IERINGER EUROPA OF DE DOOD. 12e Jaargang Zaterdag 21 Augustus 1943 No. 31 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. DOORBRAAKPOGINGEN VAN DEN VIJAND BIJ ISJOEM MISLUKT. Uit het Hoofdkwartier van den Führer, 17 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van de weejrmacht maakt bekend Aan het Mioesfront wer den plaatselijke aanvallen der bolsjewisten afgesla gen. Aan den middenloop van den Donetz ging de vijand in het gebied van Isjoem na heftige voorbe reiding door de artillerie met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten tot den verwachten aanval over. Alle doorbraakpo gingen der bolsjewisten werden verijdeld. De vij and leed zware „verliezen aan menschen en materi aal. In het gebied ten zuidwes ten van Bjelgorod deden de bolsjewisten slechts plaatse lijke aanvallen, die overal afgeslagen werden. Bij den gisteren gemelden succesvol len Duitschen tegenaanval verloor de vijand volgens de tot dusver ontvangen be richten 4200 dooden, meer dan 1600 gevangenen, alk- mede 25 tanks, 110 stukken geschut, 112 granaatwerpers, talrijke andere wapens en een groote hoeveelheid oor logstuig. Terwijl de sovjets ii\ den sector ten westen van Orel slechts zwakke tever- ^eefsche aanvallen deden, zetten zij ten zuiden en ten zuidwesten van Wjasma, alsmede ten zuidwesten van Belyj en aan het Ladoga- meer hun krachtige aanval len voort. Ook deze misluk ten als gevolg van het taaie verzet van onze troepen, die in totaal 283 vijandelijke tanks vernietigden. De lucht macht viel vijandelijke con centraties en troepenbewe gingen aan den middenloop van den Donetz en in het gebied ten zuidwesten van Bjelgorod aan en vernielde 9 transporttreinen. Op 15 en 16 Augustus werden bij 6 ei gen verliezen 110 sovjet vliegtuigen neergeschoten. In het zeegebied van Si cilië werden 2 vijandelijke koopvaardijschepen van middelbare grootte door bommen van snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen getrof fen. Bij den afweer van een luchtaanval op zuid-Itali- aansch gebied schoten Duit sche jagers zonder eigen verliezen 13 viermotorige bommenwerpers neer. Zoo doende vernietigden strijd la-achten van de Duitsche luchtverdediging in de peri ode van 13 tot 16 Augustus in de Middellandsche Zee 35 Britsche en Amerikaansche vliegtuigen. Successen der marine. Duitsche gevechtsvliegtui gen torpedeerden voor de oostkust van Sicilië een vij andelijken torpedojager. In de straat van Messina wer den door bewakingsvaartui gen der marine een Britsche motortorpedoboot tot zinken gebracht en een artilleriemo torboot door kustartillerie vernietigd. Een voor den aanvoer van Sicilië gebruikte motorveerboot van de mari ne schoot tijdens een aan val overdag 4 vijandelijke vliegtuigen neer. Door ande re vaartuigen van de mari ne werden In het zeegebied ten noorden van Sicilië van 8 aanvallende Britsche tor pedovliegtuigen er vier neer geschoten. Een formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen met 'n groote actieradius boorde op 15 Augustus des. avonds in de wateren west-noordweste lijk van Lissabon van een door luchtafweerkruisers en torpedojagers beschermd" convooi drie transportsche pen met een gezamenlijken inhoud van 25.000 brt. in den grond en beschadigde ten minste twee' andere groote schepen door bomtreffers. Alle vliegtuigen keerden op hun steunpunten terug. Aanvallen overdag en 's nachts van vijandelijke vliegtuigen op verscheide ne plaatsen in de bezette gebieden in het westen, waaronder ook op de bui tenwijken van de stad Parijs, veroorzaakten aan zienlijke verliezen onder de bevolking. Tijdens he vige luchtgevechten, als mede door de luchtdoel- artillerie werden volgens de tot dusver ontvangen rapporten 20 vijandelijke vliegtuigen- neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtui gen vielen in den afgeloopen nacht aan de Zuidoostkust van Engeland en in het ge bied van de monding van do Theems afzonderlijke doelen met bommen van zwaar ka liber aan. Pakjes voor vrijwil- ligers. Het SS-Ersatzkommando deelt mede In het belang van een goede en snelle verzending van brieven en pakjes wordt er nogmaals dringend op gewezen, dat de adressen duidelijk lees baar en met,inkt geschre ven moeten worden en met het volledige adres van den afzender. Brieven en pakjes moeten geadresseerd worden als volgt": An das SS-Ersatzkommando, Niederlande Den Haag, Kor te Vijverberg 5. te zenden aan rang naam veldpostnummer of adres Gemengd Nieuws. VAN WAGEN GEVALLEN EN OVERREDEN. Het vijfjarig zoontje van de fam. Vader te Middelburg kloni op den Poelendalëweg op een aanhangwagen, wel ke aan een met paarden be spannen boerenwagen was bevestigd. Het kind viel van den met stroo beladen wa gen en kwam met het hoofd onder het rechter-achterwiel terecht. Het knaapje was op slag dood. VERDRONKEN. Te Broek in Waterland is het twee-en-een-half jarig zoontje van de familie Brusse uit Rotterdam te wa ter geraakt en verdronken. MET ZIJN KANO OMGE SLAGEN. Een dezer dagen is de 35- jarige onderwijzer C. Kaars uit Lunteren, die zijn vacan- tie bij familie op het eiland Marken doorbracht bij het kanovaren op het IJsselmeer vermoedelijk met zijn kano omgeslagen en verdronken. Om 3 uur 's middags werd de heer Kaars nog gepraaid door een Marker botter die aanbood de kano op sleep touw te nemen, van welk aanbod de heer Kaars geen gebruik wenschte tê maken. Een uur later werd de ver nielde kano op den dijk van het eiland aangetroffen. OUDKARSPEL. HAASTIGE SPOED IS ZELDEN GOED. De heer A. D. zou Dins dagmorgen nog gauw wat gras snijden voor zijn konij nen, alvorens naar het werk te gaan. Dat ging echter wat haastig en men weet het, haastige spoed is zelden goed. Het mes gleed uit en een deel van de muis van een der handen werd weg genomen. Doktershulp moest worden ingeroepen. Dagbi. v. Noordh". KLEIN MEISJE IN KLAU WEN VAN EEN PANTER. Chauffeur bevrijdt het kind uit den greep van het roofdier. Rotterdam, 19 Aug. In de diergaarde Blijdorp te Rot terdam is Dinsdagnamiddag een groote consternatie ont staan onder de vele bezoe kers. Een aantal hunner werd in de buurt van het verblijf der roofdieren opge schrikt door een luid gegil eenige menschen liepen ver schrikt weg. De 35-jarige C. P. Gou- weneel, chauffeur bij de brandweer te Schiedam, die zich op zijn vrijen middag in de Diergaarde bevond, snelde toe en zag, dat voor de kooi van een panter ëen klein meisje door het woe dende dier was beetgepakt. De man behield zijn tegen woordigheid van geest en sprong voor de kooi, juist op het oogenblik dat de panter in het hoofd van het kind wilde bijten. Gouweneeli stopte onvervaard zijn lin kerhand in den muil van het woeste dier, dat hierop verschrikt reageerde. Tegelij kertijd kneep Gouweneel met zijn rechterhand het roof dier in den neus, waardoor het zijn muil open deed en de man zijn linkerhand kon terugtrekken, terwijl hij met zijn rechter het kind mee nam. IJlings sprong hij over het hek voor de kooi, maar toch zag de panter nog kans met zijn klauw den bevrij der een klap te geven. Toegeschoten menschen hadden inmiddels het meis je over de ballustrade getild. Het kind. de 3-jarige Tiny Storm uit de Stephenson- straat te Schiedam, werd in de Diergaarde zelf voorloo- pig verbonden en daarna voor een verdere behandeling naar de Dr. Noletstichting te Schiedam gebracht. Gou wencel had scheurwonden aan de rechterhand opge- loopen zij zijn echter niet van ernstigen aard. Uit het onderzoek bleek, dat de kleine in een onbe waakt oogenblik onder het hek door was gekropen. De panter was toegesprongen en had het kind bij de schou ders gegrepen. De moeder was zoo geschrokken, dat zij geen hulp had kunnen bie sden De. bruine bewijzen „vrijstelling van arbeidsin zet" moeten de betrokkenen iu>VJbn eigen belang steeds bij zich dragen. Mr. dr. R. van Genech- ten werd benoemd tot hoog leraar in het strafrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden. De 5-jarige Nelly Grey- mans is te Weert van de vijfde tree van de zolder trap achterover gevallen. Ze werd dood opgenomen. Tot hechtenis veroor deelden en gedetineerden zijn thans verplicht hun op gedragen arbeid te verrich ten. Een vrachtrijder te Huizen zette zijn 3-j. zoontje uit de .cabine en reed, mee- nende, dat het ventje naar huis was gegaan, zijn auto achteruit. Maar toen werd het kind doodgereden. Bruidsuiker. Winkelier Dirk Bouman te Dokkum leverde zijn klanten 480 in plaats van 500 gram suiker, naar hij beweerde, om wat suiker over te houden voor z'n a-s. zilveren bruiloft f 300.boete. LE V t-IN SftllDDELEN *V 1IN ÏUÏL.S NIET MEER GESLOTEN IN DEN MIDDAG. Nieuwe regeling voor open stelling van winkels, ingaan de *23 Augustus. WINTERTIJDVAK GAAT 1 NOVEMBER IN. Wegens de uitbreiding van de arbeidstijden in het bedrijfsleven, waardoor de mogelijkheid tot het doen van inkoopen in de winkels voor alle bij het arbeidspro ces betrokkenen zeer is ver minderd, is het wenschelijk gebleken wijziging te bren gen ini de thans geldende regeling van de verplichte openstelling van winkels. De nieuwe regeling, die 23 Augustus in werking treedt, zal nu zóó zijn, dat in het zomertijdvak de le vensmiddelenwinkels op alle Ons volk pleegt geen verraad, wanneer het afstand doet van de kleine politiek en zich schaart achter het vaandel: „Europa of de dood wij of de chaos." Zoo sprtüc de pl.v. propagandaleider der N.S.B. Thoer. En daar staat Europa, de ziel van alle leven en cul tuur. Dit Europa is ons erfdeelHet is niét al leen het Europa der Neder- landrs, maar ook der Fran- schen, Spanjaarden en Hon garen. Het gaat er niet meer om, of Nederland groot zal zijn. Neen het gaat om Europa. Dat is geen kleine politiek meer. dat is politiek van eeuwigheidsformaat en van zelfbehoudWij zullen er voor vechten onder een vaandel, waarop staat ge schreven „Europa of de dood En zijn er nu, die zeggen, dat de strijd reeds is verlo ren. Wij zeggen deze strijd wordt gewonnen en is in eerste instantie reeds ge wonnen. Wanneer een volk is aan- eengeklonken tot een een heid van 90 millioen men schen, wanneer een volk ge looft met een onverwoest baar geloof in één Führer en begenadigde wanneer een volk bereid is dagelijks den dood voor oogen te zien, dan heeft dit vok den éérsten sag reeds gewonnen. Terwijl de vrouwen de of fers van de eenzaamheid brengen, en zij in de fabrie ken de wapenen voor het front smeden, komt het ver raad van de Anglo-Amerika- nen aan het Avondland. Zoo staat dan ook ons volk in den oorlog, en het zoekt naar argumenten, om de ei gen geesteloosheid te bedek ken. Waat had Nederland met het wereldgebeuren te maken Nederland was „neutraal", een „natuurre servaat Maar zoo gaat het niet! Indië is niet veroverd en groot gemaakt door pa pieren tradities, neen, de ze tradities staan op de grafzerken van de strij ders, de landzaten en vlootvoogden. Ook wij zijn „Europa", en» er is niets aante ver anderen, dat wij met Eu ropa zullen leven of met Europa ten onder zullen gaan. Dat is de boodschap, die wij nationaal-socialis- ten aan ons volk brengen. Er wordt in Nederland nog geleefd, alsof er gegn oorlog ware. Vele kameraden zeggen, dat wanneer de frontsoldaten terug zullen komen, die hier aan alle wantoestanden een einde zullen maken. Néén, de frontsoldaten zullen zeggen, dat wij het niet waard zijn, wanneer wij het niet zélf op knappen Het gaat om het nationaal- socialisme of den chaos, om Europa of den dood. Dat is de ernst van dit uur. EEN MAAND IN EEN WEERSPORTKAMP. De jeugd is weerbaar, wanneer zij bewust weet te leven en reeds jong weet, wat er in de wereld te koop is. Uit' zes gerniaansche landen komen jongens in weersport- karnpen bij elkaar. Op de z.g. heimabende vertellen zij elkaar de geschiedenis van hun land en van den strijd, die daar gestreden moet worden voor een betere toekomst. Blijft niet achter maar meld je aan voor het volgendo weerspertkamp Utrecht, Koningslaan 9. werkdagen van 9 let 18 uur geopend moeien zijn en alle andere winkels (behoudens de reeds bekende uilzonde ring, nl. drankzaken, kan- toormachinezaken, café's apotheken e.d.) op Maandag van 13 tot 18 uur en op de overige werkdagen van 9 tot 18 uur. In het winlcrtiidvak zijn de levensmiddelenwinkels verplicht cm op alle werk dagen van 10 tot 18 uur ge opend te zijn en de overige winkels (met dezelfde uit zondering), op Maandag van 13 tot 17 uur, Zaterdag van 10 tot 18 uur en de overige werkdagen van 10 tot 17 u. De nieuwe regeling ver schilt in zooverre van de thans geldende, dat le. het zemertijdvak loopt van 1 Maart tot 1 November en het wintertijdvak van 1 No vember tot 1 Maart2e de verplichte mfddagpauze van 13 tot 14.30 uur in het zo mertijdvak vervalt. 3e de le vensmiddelenwinkels in het wintertijdvak tot 18 uur in plaats van 17 uur geopend moeten zijn en 4e. de overi ge winkels in het wintertijd vak des Zaterdags tot 18 uur in plaats van 17 uur geopend moeten zijn. Aan de burgemeesters is de bevoegdheid gegeven om voor de verschillende cate gorieën van winkels onthef fing van de verplichting tot openstelling te verleenen voor een halven werkdag per week, vallende vóór of na 13 uur, echter niet op Zaterdag. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. De distributiediensten ge ven op nader door hen te bepalen tijdstippen, uiterlijk tusschen 17 en 23 Augustus 1943, gelegenheid tot het aanvragen van petroleum- kaarten voor verlichting. Voor deze kaarten komen, behalve voor gevallen van nieuwe vestiging, slechts degenen in aanmerking, die in het seizoen 1942'43 reeds een petroleumkaart S 108 of S 108 en S 208 voor verlich ting ontvingen. Schippers, die permanent aan boord wonen, dienen de aanvragen in bij den distributiedienst ter plaatse, waar zij tijde lijk vertoeven, onder over legging van hun grijze, resp. bcvrachtingsboekje. De dis- trib'utiediensten maken na der bekend, wanneer de uit reiking 1/an de pctroleum- kaarten plaats vindt. NIEUWE BONNEN. VAN 22 AUG.—4 SEPT. 35-36 A 4 r. br. of gebak. 35-36 B 1 r. br. of gebak. 35-36 1 rants. beschuit brood of gebak. 636-637 Alg. 1 r. brood. Gebak of Bloem. 638 Alg. 125 gr. gem. meel. 639 Alg. 125 gr. Gort. 640 Alg. 1 rants. Vervan- gingsmidelen. 35 A KinÖ.voeds. 250 gr. gort 35 B Kind.voeds. 250 gr. rijst 34 A Boter 1 r. Boter. 34 B Boter 1 - r. Margarine. 641 Alg. 150 gram Kaas. 35-36 Melk 1 3/4 L. melk. 35-36 Taptemelk 1 3/4 L. Taptemelk. 35-36 Aardappelen 1'kg. 35-36 Toeslag 1 kg. Aardapp. 642 Alg. 2 kg. Aardapp. 643 Alg. 250 gram jam. 644 Alg. 500 gram Suiker 35 Versnapering 100 gram. 35 Tabak 1 rants. Tabakswaren. 36 Tabak 1 rants. Sigaren. J. J. Rambonnet, oud minister van marine, is op 79-j. leeftijd te Rotterdam overleden. Flinke kerels melden zich nu voor de Waffen- SS en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando deelt mede Ieder gezonde Nederlander in den leeftijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Neder land moeten blijven, kun nen dienst nemen bij de Landwacht of bij het SS- Wachtbataillon in Amers foort. Zij, die tot de Germaan - sche-SS in Nederland toe treden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingspiich- tig zijn voor den arbeidsin zet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedu rende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 21 Aug. 9—12.00 uur Leeu warden, Huize Schaaf, Breedstraat. 22 Aug. 914.00 uur Am sterdam, Dam 4. 23 Aug. 9 13.00 uur Utrecht, N.V.-huïs, Oude gracht 245. 24 Aug. 9—14.00 uur A- mersfoort, Pol, Durchgangs- lager, Leusderweg. 25 Aug. 914 00 uur Den Haag, Café Den Hout, Bc- zuidenhout 1113. BIJ ONZE VRIJWILLIG ERS. Nadat een storing in de veldtelefoon vakkundig is gerepareerd, wordt even ge rust. (SS P.K. Fritsch O-H-Ps.) Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1