WIERINGER OPROEP VOOR KRIJGSGEVANGENSCHAP. MUSSOLINI AFGETREDEN. BEKENDMAKING. 12e Jaargang Woensdag 28 Juli 1943 No. 24 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS BW ZATERDAGS. Ten vervolge op de-op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehnnachtsbe- fehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht worden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel onder den rang van officier van de volgende regimen ten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regi menten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voof zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur in de Waterlookazerne, Amersfoort de dienstplichtigen van het 2e regiment wielrijders en zijn corlogsformaties op 2 Augustus 1943 de dienstplichtigen van het korps pontonniers en torpedisten en zijn oorlogsformaties-op 3 en 4 Aug. 1943 de dienstplichtigen van het 7e regiment veldartille rie en zijn ooriogsformaties op 5 Augustus 1943 de dienstplichtigen van het 2e regiment luchtdoel- artillerie en zijn oorlogsformaties op 6 Augustus 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het per soonsbewijs, de distributiestamkaart en voor zoover moge lijk militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „.grensjagers", voor wie een „bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding too- nen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijkweder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten mel den, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden daagsclie en Zondagsche klceren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De geza menlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in dc door de Duitsche weermacht bezette gebieden .bui ten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van dgn Wehrmachtsbefchlhaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Koning-keizer heeft maarschalk Badoglio tot zijn opvolger benoemd, die in een manifest heeft ver klaard „Ik neem de militaire regeering op mij, de oorlog wordt voortgezet." Proclamatie van Victor Emanuel. Rome, 2fi Juli. (D.N.B.) Mussolini is afgetreden. De Koning-Keizèr heeft maarschalk Pietro Badoglio tot zijn opvblgcr benoemd. De nieuwe chef der Itali- aansche regeering, .maar schalk Badoglio, heeft on middellijk na de aanvaarding van zijn functie een oproep uitgevaardigd, waarin hij zegt Op bevel van den Koning en Keizer neem ik de mili taire regeering op mij. De oorlog- wordt voortgezet. Ita lië is zwaar getroffen in zijn overvallen provinciën, in zijn verwoeste steden, blijft ech ter als naijverig bewaker van zijn duizendjarige tra dities trouw aan het gege ven woord. Aan het einde van zijn proclamatie tot het Itali- aansche volk zegt Badoglio „Sluit de gelederen om den Koning en Keizer, het le vende voorbeeld van het vaderland, het voorbeeld voor ons allen. De opdracht die ik heb ontvangen, is duidelijk en welomlijnd. Zij zal nauwgezet ten uitvoer worden gelegd. En wie zich mccht inbeelden, dat hij een noi male ontwikkeling kan onderbreken, of nvie mocht trachten de openbare orde te verstoren, zal mcedoogen- loos worden getroffen. Leve Italië, leve de^ Koning Koning Victor Emanuel heeft gisteravond door de radio een proclamatie omge roepen, waarin het volgende tot het Italiaansche volk wordt gezegd „Italianen. In dit plechti ge uur voor het moederland moet een ied'er de plaats van zijn plicht, van zijn verant woordelijkheid en van zijn strijdpost innemen. Geen en kele afwijking van dezen plicht kan worden geduld. Geen enkele beschuldiging kan worden toegelaten. Alle Italianen zijn zich bewust van de ernstige wonden, die den heiligen bodem van het moederland hebben openge reten. De dapperheid van zijn gewapende macht en de vastberadenheid van al zijn burgers zullen den weg naar herstel weer vinden. Heden meer dan ooit ben ik onver- biekelijk verbonden met u in de onsterfelijkheid van ons land." Deze proclamatie was on derteekend door Victor Ema nuel en gecontrasigneerd Badoglio. DAGORDER VAN BADOGLIO. Rome, 26 Juli (D.N.B.) Maarschalk Badoglio heeft een dagorder uitgevaardigd, volgens welke de fascistische militie als „vrijwillige militie vod* de veiligheid van 'den staat" als integreerend be standdeel tot- de weermacht behoort, waarmede zij zooals steeds in volkomen gemeen schap van optreden en van doelstellingen voor de verde diging van het vaderland samenwerkt. Landwacht Nederland. Op 20 Januari li&O zei Winston Churchill in een rifde vcor de Engelsche ïadic „Vele illusies over Sov jet-Rusland zijn Én deze weinige weken van hevi- gen strijd in het noorden verstoord geworden. Ieder een kan zien, hoe het communisme de ziel van het volk besmet en ver teert, hoe het de inen- schen verdorven en hon gerig maakt in vredestijd en erbarmelijk in den oor log. Dc slavernij van het bclsjewisme is erger dan de dood." Nederlanders. Deze zelfde Winston Churchill strijdt he den zij aan zij met de bolsje wistische aziatische macht onder -joodsclie leiding, die zich tot doel heeft gesteld de vernietiging van de geza menlijke Europeesche staten gemeenschap en van alle Europeesche en vooral Ger- maansche waarden. Daarom luidt het gebod van dit oogenblik Zet al uw bezwaren op zij en treedt toe tot de Landwacht Nederland. Gemengd Nieuws. Helpen bij het binnen halen van den oagst. Daar er nog verschillende boeren in den lande zijn die de hulp van deze jongens en meisjes behoeven, maar niet op de hoogte zijn met de adressen waar men op gave hiervan kan doen, wil len wij gaarne hieraan be kendheid geven. Behalve aan het adres van den Land stand, Kortenaerkade 9 te 's-Gravenhage, tel. 116408, kunnen» de boeren zich bij alle provinciale kantoren en buurtboerenleiders vervoe gen, zoowel persoonlijk, schriftelijk, telegrafisch als telefonisch. VERZEGELING VAN POSTPAKETTEN MET AANGEGEVEN WAARDE. ALLE postpakketten met aangegeven .waarde moeten -- - met ingang van 2 Augus tus verzegeld worden. De uitzondering, die tot nu toe gold voor pakketten beneden een bepaald bedrag, vervalt dus op 2 Augustus. RADIOTOESTELLEN NIET INGELEVERD. Voor het Duitsche Landes- gericht dat te, Leeuwarden zitting hield, lieeft een aan tal inwoners van de Friesche hoofdstad en bewoners van liet dorp Huizum, bij Leeu warden terecht gestaan, omdat zij hun radiotoestel len niet hadden ingeleverd. De Staatsanwalt merkte op, dat alle verdachten schuldig zijn zij hadden dadelijk, toen zij werden op geroepen, hun toestel naar de aangewezen plaats moe ten brengen tegen alle ver dachten, uitgezonderd een paar wier onschuld in dezen duidelijk bleek, werd een meer of minder gevoelige straf gevorderd, straffen, welke ih de toekomst zwaar der zullen worden thans zijn ze nog meer als waar schuwing dan als energiek ingrijpen bedoeld. De rechter was het hier mede eens. Straffen werden opgelegd van zes weken tot 5 maan den en bovendien boeten van f 90 tot f 600. In minder ernstige ge vallen liepen de straffen uiteen van f 80 subs. zes we ken tot f 500 subs. twee maanden. Alle toestellen werden ver beurd verklaard en de ver dachten veroordeeld in de kosten van het proces. HOUTEN MEUBELEN AL- %»ÏEN OP VERGUNNING. Men kan slechts het strikt noodzakelijke aanschaffen. De secretarisgeneraal van het departement van Han del Nijverheid en Scheep vaart maakt bekend, dat al dan niet gestoffeerde houten meubelen onder de distribu tie vallen en dientengevolge slechts mogen worden ge kocht, verkocht en afgele verd tegen geldige vergun ningen. Een uitzondering hierop vormen de bureau meubelen, waaronder te ver staan zijn bureaux, schrijf tafels, schrijfmachinetafels, karthoteekkasten en -laden en registerkasten, voor den aankoop waarvan dus tgeen vergunning noodig is. Degene, die ten genoege van den distributiedienst kan aantoonen, dat het aan schaffen van houten meube len voor hem noodzakelijk is, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan gevallen van aanstaand huwelijk, eer ste inrichting en verlies an ders dan door oorlogsgeweld, kan bij den plaatselij ken distributiedienst een aan vraagformulier tot het ver krijgen van een vergunning bekomen. In het algemeen moeten do aan te schaffen houten meubelen tot het strikt nood zakelijke worden beperkt de geheele inrichting mag niet meer omvatten dan slaapkamermepbelen (per gezinslid één bed), en een ^eetkamer. Slechts in bijzon dere gevallen kunnen bo vendien nog andere meube len worden verstrekt. D,e belanghebbende mq§£ het ingevulde aanvraagfor mulier bij den distributie dienst van de gemeente in dienen. waar hij in het be volkingsregister is opgeno men. Aanvragen moeten als regel op naam van het hoofd van het gezin worden inge diend, slechts in het geval van een a.s. huwelijk door de a.s. echtgenoote, terwijl de a.s. echtgenoot mede het aanvraagformulier ondertee kent. Deze aanvragen worden ingediend bij den distribu tiedienst, onder welke .de gemeente van vestiging van het a.s. gezin ressorteert. Bij het indienen dezer aanvra gen moet steeds de verkla ring van ondertrouw, waar- op de vermoedelijke datum van het huwelijk staat ver meld, worden overgelegd. Alleen personen, die na hun huwelijk een zelfstandige huishouding gaan voeren, komen voor een vergunning in aanmerking. Zoowel gezinnen, als al leenstaande personen, die een zelfstandige huishouding gaan voeren, kunnen een aanvrage voor een vergun ning voor houten meubelen indienen. Hierbij dienen vol doende bewijzen (b.v. een huurcontract) te worden ge toond, dat een dergelijke ■huishouding door hen wordt opgezet. Ter verfanging van an ders dan door oorlogsgeweld, b.v. door brand, verloren ge- gane houten meubelen kan het gezinshoofd bij den dis tributiedienst der gemeente van inwoning een aanvrage om een vergunning indienen. Voor slachtoffers van oor logsgeweld draaigt ten aan zien van het verstfekken van vergunningen voor het aan- koopen van houten meube len de stichting Centrale Voorziening te Rotterdam zorg. in samenwerking met ae plaatselijke commissies. WAARDEVOLLE TURF. (N.O.C.) Als gevolg van de in geheel Europa sterk ge kregen behoefte aan hout, neemt ook de interesse voor Nadat met dc thans geldende bekendmaking van den wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden de leden van alle trcepenonderdeelen der voormalige Nederlandsche weermacht van alle van deze in de jaren 1939 en 1940 gevormde formaties opgeroe pen zijn tot melding en terugvoering in krijgsgevan genschap, wordt hiermede een laatste oproeping tot aanmelding uitgevaardigd aan ai die personen, die zich wegens onbekendheid met hun juiste vredeson- aerdeel of op grond van redenen van gezondheid of beroep of ingcvclge andere feitelijke verhindering niet gemeld hebben. Deze personen moeten zich in het wehrmachtslager, Amersfoort, Zcnneblocmstraat, telkens tusschen 8 en 12 uur melden als volgt degenen die geboren zijn in 19241915 (inb) a t/m 1 op 2 Aug. 1943 diegenen die geboren zijn in 19241915 (inb. m t/m z op 3 Aug. 1943 degenen die geboren zijn in 19141904 (inb.) a 1 m 1 od 5 Aug. 1943 degenen die geboren zijn in 19141094 (inb.) m l 'm z op 6 Aug. 1943. Er wordt nogmaals de nadruk opgelegd, dat ook diegenen, die van terugvoering in krijgsgevangen schap vrijgesteld' zijn. t.w. de houders, van z.g. „freistellungsbescheinigungen" niet vrijgesteld zijn van aanmeldingsplicht en dat de aan den wehr- mafthtbefehlshaber in den Niederlanden of a£h een ander Duitseh bureau toegezonden doktersverklarin gen geen erkende redenen van verontschuldiging vormen. Vrijgesteld van deze meldingsplicht zijn slechts 1) personen, die-zich op 25 Mei 1943 „im arbeit seinsatz" in Duitschland of in door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten nederland be vonden 2) de van terugvoering in krijgsgevangenschap vrijgestelde personen, die de wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden met een uitdrukkelijke goed keuring aan hun werkgevers vrijgesteld heeft van aanmeldingsplicht 3) personen, die door een bijzonder schrijven van den wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden van aanmelding en terugvoering in krijgsgevangen schap voorloopig vrijgesteld zijn. Voor 7 Augustus 1943 moet dus ieder lid van de voormalige Nederlandsche weermacht, die in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst.was, zich op grond van de bekendmaking van den wehr- machtsbefehlshaber in den Niederlanden omtrent terugvoering in krijgsgevangenschap, van den 29sten April aangemeld hebben. Degenen, die ook aan deze laatste aanmaning tot aanmelding geen gehoor geeft, wordt ter verantwoor ding geibepen en moet met de reeds bekend gemaak te strafmaatregelen rekening houden. De aandacht wordt erop gevestigd, dat een aantal leden van de voormalige Nederlandsche weermacht die opzettelijk of zonder gegronde verontschuldiging hun aanmeldingsplicht niet nagekomen zijn, reeds gearresteerd en naar „wehrmachtgefangnisse" over gebracht zijn, waar zij hun vonnis afwachten. turf als geschikt ruilmiddel toe. Tegenwoordig is turf niet alleen een gewaardee- de brandstof, maar het ook mogelijk uit turfcokes smeerolie en benzine te win- •nen. De door verhitting van turfcokes gewonnen teerolie bevat motorbrandstof, waar uit uitstekende vliegtuigben- zine, verder phenol (grond stof voor bakeliet), vasenol en hars gewonnen kunnen worden.Turfcokes wordt te genwoordig ook ih grooten omvang gebruikt als brand stof voor auto's door middel van generatoren. Daarbij is gebleken, dat turfcokesgene- ratoren een eenvoudiger van constructie en goedkooper in bedrijf zijn dan houtgas generatoren. Juist Oostland biedt nog groote mogelijkhe den voor turfwinning en een turfverwerkende industrie. Zoo zullen b.v. in Litauen door het Duitsche bestuur maatregelen getroffen wor den om de turfwinning uit te breiden en te intensivee- ren. Bij de invoering- van een hooger ontwikkelde ar- beidstechniek bij de turf winning en het gebruiken van nieuwe methoden om een betercr turfsoort te ver krijgen. zullen vaklieden uit Nederlandse hoogveenge bieden meewerken. Deze zul len ook hur. ervaring ter beschikking stellen om de afgegraven turfveldcn in vruchtbaren dalgrond te herscheppen. De turfvelden in Estland kunnen in de toekomst even eens intensief benut worden. De voorwaarden hiertoe zijn in Estland evenzeer aanwe zig als in Litauen. Zuinig zijn met scheer mesjes. De eenheidsmesjes konden wel eenige tijd op zich laten wachten. Dokter Lubberman uit Ter-Apel werd, terwijl hij op een motor zat, te N..-Weer- dinge door een tram dood gereden. Bij de vervaardiging van kachels en haarden moet iedere verfraaiing ach terwege blijven. Een met tbc besmet rund werd uit een wei te Berkel gestolen en in een garage te Tilburg geslacht. Bij het kersenplukken is te Oirschot een 34-jarige landbouwer uit eën boom gevalleh. Een paar dagen la ter is hij overleden. De bliksem sloeg te Viêrlingsbeek, N. Br., in een wagen met hooi. dat in vlammen opging. Het paard voor de wagen werd gedood. (De Echo). Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker,Wieringen. Bureaux Hippol.vtushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1