WIERINGER ZWARE AFWEERSTRIJD BIJ BJELGOROD DUURT VOORT. VERBODEN VERBLIJF 12e Jaargang Woensdag 11 Augustus 1943 No. 28 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERlNGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. xz. Weermachtbericht. Geen groote gevechtshande lingen op Sicilië. Uit het Hoofdkwartier van den Führer, 8 Aug. Het opperbevel der weermacht deelt- mede Op het Koebanbrugge- hoofd hernieuwden de bols jewisten met gebruikmaking van talrijke slagvliegtuigen hun aanvallen. Zij werden in zware gevechten afgesla gen. In het gebied van Bjel- gorod duurt de zware af- wccrstrijd tegen de met sterke strijdkrachten aan vallende bolsjewisten voort. Ook in den frontsector van Orel viel de vijand met versch-aangevoerde troepen aan. Zijn pogin gen, ons afweerfront te doorbreken, mislukten. Ten zuiden van het Lado- gameer en aan 't Moer mansfront bleven plaatse lijke vijandelijke aanvallen zonder resultaat. De luchtmacht greep met sterke eskaders duikbom menwerpers, gevechtsvlieg tuigen en vliegtuigen voor den strijd op korten afstand doeltreffend in de gevechten te land in, vernietigde tal rijke pantserwagens en voer-, tuigen en verstrooide troe penconcentraties van den vijand. In luchtgevechten werden 91 Sovjetvliegtuigen neergeschoten. Nieuwe stellingen op Sicilië betrokken. Aan het front op Sicilië kwam het niet tot groote gevechtshandelingen. Onze troepen hebben, niet door den vijand gehinderd, in eenige sectoren nieuwe, voor bereide, stellingen betrok ken. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft des nachts de haven van Bizerta aangevallen. Een kruiser, alsmede een ander oorlogsvaartuig en 15 transportschepen werden deels ernstig beschadigd. Boven de Straat van Messi- na en de kust van Sardinië schoten Duitsche jagers 4 vijandelijke vliegtuigen neer. In den afgeloopen nacht hebben eenige vijandelijke stoorvliegtuigen een klein aantal brisantbommen op het Rijnland laten vallen. Dc schade is onbelangrijk. Een Nederlandsch vrij williger schrijft „Slechts een deel van het Nederlandsche volk denkt heden ten dage nationaal- socialistisch, maar ook.zij, die dit nog niet doen. zullen eens aan de groote zaak gelooven. Wij zetten ons ook vöor hen, voor al onze volks- genooten in, wanneer wij hier in do. Waffen-SS vrij willig onzen plicht doen." Dit is een van de duizen den kerels, die een daad ge steld hebben. Waar blijft Uw daad Meldt U vrijwillig voor de Waffen.-Ss of de Land wacht. Inlichtingen SS-Er- satzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Flinke kerels melden zich nu voor de Waffen- SS en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando deelt mede Ieder gezonde Nederlander in den leeftijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bij de .hieronder vermelde adressen vervoe gen, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Neder land moeten blijven, kun nen dienst nemen bij de Landwacht of bij het SS- Wachtbataillon in Amers foort. Zij, die tot de Germaan - sche-SS in Nederland toe treden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplich- tig zijn voor den arbeidsin zet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedu rende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 16 Aug. 9—14.00 uur Rot terdam. Deutsches Haus, Westzeedijk. 17 Aug. 9—12.00 uur Bre da, Restaurant Modem, Markt. 17 Aug. 15—18.00 uur Den Bosch, Hotel Noord Brabant, Markt 45. 18 Aug. 9—12.00 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmond- straat 16. 18 Aug. 15—18.00 uur Arn hem, Café Royal. 19 Aug. 9—12.00 uirt- Hen gelo, C-afé Modem, Spoor straat 18. 19 Aug. 15—18.00 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 20 Aug. 9—12.00 uur As sen, Concerthuis a.d. vaait. 20 Aug. 1518.00 uur Gro ningen, Concerthuis, Poele straat. 21 Aug. 912.00 uur Leeu warden, Huize Schaaf, Breedstraat. 22 Aug. 914.00 uur Am sterdam, Dam 4. 23 Aug. 9 13.00 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 24 Aug. 914.00 uur A- mersfoort, Pol. Durchgangs- lager, Leusderweg. 25 Aug. 9—14.00 uur Den Haag, Café Den Hout, Be- zuidenhout 1113. DISTRIBUTIEOPHAAL - DIENSTEN NIET LANGER TOEGESTAAN. In verband met de be zwaren, welke verbonden zijn aan het vervoer van een groot aantal distributie bescheiden, is het noodzake lijk gebleken te bepalen, dat dc plaatselijke distributie- diensten geen bescheiden meer zullen uitreiken aan z.g. distributie-ophaaldien sten. Deze diensten zullen er dus niet meer hun bedrijf van kunnen maken distri butiestamkaarten van hun abonné's aan distributie diensten aan te bieden ter verkrijging van bonkaarten. In het algemeen zullen par ticulieren niet meer dan tien distributiestamkaarten te gelijk in behandeling mogen geven ter verkrijging van bonkaarten. Een uitzonde ring zal slechts gemaakt kunnen worden voor de dis tributiestamkaarten, welke blijkens de daarop gestelde gegevens van één gezin of samenwoning afkomstig zijn. Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat cor respondentie over deze aan gelegenheid' niet beantwoord zal worden en dat bezoek ter bespreking daarvan niet kan Worden afgewacht. Bonnen voor voedings- en genotmiddelen voortaan twee weken geldig. Ten einde tegemoet te ko men aai} het bezwaar, dat door de verschillende 'tijd vakken, waarvoor de bon nen voor .Voedingsmiddelen pp genotmiddelen .geldig ziin, vele vergissingen wer- den gemaakt en om het ver loop van de distributie te vergemakkelijken zullen met ingang vam 8 Augustus alle bonnen voor voedings- s* genotmiddelen om de veer tien dagen worden bekend gemaakt en zullen al deze bonnen ook veertien dagen geldig zijn. Dit geldt niet al leen voor de bonnen, die tot dpsvere iedere week bekend werden gemaakt, als bijv. voor brood en aardappelen, maar ook voor de bonnen die eens per vier weken wer den aangewezen, als bijv. havermout, gort, suiker,- kaas, versnaperingen e.d. Voor de artikelen brood en beschuit, aardappelen, melk en taptemelk, 'zltillen in verband hiermede, even als zulks reeds thans voor vleesch en tabak het geval is, twee bonnummers tege lijk voor een periode van veertien dagen worden gel dig verklaard. De handelaar is evenwel niet verplicht om reeds in de le week van de ze periode op het 2e bón nummer af te leveren. Voer de periode van 8 tot en met 21 Augustus zijn de r.ummers 33 en 34 aangewe zen. Voorts is een extra rant soen aardappelen van 2 kg. op bon 6J1 Algemeen be schikbaar gesteld. Ten aan zien van de artikelen bloem havermout, gort, kaas, sui ker, jam, suikerwerken en rijst, wordt de hoeveelheid, die. anders in vier weken 2ou zijn gegeven, thans in twee gedeelten gesplitst. Het eene gedeelte wordt ^be schikbaar gesteld gedufende de periode van 8 tni 21 Aug. terwijl het tweede gedeelte in de periode van 22 Aug. t_m. 5 September zal worden beschikbaar gesteld. Zoo is bijv. voer het koopen van 500 gram suiker thans geldigverklaard bon Alge meen 632, maar men zal op een nader aan te wijzen bon, die van 22 Aug. tot 4 Sept. geldig zal zijn, weder om 500 gram suiker kunnen verkrijgen. Op deze wijze wordt dus de hoeveelheid vap 1 kg. suiker, die anders vóór het tijdvak van 8 Aug. urn. 4 Sept. zou zijn beschik baar gesteld, thans in twee gedeelten elk van 500 gram verkrijgbaar gesteld. Afwijkende regeling vermicelli enz. Ten aanzien van de arti kelen vermicellie, chocolade werk, vervangingsmidde len en koffiesurrogaat, was het niet mogelijk boven staande splitsing door te voeren. In verband hierme de zullen voor de totale hoeveelheden vermicellie en chocolade, die vroeger voor een periode van vier weken werden beschikbaar gesteld, thans bonnen worden aan gewezen, die slechts gedu rende de eerste twee weken voor die periode geldig zijn. Voor de volgende twee we ken zal dan geen bon voor vermicelli en chocolade wor den geldig verklaard. De boa voor vervangingsmiddelen zal eerst op 22 Aug. worden be- fcend gemaakt en geldig zijn tot en met 4 Sept., d.i. dus gedurende de laatste iwee weken der vierwekelijksche periode. Deze bon zal dan eveneens op het -koopen van de hoeveelheid, "\velke vroeger per vier weken werd beschikbaar gesteld, recht geven. Het rantsoen koffiesurro gaat bedraagt 255 gram per zes weken. Dit was tot dus verre zoo geregeld, dat om beurten om de vier en acht weken een bon werd geldig in <^verijsel, Gelderland, Drente, Groningen en Friesland voor mannelijke Nederlanden daar niet hun vaste BESCHIKKING van den Commissaris-Gene raal voor de openbare vei ligheid betreffende een ver bod tot verblijf in de provin cies Overijsel, Gelderland, Drente, Groningen en Friesland. Gp grond van de artike len 47 en 52 -van de verorde ning openbare orde» 1943 (no. 1/1943) bepaal ik met het oog op de handhaving der openbare c-rde en veilig heid Art. 1. (1.) Het verblijf in de provincies Overijsel, Gel derland, .Drente, Groningen en Friesland is tot n|der order .verboden aan alle mannelijke personen van Nedtvla ndsche nationaliteit, daar niet hun vaste woon- die den leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en al- plaats hebben. (2) Dit verbod is niet van toepassing op 1. personen, die kunnen aantoonen, dat zij bij Duit sche instanties, met inbegrip van de Duitsche weermacht en de Waffen SS werkzaam zijn 2. Personen, die tenge volge van. maatregelen be treffende de evacuatie of van verplaatsing van over heidsinstanties in deze pro vincies verblijf houden, als mede hun gezinsleden 3., Andere personen, die kunnen aantoonen, dat zij in' dienst zijn van het Rijk, de provinoies, de gemeenten en de overige publiekrechte lijke lichamen en om rede nen, den dienst betreffende, in deze provincie verblijf houden. (3) De gevolmachtigde van den Rijkscommissaris van 16 jaar en ouder, die woonplaats hebben, voor. de bet-rokken provincie kan om bijzondere redenen andere uitzonderingen toe staan. Art. 2. Personen, die in strijd met de bepalingen van a-rt. 1 verblijf houden in de in artikel 1, eerste lid, genoemde provincies, moe ten deze binnen vijf dagen na afkondiging van deze be schikking verlaten. Art. 3. (1) Hij, die in strijdt handelt met de bepa lingen der artikelen 1 en 2, dan wel tracht deze te ont duiken, wordt, voor zoover niet volgens andere bepalin gen een zwaardere straf is verbeurd, gestraft met hech tenis van ten hoogste zes maanden of met geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden of met een dezer straffen. Uitlokkers, mede plegers en medeplichtigen worden als daders gestraft (2) Het nemen van maat regelen op het gebied van de Sicherheitspolizei blijft onaangetast. Art. 4. Deze beschikking treedt in werking op den dag harer afkondiging in de pers. 's-Gravenhage, 4 Aug. '43 De commissaris-gene raal voor de openbare veiligheid (w.g.) Rauter SS- Obergruppenfuhrer und General der Polizei 's-Gravenhage. Aug. In verband met gestelde wagen verneemt het A.N.P. van be voegde zijde dat voor ieder verblijf van mannelijke per sonen boven de 16 jaar in een der in de beschikking genoemde provincies, an ders dan die waarin men is gevestigd, een vergunning noodig is. ECHT IETS VOOR FLINKE JONGENS I De ilaatste weck in het weersportkamp worden de proe ven afgelegd voor hel H. J.-prestatie-insigne en het II. J.-schiet-insigne. Meer dan de helft van de deelnemers heeft een vaai beide insignes behaald. AYcl een bewijs dat de jongens met volle aandacht den dienst hebben ge volgd, Elke maand zullen nieuwe jongens de kampen bevolken. Aanmelding Koningsplein 9, Utrecht. verklaard. Vanaf 8 Augustus 2a! eens per ees weken de bon voor koffiesurrogaat wosrden aangewezen, zoodat de eerstvolgende bon na den bon van 8 Augustus op 19 September zal worden be-, kend gemaakt. Met nadruk wordt er ech ter de aandacht op geves tigd, dat alle per 8 Augustus geldig verklaarde bonnen na 21 Augustus niet meer gel dig zijn, zoodat men hierop vóór dezen datum de ver krijgbaar gestelde artikelen dient te betrekken. Boter en margarine. Zooals reeds bekend ge maakt is, zullen de bónnen voor boter eveneens telkens per veertien dagen worden aangewezen. Op de A-bon- nen zal men 125 gram bo ter en op de B-bonnen 125 gram margarine kunnen koopen. 1 In verba*! hier mede is voor het tijdvak van 8 tot en met 21 Augus tus bon 33 A aangewezen voor het koopen van 125 gram boter en bon 33 B voor het koopen van 125 gram margarine. Voor zoover de voorraad tem den betrokken detail list het toelaat, is het ech ter ditmaal ook toegestaan op bon 33 B boter te be trekken. Margarine zal eerst vanaf 15 Augustus as. ver krijgbaar zijn. Ten einde het nadeel, dat zou ontstaan door bonaan wijzing per veertien dagen in plaats van per twaalf dagen op te heffen, wordt eens per zes weken een ex tra bon voor 125 gram aan gewezen. Ditmaal is op 8 Augustus hiervoor bon 31 B bestemd, recht gevend op het koopen van 125 gram margarine, of voor zoover de voorraad van den leveran cier dit mogelijk maakt van 125 gram boter. Na zes we ken, dus op19 September a.s. zal de nieuwe extra-bon worden aangewezen.' Kinderen beneden vier jaar zijn niet in het bezit van een bon ,.31 B Boter". Op bon „31 A Boter" heb ben zij echter het rantsoen van 125 gram, dat zij anders in twaalf dagen ontvangen, rced£ in de helft van dit aantal dagen ontvangen, daar deze bon van 3 tot 8 Augustus geldig was. indien nu voor hen op 8 'Augustus een extra-bon zou worden geldig verklaard, zouden zij meer dan het voor hen vastgestelde rantsoen "ontvangen. In verband hier mede zal de eerstvolgende extra bon voor deze kinde ren op 19 September a.s. geldig verklaard worden. 'Ter vermijding van mis verstand wordt er de aan dacht op gèvestigd, dat. deze regeling geen verandering brengt in die ten aanzien van de zoogenaamde extra boterbonnen voor personen van 0 tot 20 jaar. De Textïelkaart voor kinderen van I lot 3 jaar. Ten behoeve van kinde ren, die na 13 Juni 1943 den leeftijd van één jaar heb ben bereikt, reiken de distri butiediensten op of na den datum van voltooiing van het eerste levensjaar dier kinderen - textielkaarien V 515 1100 punten), be stemd voor kinderen van 1 tot 3 jaar. uit. Hiertoe dient de textielkaact V 615. welke bestemd is voor kinderen tot den leeftijd van "een jaar, ingeleverd te worden, terwijl de stamkaart van het kind getoond moet worden. Bij uitreiking van de textiel- kaart V. 515 zullen de dien sten het vakje P 13 van de stamkaart afkruisen. Binnenlandsch Nieuws. De handel in schapen is voorloopig stilgelegd. De heer J. Raatgever, hoofd-redacteur Nationale Dagblad, was 1 Aug. 25 jaar in de journalistiek. Op sobe re," maar niettemin harte lijke wijze werd dit jubileum gevierd. Ongeveer 90 studenten zijn uit Den Haag naar het Gsneraal-gouvemement vertrokken voor een vrijwil lige inzet van eenige weken in het OoSten, om daar in hun beroep practischen arbeid te verrichten" en te-> gelijkertijd de verhoudingen op verschillende vakgebie den te bestudeeren. De burgemeester van Den Haag prof. Westra. neemt af scheid van zijn zoon. Fritz/Staph- Pax s) Het Oosten als koren schuur van Europa. In de door de Duitsche troepen be zette Oostelijke gebieden werd meer dan de helft van dc* broodgraan- en vleesch- voerziening der Sovjets en bijna de geheele suikervoor zienihg opgebracht. Millioe- nen tonnen, graan vleesch en suiker, die tot dusver naar. minder vruchtbare ge bieden van de Sovjet-Unie werden verzonden, komen thans de verzorging van Eu ropa' ten goede. Europa is sterker door den landbouw in het Oosten, welke jaar na jaar hoogere opbrengsten oplevert. In enócme hoeveel heden hoopt zich het iri het Oosten geoogste graan op. Europa heeft weer brood voor een geheel jaar. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bqjeaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- .meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1