WIER INGERMEERBODE 12e Jaargang Woensdag 25 Augustus 1943 No. 32 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. DE NEDERLANDER IS AFKEERIG VAN HIELENLIKKERIJ. Mussert in „Volk en Vaderland" over het meeningsverschÜ tusschen nationaal-socialisten en tegenstanders. ZIEN OVER HET KLEINE NAAR HET GROOTE. - „In ons volk is er dit gjoote meeningsverschilWij, nationaal-socialisten, zijn er van overtuigd, dat de bols jewistische wals, als de Duit- sche legers zouden worden overwonnen, geheel_ Europa zou verpletteren, dat geen macht ter wereld de bolsje wieken dan zou kunnen op houden op hun weg naar den Atlantischen Oceaan en dc Noordzee. Onze volksge- nooten, die tegenover ons staan, maken zichzelven wijs, dat de communisten ergens bij Berlijn halt zou- den houden en dat een deel van Midden -Europa en ze ker West-Europa, als En- gelsch-Amerikaansche in vloedssfeer, een gelukkige „democratische vrije" toe komst tegemoet zou gaan," aldus Mussert in „Volk en Vaderland." „Wij kunnen deze opvat ting niet anders zien dan als kinderlijk naïef. De Duitsche weermacht verplet terde Pplen in drie weken en Frankrijk, met inbegrip van het Engelsche expedi- tieleger, in een zestal weken. Diezelfde weermacht strijdt al meer dan twee jaren te gen Sowj et-Rusland het kost haar groote inspanning om de Sowj ets in toom te houden (die in zes weken 11.000 pantsers, 5000 vlieg tuigen en 3500 kanonnen verspelen en nog altijd maar blijven aanvallen. Red» H.) Zou zij vernietigd worden en zou Rusland dan tevens versterkt worden met geheel Oofct-Europa, den Balkan en een belangrijk deel van Duitschland, w.ie zou dan deze versterkte Sowjets den weg moeten versperren naar West-Europa Engeland met zijn 45 millioen bewoners Amerika door den Atlanti schen Oceaan van ons ge scheiden Het antwoord is duidelijk. Wanneer de Duitsche weermacht zou bezwijken, is er geen macht ter we reld, die de overstrooming van Europa door de Sow jets dan zou kunnen te genhouden. Onmiddellijk daarop of na verloop van een overgangstijd zou er naast en met Sowjet-Rus- land, een Sowjet-Europa zijn'. De hoofdst*! van het Europeesch-Aziatische con tinent van Brest tot Wladi- wostok zou Moskou zijn en Stalin zou in dit enorme werelddeel oppermachtig lieerschen." Na te hebben gewezen op de Nederlandsche vrijwilli gers aan het Oostfront en op het feit, dat Nederland militair en economisch of fers brengt voor het nieuwe Europa, waarbij de N.S.B. voorop gaat in zusterlijke lotsverbondenheid met de N.S.D.A.P.. terwijl door dik alles de grondslag wordt ge legd voor het nieuwe Neder land in het nieuwe Europa, vervolgt Mussert „Dit is onze vaderlands liefde en de geschiedenis zal oordeelen. of deze vader landsliefde behalve idealis tisch, ook practisch was. Ik ben overtuigd, dat wij Ne derlandsche nationaal-toci- alisten dit oordeel met ge rustheid tegemoet kunnen zien. Nederland zal,herrij zen Het Duitsche volk heeft er recht op. dat het beoor deeld wordt naar de offers; die het brengt aan de gren zen van Europa en bij de bom menterreur in eigen land. Niet war de enkeling doet of misdoet hier of elders, maar wat het geheel doet, zij maatstaf voor onze waar deering. Wij moeten over het kleine zien naar het groote. Wanneer wij Nederlanders het Duitsche volk beoordee- len naar den een of den an deren ons1 slecht gezinden Buitscher, dien wij hier ont moeten, dan geven wij het Duitsche volle het recht ons te beoordeelen naar diege nen van onze volksgenooten, die hier saboteeren en schei den. Wij willen niet, dat ons volk daarnaar wordt beoor deeld. Daarom moeten wij er voor oppassen niet in de ze zelfde fout te vervallen. Het Duitsche volk is voor ons het volk, dat Europa redt van den ondergang' door het bolsjewisme in hc-ldhaftigen strijd .en door het brengen van ontzaglijk zware offers op ieder gebied. Daarbij vergeleken is al het andere van kleine orde. En tenslotte nog dit. Wij Nederlanders verafschuwen en minachten niets zoozeer al1: hielenlikkerij. Wanneer iemand in hoogheid is ge zeten en het hem goed gaat. zijn er helaas altijd'zekere karakterloozer. die uit baat zucht de rijzende zon mét open armen tegemoet snel len. Er wordt verteld, dat teen Napoleon Amsterdam bezocht er lieden waren, die met hun hoed de vijgen op vingen, die uit de zwarte beurs van zijn paard rol- "den. Als het niet letterlijk gebeurd mocht zijn. dan zak het wel in geestelijken zin moeten worden opgevat. Een iéder, die zichzelf res pecteert. veracht dit. Wan neer echter iemand, dien wij in hooge mate respec- teer.en en bewonderen, het heei moeilijk heeft, dan kan hij er van verzekerd zijn, dat hij, juist in zijn moei- lijksten tijd, ons het naast staat. Daaróm staat ons juist nu in deze moeilijke tijden zoo dikwijls voor oogen de figuur Vv*n den Führer A- dolf Hitier, belast met de verantwoordelijkheid voor geheel Europa, een last zoo zwaar als geen mensch vóór hem te dragen had, in zijn Hoofdkwartier in alle een zaamheid, te midden der uitgestrekte bosschen in het Oosten, zijn eenige ontspan ning viiïdend in kleine wan delingen ^net zijn trouwen hond Daarom trotseer ik juist nu de kwaadsprekerij en de laatdunkendheid van zoo- velen mijner volksgenooten, die geneigd zijn om mij van hielenlikkerij te verdenken, als ik zeg, dat de gedachten van mij en mijn kameraden des te meer bij Adolf Hitier zullen zijn, naarmate wij gevoelen, dat hij het zwaar der te verantwoorden heeft. Hem als eerste soldaat en alle andere soldaten aan het' Oostfront natuurlijk met inbegrip van onze volkseigen kameraden, gedenken in eerbied en verknochtheid als de borstwering van Eu ropa, waartegen de vloed golf van het bolsjewisme zich te pletter loopt en die een historische taak, ver vult, waarvan de wereld ge wag zal maken, nog honder den jaren na heden." Binnenlandsch Nieuws. Citroenen. Max. prijs IX cent per 100 gram. Het lijk van 'n vrouw uit Rhenen werd bij Lien- den uit de Rijn opgehaald. Boscheigenaren en ge- STAD CHARKOV ONTRUIMD. Zondag zijn aan liet Oostfront 409 veclitwagens en 73 vliegtuigen der Sowjets vernield. YREESELIJKE .ONTDEK KING TE ALKMAAR. Alkmaar, 23 Aug. In een liuis aan de Drebbelstraat te Alkmaar heeft men Za terdagavond een gruwelijke ontdekking gedaan. Hst was den buren opgevallen, dat er by een woning een on draaglijke lucht hing. Toen de politie een onderzoek in stelde, kwam men "tot de ontdekking, dat in het huis dc lijken van een vrouw en twee kihderen lagen'alle drie verkeerden reeds in staat van ontbinding. In verband met het verdere onderzoek kunnen thans geen nadere mededeelingen worden gedaan. Dr. Hulst uit Leiden zal sectie op de lijken verrichten. VIJANDELIJKE DOOR BRAAKPOGINGEN ALLE VERIJDELD. Hoofdkwartier van den Führer, 23 Aug. (D. N. B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend In aanhoudend zware ge vechten zijn ook gisteren in den* sector Mioes alle vy- andelyke doorbraakpogin gen verijdeld. Bij Izjoem herleefde de gevechtsacte. Sterke infan terie- en pantseraanvallen der Sowjettroepen zijn door onze troepen in een tegen aanval opgevangen en uit eengeslagen. Alleen in den sector van een legergroep zijn daarby meer dan 130 vy andelij ke vechtwagens stnkseschoten. Ook in het gebied van Charkov staan troepen van liet leger en van de Waffen- SS in verbitterden strijd met Sowjet-infanterie- en pant* seraf deelingen. Charkov, dat in den loop van den veldtocht in het 'Oosten meermalen van be zitter heeft gewisseld en thans nog slechts een puin hoop is, werd in het kader van een, volgens de plannen uitgevoerde, terugtochtsope- ratie. opnieuw ontruimd. Ten N.W. van Charkov wordt dé zuivering van het gebied van een door Duitsche pant sergrenadiers omsingelde wvmdelyke gevechtsgroep voortgezet, waarbij het aan tal gevangenen en de buit toenamen. V^ïeral, waar de Sovjets aan de overige frontsectoren aanvielen werden zij on danks het in den strijd bren gen van versche troepen onder hooge verliezen terug geslagen. Gisteren overdag verloren de bolsjewisten aan het Oostfront 409 gevechtswa gens en 73 vliegtuigen. Boven' de Goljf vap Sa- lf.rno haalden Duitsche ja gers dertien vy andelij ke vliegtuigen naar beneden. In het kustgebied van de bezette Westelijke gebieden en by vrije jacht boven den Atlantischen Oceaan werden -elf vijandelyke vliegtuigen, voor het meerendeel viermo torige bommenwerpers, naar beneden gehaald. Fomaties Britsche bom menwerpers deden in den afgelpopen nacht luk-raak aanvallen in West-Duitsch gebied. Cpverscheidene plaatsen werden hoofdzake lijk openbare gebouwen, waaronder kerken, zieken huizen en scholen, door brand- en brisantbommen getroffen. De bevolking leed geringe verliezen. Ei* werden, naar tot nu toe kon worden vastgesteld, vyf vyandelyke bommenwer pers neergeschoten. Snelle Duitsche gevechts vliegtuigen vielen in den nacht van 22 op 23 Augus tus het gebied ten N. van Londen alsmede afzonderlij ke doelen aan de Z. O.-kust van het Britsche eiland met bommen van zwaar kaliber aan. Bij d,en aanval overdag van i Noord-Amerikaansche luchtstrijdkrachten op twee Zuid-Duitsche steden op 17 Augustus verloor de vijand volgens het pas thans beëin digde onderzoek niet zooals aanvankelijk is gemeld 56 maar in totaal 101 viermo torige bommenwerpers. bruiksgerechtigden worden in 1944 tot vellen verplicht. Wegens hazardspel werden* te IJmuiden-O. acht personen gearresteerd. Een betonmolen werd te Bergen gestolen. Ze werd door onbekenden op een auto geladen en weggevoerd. Van een kaasgrossier te Arnhem, die zijn klanten de verplichte pet. oveuwicht onthield, werd de voorraad ij', beslag genomen. De N. H. kerk te Nieu we Niedorp stelt pogingen in het werk, om weer een eigen predikant te krijgen. Sinds tal van jaren heeft men hier een vacature. BOMMEN OP ZUID-WEST NEDERLAND. Opnieuw zyn in het Z.W. van ons land eenige steden door Engelsche vliegers met bommenbestookt. Er vallen 26 dooden tc betreuren, ter- wyl het aantal zwaar en licht gewonden nog veel grooter is. Een groot aantal woonhuizen werden ver woest. Wegens het' stiekum bereiden van sterke drank is te Amsterdam een 27-ja- rige binnenvaartkapitein ge arresteerd. By het spelen met de draaideur van Sportfondsen- bad Haarlem raakte een 13-j. jongen met het hoofd bekneld. De dood trad spoe dig- in. -Druk- of stencilwerk mag niet worden vervaar digd. voordat het betrokken Rijksbureau daartoe ver gunning heeft verleend. Schoenhandelaar M. v. Boxel te Dordrecht kreeg f 1000 boete, omdat hy voor een paar schoenen een C- bon en een Suiker-bon ver langde. Bij de Ned. Spoorwegen worden elke dag gemiddeld 20 fietsen gestolen. De die ven worden met zware straf fen bedreigd. Het moge hen afschrikken. -r Wegens inbraken in het Gooi werden, gearresteerd een 29-j. slagersknecht, een 27-j. tapytwever en een 25- jarige politieagent uit Utrecht. Een deel van de buit is terecht. In> de zaak tegen de 39-j. matrassenmaker De Roy te Breda, die zyn 4-j. zoontje en zyn 6-j. dochter tje na een vergeefsche moordaanslag op zijn vrouw door insny dingen aan de hals 't leven benam, is na der onderzoek gelast. De R. had zichzelf levensgevaar- lyk gewond. De jeugdige A. Lok te Losser werd door 'n onbe kende met een mes gedood. Te Gorssel is Huize De Voorst met veel kunstschat ten afgebrand. Oorzaak is denkelijk onvoorzichtigheid van schilder. „ONDERDUIKERS" GEHERBERGD. Groningen, 23 Aug. „In oorlogstijd [moeten de ver ordeningen der bezettende macht onvoorwaardelijk worden uitgevoerd", aldus sprak, de president van het Duitsche Landesgericht by het bekend maken der uit spraken in de zaken tegen hen, die onderduikers had den geherbergd en tewerk- HOE WORDT DE TUD BESTEED IN DE WEERSPORTKAMPEN Eiken morgen trekken de jongens de bergen in. In het prachtige Karintische bergland leeren zy kaartlezen, het kompas gebruiken, telefoonlijnen aanleggen, kortom al die dingen, die beantwoorden aan het romantische avontuurlyke gevoel van iederen gezonden jongen. Aarzel dus niet en ga mee naar het volgende woer- sportkamp. Aanmelding Koningslaan 9, Utrecht. gesteld en daarvoor Donder- dag terecht stonden. Het waren allen landbou wers en de meeste straffen kwamen overeen met de ei- sclien, n.1. geldboeten vari- eerende van f 100 tot 1 300 of gevangenisstraffen van 1 tot 6 maanden. Veehouder karnde clandestien. 's-Gravenhage; 21 Aug. Bij controle op het» bedrijf van een Gelderschen vee houder troffen ambtenaren van clen C.CJD. na lang zoe ken onder een kast een luik in den vloer a£tn, dat toe-, gang gaf tot een geheimen kelder. Het bleek, dat zich oaarin groote hoeveelheden zure melk en room bevon den. Bij verdere controle bemerkte men, dat een karn, hoewel deze verzegeld was. sporen van gebruik ver toonde. De- boer bleek door handige manipulaties de ver zegeling zoodanig 'te kun nen verschuiven, .dat de karn in werking' kon wor den gebracht door een zich loodrecht' daarboven op den zolder bevindende electro- motor. Tegen den veehouder werd "proces-verbaal opge maakt. terwijl de daarvoor in aanmerking komende voorwerpen in beslag werden genomen. DE NIEUWE BONNEN. Geldigheidsduur vleesch- bonnen verlengd. De aandacht van het pu bliek wordt er nogmaals op gevestigd, dat de bonnen thans gedurende 2 weken geldig zyn, zoodat daarop na 4 September niet meer mag worden gekocht. -Tevens wordt er nog op gewezen, dal de handelaren niet ver plicht zyn om voor de arti kelen brood, beschuit, aard appelen, melk en taptemelk iteds in dé eerste week van dit tijdvak op het tweede bonnummer af te leveren. Over #de bonaanwyzing voor yleesch worden afzon derlijke mededeelingen ge daan. Voor havermout werd geen bon aangewezen. In plaats daarvan kan op bon „Algemeen 63S" een hoeveel heid van 125 gram gemengd meel worden gekocht. Ver micelli werd ditmaal niet beschikbaar gesteld, aange zien voor het geheele rant soen van 100 gram reeds gedurende het tijdvak van 3 tot en met 21 Augustus een bon werd aangewezen. Het geheele rantsoen ver- vangingsmiddcleh kan van 22 Augustus tot en met 4 September op bon „Alge meen 640" worden betrok ken. Op bon „Versnaperingen 35"^ wordt het derde rant soen van deze periode be schikbaar gesteld. Hierop kan uitsluitend 100 gram suikerwerk worden betrok ken. Bon 36 alleen voor sigaren. Bon „Tabak 35" geeft recht op het koopen van één rant soen sigaretten, cigarillos, sigaren of tabak. Het rant soen tabak is inmiddels, zoo als bekend, tot 20 gram te ruggebracht. Op bon ..Ta bak 36" mogen uitsluitend sigaren, dus geen cigarillos, sigaretten of tabak worden gekocht.' Bon "Boter 34A geeft recht op het koopen van 'T> rant soen boter en b9n „34B Bo ter" op rantsoen marga rine. Öp den B-bon mag geen boter worden gekocht. Voor aardappelen wordt we derom op bon „Algemeen 642" een extra rantsoen van 2 kg beschikbaar gesteld Voor vervangingsmiddelen en koffiesuirogaat zal de eerstvolgende bon op 19 September en voor vermi celli, chocoladewerk en de overige artikelen op 5 Sept. worden geldig verklaard. Aangezien de bonnen, die zijn aangewezen voor het tydvak van 8 tor en met 21 Augustus slechts gedurende cie.ze 14 dagen geldig zijn. mag daarop na Zaterdag 21 Augustus niet meer worden gekocht. Dit geldt eveneens voor den extra bon voor peulvruchten, „Algemeen 635". De bonnen „Boter 32A" en „32B Boter" blijven gel dig tot en met 7 Sept. GELDIGHEIDSDUUR MAR GARINE-BONNEN VERLENGD. De geldigheidsduur van de bonnen „31B boter" en „33B boter", welke recht geven op het koopen van rantsoen margarine, is ver lengd tot en met 28 Augus tus 1943. Geldigheidsduur vleesch-i bonnen verlengd. Nieuwe boniten worden later! bekend gemaakt. De geldigheidsduur van de bonnen Vleesch 33 A, 33 B, 34 A en 34 B is ver lengd tot en met 28 Augustus 1943. De datum, waarop een nieuwe bon wordt aangewe zen, zal nader worden be kend gemaakt. PETROLEUM VOUK VERLICHTING*- De termijn gedurende welke zij, die hiervoor in aanmerking komen, by de distributiediensten petrolc- umkaarten voor verlichting kunnen aanvragen, is ver lengd tot en met 28 Augus tus a.s. VERWARMING VAN RUIM TEN VOOR BIJZONDERE DOELEINDEN. Van 20 Augustus 1943 tot en met 30 April 1944 geven de bonnen „Brandstoffen een eenheid Periode 1", „Brandstoffen een eenheid Periode 2", „Brandstoffen een eenheid Periode 3" en „Brandstoffen een eenheid Periode 4", elk recht op het koopen van één eenheid vas te brandstoffen, met uit zondering van fabrieksturf. Bedoelde bonnen, waarvan de ondergrond in bruine kleur is litgevoerd en die voorzien zyn van een witten balk, loopende van links onder naar rechts boven, komen voor op de periode- bonstellen, die door de dis tributiediensten voor het stookseizoen 1943/44 zyn of alsnog zullen worden uitge reikt aan kleinverbruikers van de groepen B, C en D. alsmede aanparticuliere verbruikers, in "verband met verwarming van ruimten voor bijzoridere doeleinden. Verantwoordelyk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelyk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1