WIERINGERMEERBOD OPROEP VOOR KRIJGSGEVANGENSCHAP. 12e Jaargang Woensdag 21 Juli 1943 No. 22 NIEUWSBLAD VOOR DE WIER1NGERMEER, W1ERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in. de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmaclitsbe- fehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsclic weermacht worden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel omlei den rang van officier van de volgende regimen ten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regi menten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940- in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tussclien 8 en 12 uur in de Waterlookazerne, Amersfoort 1. de dienstplichtigen van het 6e regiment Veldartil lerie en zijn oorlogsformaties op 26 Juli 1943 2. de dienstplichtigen van het 9c tot en met het 12e regiment Motorartillerie en zijn oorlogsformalies op 27 Juli 1943 bataljon Wegentroepen op 28 Juli 1943 bataljon Spoorwegtroepen op 28 Juli 1943 compagnie Inlendancetrcepen op 28 Juli 1943 korps Rijdende Artillerie op 29 Juli 1943 regiment Kustartillerie op 29 Juli 1943 Artillerie Meetafdeein'g op 29 Juli 1943 3. de dienstplichtigen van het le regiment Lucht doelartillerie en zijn oorlogsformaties op 30 Juli 1943 In het „Welirmachtlager" Amersfoort, Zonncbloemstr. de dienstplichtigen van'het le regiment Genietroepen en zijn oorlogsformaties op 26 Juli 1943 de dienstplichtigen van het 2e regiment Genietroepen en zijn oorlogsformaties cp 27 Juli 1943 de dienstplichtigen van de landstormkorpsen landstormkorps Motordienst, landstormkorps Luchtafweerdienst, landstormkorps Luchtwachtdienst, landstormkorps Spoorwegdienst, landstormkorps Vaartuigendienst allen op 28 Juli; de dienstplichtige van het 3e regiment Genietroepen en zijn oorlogsformaties op 29 Juli 1943 Militaire Luchtvaart op 30 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het per soonsbewijs, de distributiestamkaart en voor zoover moge lijk militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „,grensjagers'\ voor wie een „bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding too- nen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten mel den, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan. de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden daagsclie en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De geza menlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden bui ten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN SS., HET LEGIOEN EN DE LANDWACHT. Het s.s. ersaztskommando Niederlande deelt mede f Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adres sen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Bij de on derzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betaekking tot de verzorging der familiele den, duur der opleiding, ex tra levensmiddelen voor. de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrij willigers, die om bepaalde redenen in Nederland moe ten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens deze keu ringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de gennaansche s.s. in Neder land willen toetreden. Personen tusschen 1835 jaar, die aanmqldingsplich- tig zijn voor den arbeidsinzet kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmel den en worden gedurende hun verbintenis van den ar beidsinzet vrijgesteld. 21.7.43, 9—12.00 uur Assen, Concerthuis a.d. Vaart. 21.7.43, 15—18.00, Gronin gen, Concerthuis Poelestr. 22.7.43, 9—12.00 uur, Leeu warden, Huize Schaaf, Breed- straat. 23.7.43, 9—14.00 uur, Am sterdam, Dam 4. 24.7.43, 9—13.00 u., Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43, 9—14.00 uur, A- mersfoort, pol. durchgangs- lager, Leusderweg. 26.7.43, 9—14.00 uur, Den Haag, café den Hout, Bezui- denhoutscheweg. DE NIEUWE BOTERBON. Van Donderdag 22 Juli tot en met Maandag 2 Augustus a.s. geven de bonnen „Boter 30 A" en „30B Boter" elk recht op het koopen van 125 gram boter. VERBITTERDE TEGENSTAND OP SICILIË. Nieuw succes van Duitscli duikbootwapen wederom 10 schepen, in totaal metende 62.000 b.r.t. in den grond geboord. SOVJETS VERLOREN 337 VKCHTWAGENS. Hoofdkwartier van den Führer, 19 Juü. (D.N.B.) Het opperbevel van den weer macht maakt bekend De Sowjettroepenf be stormden te vergeefs het midden en het zuidelijk deel van het Oostfront. Zij leden daarbij opnieuw zware bloe dige verliezen en verloren 337 vechtwagens. Aan -het Koebanlandings- hoofd staakte de vijand ten gevolge van zijn zware ver liezen in den loop van den middag zijn aanvallen. Aan de Mioes en den Mid den-Don zetten de Sowjets hun doorbraakpogingen voort, die stranden op de taaie afweer of op de vast besloten tegenaanvallen van onze troepen. Ten Noorden van Bjelgo- rod werden de in verschil lende golven aanvallende in fanterie- en vechtwagenfor- maties van de Sowjets reeds voor de hoofdgevechtslinie uiteengeslagen. In het gebied van Orel weerden onze troepen in ge vechten met wisselend ver loop, de op talrijke plaatsen van het front gelanceerde aanvallen onder zeer zware verliezen van den vijand af. Aan het pverige deel van het Oostfront hadden slechts plaatselijke aanvallen der Sowjets plaats die zonder succes bleven. De luchtmacht mengde zich herhaaldelijk met ster ke eenheden in den strijd aan de brandpunten en had dit blad- Bij luchtaanval op Amsterdam 129 Dooden en 320 gewonden. Klooster kreeg voltreffer, kerk zwaar beschadigd postkantoor, politiebureau en tal van andere gebouwen en woningen vernield. NOCH MILITAIRE DOELEN NOCH FABRIEKEN OF INDUSTRIEËN GETROF FEN. Zooals het Duitsclic weer- machtsbericht van 18 Juli heeft gemeld, hebben op 17 Juli Amcrikaansche vliegers bommen geworpen op woon wijken in Amsterdam-Noord. Van dezen aanval werden 329 Nederlandsche burgers het slachtoffer, onder wie vrouwen, religieuzen en kin deren 69 personen werden zwaar, ongeveer 250 licht gewond. De tientallen vliegtuigen, die op groote hoogte bleven, gooiden lukraak hun bom- menlast uit boven de arbei derswijken in het Noordelijk gedeelte van de stad. De gevolgen waren verschrikke lijk. Een kloostèr, door den bekenden bouwmeester Krop holler gebouwd, kreeg een voltreffer. De daarnaast ge legen kerk van denzelfden bouwmeester werd eveneens getroffen. In het achterge deelte van de kerk viel een bom, die een groot gat in het dak: der kerk sloeg en ver volgens op den grond ont- j plofte, waarbij een gcweldi- I ge ravage werd aangericht. I De kerkbanken ter plaatse werden geheel versplinterd i of door den luchtdruk een eind weggeslingerd, ook het orgel werd totaal vernield. In het klooster, dat voor I een gedeelte werd vernield in talrijke luchtgevechten succes. Roemeensche jacht vliegtuigen haalden 17 Sow- ^^•.begtuigen naar beneden. Op Sicilië bieden Duitsche e£ SJtaliaansche troepen voor een deel aan een beweeglijke frontlijn der vijand verder verbitterden weerstand. In den kustseetor ten Z. van Catalia werden door zware artillerie en sterke luchtstrijdkrachten onder steunde doorbraakaanvallen van Britsche infanterie- en vechtwagenformaties afge slagen. Duitsche en Italiaan- sche vliegtuigformaties be stookten overdag en bij nacht de transportvloot van den vijand in de wateren van Sicilië met veel succes. Bij den afweer van aan vallen op Duitsche convooi- en bij de kusten van Noor wegen en Nederland wérd een vijandelijke duikboot tot zinken gebracht, terwijl vijf vliegtuigen door beveiligings vaartuigen en Duitsche jachtvliegtuigen werden neergeschoten. Voorts werden -vier vijandelijke vliegtuigen, waaronder een groote vlieg- boot, boven het Kanaal als mede boven den Atlantischen Oceaan vernietigd. Een ei gen jachtvliegtuig ging ver loren. In den afgeloopen .nacht Ylogen slechts enkele vij andelijke storingsvliegtuigen het Rijksgebied binnen. Duitsche duikbooten brachten tegen de vijande lijke ravitailleering opnieuw tien schepen met 62.000 b.r.t. tot zinken. en overigens zware schade opliep, vonden vier zusters den dood, twee anderen wer den zwaar gewond. Een schoolgebouw werd eveneens getroffen. Een politiebureau in de buurt kreeg een treffer. Drie agen ten werden daarbij gedood. Ook een postkantoor, een zittingslokaal van den Ge neeskundigen Dienst, een apotheek, een dokterswoning, een sigarenwinkel en tien tallen huizen van arbeiders werden vernield. Den geheelen dag door bleven Luchtbeschermings dienst en alle andere hulp diensten voortreffelijk werk doen. De verontwaardiging over dien laffen aanval op deze arbeiderswijk was algemeen. Noch miitaire doelen, noch fabriekëli of industrieën werden getroffen. Louter particuliere gebouwen en woningen, louter burgers, onder wie vele kinderen, werden slachtoffer van «de luchtpiraten. Woorden, als voor deze tijd gesproken „de herinnering aan het vaderland treedt waar schuwend en wijzend te te midden van onze per soonlijkste aangelegenhe den" (Treitschke). Ook u, j'onge Nederlan der, zult zich dikwijls af vragen is mijn plaats thans liior Besef, dat talrijke kame raden, dikwijls uit uw ei gen omgeving, hebben in gezien dat hun plaats was, in de gelederen van d* soldaten van den Führer, in den strijd tegen het bolsjewisme en daarom voor het vaderland. Peil dan uw geweten en besef wat u te doen staat. Aarzel niet langer, maar meldt u bij de landwacht Nederland. LANDWACHT NEDERLAND. Ten aanzien van een dienstverplichting bij de Landwacht Nederland deelt heb I SS-Etrsatzkommando Niéderlancle nog mede Nederlanders, clie zich vrijwillig verplichtenvier maanden bij de Landwacht Nederland te dienen, zijn vrijgesteld van een verplich te tewerkstelling in Duitsch land. Ook nadien worden zij niet in Duitschland tewerk gesteld, maar blijven hier in Nederland. Alle gewenschte inlich tingen over verzorging van familieleden, extrabonnèn voor levensmiddelen en ko len worden op de keuring verstrekt. Plaats en tijd van dc keuringen kunt u in de dagbladen lezen. Gemengd Nieuws. DOODELIJK VERKEERS ONGELUK. Dr. J. II. H. J. Lubberman, arts tc Ter Apel, werd, ter wijl hij zich per motor in de richting Emmen begaf, op de trambrug te Nieuw Wier- tiinge door een tram gegre pen en van zijn motor ge slingerd. Hij was op slag dood. Een aantal banketbak kers in Nocrd-Brabant is wegens prijsopdrijving zwaar gestraft. (Boete tot ,t' 2000.) Tot Burgemeester van Eerkhout is benoemd de heer J. Kwantes, gem.- ambtenaar te O. Niedorp. Veel spek en ham wer den 's avonds laat te Nistel- rode door 67 man uit hoe ve Pittens gestolen. De be woners stonden machteloos. De burgemeesters van de volgende gemeenten zijn met onmiddellijke ingang ontslagenDen Helder (G. Ritmeester)Gulpen, Haar lemmermeer, Helmond, Bu- del, St. Oedenrode, Werken dam, Uden, Oude-Tonge, Hoerde, Eijsden en Oss. Alle café's te Purme- rend (B-gelegenheden uit gezonderd) mogen Dinsdags van 2—6 uur niet geopend zijn. Dit in verband met uit spattingen van sluikhande laars. Openbare orde en ze delijkheid (ook dames wa ren er bij betrokken) liepen gevaar. De eerste druiven kwa men Dinsdag te Langedijk aan de veiling. (Dagbl. v. N.H.) Een autobus is bij het uitwijken voor e'en wielrijd- ster, die kwam'te vallen, bij Dieren van de dijk gereden. Een inzittende kreeg een hartverlamming. Velen wer den gewond: De beruchte Ossche bende pleegde weer eenige misdrijven. Met uiterste ge strengheid grijpt dc politie „De zeevaart als levensberoep." Van esc h rij versloopbaan (IV Fsv Deze loopbaan wordt aangevuld uit vrijwilli gers. Welke taak hebben de soldaten van deze groep? Verreschrij fdienst aan boord en aan land bij de commandoposten der ma rine. Welke eischen worden den soldaten gesteld Vaardigheid in het bedie nen der verreschrijfma chines, snel opmerken, een leesbaar en zoo vlot mo gelijk handschrift, beheer- schen der spelling, tech nisch begrip. Een deel der vrijwilligers in deze loop baan moet kunnen wijzen op technische opleiding als werktuigkundige of een verwant beroep. Welke dienstgraden kent deze loopbaan. Matroos, Fernsehreibge- freitec, -obergefreiter, -hauptgefreiter, Fern- schreibmaat, Oberfern- sehreibmaat. Femsehrelb- meister, Stabsfemschreib- meister, OberfernschreiB- meister, Stabsoberfern- schreibmeister. Timmermansloopbaan (V.) Deze loopbaan wordt aangevuld uit vrijwilli gers. Welke taak hebben de soldaten van deze groep? Timmerman- en meubel- makerswerk aan boord en aan land. Onderhoud van de sloepen en gasbescher- mingstoestellen, meubel- makerswerk aan de boord- vliegtuigen duikdienst. Welke eischen worden den candidaten gesteld VoltQoide leertijd als scheepstimmerman, boot bouwer, meubelmaker of timmerman. Welke dienstgraden kent deze loopbaan. Matroos, Zimmecmanns- gefreiter, -obergefreiter, -hauptgefreiter, Zimmec- mannsm aat, Oberfefemmer- mannsmaat, Zimmermeis- ter, Stabszimmecmeister, Oberzimmermeistr, Stabs- oberzimmermeistec. Verdere mededeelingen volgen. Alle Ortskomman- danturen verstrekken in lichtingen en aanwijzingen. Uitknippen en bewaren. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-n\eer Verantwoordelijk voor de advertenties 'Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10). Een boven. Nedevlandsch gebied neergeschoten Amerikaansche bommenwerper van het type Boeing B. 17 ..Fortress". De typische groote zijvinnen en het Amerikaansche kenteeken zijn duidelijk te onderscheiden. (Hoffmann/Stapf Paxs).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1