WIERINGERM EER BODE 12e Jaargang Zaterdag 14 Augustus 1943 No. 29 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. ^.VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. W eermachtsbericht. Nieuwe Sovjet-aanvallen afgeslagen. Strijd in den N.sector van Sicilië. Hoofdkwartier van den Führer, 11 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Van het Koebanbruggen- hoofd en' den Mioes-sector worden slechts vrij zwakke bolsjewistische aanvallen ge- meld. Hen eigen aanvalsope- ratie bereikte het gestelde doel. In het gebied van Bjel- gorod duren de zware af- wsseliende gevechten voort. Krachtige vijande lijke doorbraakpogingen met behulp van infanterie en tanks werden afgesla gen, waarbij een groot aantal tanks werd stuk geschoten. In den sector ten wes ten van Orel stortten e- veneens [talrijke vijande lijke aanvallen ineen. Hier werden alleen in het ge bied van een pantserdivi sie 61 bolsjewistische tanks stukgeschoten. Ook in het gebied ten Zuiden en zuid westen van Wjasma zette de vijand zijn doorbraak pogingen met onvermin derde kracht voort. Afge- -. zien van enkele zuiger plaatselijke bresfeen bleef het front hecht in Duit- sche handen. Ten zuiden van het Lado- gameer deed de vijand plaat selijke aanvallen, die even eens afgslagen zijn. Aan het oostelijke front werden gisteren 348 tanks stukgeschoten. De lucht macht mengde zich op alle zwaartepunten met krachti ge formaties gevechtsvlieg tuigen en vliegende artillerie in den slag en ontlastte de 'nevig strüdende troepen. In het nooge noorden ver overden Duitsche bergjagers in het ongebaande oerwoud- terrein een door den vijand taai verdedigde heuvelstel ling en behielden deze on danks talrijke met krachti- gen steun van artillerie en luchtmacht gevoerde vijan delijke tegenaanvallen. De bolsjewisten leden daarbij zware verliezen. De strijd op Sicilië. Op Sicilië sloegen onze troepen in den noordelijken sector vijandelijke aanvallen in beweeglijke gevechtsvoe ring af. Van den centralen en zuidelijken sector wordt slechts activiteit van ver kenners en stoottroepen van den vijand gemeld. Bij nach telijke aanvallen van zware Duitsche gevechtsvliegtuigen op de vijandelijke transport- vloot voor Augusta en Syra- cuse werden 4 vrachtsche pen. met een gezamenlijken inhoud van 21.000 tj.r.t. ver nietigd getroffên en 7 ande re groote schepen, waaron der een oorlogsschip zwaar beschadigd. Overdag be stookten Duitsche slagvlieg tuigen in een verrassenden aanval op de noord- en zuid oostkust van het eiland uit ladingen van den vijand in zijn ravitailleeringssteunpun- ten. Ze beschadigden met bommen en mitrailleurvuur een torpedojager, 4 trans portschepen en een groot aantal landingsbooten. Terreuraanval op Neurenberg. In den afgeloopen nacht wierp de vijand brisant- en brandbommen op het stads gebied van Neurenberg. Er ontstonden brandschade en vernielingen in woonwijken aan cultuurmonumenten en openbare gebouwen. Nacht jagers en luchtdoelartillerie schoten volgens de tot dus ver ontvangen rapporten 14 der aanvallende bommen werpers neer. Snelle Duitsche gevechts vliegtuigen vielen in den nacht van 10 op 11 Augus tus zonder zelf verliezen te lijden, militaire doelen in Midden-Engeland met zicht baar succes aan. 1b- DE NIEUWE TEXTIELREGELING. BELANGRIJKE WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN VROEGER. 's-Gravenhage, 6 Aug. Ten aanzien van de nieu- textielregeling meldt men ons Alle distributiebescheiden, welke men nog in zijn be zit had, met uitzondering van speciale vergunningen voor mijnwerkerskleeding en machtigingen met opdruk „oorlogsgetroffene", zijn thans ongeldig. De punten van de tweede en derde textielkaart, welke zich nog onbeschadigd aan het li chaam der kaart bevonden, konden tegen T-punten op de distributiekantoren - wor den ingewisseld. Kousenbon nen van de oude kaart zijn ongeldig. Alle speciale ver gunningen, welke na 11 April 1943 zijn uitgegeven en niet gebruikt, Hunnen bij de plaatselijke distributie- diensten op verzoek tegen nieuwe distributiebescheiden worden ingewisseld. Nieuwe distributie bescheiden. Uitgegeven zijn thans naar' den leeftijd of het ge slacht verschillende textiel- kaarten, voorts ontvingen jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar toeslagkaarten, terwijl deze laatste ook kun nen verkregen worden door a.s. moeders. Verder kan het publiek te maken krijgen met speciale K-punten, GS- punten, HG-punten, S-pun- ten en T.-punten, soms heeft men nog noodig een speciale vergunning, kousenbonnen, kousenmachtigingen,leve- ringsvergunningen, luier-; bonnen der babytextielkaart Ondanks uitvoerige pu blicaties op dit gebied bijven er on|der het pu blijven er onder het pu- staan omtrent de nieuwe textielregeling. Men vraagt zich af hoe kom ik met mijn twintig punten aan een nieuw costuum of mantel En hoe gaat het als ik huishoudgoederen wil koopen De korte uiteenzetting, welke hierbij wordt gegor ven, zal vele moeilijkheden oplossen of verduidelijken. of luiermachtlgingen. Inlich tingen hierover kunnen de -winkeliers en distributie- diensten verstrekken. De nieuwe textielkaart zou men feitelijk een kleeding- kaart kunnen noemen, want men kan er geen afgewerkte huishoudelijke artikelen of stof daarvoor op koopen. Groote stukken. Voor het verkrijgen van z.g. „groote stukken" (cos- tuums, overjassen, broeken) moet bij de plaatselijke dis tributiediensten een speciale vergunning worden aange vraagd, welke bij den aan koop dient te worden overgelegd, Men moet bij de aanvraag steeds kunnen aantoonen, dat men het stuk dringend noodig heeft. Wordt op zulk een aan vraag gunstig beschikt, dan ontvangen a. mannen en jongens voor costuums of broeken 3/4 van het vcrcischtc aan tal punten in den vorm van GS-punten, het resteerende 1/4 gedeelte moet van de textielkaart of toeslagkaart, oi in den vorm van in bezit zijnde T-punten worden bij gepast. Voor mannen- en jongens overjassen wordt door de distributiediensten het volle aantal vereischte punten in den vorm van GS-punten verstrekt. b. Vrouwen en meisjes voor mantels het volle aan tal vereischte punten in den vorm van GS-punten. Voor gereede mantelcostuums wordt geen speciale vergun ning vereischt. Gemeente Wieringen. BURGERLIJKEN STAND. 17 Juli tot 12 Aug. 1943. GeborenNeeltje Wiepk- je, d.v. R. van Houten en van M. M. Koorn Leonar- clus Jacobus, z.v. W. C. Crom- mentuijn en van M. A. Half- weeg Pieter Cornelis, z.v. C. Schenk en van J. Hak- voortGhristina Johanna, d.v. P. C. Kolle en van J. BurgerMaartje Jantina, d.v. H. v. d. Berg en van W. KosterAnna Marie, d. v. J. de Graaf en van G. ten BokkelPieter Gerardus Cornelis, z.v. J. Engel en van C. v. d. Stoop Eelke, z. v. R. v. d. Woude en van J. v. HuizenJan, zoon van B. Leutscher en van T. Knott- nerusCatharina Maria Christina, d.v. A. J. Oost en van K. Koops Hendricus Theodorus, zoon van J. Kla ver en van C. H. Boersen Jan, z. v. M. Bosma en van W. TumaKoert, z. v. J. Boersma en van R. Luik. Ondertrouwd C. Sprik en en G. Timmer H. C. Sas burg en G. Rump A. Tuin pn A. J. Lukkien. GetrouwM A. J. Swaerts en T. Rotgans R. Uijthof en J. M. Rotgans D. P. Willig en M. G. Poel H. Koster en J. van Ginkel F. Lokken eivA. Martens. OverledenN. Graaff, oud 62 jaren, echtgenoot van T. BotJ. Scheltus, oud 83 jaren, echtgenoot van A. HalfweegC. Rotgans, oud 49 jaar, echtgenoote van C. de Haan. ONDERWIJS. Aan Mej. C. Schipper, on derwijzeres aan\ de O. L.- school te Oosterland alhier, is op haar verzoek eervol ontslag verleend. HOOIROEI. In de boerderi> van C. Klein te Noordburen heersch- te dermate hooibroei, dat de brandspuit werd gerequi- reerd en het hooi moest worden uitgespit. Telkens sloegen de vlammen er uit en ook 't beschot in de schuur vatte vlam. Toch wist men met de spuit 't j vuur meester te blijven en bleef de hoeve behouden. De brandweer heeft uit nemend werk verricht. De landbouwers, "zij ech ter wel aangeraden met het hooiijzër zoo nu en#dan de DisJi te peilen. lrkoop gemeentelijk Bouwterrein gestaakt. Den laatsten tijd werd groote belangstelling aan den dag gelegd voor terrei nen, die door of vanwege de gemeente voor verkoop als bouwterrein waren bestemd. Men kan zich voorstellen dat in dezen tijd, waarin het bouwbedrijf practïsch stil ligt, een adspirant^bouwer zich bij voorbaat van een aardig plekje grond tracht meester te maken, om dit na den oorlog te benutten. De animo was echter der mate groot, dat het duide lijk werd dat niet alle koo- pers het voornemen hadden inderdaad t.z.t. te gaan bou wen, doch dat de grond met andere oogmerken (speculatieve'?) was ge kocht. Men heeft hieraan een einde gemaakt. Thans kan nog slechts de werkelijk serieuze kooper aan bod ko men. Men' verleent dezen een voorkeurrecht, z.g. „op tie", zoo|dat later, wanneer men zijn bouwplannen wil verwezenlijken nog voldoen de keuze kan worden ge maakt. Deze maatregel zal stellig aön haar doel be antwoorden. NIEUWE BONNEN. van 8 t.m. 21 augustus 33-34 A 4 r. br. of gebak 33-34 B 1 r. br. of gebak. 33-34 1 r. beschuit C25, 626 Alg. 1 r. br. geb. of bloem 627 Alg. 125 gr. havermout G28 Alg. 125 gr. gort 629 Alg. 100 gr. vermicelli. 33 A Kind. voedsel 250 gram Gort. 33 B Kinder voedsel - 250 gram Rijst. 31 A Boter Va r. Boter of Margarine 33 A 33 B Boter l/0 r. Boter 630'Alg. 150 gram Kaas 33-34 Melk 1 3/4 liter Melk 33 en 34 Taptemelk 1 3/4 l. Taptemelk. 33 en 34 A 1 r. Vleesch 33 en 34 B \/9 r. Vleesch. 33 en 34 11/, Kg. Aardap. 33, 34 Toeslag 1 Kg. Aardap. 631 Alg. 1 kg. Aardappelen 632 Alg. 500 grarn Suiker 633 Alg. 250 gr. Koffiesurr. 634 Alg. 250 gr. Jam 33 Versn. 100 gr. Chocolade 34 Versn. 100 gr. Suikerw. 33 en 34 Tabak 1 r. yabak DE AAP UIT STALIN'S MOUW. Eenige tijd geleden ver spreidde zich 't gerucht, dat de. communistische wereld revolutie van de baan was Stalin zou zich tot eigen huis bepalen. Maar nu is de aap uit de mouw gekomen. In een veroverde Sovjet-bunker is een geheime order van Stalin aangetroffen, die ons precies vertelt, wat Moskou nu eigenlijk in zijn schild voert. We hebben eerst moe ten terugtrekken, bekent Stalin, want onze oorlogs ervaring* was gering en ook waren we op strijd niet voorbereid. Nu zijn we be zig ons grondgebied van het fascisme te zuiveren. Is dit geschied, dan zullen onze legers de grenzen overschrij den cm overal de revolutie van het proletariaat te bren gen en het wereldkapitaal te vernietigen Nu weet men, wat men aan de Sovjets heeft, voor zoover men nog geloofde, dat zij andere bedoelingen had den. Zij vormen nog steeds een groot gevaar .voor Euro pa, ook voor hun bondgenoo- ten. Amerika en Engeland wordeft doodgewoon als pi onnen op het groote wereld schaakbord gebruiktzij moeten voor 't tweede front zorgenzij moeten voorko men, <bit Stalin al zijn krachteir verspilt, want an ders komt hij aan zijn hoofd doel niet meer toe. Maar heeft hij hun hulp fiiet meer van noode, dan zal hij zich van zijn „vrienden" ont doen dan zal de cfferde we reldoorlog voor de deur. staan (de Amerikaansche vice-pre- sident Wallace heeft ons dit in bedekte termen reeds te verstaan gegeven). Er kan niet aan worden getwijfeld. Hier vertoont Stalin zich in zijn ware gedaanteWij hebben bondgenootschappen gesloten zoo staat er in het opzienbarende stuk om tot de derde etappe te kunnen geraken. Maar waar onze tegenwoordige bondge- nooten ons in de weg staan om dat doel te bereiken, zul len onze wegen scheiden. Laten we ons dit alles goed voor oogen stellen Dan begrijpen we, dat geen strijd tegen de bolsjewistische pest fel genoeg kan worden gevoerd. EEN MAAND IN EEN WEERSPORTKAMP. Een ontspanning, een werkelijke vacantic. Een vacantie, echter met een diepe ideëele beteekenis. Het kweeken van saamhoorigheidsgevoel tusschcn de jongens van zes germaansche landen. In het schilderachtige Karintische bergland komt de jeugd uit Noorwegen, Denemarken, Duitscliland, Nederland, Vlaanderen en Wallonië- bijeen. Zij 'hebben een maand lang de schoolbanken of hun plaatsen in de fabriek verlaten om elkaar hier te ontmoeten en in de zuivere berglucht gezondheid en kracht op te doen. Kom er ook bij en meld je aan Utrecht, KcningS- laan, 9. De jeugd is weerbaar, wanneer zij bewust weet te leven en reeds jong weet, wat er in de wereld te koop is.. Uit Pas Ger maansche landen komen jongens in weersportkampen bij el kaar. Op. de zgn. „Heimsbende" vertellen zij' elkaar de geschie denis van hun land en van den strijd, welke er gestreden moet worden voor een beter toekomst. Blijft nieb achter, maar meld je aan voor het volgende weersportkamp Utrecht. Konings laan 9. (Stapf Pax s) MUSICI VOOR DE WAFFEN-SS. Het ss-ersalzkommando deelt mede ter aanvulling van de. bekende militaire kapel van het sfc-wachtba- taljon in Amersfoort, worden eenige musici gevraagd. Ook amateurs kunnen zich mel den. Voor een muzikale op leiding wordt zorggedragen. Persoonlijke of schriftelijke aanmelding bij hefrss-ersatz- kommando, den Haag, Korte Vijverberg 5. Flinke kerels melden zich nu voor de Waffen- SS en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando deelt mede Ieder gezonde Nederlander in den leeftijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Neder land moeten blijven, kun nen dienst nemen bij .de Landwacht of bij het SS- Wachtbataillon in Amers foort. Zij, die tot de Germaan - sche-SS in Neerland toe- tteden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplich- tig zijn voor den arbeidsin zet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedu rende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 16 Aug. 914.00 uur Rot terdam, Deutsches Haus, Westzcedijk. 17 Aug. 912 00 uur Bre da, Restaurant Modern, Markt. 17 Aug. 1518.00 uur Den Bosch, Hotel Noord Brabant, Markt 45. 18 Aug. 9—12.00 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmond- straat 16. 18 Aug. 15—18.00 uur Am- hem, Café Royal. 19 Aug. 912.00 uur Hen gelo, Café Modem, Spoor straat 18. 19 Aug. 1518.00 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 20 Aug. 912.00 uur As sen, Concerthuis a.d. vaart. 20 Aug. 15—18.00 uur Gro ningen, Concerthuis, Poele straat. 21 Aug. 912.00 uur Leeu warden, Huize Schaaf, Breedstraat. 22 Aug. 914.00 uur Am sterdam, Dam 4. 23 Aug. 9 13.00 uur Utrecht. N.V.-huis, Oude gracht 245. 24 Aug. 9—14.00 uur A- mersfoort, Pol, Durchgangs- lagerfLeusderweg. 25 Aug. 914.00 uur Den Haag, Café Den Hout. Be- zuidenhout 1113. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Een frissche dronk tijdens een korte rust gedurende den grooten pantserslag in het Oosten. (SS P.K. Zschackel O-H-Ps.) Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk -voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Com. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1