WIERINGERMEERBODE 12e Jaargang Woensdag 18 Augustus 1943 No. 30 NIEUWSBLAD VOOR DE WIER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHfJ«T WOENSDAGS EN ZATERDAGS. ITALIË ZET EEN STREEP DOOR DE GEALLIËERDE REKENING. Twee belangrijke gebeur tenissen hebben in de afge- loopen maand het Middel- landsche Zeefront in het centrum van de publieke belangstelling geplaatst. Het eerste feit- voltrok zich op 10 Juli met de Engelsch- Amerikaansche landing op Sicilië (dus acht maanden na de landing in Fransch Noord Afrika en het twee de,, zestien dagen later, met het aftreden van Mussolini als hoofd van de Italiaan- sche regeering op 25 Juli. Beide feiten waren al spoedig oorzaak, dat er uit Geallieerden bron een stroom van berichten vloeide, die op zijn zachtst uitgedrukt eenigszins op den gang van zaken aan het Zuidelijk front vooruitliepen. Thans is deze berichten- en ge ruchtenlawine eenigermate geluwd en komt men in het Geallieerde kamp noodge dwongen tot de erkenning, dat men wat zijn conclusie ten aanzien van de ontwik keling der gebeurtenissen in de Middellandsche Zee betreft, ongetwijfeld te voor barig is geweest. Immers, thans blijkt wel zeer duidelijk, dat de ze gebeurtenissen geens zins die wending hebben genomen zooals de Gealli eerden dit wenschten en zelfs hadden verwacht. M.a.w. op het oogen- blik kan worden gecon stateerd, dat de Gealli eerde politiek op zeer korten termijn ten op zichte van Italië, volko men is mislukt. Waarop de Geallieerden hoopten. Het kan niet worden ont kend en het ligt overigens ook zeer voor de hand dat het aftreden van Mussolini, dat ongeveer twee en een halve week na de Engelsch- Amerikaansche landing op Sicilië plaats greep, een om standigheid vormde, die zich aanvankelijk voor de Gealli eerden gunstig 'liet aanzien. Na het aftreden van Mus solini en het verdwijnen van Uet fascisme in Italië,- aldus redeneerde men in Gealli eerde kringen, zou het Ita- liaansche volk wel onmid dellijk bereid zijn zich on voorwaardelijk over te ge ven. Om Sicilië zou nu niet meer behoeven te worden gevochten en weldra zou geheel Italië in Geallieerde handen zijn. Zoowel de Italiaansche Koning als zijn nieuwe pre mier lieten de v/ereld weten, dat zij den oorlog zouden voortzetten. Thans regent het bom men op Rome, Turijn, Na pels en andere belangrijke Italiaansche steden. Deze luchtaanvallen dienen niet alleen als ,-,vergelding" voor de geleden diplomatieke ne derlaag, maar zij dienen evenzeer om de vertraging in de militaire gebeurtenis sen (Sicilië eenigszins in te halen. Bovendien is het een methode, die weinig ei gen verliezen met zich mee brengt. Immers de Geallieerden hadden alles op de diploma tieke kaart gezet, in de hoop daarvoor hun militaire ac tiviteit tegen Italië te kun nen staken, althans aanmer kelijk te kunnen verminde ren. Dit ligt geheel in de lijn van de Geallieerde politiek, aangezien ze haar succes niet verwacht van de eigen militaire over winningen, doch van de ineenstorting van het bin- nenlandscne front van den vijShd. De Geallieerden liggen te gen hun verwachtingen üi door de standvastige hou ding van Italië een ronde achter. Hoe sterk het biiyienland- sche front irriItalië in de toekomst zal blijken te zijn, ditent inmiddels te /worden afgewacht. Een feit is even geen enkel teeken van wan kelbaarheid vertoont en dat het objectief beschouwd den overhaast geuiten Geallieer den verwachtingen volko men den bodem heeft inge slagen. Vooralsnog zullen zoowel dc Engelschen als de Ameri kanen het toch nog langs den weg der militaire ope raties moeten probeer en. Flinke kerels melden zrch nu voor de Waffen- SS en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando deelt mede Ieder gezonde Nederlander in den leeftijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen, teneinde gekeurd te worden Voor de Wafferi-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking lot de yerzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om be paalde redenen in lïeder- land moeten blijven, kun nen dienst nemen bij de Landwacht of bij het SS- Wachtbataillon in Amers foort. Zij, die tot de Germaan- .sche-SS in Nederland toe treden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplich- tig zijn voor den arbeidsin zet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedu rende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 18 Aug. 9—12.00 uur yenlo, Deutsches Haus, Egmond- straat 16. 18 Aug. 1518.00 uur Arn hem, Café Royal. 19 Aug. 9—12.00 uur Hen gelo, Café Modem, Spoor straat 18. 19 Aug. 15—18.00 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 20 Aug. 9—12.00 uur As sen, Concerthuis a.d. vaart. 20 Aug. 15—18.00 uur Gro ningen, Concerthuis, Poele straat. 21 Aug. 9—12.00 uur Leeu warden, Huize Schaaf, Breedstraat. 22 Aug. 9—14.00 uur Am sterdam, Dam 4. 23 Aug. 9 13.00 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 24 Aug. 9—14.00 uur A- mersfoort, Pol, Durchgangs- lager, Leusderweg. 25 Aug. 9—14.00 uur Den Haag, Café Den Hout, Be- zuidenhout 1113. die jongelui zal toch wel niet veel gewicht in de schaal leggen Buurtboe- .renleider Mantel denkt daar thans ander over. Zijn landhuipen" wisselden schoenen voor klompen, het zijden japonnetje werd in de kast gehangen, het nette jongensoverhemd verdween voor een handiger hemd of kiel. Men stak de -handen danig uit de mouwen. Zoo heeft Buurtboerenleider Mantel niet alleen een op lossing gevonden voor het tekort aan arbeidskrachten, jloch bovendien is op deze wijze door hem een grond slag gelegd voor een betere verhouding in de toekomst tusschen stad en platteland, een verhouding^ welke in het verleden vaak zooveel te wenschen overliet. Wanneer ook andere boe ren of tuinders met gebrek aan arbeidskrachten te kam pen hebben, laten zij dan het voorbeeld van boer Man tel opvolgen en een of meer landhuipen aanvragen bij Provinciaal kantoor van den Nederlandschen Landstand. TEXEL. Op de vergadering van den Boerenraad te Texel hrsjt Dorpsboerenleider Par- leVliet voorgesteld de melk- leverb>g door de boeren te doen verbeteren door op de boerderijen eenige dagen controleurs te laten melken, zoodat de juiste melkpro ductie en de te leveren hoe veelheid melk kan ^worden geschat. EXTRA VERSNAPERINGS BON VERLENGD. De geldigheid van bon algemeen 621, welke - recht geeft op het koopen van een extra rantsoen van 100 gram chocolade of suiker werk, is verlengd tot en met 28 Augustus a.s. EEN MAAND 1N EEN WEERSPORTKAMP. i Onder leiding van soldalen, die aan het front hebben gestaan, worden dc jongens ïn de wéersportkampen ver- trouwd gemaakt met een voornaam onderdeel van de sport, dai zij van te voren nog niet kenden ae weersport Van hen leeren zij met een geweer omgaan en er mee sciiieten, kaart lezen, verkennen, telefoonverbindingen i aanleggen. Wilt gij dit avontuurlijk leven gedurende vier weken meemaken. Meldt je dan direct Utrecht, Konings- laan 9. DE NIEUWE TEXTIELREGELING. BELANGRIJKE* WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN VROEGER. (Vervolg) HET GEBRUIK DER TEXTIELKAARTEN. Bij aankoop van goederen moet de geheele van naam en adres voorziene textiel- Kaart, benevens de distribu tiestamkaart worden overge legd (voor ingeleverde stam kaarten kan met het bewijs van Inlevering worden vol staan). De detaillist dient de punten van de kaart te ver wijderen. Men koude hier mede rekening bij het rui len van goederen, daar voor goederen, welke lager in pimtenaantal zijn gewaar deerd, de detaillist geen punten kan teruggeven, im mers „losse" punten zijn ook thans ongeldig. In afwijking van de vori ge textielkaart bevindt zich thans.op alle kaarten een wel, dat het op cut oogenbhk. s, aantai m twee helften ver- Landstand. AVENHORN. Dat de stadsjeugd den boer bij het oogstwerk nog flink kan helpen, is wel ge bleken op het tuin- en bloem- bollenbedrijf van deni heer J, W. Mantel, Buurtboeren-' leider van Avenhorn. In den beginne stgpden boer en tuinder wat vreemd, mis schien wel wat wantrou wend tegenoveï de stads- jongelui. Iemand van bui ten houdt niet van vreemde pottenkijkers en bovendien zoo dacht men. dat werk van deelde punten. Deze dienen om bij den aankoop van textielproducten, welke met een punt gewaardeerd zijn, gebruikt te worden. Daartoe zal de kleinhande laar één helft van zulk een punt .verwijderen met dien verstande-, dat het totaal der op dat moment geldig verklaarde punten daarbij niet mag worden overschre den. De in twee helften ge deelde punten kunnen ech ter ook voor dei\ aankoop van op volle punten gewaar deerde textielproducten ge bruikt worden, waarbij de beide helften dan niet ge scheiden worden. Voorts be vinden zich op de persoon lijke textielkaart acht bon nen, gemerkt met Romein- sche cijfers. Deze bonnen zijn voorloopig niet geldig, mét uitzondering van de nummers I t.m. IV, voorko mende op de babykaart. Deze cijferbonnen zijn o.a. bestemd voor extra beschik baarstelling van gerantsoe neerde producten, wanneer hiertoe de mogelijkheid en dc behoefte aanwezig zijn. Zij zullen o.a. voor dezelfde diensten kunnen worden ge bruikt als de op de vorige kaart voorkomende letter bonnen. %In tegenstelling met vroe ger is het thans bij het ver- koopen van textielgoederen geoorloofd, dat de kleinhan delaar zoo noodig van tex- tielkaarten van gezinsleden van den kooper punten af knipt en ontvangt met dien verstande, dat op de tex- tielkaarten van gezinsleden hetzelfde adres en dezelfde familienaam aangegeven zijn als op die van den koo per en dat bij gelijktijdig gebruik van kaarten van gezinsleden eerst alle geldi ge punten worden verwij derd van de kaart van den persoon, voor wien het ge kochte artikel bestemd is. Ook hierbij moeten alle dis- 'tributiestamkaarten van de betrokken personen worden overgelegd. Gecon fee tionneerde huis houdelijke goederen. Geconfectionneerde huis houdelijke goederen, garens, lakens, sloopen en dekens zijn uitsluitend op speciale HG-punten verkrijgbaar, welke men op de plaatselij ke distributiekantoren moet aanvragen. Komt men voor deze. punten volgens de be staande voorschriften ii aanmerking, dan kan men daarop alle bovengenoemde goederen echter geen donzen, gestikte of gewat teerde dekens zonder spe ciale vergunning koopen. Stoffen, ter vervaardiging van huishoudelijke goederen mogen uitsluitend worden afgeleverd op speciale S- punten. Luierstof mag ech ter niet op S-punten worden geleverd. Luiers. Luiers mogen slechts wor. den afgeleverd tegen over legging van een luiermachti- ging en gelijktijdige afgifte van het vereischte aantal speciale K- of T-punten of op de ipet de cijfers I, II, III of IV bedrukte extra bonnen der textielkaart voor babies, gemerkt V 615 wel 3 luiers of stof daarvoor voor elk dezer bonnen, te zamen met het voorgeschre ven aantal punten van de textiel- of toeslagkaart of -speciale K- of T-punten. Bij een eerste bevalling of bij een bevalling, welke plaats heeft ten minste vijf jaar na de vorige, kan men ook thans een babypakket aanvragen, waarin zich o.a. twaalf, luiers bevinden. Bij het ontvangen van een ba bypakket behoeven geen cij ferbonnen van de babykaart te worden ingeleverd. Kousen en sokken. Kousen en sokken kunnen uitsluitend tegen afgifte van het voorgeschreven aan tal geldige punten van de textiel- of toeslagkaart. of op speciale K- "of T-punten worden betrokken, mits te gelijkertijd de desbetreffen de van een datumopdruk voorziene kousenbon van de textielkaart wordt afgegeven. Ongeacht den anderslui denden datumopdruk zijn momenteel de bonnen J, K en L voor vrouwen en meis jes van 15 jaar en ouder en jongens en meisjes van 3 tot 15 jaar, geldig, terwijl voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder de sokken- bonnen J en K momenteel geldig zijn. De aankoop van kousen en sokken voor babies en voor kleuters van 1 tot 3 jaar is niet beperkt. Binnenlandsch Nieuws, AANGIFTE VAN RADIO ONTVANGTOESTELLEN. Alle houders van een radio-ontvangtoestel moeten hun toestel opnieuw aange ven met een formulier model A X dat van 16 Augustus a.s. af op de post kantoren verkrijgbaar is. Ook' zij, die naast een aan sluiting op' de Rijksradiodis- tributie een ontvangtoestel mogen houden, moeten dat aangeven, evenals degenen, die in het bezit van een verzegeld toestel zijn dezen moeten in punt 5 van het formulier achter het woord „radio-ontvangtoestel" de aanwijzing „verzegeld" schrijven. De ingevulde formulieren moeten binnen 14 dagen worden ingeleverd op een poatinrichtiug. Daarna zul len zij, die nog geen luis tervergunning hebben, cr een toegezonden krijgen. De luistervergunningen 1942 1 blauw) zullen geleidelijk ..opgevraagd en door nieuwe worden vervangen. De ge nummerde luistervergunnin gen 1943/44 (grijs) moeten in de maand, welke in de „belangrijke mededeelingen' op de achterzijde is vernield, worden ingewisseld tegen een Iuistervergunning 1944. 45. BOETEN VOOR ARBEIDERS Wegéns/ ongegrond peifeuim cl' onvoldoenden arbeid. De Gemachtigde voor den arbeid heeft een be schikking^ uitgevaardigd, krachtens welke de werkge ver een boete kan opleggen aan den arbeider, die gedu rende een werkweek zonder bepaalde en gegronde rede- nen ter beoordeeling van den werkgever werkuren heeft verzuimd of den ar beid; waarvoor hij is aange nomen, niet naar zijn beste vermogen heeft verricht. Deze boete becfraagfca. voor arbeiders, wier in geld vast gesteld loon vierigld. of min der per dag bedraagt, ten hoogste vier gld. per week b. voor arbeiders, wier in .geld vastgesteld loon meer dan vier gld. per dag be draagt", ten hoogste 25 pro cent. van het in geld vast gestelde loon per week. De opgelegde boeten vervallen aan den Staat, tenzij voor boeten in de onderneming een andere bestemming is bepaald. Deze beschikking treedt onmiddellijk in wer king. In de overweging en voor de totstandkoming dezer beschikking wordt gezegd, dat ieder lid van de „Be- triebsgemeinschaft" verplicht is zijn beste krachten aan bet „Betrieb" fen de gemeen schap te geven. Aangezien het echter herhaaldelijk voorkomt, dat de „Gefolg- schaftsmitglieder" zich aan hun plichten als zoodanig trachten te onttrekken door ongeoorloofd verzuim van arbeidsuren of anderszins, moet het den „Betriebsfüh- rer" mogelijk worden ge maakt tegen dergelijk plichtsverzuim op te treden door het opleggen van een geldboete. RANTSOEN' SHAG VOORT AAN 20 GRAM. Ook voor kerf- en pruimtabak. Zöoals bekend, is eenigen tijd geleden het formaat van de sigaretten kleiner gewor den. Hierdoor wordt in plaats van het tot dusverre ge bruikelijke gewicht van 25 gram slechts 20 gram iabaj: per rantsoen in de sigaret ten verwerkt. Ten einde- de hoeveelheid kerftabak, die thans verkrijgbaar wordt gc-steld, in overeenstemming te brengen met de thans in de sigaretten verwerkte hoe veelheid tabak, wordt van 1 Augustus jl. 'af ook shag- of rooktabak, in plaats van in de gebruikelijke pakjes van 50 gram, in pakjes van 40 gram in den handel ge bracht. De hoeveelheid pruimtabak is eveneens van 25 gram tot 20 gram ver minderd. In verband hiermede kan men thans op één bon van de tabakskaart slechts 20 gram rook-, shag- of pruim tabak in plaats van 25 gram verkrijgen. Eventueel nog in voorraad zijnde pakjes tabak van het oude gewicht mogen echter borden uitver kocht. Ir. W. L. Z. VAN DER VEGTE SECR.-GENERAAL VAN WATERSTAAT. Het Rijkscommissariaat deelt mede Dc Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft den secretaris generaal van het ministerie van Waterstaat, mr. D._ G. V/. Spitzen, uit zijn functie ontslagen. In zijn plaats heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Nederland sche gebied den directeur- generaal van P.T.T., ir. W. L. Z. van der Vegte. met handhaving in zijn tegen woordige functie benoemd tot secretaris-generaal van het ministerie van Water staat. Luchtbescherming Paxs. C. N. F./Voorl. actie H. Inspectie Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringea Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1