WIERI NGËRMEERBODE 12e Jaargang Zaterdag 31 Juli 1943 No. 25 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. NIEUW REGIME IN ITALIË GEESTDRIFTIG BEGROET. Regeringswisseling was gevolg van stemming in Grooten Fascistischen Raad. Nog geen besluit omtrent voortbe staan der Fascistische Partij, Anti-fascistische demon straties waren van geen belang ei\_zijn volkomen onderdrukt. LEVEN TE ROME HERVAT NORMALEN LOOP. Rome, 27 Juli (D. N. B.) Van bevoegde Italiaansche zijde werd heden verklaard Do regeeringswisseling was geen revolutie en evenmin een staatsgreep, zij was een grondwettelijke» crisis, die grondwettelijk is opgelost. Op grond van de stem ming, uitgebracht door den Grooten Fascistischen Raad, had het hoofd der regeering bil den koning zijn ontslag ingediend. De koning nam op grond van het voorstel der groote meerderheid van den Fascistischen Raad grondwettelijke maatregelen ten aanzien van de overne ming van het opperbevel over de weermacht en het opperste regeeringsgezag. De buitenlandsche politiek van Italië blijft onveranderd. Overeenkomstig het mani fest van Badoglio wordt de oofc-log voortgezet. Italifc houdt zijn gegeven woord. De buitenlandsche politieke koers is door de gebeurtenis niet beïnvloed. Italië gaat op den ingeslagen weg voort en de gebeurtenissen in den Grooten Fascistischen Raad hebben uitsluitend betrek king op de binnenlandsche politiek. De afgetreden minister president blijft als ridder der Orde van Annunziata de hem toekomende rechten genie ten. Wegens onjuiste gegevens over arrestatiesis het Ro- meinsche avondblad „Tri- buna" gisteren in beslag ge nomen. Omtrent het voortbestaan van de fascistische partij is geen officiëel besluit gepu bliceerd. Demonstratie^ tegen dra gers van insignes en voor zetels van de fascistische partij worden gekenschetst uls onbeteekenende uitput- lingen, die reeds volkomen zijn onderdrukt. De gouverneur van Rome heeft aan den nieuwen chef INLEVERINGEN VAN LLTS- TERVERGÜNNINGEN VAN ALJ.E VERBEURD VERKLAARDE TOESTELLEN Luistervergunningen van alle verbeurd verklaarde ïa- dio-ontvangtoestellen moe ten ter afrekening van de luisterbijdrage in den loop van dit jaar worden in geleverd. Elke maand komt een groep letters aan de beurt. De postinrichtingen (geen agentschappen) nemen de vergunningen in tegen ontvangstbewijs, als de luis terbijdrage voldaan is t/m. de maand waarin het toestel is opgevorderd (girobeta lingsbewijzen bijvoegen).' Wie zegels vooruit geplakt en daardoor te veel betaald heeft, moet op de adreszijde der luistervergunning in het oog loopend! een verzoek om terugbetaling schrijven. Zij, die voorloopig of defini tief een toestel mogen be houden en radioreparateurs, die hun vak blijven uitoefe nen, moeten gewoon door gaan met zegels plakker^ eventueel op de oude luister vergunning (1942). Voor hen volgen binnenkort nadere aanwijzingen.' Aangeslotenen op de Rijksradiodistributie vallen buiten deze regelin- Zoekt dekking bij luchtalarm. Vooral niet bij een venster gaan staan. Wordt die ruit door een kogel ge troffen. dan kan dit uw oogen kosten der regpering Badoglio de aanhankelijkheid van de Ro- meinsche bevolking betuigd. Na de betoogingen van geestdrift over het aan het bewind komen van het nieu we regime heeft het leven in do Eeuwige Stad zijn nor malen loop hervat. Alle open bare diensten, die trouwens gisteren geen enkele ónder breking hebben ondergaan, functionneeren met de meest volmaakte regelmaat. Op al le bureaux, openbare zoowel als particuliere, wordt jle ar beid intensief en gediscipli neerd voortgezet. Winkels, verkooplokalen en markten zijn geopend en de voorzie ning van het publiek met levensmiddelen geschiedt als gewoonlijk. De maatregelen der autoriteiten ter handha ving van de openbare orde worden door het publiek met nauwgezette discipline in acht genomen. In de geheele stad wapperen nog de vlag gen. Ook in alle andere Itali aansche steden heerscht voly, maakte rust en orde, het le ven neemt weer zijn norma len gang. In het tegenwoordige be slissende oogenblik van den Italiaanschen afweerstrijd tegen den opdringenden vij and worden conflicten of revanchemaatregelen tegen het verleden als onwaardig van de hand gewezen. Het gansche Italiaansche volk sta^t als één man achter den koning, in diepste verknocht heid met den Italiaanschen bodem en kent slechts één paroolKoning en Vader land. Het geheele volk wil zich als één man volkomen geven om het vaderland te redden. De hervatting van het ge censureerde telefoonverkeer is aanstaande. De vereischte samenwerking van alle of- ficieele instanties met de pers is. toegezegd. Er worden g;een nieuwe couranten toe gelaten. Binnenlandsch Nieuws. Edarn heeft nu 10.000 inwoners. In een machinefabriek te Hengelo (O.) is een ar beider tusschen een loop kraan en een pilaar dood gedrukt. Door het omslaan van zijn schuitje is de 35-jarige visscher J. Schaap uit Hui zen verdronken. Te Arnhem werd een 48-jarige gehuwde werkman v. d. rijkstelefoon door een vallende hijschmast gedood. Veertig jaar zal het 5 Aug. geleden zijn, dat de eerste tram van Hoogeveen naar N.-Amsterdam reed. De Haagsche Dieren tuin wordt ria de oorlog ver plaatst naar het Zuiderpark (10.ha. terrein). Tijdens onweer school te Woensdrecht een 9-jarige jongen onder een hooischelf. Hij werd door den bliksem getroffen en gedood. Zestig ingezetenen van Ede gingen wegens niet of onvoldoende verduisteren op de bon. (Barn. Crt.) Boerenwoning J. Ap- perlo te Den Oldenhof (O.) is afgebrand doordat bij het afbranden van verf het rie tendak vlam vatte._ Alles ging verloren. Groenten. Het Nationale Dagblad pleit voor gen lan delijke disfributieregeling, omdat men nu zoo vaak moeilijk aan groenten kan komen. Het 3-j. zoontje speel de met lucifers. Daardoor is te Onnen hoeve L. Elema totaal .afgebrand. De inboe del kon grooteüdeels wor den gered. Strijkbout laten aan staan. Hierdoor brandde te Zaandam een perceel, onder en boven, volkomen uit. In boedel grootendeels verlo- xen. Met een projectiel ge speeld Nu waren drie jon gens te Vechel weer zoo ri9m. Een van hen, 12 jaar, werd gedqod, de anderen werden zwaar gewond. Een kind speelde met lucifers. Daardoor zijn te Middelburg drie houten noodgebouwen, waarin ge vestigd waren een groen- tenhandel; een bakkerij en een schoolklas, uitgebrand. Om een plukje hooi kregen twee jongens te Waalwijk ruzie. De 15-jarige sloeg de 12-jarige met een hark, waarbij punten hem in de schedel drongen. Toe stand levensgevaarlijk. Op de Veenendaalsche bijenmarkt werden ongeveer evenveel korven als vorig jaar aangevoerd, 700 (in normale jaren 40005000). Kwaliteit redelijk. Handel levendig. Prijzen 50, soms 100 pCt. hooger dan vorig jaar. (Barn. Crt.). DE KORENMOLEN TE LEERDAM. Op initiatief van den bur- gemeeSter van Leerdam! isc een fonds gevormd, waaruit men de restauratie van' den korénmolen aan den West- wal te Leerdam, die sedert- 1922 van zijn wieken, loop en kap is ontdaan, wil bekostigen. Reeds is een be langrijke gift beschikbaar gesteld. Ter verwezenlijking van de restauratiepannen is voorts een comité in het le ven geroepen, waarin tal van bekende Leerdammers zitting hebben genomen. DRIEJARIG KIND VERBRAND. Maandagavond, terwijl de ouders niet thuis 'waren, speelden kinderen met luci fers op den zolder van hun woning aan het Noordvliet te Leeuwarden.. Daardoor ontstond een ernstige brand tengevolge waarvan de wo ning boven uitbrandde en een driejarig kind in de vlammen omkwam. De brand weer had het vuur spoedig gebluscht. ZEEP VOOR ARTSEN ENZ* EN ZEEP VOOR PERSONEN, DIE .VUILEN ARBEID VERRICHTEN. Met ingang van 1 Augus tus 1943 kómen kappers, practiseerende artsen, tand artsen, dier^iartsen, medi sche studenten, vroedvrou wen, verloskundigen, wijk verpleegsters. gediplomeer de bakers, gediplomeerde kraamverzorgsters en vee- vérloskundigen voor een pe riode van 3 maanden in aan merking voor een extra rantsoen zeep. Personen, die zgn. „vuilen arbeid" verrichten, komen met ingang van dezen datum voor een tijdvak van twee maanden in aanmerking voor een exta-rantsoen zeep en/of waschpoeder. Gediplo meerde bakers, gediplomeer de kraamverzorgsters en veeverloskundigen ontvangen in den vervolge iedere drie maanden deze rantsoenbon nen voor eenheidszeep. Belanghebbenden worden verwezen naar de publicatie van den distributiedienst hunner gemeente van inwo ning. TABAKS- EN VERSNAPÈ- KINGENKAARTEN VOOR PATIËNTEN IN INRICH TINGEN. Patiënten in ziekenhuizen *'en andere bijzondere instel lingen ontvangen, evenals bij de vorige uitreiking van tabaks- en versnaperingen- kaarten, ook ditmaal deze kaarten reeds tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. De distriWtiediensten reiken dc kaarten onder waarmer- king van een bon van het iplegvel en van een vakje der stamkaart aan de admi- j nistratie van het ziekenhuis vit, die vervolgens de kaart af-' f i patiënt afgeeft. fize regeling geldt ook, indien de patiënt iij een andere gemeente woont dan die, waarin het ziekenhuis is gevestigd. Na-ontslag uit het zieken huis kan men bij den distri butiedienst de overige nieuw uitgereikte bescheiden in ontvangst nemen, waarbij men dus geen tabaks- of versnaperingenkaart ont vangt, wanneer een der bon nen K of L 119, 219, 319 of 419 reeds van een merktee- ken is voorzien. De Gigantische slag in het Oosten. Berlijfi, 28- Juli. De A. N. P.-correspondent meldt In militaire kringen te Berlijn stelt men vast, dat de vierde week van den gigantischen slag in het Oosten is ingegaan, zon der dat de Bolsjewisten er in geslaagd zijn stra tegische pf operatieve voordeelen uit hun offen sieve strijdwijze, te beha len. De zevendui'zènd pant serwagens, de duizende vliegtuigen en kanonnen en de honderdduizenden soldaten, die de Bolsjewis ten op het slagveld Ijebben moeten achterlaten, wer den vergeefs geofferd. In welingelichte kringen alhier schat men. dat de Bolsjewisten in de drie af- geloopen weken ongeveer de helft van hun staande ma teriaal aan het front hebben ingeboet, waardoor zij niet' meer in staat zijn langs het geheele front hun offensieve plannen uit te voeren. Bolchof ontruimd. Tijdens de elastisch ge voerde afweergevechten in den centraler! sector van het Oostelijk front is de plaats Bolchof op 28 Juli in andere 'iianden overgegaan. De Duitsche troepen hebben, door den vijand ongehinderd een nieuwe steling betrok ken na in Bolchof alle mili taire installaties, die den Bolsjewisten van nut zouden kunpen zijn, te hebben ver nietigd. NIEUWE BONNEN. VAN 31 JULI 7 AUG. 32 A Brood 4 r. br. pf gebak. 32 B Brood 1 r. br. of gebak. 32 Beschuit 1 r. beschuit. 32 A Aardap. 1'kg. Aardap. 32 Toeslag 1 kg. Aardapp. VAN 25 JULI t.m- 7 AUG. 31A, 32A Vleesch I rants. VI. 33B. 32B Vleesch r. VI. 31 Tabak 1 rants. Sigaren. 32 Tabak 1 rants. Tabak. VAN 11 JULI t.m. 7 AUG. 604 Alg. 1 r. Vervangingsm. 605 Alg. 1 kg Suiker. 606 Alg. 1 rants. Jam. 607 Ag. 125 gram Gort. 608 Alg. 125 gram Peulvr. 609 Alg. 250 gram Haverm. 610 Alg. 100 gr. Verm. enz. 611, 612, 613 en 614 Alg. 1 r. Bloem,, Br. of Geb. 615, 616, 617 Alg. 100 gr. kaas 29, 30, 31 en 32 Melk 1 3/4 1. 29, 30 en 31 Taptemelk 1 3/4 L. Taptemelk. 32 Taptemelk 1 3/4 liter Karne- of Taptemelk. 29 B, 31 B Kihd.voeds. 250 gram Rijst. 29 A, 31 A, Kind.voeds. 250 gram Gort. 29 Versnap. 100 gram Choc. 30. 31 Versnap. 100 gr. Suik. VAN 13 JUNI t/m. 7 AUG. 586 Alg. 250 gr. Koffiesurr. VAN 22 JULI t.m. 2 AUG. 30A, 30B >/s rants. Boter. VAN 10 JULI t.m. 7 SEPT. 32 A, 32 B Boter '/s r. Boter. Generaal-veldmaarschalk von Rundstedl, die dezer dagen militaire inrichtingen In Nedertand-bezichtigde, tijdens een uiteenzetting betreffende een sector van de kustverdediging. Rechts naast den Generaal-veldmaarschalk de Wehrmachts- befehlshaber in den Niederlanden, General der Flieger Christiansen. Bijz. rantsoenen 31 JULI t.m. 7 AUG. 622 Alg. 1 kg Aardappelen. VAN 25 31 JULI 620 Alg. 1 kg. Aardappelen. 25 JÜLI t.m. 7 AUG. 621 Alg. 100 gr. Chocolade of Suikerwerk. Diverse bonnen 09 en 10 Petroleum 1 L. petr. geldig tot 5 Aug. 15 t/m 19 BV Brandst. 1 een heid Brandst. tot 31 Dec. '43. 11 tm. 14 KF Brandst 1 eenh. Brandst. tot 30 April 1944. 623 Alg. 1 rants. Eenheids- zeep X Eenheidszeep 1 r. Eenheidszeep624 Alg. 1 r. Waschpoeder X Toiletzeep 1 r. Toiletzeep S-Textiel (scheerzeep) tan. 31 Augustus 1943. Gemeente Wieringen. GESLAAGD. De. Heer P. van der Zwaag werkzaam ter secretarie al hier. slaagde voor het voor bereidend examen gemeente administratie. VEROORDEELINGEN. Bij strafbeschikking zijn de hierna te noemen perso nen door den Buijgemeester veroordeeld tot de achter hunne namen vermelde straffen. LL.. F.M. en S.L. allen te Den Oever f 15.boete subs. 3 dagen hechtenis; S. J. te Den Oever f 10.— boete 2 dagen hechtenis en H. S. te Den Oever f 5.boete, subs. 1 dag. allen wegens overtre ding der verduisteringsvoor- .schriften. Wegens verblijf in de open lucht tusschen 234- uux G.V. te Hippolytushoef, f 10.- boete, subs. 2 dagen. Rijden met rijwiel op den betonweg. *K de J. te De Haukes en J. W. te Wierin- germeer f 3.boete, subs. 1 dag. Vakschool voor Meisjes voor Den Helder en Omstreken. 2-jarige voorbereidende opleiding. Bevorderd van het la naar het 2e leerjaar J. C. Steigstra, Westerland. gen. - POLITIE. Gevonden een kinder- schoentje. Verloren een gouden ringetje met steen. Ini. Gem.-bode, H.-hoef. - Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 hur telef. Midden- meer 10). ECHT IETS VOOR FLINKE JONGENS Een maand in een weersportkamp, dat is iets. waar elke jongen naar verlangt. Ochtendgymnastiek te midden der bergen, tochten In de omgeving veldspelen tezamen met jongens uit Denemarken, Vlaanderen. Walonië, Noor wegen en Duitschland, kaarteen en met kompas werken,w dat zijn allemaal dingen, waar je een jongen van Jan de Wit voor kunt vinden. Deelneming aan een weersport kamp kost geen cent, je werkgever meet je vrij geven en je Icon doorbetalen, ook de scholen moeten hiervoor vrij geven. Dc maand in het weersportkamp mag niet van je gewone vacantie worden afgetrokken. Vraag het de jon gens, di& er al geweest zijn. hoe het ze is bevallen. Laat Jan Salie maar thuis blijven, meld je vandaag nog bij 9011 der volgende aanmelflingsbureaux Spaarne 94. Haar lem Amsterdam Willemspark weg 186. Stapf Paxs.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1