WIERiNG ERMEE ODE 12e Jaargang Zaterdag 24 Juli 1943 No. 23 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN-.ZATERDAGS. Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-Inquarl. Gisteren, 32 Juli, herdacht de Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss Inquart, zijn alen verjaardag, in verband waarmede wij hietboven een recente opname weergeven van zijn beeltenis. Foto C.N.F. (C. N. F./J. Zeijlemaker Paxs). KEURINGEN VOOR DE WAFFEN SS„ HET LEGIOEN EN DE LANDWACHT, Het s.s. ersaztskommando Niederlande deelt mede Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven, aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adres sen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Bij de on derzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familiele den, duur der opleiding, ex tra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrij willigers, die om bepaalde redenen in Nederland moe ten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij oe landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens deze keu ringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de germaansche s.s. in Neder land willen toetreden. Personen tusschen 1835 jaar, die aanmeldingsplich- tig zijn voor den arbeidsinzet kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmel den en worden gedurende hun verbintenis van den ar beidsinzet vrijgesteld. 24.7.43, 9—13.00 u., Utrecht iff.V. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43, 9—14.00 uur, A- mersfoort, pol. durchgangs- lager, Leusderweg. 26.7.43, 9—14.00 uur, Den Haag, café den Hout, Bezui- denhoutscheweg. Politieke moord te Rotterdam. 10.000 guitlcn belooning. 's-Gravenhage, 21 Juli. In de avonduren van 19 Juli 1943 tegen 23 uur werd in de Zestienhoven- straat in het noordelijk deel van Rotterdam de Neder- landsche staatsburger An- thonius van der Waals, ge boren op 11 October 1912 in Rotterdam, door verscheide ne schoten ernstig gewond. De gewonde is tijdens het vervoer naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen be zweken. De da'ders wisten zonder herkend te zijn te ontkomen. Op den doode werd een per soonsbewijs gevonden, uitge schreven ten name van An- toon de Wilde. Het vermoe den bestaat, dat het slacht offer zich soms van den naam Antoon de Wilde be diend heeft. De bevolking wordt aan gespoord om mede te wer ken aan het opsporingswerk. Voor ter zake dienende aan wijzingen, die leiden tot het vinden van de daders, wordt een belooning van 10.000 gul den uitgeloofd. De leider van de Sicher- heitspolizei en van de S. D. Rotterdam w.g. WöLK, SS-Sturmbannführer. STADSJEUGD ALS OOGSTHULP. Talrijke boeren, tuinders en landarbeiders konden door bemiddeling van de Afdeeling „Landjeugd" van den Nederlandschen Land stand reeds aan een of meer vrijwillige hulpen bij den oogst of ter assistentie in de huishouding geholpen wor den toor de drukste weken van' het seizoen, welke en dat is een gelukkige om standigheid ten deele met de groote vacanties samen vallen. De belangsteling van de zijde der jeugd tusschen 15 en 18 jaar is voor dezen vrij willigen arbeidsinzet groot, zoodat nog aan heel wat plattelanders hulp ver schaft kan worden. Vorige jaren is er met deze hulp nog al „geliefhebberd", waar door verschillende jongelui het werk op het land als een pretje beschouwden en zich bepaalden tot het uithalen van kattekwaad en goed eten. Met de uitzending via de „Landjeugd" zal dit niet het geval zijn. Alleen jongens en meisjes, die de handen uit de mouwen willen steken, worden toegelaten. Zij eten daarvoor mede wat de pot schjrft en krijgen een zak geld van f 1.af 2.per week. Zij hebben zich te ge dragen naar de regels van het huis en kunn^l bij lui heid of brutaliteit per eerste gelegenheid naar huis ge stuurd worden. Uitsluitend gezonde jongens en meisjes worden uitgezonden. Gedu rende het verblijf op de boerderijen zijn zé tegen on gevallen verzel^prd. Boeren, tuinders of land arbeiders, die een of meer hulpen wenschen, kunnen zich rechtstreeks wenden tot dc Afdeeling „Landjeugd" van den Nederlandschen Landstand, Kortenaerkade 10, tel. 11.64.08, Den Haag onder vermelding van het aantal, jongens of meisjes, eventueel kerkelijke gezind heid, voor wanneer en hoe lang. Ook kunnen aanvragen ingediend worden bij de Pro vinciale Kantoren van den Landstand. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. De mannen weten zich te behelpen. Primitieve verhuizing van de eenen afdeeling naar de andere. (SS P.K. Reinsberg O-H- Ps.) Gemengd Nieuws. DROEVIG ONGEVAL TE TE HOOG KARSPEL. Knaapje omgekomen. Maandagavond werd door den heer Van Scnie uit den Hout met paard en wagen familie naar het station Hoogkarspel gebracht. Op den hoek bij het stations koffiehuis geraakte door on bekende dorzaak de wagen met alle inzittendenbij den wal neer in de slodt. Allen kwamen weer behouden op het drooge behalve een 4- jarig knaapje, dat bekneld zat en daardoor niet tijdig gered kon worden, met 't droevige gevolg, dat de dood intrad. D.v. N.H. GEHEIME DISTILLEERDE RIJ TF. ZAANDAM ONTDEKT. In den nacht van Maan dag op Dinsdag is in een perceel aan den Zuiddijk te Zaandam door de recherche een uiterst modern ingerich te geheime distilleerderij in beslag genomen, benevens een hoeveelheid van ruim 150 liter drank. Het vermoe den bestaat dat de stokerij, welke op geraffineerde wij- zo was verborgen en die dag en nacht doorwerkte, reeds ongeveer een jaar in bedrijf was. De beide stokers kon den worden gearresteerd. GROOTE HOEVEELHEID MELK IN SLUIKHANDEL. Een melkveehouder te Jut- -rijp (Fr.) heeft gedurende r higen tijd in totaal 4000 G'.er meer melk achter ge houden dan waarop hij recht had verkocht aan een afne mer, die deze melk voor 50 cent per liter zonder bon in den handel bracht. Ambte naren van den C.C.D.. die deze laakbare handelwijze ontdekten, grepen in en maakten zoowel tegen den melkveehouder als tegen den handelaar procesverbaal op. BRIEVEN AAN ARBEIDERS IN DUITSCIILAND. De persdienst van de P.T.T. meldtVerwanten van in Duitschland te werk gestel de Nederlanders zenden hun stukken veelal aangeteekend vermoedelijk omdat zij mee- nen daarmede sneller over komst te bereiken. Het te gendeel is-vaak echter waar, omdat de betrokken Duitsche kantoren overbelast worden. Aanbevolen wordt alledaag- sche berrichtenwisseling op gewone wijze te verzenden en aangeteekende verzen ding te beperken tot die stukken, welker inhoud bij zondere behandeling inder daad vordert. WAT VERKRIJGBAAR IS OP DEN VERVANGINGS MIDDELENBON. Uitknippen en bewaren. Daar nog niet voldoende bekend blijkt te zijn-, hoe veel gram per bon men van de verschillende artikelen, welke verkrijgbaar zijn te gen inlevering van een bon voor vervangingsmiddelen kan 'koopen, volgt hieronder nogmaals een volledige op gave. Per bon kan men veckrij- gen 50 gram bouillontablet ten, bouillonkorrels, bouil lonpoeder. bouillonpasta, ex- tracttabletten, extractkc-rrels, extraetpoedcr, extractpasta, soeppasta, soeparoma, spijs- aroma, spijs- en soepacoma; of 50 gram bouillonblokjes of extractblokjes, met dien verstande dat deze hoeveel heid in maximaal 12 blokjes verpakt mag zijn of 100 gr. soepblokjes, soeptabletten, soepkcvrels, soeppoeder, met dien verstande, dat deze hoeveelheid in maximaal 4 blokjes, tabletten of pakjes verpakt mag zijn of 100 gram gedroogde soep of soep ii> drogen vorm, uitgezon derd ve-rmicellisoep ideze is uitsluitend verkrijgbaar op den voor vermicelli aange wezen bon) of 100 gram justabletten, juskccrels, jus- poeder, met dien verstande, dat deze hoeveeheid in' ma ximaal 7 blokjes, tabletten of pakjes verpakt mag zijn of 100 gram juspasta of 125 gram plantenextractof 200 gram pikante saus of ketchup of 100 gram van die producten, welke gebruikt kunnen worden ter vergroo ting van het olie-, vet of botervolume, of ter vervan ging van olie, vet, boter, bo tersaus of room of 200 gram van die producten', welke ge bruikt kunnen werden ter vervanging van mayonnaise; of 400 gram van die produc ten, welke gebruikt kunnen worden ter vervanging van slasaus. Het verdient aanbeveling bovenstaande lijst uit te knippen en te bewaren,'daar het wegens het groote aan tal artikelen niet mogelijk is. deze lijst telkenmale tege lijk met de bonaanwijzingen te publiceeren. DISTRIBUTIE - AMBTENAREN NAAR CONCENTRATIEKAMP. Zij hadden bennenroaf niet verhinderd. In geval van herhaling krijgt zoo'n kantoor en dus ook de burgerij geen vervanging voor de gestolen bonnen. Officieel wordt medegc- deeld In een der distribuliekan- j toren van het land zijn, zoo- j als reeds gemeld, misdadige elementen binnengedrongen, die bereikten, dat de amb tenaren ter plaatse de plun dering van het kantoor toe lieten, zender tegenstand te bieder^ Daarbij is een ze ker aantal 1 evens middelen- bonnen gestolen. Uit het onderzoek is ge bleken, dat enkele ambtena ren in strijd met hun plicht zonder tegenstand te bie den de indringers in hun misdadige bezigheid niet hebben gehinderd. Zij zijn daarop in hechte nis genc-men en wachten thans op overbrenging naar het concentratiekamp 'sfler- logenbosch. Tevens is bepaald, dat in dit geval en voortaan in elk eventueel volgend geval van chzcn aard het betreffende distributiekantoor voor de geroofde bonnen geen ande re krijgt, De bevolking zal het dan, naar gelang van het aantal gestolen bonnen, zonder levensmiddelcnbon- nenmoeten doen. In verband met dit voor val vernemen wij nog van bevoegde zijde De levens middelenpositie in Nederland is aan de geheele bevolking bekend. De levensmiddelen bonnen die worden uitgege ven. weecspiegelen ln hun lantsceneering den omvang van het hetgeen met inspan ning van hllle krachten en in het belang van alle Ne derlanders uit den Neder landschen bodem gewonnen kan worden. Als dus onverantwoorde lijke elementen zich vergrij pen aan levensmiddelenbon nen of in anderen vorm aan de maatregelen tot rantsoe- neering der levensmiddelen, welke zoo noodzakelijk zijn in het belang der geheele be volking, dan verhinderen zij daardoor de ordelijke voed selvoorziening der bevolking die dan uitsluitend de scha de daarvan heeft. Bovendien is de bezetten de mogendheid vastbesloten, ter beveiliging van de levens- noodzakelijkheden. in het vervolg een bijzonder nauw keurig onderzoek in te stel len naar de houding dec ambtenaren op de plaats van het strafbare feit, daar het* de natuurlijke plicht van eiken ambtenaar wederom •in het belang van het algè- meene welzijn is, zich energiek en met succes te verzetten tegen iedere po ging tot sabotage. Waar ook maar de verden king bestaat, dat ambtena ren in strijd met hun plicht handelen, zullen zij zoo als in het onderhavige ge val naar een concentra tiekamp worden overge bracht. Buitenl. Nieuws. ADVERTEREN DOET VERKOOPEN. GOEDE OOGST VERWACHT. Ook in Duitschland valt de oogst dit jaar eenige we ken vroeger dan vorig jaar en de werkzaamheden zijn bijna geëindigd. Na den zachten winter, die de ge wassen zeer ten goede kwam, heeft het voorjaar een zeke ren ongunstigen invloed uit geoefend. In het algemeen- is de oogst middelmatig tot goed en het totaal volume is aanzienlijk hooger dan vorig jaar. Dit geldt vooral yoor dp oliehoudende gewassen evenals van koren. Waar schijnlijk is het zelfs moge lijk een deel van den oogst als reserve voor* eventueele toekomstige moeilijkheden op te slaan. Den laatsten tijd komt de weerstoestand ook de boterproduetie, die weer afhankelijk is van de groen- voedersituatie, sterk ten goede. GEEN BRITSCHE MAAR EEN SOWJET-RUSSISCHE LANDINGSPOGING BIJ VORDO. Uit een commentaar van den militairen medewerker van het D.N.B. op het Duit sche weermachtsbericht van gisteren blijkt, dat de vijan delijke landingspoging bij Vardó in Nooi wegen een Sowj et-Russische actie was, dus geen Britsche, zooals was verondersteld en in het op schrift boven het weer machtsbericht was weerge geven. PAUSELIJK PROTEST TE WASHINGTON EN LONDEN. In toonaangevende Va'ti- caansche kringen wordt be vestigd, dat paus Pius XII onmiddellijk na het bombar dement v£tn Rome een offi cieel protest heeft gericht tot de regeeringen te Was hington cn Londen. De boodschap wevd langs diplo- matieken weg aan de beide vegeeringen overhandigd. Een officieele publicatie van het protest van het Vati- caan wordt echter niet ver wacht daar men eerst de antwoorden van de beide regeeringen wil afwachten. ONLUSTEN IN BR. INDIE. Bangkok, 22 Juli. (D.N.B.) De onlusten tengevolge van de Congresbeweging in Britsch-Indië hebben zulk een omvang aangenomen, dat zelfs de zender-Delhi ei- gewag van moet maken. De zender meldt, dat het plaat selijke bestuur van Dacca in Bengalen op grond van de toenemende politieke onrust samenscholingen van meer dan 5 Indiërs heeft verbo den. Op het dragen van wa penen zijn strenge straffen gesteld. De gouverneur van de Ver- eenigde Provinciën heeft medegedeeld, dat alle ver kiezingen in steden en dis tricten tot nader order zijn verboden. Meer dan tien geallieerde divisies op Sicilië. De militaire medewerker van het D.N.B. meldt Op Sicilië is de toestand de laatsFè dagen over het algemeen niet ingrijpend ge wijzigd. al blvjftCöe druk der Britsche strijdkrachten toe nemen. Men kan slechts con- stateeren, dat de Britsche troepen in aantal sterker zijn dan de Amerikanen. De vijand heeft voorts nog ster ke strijdkrachten aange voerd, zoodat hij thans met veel meer dan 10 divisies op Siciië staat. Ook de deelne mende oorlogschepen en de voor aanvoer en voorziening gebruikte transportvaartui gen zijn overwegend -Britsch. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hïppolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot is mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1