WIERINGER BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. 12e Jaargang Zaterdag 7 Augustus 1943 No. 27 NIEUWSBLAD VOOR DE WIER1NGERMEER, WIERINGEN EN, OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Rijkscommmissaris spreekt WIJ STAAN IN EEN VUURPROEF Nieuwe eenheid Nederlandsche landwacht beëedigd.. Hoogtepunt in den boslissingsstrijd. In een kazerne te Weert is Zondagmorgen een nieu we eenheid van de Neder landsche Landwacht be- beëdigd. Dc plèchtighe.id werd bijgewoond door den Rijkscommissaris, Rijksmi nister dr. Seys Inquart, den höheren S.S.-und Polïzei- fiihréh S.S.-Obergruppen- führer Rauter en door Mussert, die tevens het woord tot de mannen richt ten. Zij allen wezen er op, dat zij respect hadden voor het besluit dat de mannen op dit moment hebben ge nomen, omdat hun duidelij ker dan anderen de draag wijdte daarvan thans voor oogen moet staan. Toespraak van Mussert Mussert schetste den strijd op leven en dood, dien Euro pa voer zijn bestaan heeft to voeren en constateerde, dat de verdediging van één vaderland niet meer moge lijk is, zooals de Meidagen van 1940 hebben aange toond. Het komt derhalve aan op de gemeenschappe lijke ^verdediging van ons continent, waarin Duitsch- land ons voorgaat. De man schappen der Nederland sche Landwacht^ die hier toe, evenals die van andere iormaties, den wapenrok hebben aangetrokken, zijn pioniers van ons volk. Dat zij daarbij in een grooter verband worden opgeno men, behoeft hen niet neer te drukken. Integendeel, dit grooter geheel brengt hen, en daarmede ons volk, eer der omhoog. REDE VAN DEN RIJKS COMMISSARIS. Hierop hield de Rijkscom missarip. Rijksminister dr. Seyss luquart, een rede waaruih wij het volgende aanstippen Mannen der Nederland- landsche Landwacht. Gij hebt in een uur, dat voor de toekomst van het .continent van een beteeke- .nis als nooit te voren, den eed op Adolf Hitier afge legd, waartoe u de Leider Mussert, heeft opgeroepen. Uw eed op dit oogenblik is 'n manifestatie van het ge hoorzaamheid. Gij hebt met loof en een gelofte der ge- dezen eed u uitgesproken voor den Führer, voor de lotsgemeenschap de Ger- maansche volken en voor een nieuwe orde in Europa. Ik ben er mij van bewust, dat dit besluit voor u, Ne derlanders, die tot voer kort - wat beteekènen drie of vier jaar? - meenden bui ten de politieke, economi sche en militaire twistvra gen te staan, niet gemakke lijk is: Het bewijst 'n helder .denken én een krachtig hart Wij staan op het hoogte punt vani den beslissings- istrijd, van den afweer der "kern en tegen de dragers van den strijd van het nieu we Europa gerichte groote aanvallen der vereenigde krachten van onze vijanden Het is duidelijk in een oogenblik, waarin alle krach ten van een volk tot het Uiterste en het laatste noo- dig zijn, kan slechts de meest volkomen concen tratie van alle. levende krachten van een volk suc ces beloven. Het kan zijn, dat de gebeurtenissen in Ita liè in den zin van een derge lijke concentratie der con servatieve en autoritaire krachten bedoeld zijn. Voor ons beteekent het werk van Mussollni den eersten op roep van een evenzeer schep penden als strijdbaren wil tot een nieuw Europa, tegen een geestelijk en moreel af- stervenden wereld en tegen den 'wergenden greep van het communisme. De ontwikkeling der din gen in Italië en om Italië is een dér zwaarste en daar bij belangrijkste vuurproe ven van deze worsteling, voor het Italiaansche volk in de eerste plaats, maar evenzeer voor onze vijan den en voor onszelf. Eén man heeft in zijn menschelijke kwaliteiten bij deze vuurproef in smadelij ke jammerlijkheid reeds ge faald Winston Churchill. Het is in overeenstemming met zijn cynisme, dat slechts verachting en wal ging wekt, als hij thans ver klaart „Wij zullen de Ita lianen in hun eigen vet gaar laten smoren en het vuur daarvoor door onze luchtmacht nog wat laten opstoken", Ik kan u zefs nog verraden, hoe het bevel van dezen man aan de Britsche cultuurvernietigende lucht macht luidt Voor waarts, christelijke, feolda- ten, laat pw brisant- en brandbommen vallen op de hoofden der moeders en kin deren van het christelijke Italiaansche volk." Slalin bereidt den oogst voor.. Eén man iziet zijn zaad in onve'rmijdelijken con sequentheid rijpen bij iede re vermeende overwinning der Westelijke mogendheden Stalin. En hij bereidt den oogsit, Waarop hij hoopt, consequent voor. Thans heeft Stalin niet ge aarzeld, een zoogenaamde vrije Duitsche regeering in Moskou uit te roepen. In werkelijkheid 'is dat natuur lijk slechts een kliek van een paar Joden en emigran ten. die thans op geen en kele wijze er aanspraak op mogen maken zich Duit- scher t.e noemen. Daarop komt het den bolsjewisten in de laatste plaats aan. Des te grooter is de ontsteltenis in het Engelsche en Ameri- kaansche kamp. De Engelschen en Ameri kanen krijgen al last van hun zenuwen, als zij in den op roep van dit emigrantenco mité bij de gratie van Sta lin lezen, dat het Duitsche volk een machtig en sterk, maar natuulijk Bolsjewis tisch Duitschland wordt be loofd. Waar blijven dan de ontwapening en de machty- be-rooving Het begint nu in deze breinen door te dringen, dat de ontbinding der Komin tern een farce was en dat het doel der Sovjetpolitiek een bij We Sovjet-Unie aange sloten Raden-Duitschlsand is, d.w.z. de schepping van een reusachtig Europeesch- Aziatisch Sovjetblok als uit ganglsbasis voor de Bolsje- wiseering van de geheele wereld. Het Italiaansche klimaat in ons land. De Rijkscommissaris con stateerde, dat zoo menig Nederlander en zoo menige Nederlandsche, die tevo ren met een grimmig on toegankelijk gezicht rondlie pen, meenden vroolijk de wereld in. te kunnen leij - ken en wel in verband met de toestand in Italië. Na den triestigën voorzo mer heeft blijkbaar het Ita liaansche klimaat in dit- land zijn intocht gedaan. Ons Vlindert dat niet. Wij weten uit onze eigen ge schiedenis, dat dc geestelijk politieke ontwikkelingsweg- van een volk, langdurig, moeilijk en vol afwisseling is Hoogstens gevoel ik 'thans reeds een zeker medelijden dat dezen menschen vroe ger of later een des te groo ter onststeltenis, ja mis schien zelfs een heillooze ontzetting beschoren zal zijn Iets anders is het, als eepi gen en ik kan met voldoening constateeren fclpclits weini gen, van meening zijn, dat nu de tijd gekomen is om met. een opmerkelijke wreed heid gewelddaden te plegen Ik heb alle orders gege ven, om deze verschijnselen te onderdrukken met de hardheid, die in overeen stemming is met de ruw heid van deze misdaden. Als bij deze maatregelen Neder landsehe burgers worden* be trokken en moeilijkheden en beperkingen van bijzon deren aard zich moeten la ten welgevallen, hebben zij de schuld daarvoor alleen en uitsluitend te zoeken bij deze uitbarstingen van een anarchistische geesteshou ding. van enkele misdadi gers en bij de evenzeer misdadige tolerantie, al- thantei onverschilligheid in hun eigen kringen. Hier over moet echter niemand in twijfel verkeeren tegen over dit anarchistische stre ven zullen wij niet slechts den onverbiddelijken inzet van ons uitvoerend gezag stellen, maar indien het noo dig is, ook de revolutionaire klacht van onze nationaal- socialistische gemeenschap. 'SpGravenhage, 4 Aug. Het bureau van den weer machtsbefehlhaber in Ne derland maakt bekend Een aantal Nederlanders heeft zich - in het bij zonder ook met deelne ming van voormalige Nederlandsche officieren - schuldig gemaakt aan be-. gunstiging van den vij and, aan spionnage en sa* botage en aan overtreding van het verbod tot het in bezit hebben van wapens. Zij zijn derhalve door een krijgsraad ter dood ver oordeeld. Het vonnis is, nadat d'e mogelijkheid van grulieverleening' 'was onderzocht, aan de vol- aftende personen door mid del van| den kogel vol trokken 1. Jhr.. Johan Schimmelpenninck. direc teur, geb. 30.9.1887 te Rhenen 2. Anton Wil lem Marie Abbenbroek, voormalig cadet en stu dent. geb. 9.12.1917 te Den Haag3. Willem Theodo re Cornelis van Hoorn, "re serve eerste luitenant, geb. 31.5 1911 te Den Haag 4. Fritjof Dudok van Heel student, geb. 19.4,1918 te Semarang, (N.I.) 5. Chris tian van den Bergh, voor malig kapitein, geb. 27.7. 1901 te Arnhem 6. Wil lem Hendrik Hertly, gem. ambtenaar, geb. 2.1.1891 te Engwierun^ 7. Salomon Vaz Dias, journalist, geb. 1.6.1904 te A'dam 8. Ru- dolf Hartogs, textiel-tech- nicus, geb. 3.10.1918 te Ber lijn 9. Johannes van Straelen, vertegenwoordi ger, geb. 26.8.1915 te Bus- sum 10. Abraham Wijn berg, lasser, geb. 17.10.'13 te Groningen11. Johan F-.ederik Henri des Jonge Melly. Ie luitenant, geb. 16 Oct. 1905 te A'dam 12. Gerardus J. F. Vinkesteyn binnenhuisarchitect, geb.' geb 22 Mrt. 190T te Schie dam13. Eduard Alexan- der Latuperisa,, kapitein der infanterie, geb 9 Apr. 1902 te Coetoes 14. Adri- anus Aibysius Felix Alt- hoff, journalist, geb. 12 Sept. 1904 te Haarlem 15. Antonius C. van Rijen, groentehandelaar, geb. 2 April 1913 te Utrecht; 16. Willem Mulder, onderwij zer, geb. 20 Dec. 1888 te Amsterdam. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladen bekendgemaakte mededee- ling van den Wehrmachts- befehslshaber in den Nie- derlanden betreffende te rugvoering in krijgsgevangen schap van de voormalige Nederlandsche weermacht, wenden bij deze op Dinsdag den lOden Augustus 1943, tusschen 8 en 12 uur, voor melding in het Wehrmacht lager te Amersfoort, Zonne bloemstraat, opgeroepen het geheele militaire personeel (officieren inbegrepen) van de koloniale reserve voor zoover het in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst dienst was, alsmede alle mi litairen van 't Nederlandsch Indische leger, de zich om een of andere reden in Mei 1940 in Nederland ophielden Bij de melding moet wcr den overgelegd het persoons bewijs, de distributiestam kaart met inlegvel en, voor zoover mogelijk, mili taire identiteitspapieren. Overigens wordt verwezen naar de reeds eerder in de dagbladen bekendgemaakte mede deeling en van den Wehrmachtbefehlshaber -in den Niederfcanden, betref fende terugvoering in krijgs gevangenschap. Beschikkingen vari den höheren SS- und Polizeifuhrer. Met het oog op de heer- schende (toestanden, wordt 'de bevolking in de bezette Nederlandsche gebieden nog rhaals' gewezen op den be- staanden plicht, dat alle personen boven 15 jaar voortdurend hun persoons bewijs bij zich moeten heb ben. Ook wc-rden de jongeman nen, geboren in de jaren 1924, 1923 en 1922, voor zoo ver zij van den arbeidsinzet zijn vrijgesteld, aangeraden, de betreffende Bescheini- ging van het Arbeidsbureau voortdurend bij zich te dra gen. Hetzelfde geldt voor* studenten. die de loyali teitsverklaring hebben ge- teekend en van hun univer siteit toestemming hebben gekregen om ve-rder tè stu- dee-ren. Bovendien moeten de vrij gestelde krijgsgevangenen de door den Wehrmachtsbe- befehlhaber in den Niederl. uitgereikte ..Rueckstel- lungsbëscheinigung" steeds bij zich dragen. der hönere SS- und Po lizeifuehrer Rauter, SS—Obergruppenfuhrer und General der Polizei. Weer, twee nieuwe zegels. Van 16 Augustus af zul len wederom twee frankeer zegels van de nieuwe serie verkrijgbaar zijn, t.w. .van 1.2 cent met drie-kronen- boom (purper) en van 15 ct. met de' beeltenis van Piet Hein (blauwachtig paars.) Het symbool van de drie kronenboom is bekend uit dc heralcflek en .de huisvlijt Gemeente Wieringen. Kevanelie wielerwedstrijden op de Wieringer baan.) De grootste verrassing van de wielerkampioenschap pen te Amsterdam is ge weest, dat Jan Derksen afin Van Vliet de Natio nale titel ontfutselde. Geen wonder dat het re- vanchesprintduel tusschen beide grootmeesters Zondag op de Wieringer baan in het brandpunt van de belang stelling staat Trouwens het geheele pro gramma is zeer belangrijk. De handicapwedstrijd tus schen Klink, Evers, Van Swelm en Schüller, dc ach tervolging tusschen de bei de enthousiaste renners Pee ECHT IETS VOOR FLINKE JONGENS De werrspcrlfeampcn voor de germaansche jctigd, waürin jongens uit zes geimaaiisclie landen elkaar ont moeten, hebben in-de eerste plaats ten doel het saam horigheidsgevoel tusschen jongens te versterken Lichaamsoefeningen, weersport, filmvoorstelling en ex cursies vullen een vacantie van vier weken in 'het Ka- rintischc bergland. Gaat mee naar dc weersportkampen. i Meld jc dus aan voor het volgende weersporlkainp. Aanmelding Koningslaan 9, Uticcht, ters en Pronk, -de afvalrace -en de 10 Km. wedstjyjd zijn allemaal van zeer groote be beteekenis. Het zal e-r bijzon der spannend in toegaan, dat is een vaststaand feit. Niettemin is de 60 Km. koppelwed.sf.rijd toch weer het „hoofdnummer." Klink- Eoeijen Derksen - Pronk Bakker - Evers Van Vliet- Peeters; Lust - Schellinger houdt Van Swelm - Ver- sc-hueren en Hooft-Schüller waarborgen een geweldigen strijd. Het ziet er niet naar uit dat Derksen - Pronk hun zege van dien Zaterdag avond zullen herhalen. Klink zijn papieren met den koppelgenoot Schulte, Ger- vii Boeijcn uit Oss, staan zeer goed. Maar vooral van de zijde van Bakker -Evers en Van Swelm - Verschue- ren. alsmede van Van Vliet- Peetecs is heftige concurren tie te duchten. Dat wordt een strijd om de suprematie als nooit te voren Vooraf zal Jan DcrkJsen een huldiging ten deel val len voor zijn behaalde kam pioenschap. VEROORDEELINGEN Bij strafbeschikking zijn de volgende personen ver oordeeld G. M. alhier, rijden met paard en wagen op den be tonweg 3.-. subs. 1 dag A. M. ft. alhier, rijden met -rijwiel op den betonweg f 3 subs. 1 dag; P. H. alhier, f 8 subs. 2 dagen G. B. te An na Paulowna f 3.- subs. 1 d. J. K. alhier f 2.- subs 2 dgn; A. A. R. alhier f 8.- subs. 2 dagen, allen wegens het mee voeren van personen op een rijwiel of 'van kinderen be neden 10 jaa-r, waarvoor geen behoorlijke zitplaats was aangebracht. G. H. B., echtgenoote van T. M. f 2.- subs. 1 dag, wegens het rij den met rijwiel op linker weggedeelte. VESTIGINGSWET». 1 Aan Mw. M. Bakker-Wieg man, Voorstcaat 5 te: Den Oever, is ingevolge de Ves tigingswet verg «Rliiing ver leend tot het voortzetten van het in de inrichting in ;het perce'el Voorst-raat 5 uit geoefende behangei'sbedrijf. Mond- cfn! Klauwzeer. In deze gemeente is het ee-rste geval van mond- en klauwzeer geconstateerd en wel onder het vee van den Heer S. te Zandburen. Een maand in een weer- sportkamp. Een ontspanning Een werkelijke vacantie. Een vacantie echter met een diepe ideëele beteekenis. het kweeken van, saamhoo righeidsgevoel tusschen de jongens van zes Germaan - sche landen. In het schilder achtige Karintische bergland komt de jeugd uit Noorwe gen. Denemarken. Duitsch land, Nederland, Vlaande ren en Walonië bijeen. Zij hebben een maand lang de schoolbanken of hun plaat sen in de fabriek verlaten, om elkaar hier te ontmoeten en in de zuivere berglucht ge zondheid en kracht op te c-oen. Kom er ook bij en meld je aan Ut-recht. Ko- (Fritz Emde/Staph- Pax s> Binnenlandsch Nieuws. De menschenredder Pieter de Wijn, vrqegcv te Den Helder, later te IJmui- den, is te Lochem op 83-j. leeftijd overleden. Hij hielp 187 menschen redden. De oudste ingezetene van G-roningen, w. J. Rooda Westerhof werd 30 Juli 101 jaar. Zij is goed gezond. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. MiddenmeerOTelef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10). De Rijkscommissaris, rijksminister dr. Seyss Inquart-, be zoekt met SS-Obeg-ruppenführc-r Rauter een NSKK Mo torschule. (Bildarchiv Arbeitbereich der NSDAP/Staph- Paxs)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1