheden te gaan bieden. De kwaliteit van de vrucht is uitstekend en cr/Wordt een voortreffelijke wijn uit gewonnen. Het centrum van den wijnbouw in het Oosten ligt wat de Zuidelijke Krim betreft, in Massandra in de Oekrajina is Cherson het voornaamste middelpunt. In den al'geloopen herfst werd er op de Krim vijf millioen Liter wijn gewonnen, in de Oekrajina 0,6 millioen Liter. De oogst is evenwel veel grooter geweest, doch een belangrijk deel van de drai- Ven is als tafelvrucht naar dc weermacht en de laza retten gegaan. De gemiddel de wijnopbrengst kan alleen op de Krim niet minder dan 22 millioen Liter bedragen. NIEUWE BONNEN. VAN 18 24 JULI. 30 A Brood 4 r. br. of gebak. 30 B Brood 1 r. br. of gebak. 30 Beschuit 1 r. beschuit. 30 A Aardap. 1'kg Aardap. 30 Toesag 1 kg Aardapp. 30 Tabak 1 rants. 'Tabak. VAN 11 17 JULI. 29 A Broed 4 r. br. of gebak. 29 B Brood 1 r. br. of gebak. 29 Beschuit 1 r. beschuit. "29 A Aardap. 1' kg Aardap. 29 Toeslag 1 kg Aardapp. 29 Tabak 1 rants. Sigaren. VAN 11 t.m. 2! JULL 29 A, 30 A 1 rants. Vleesch. 29 B, 30 B i rants. Vleesch. VAN 11 JULI t.m. /I AUG. 604 Alg. 1 r. Vervangingsm. 605 Alg. 1 kg Suiker. 606 Alg. 1 rants. Jam. 607 Ag. 125 gram Gort. 608 Alg. 125 gram Peulvr. 60S Alg. 250 gram Haverm. 610 Alg. 100 gr. Verm. enz. 611, 612, 613 en 614 Alg. 1 r. Bloem.. Br. .of Geb. 615, 616, 617 Alg. 100 gr. kaas 29, 30, 31 en 32 Melk 1 3/4 1. 29, 30 en 31 Taptemelk 1 3 4 L. Taptemelk. 32 Taptemelk 1 3/4 liter Karne- of Taptemelk. 29 B, 31 B Kind.voeds. 250 gram Rijst. 29 A, 31 A, Kind.voeds. 250 gram Gort. 29 Versnap. 100 gram Choc. 30, 31 Versnap. 100 gr. Suik. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wielingen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeef" Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot rs mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10). VAN 13 JUNI t/m. 7 AUG. 5S8 Alg. 250 gr. Koffiesurr. VAN 10 JULI t.m. 21 JULI. 29 A. 29 B Boter 1 r. Boter. VAN 10 JULI t.m. 7 SEPT. 32 A. 32 B Boter r. Boter. Diverse bonnen S-Textiel (scheerzeep) ton. 31 Augustus 1943. „Dc zeevaart als levensberoep." Scinersloopbaan (IV Sig.) De loopbaan wordt aan- gevuld uit vrijwilligers. Welke taak hebben de soldaten van deze loop baan Seindienst met vlaggen, armseinèn en lichtseinen aan boord en bij marine- seinposten aan land, be richtendienst met telefoon en seinlampen. Welke eischen worden den candidaten gesteld Volledige gezichtsscherp te aan beide oogen, volle dige kleuronderscheidings- vermogen, geen' last' van duizeligheid, göed gehoor, vermogen tot snel opmer ken, leesbaar en zoo vlot mogelijk handschrift, goe de kennis van de spelling. Welke dienstgraden kent deze loopbaan Matoor. Signalgefreiter, -obergefreiter, -hauptgé- freiter, Signalmaat, Ober- signalmaat, Signalmeister, Stabssignalmeister, Ober- signalmeister,Stabsober- signalmeister. Radio telegrafisten - loopbaan (IV FK). Deze loopbaan wordt aangevuld uit vrijwilligers. Welke taak hebben de soldaten van deze loop baan Radiotelegrafièdienst aan boord en bij de mari- neradiostations aan land. Bediening en onderhoud van de radio-installaties, de radiopeil- en onderwa- tcrtelegrafie-installaties. Welke eischen worden den candidaten gesteld Goed gehoor, sterke ze nuwen, technisch begrip, snel opmerken en zoo vlot mogelijk handschrift zon der fouten. Voor een deel van de soldaten dezer loop baan is technische oplei ding als electrotechnicus, instrumentmaker, werk tuigkundige. bankwerker cf een dergelijk beroep vcr- eischt. Welke dienstgraden kent deze loopbaan Matross. Funkgefreiter, -obergefreiter. -hauptge- freiter, Funkmaat, Ober- funkmaat, Funkmeister, Stabsfunkmeister, Ober- funkmeister, Stabsober funkmeister. Verdere mededeelingen volgen. Alle Ortskomman- danturen verstrekken in lichtingen en aanwijzingen. Uitknippen en bewaren. DE JEUGD VAN BEIDE LANDEN MEET ZI<?H IN SPORTIEVEN KAMP. Op Zondag 18 Juli 1943 vindt om 15 uur een atletiekwed strijd ter gelegenheid der Befehlstellen-kampioenschappen in athletiek en zwemmen in het Gemeentelijk Sportpark te Hilversum plaats. De beste - Duitsche krachten der „Reichs- leistungsklasse^eichtathletik" werken mede. Entree vrij.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1