WIERINGER EERBODE 12e Jaargang Zaterdag 28 Augustus 1943 No. 33 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. STERKE SOWJETAANVALLEN I Hygiene en veiligheid. OPNIEUW AFGESLAGEN. Bij Izjoem terrein gewonnen. Gisteren 253 pantser wagens der bolsjewieken vernield. Boyen- Zuïd-Italié negen in West-Europa dertien vliegtuigen neergehaald. de luchtdoelartillerie der luchtmacht gisteren negen vijandelijke vliegtuigen, w.o. verscheidene meermotorige bommenwerpers, neer. In het zeegebied ten Wes ten van Kaap Ortegal werd een vijandelijke torpedojager door bommen tot zinken gebracht. In luchtgevechten boven den Atlantischen Oceaan en bij aanvallen op enkele plaatsen«in de bezette ge bieden in het Westen ver loor de vijand acht vliegtui gen. Vijf andere, waaronder drie meermotorige bommen werpers, werden door bewa kingsvaartuigen der marine in het zeegebied dér West- Friesche eilanden neerge schoten. In den afgeloopen nacht wierpen enkele vijandelijke storings'vliegtuigen hier en daar bommen op het noor delijke Duitsche Rijksgebied zonder noemenswaardig schade aan te richten. In de zware afweerge vechten ten Zuidwesten van Wjasma hebben zich Wurtembergsch - Badensche 260sté mfanterie-divisie de Bayrisch-Ost-markische 2G8ste infanterie-divisie bij zonder onderscheiden. VIJANDELIJKE TORPEDO- JAGER TOT ZINKEN GEBRACW. Hoofdkwartier van den Führer, 26 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Aan het Mioesfront duur den de sterke vijandelijke aanvallen voort. De bols je wisten leden daar opnieuw zware verliezen. Een door braakpoging der bolsjewis ten bij Izjoem werd in een gevecht van man tegen man afgeslagen, de vijand werd op zijn punt van -uitgant teruggeworpenin een on middellijk hierop volgende tegenaanval werd terrein veroverd. Ten Westen van Charkov vielen sterke infanterie pantserstrijdkrachten der bolsjewisten over een breed front aan. De vijand werd in een gevecht van man tegen man afgeslagen en in een tegenaanval naar het Noor den teruggeworpen. Giste ren overdag werden 253 bolsjewistische tanks ver nield. Bij den afweer van vijan delijke luchtaanvallen op Zuid-Italiaansche steden schoten Duitsche jagers en Spoorzoekers. Welke jongen zal niet de romantische verhalen van Indianenstammen, die ge heel met de prachtige tuur van hun landstreken meeleefden, hebben verslon den „Winnetou, het opper hoofd der Apimhen", „De spoorzoeker van» de Rio Pe cos", ziedaar een paar titels, die ons de spannendste uren van ons leven waarbij het ridderlijke steeds werd be loond en het kwade gestraft doen te binnen schieten. In ons'eigen land heeft zich echter onlangs een geval voorgedaan, waardig om to* gegeven te dienen voor een nieuwen spannenden roman. Twee Brabantsche boeren hebben zich als echte spoor zoekers gedragen door over een afstand van 45 km de hoefafdrukken van hun ge stolen paarden tot over de Belgische grens te volgen. De .beide paarden waren zooveel mogelijk door- wei landen en langs harde we gen geleid om zoo min mo gelijk sporen achter te la ten. Onze pientere boeren, vonden hun jaarlingen te rug, nog juist bijtijds om te voorkomen, dat ze een rol in den welig tierenden smok kelhandel zouden gaan ver vullen. Zoo hielpen zij zich zelf en de Nederlandsche en Belgische politie. H. Post. Binnenlandsch Nieuws. Ilardloopen. Albert Spree, die Juli 1942 kampioen op de 100 m. ên nr. 2 op de 200, is te 'Den Haag overleden. INVAL IN EEN SPEELHOL TE SNEEK. Sneek, 25 Aug. Het was de recherche te Sneek ter oore gekomen, dat in een perceel aan de Geeuwkade aldaar, geregeld op markt dagen hazardspel werd be oefend. Dit was voor haar aanleiding dit perceel jl. Dinsdag voortdurend te ob- serveeren. 's Namiddags om streeks vier uur verlieten zeven personen het huis dezen werden achtervolgd, op het Martiniplein aange houden en naar het politie bureau overgebracht. Direct daarop werd een inval in het huis gedaan en werden op een bovenkamer nog 10 l12 personen aangetroffen, bezig, met hazardspel. Ook deze spelers werden naar het politiebureau overgebracht en aldaar opgesloten. Tegen allen werd proces-verbaal opgemaakt. De vier bank houders, alsmede de bewo ner van het speelhol, wer den in arrest gehouden en zullen ter beschikking van de Justitie worden gesteld. Een bedrag aan geld en een partijtje speelkaarten wer den in beslag genomen. Alg. Hbld. RISICO'S VAN DEN SLUIKHANDEL. Een bewoner .van Amster dam-West was in contact gekomen met twee personen, die beweerden zijn behoefte aan rookartikelen te kun nen bevredigen. Zij konden hem zes doozen, ieder in houdende 25 pakjes sigaret ten leveren voor den civie- len prijs van even duizend gulden. Het was een bemon sterde offerte en de kwali teit van de aangeboden par tij viel in den smaak, zoo dat de koop tot wederzij dsch genoegen tot stand kwam. Voor' den kooper duurde de ze gemoedsstemming echter maar tot zijn thuiskomst, want daar ontdekte hij, dat de pakjes „Ersatz"-sigaret- ten bevatten. WAARSCHUWING TEGEN KETTINGBRIEVEN. 's Gravenhage, 25 Aug. Het hoofdbestuur van 't Nederlandsche Roode Kruis waarschuwt nogmaals uit drukkelijk en dringend tegen elke deelneming aan de ac tie om door middel van ket-( tingbrieven broodbonnen in te zamelen voor Nederland sche krijgsgevangenen, Ne derlandsche arbeiders in Duitschland, enz. Het staat vast, dat de ze actie, buiten voorken nis van het Nederlandsche Roode Kruis ingezet, ge- wetenlooze elementen ge legenheid biedt op groote schaal bonnen te verduis teren. Een ieder weigere dus met beslistheid op eeniger- lei wijze daaraan mede te v/erken. KINDERVERLAMMING is een acute infectieziekte, die epidemisch kan voorko men. Ze wordt veroorzaakt cloor een filtreerbaar virus, dat in de neus-keel-holte. zetelt en door niezen hoesten en door gezonde tus- schenpersonen kan worden overgebracht. Komt vooral voor bij kinderen in de eerste twee levensjaren, waarna een verlamming van een' arm of been of van beide beenen overblijft. Deze ver lammingen kunnen tijdelijk oi blijvend zijn ze ontstaan doordat de zenuwcellen in het ruggemerg, die .de prik kel tot beweging doorgeven, ten gronde gaan. In wezen is hier dus sprake van een ziekte van het ruggemerg, niet van de spieren. Tijdige herkenning van deze ziekte is van groote beteekenis. omdat volgens sommigen bij behandeliftg met serum, zoo lang geen verlamming is in getreden, deze verlamming wordt voorkomen. Wanneer kinderverlamming heerscht, doet men verstandig in twij felachtige en lichte gevallen do dokter te waarschuwen. Patientjes afzonderen. (Dr. Van Haeften). Voorbehoedmiddelen groo te zindelijkheid betrachten, geen ongeschild fruit, en ongewasschen groenten nut tigen, levensmiddelen tegen infectie afdekken. AMATEURSTABAK MAG MEN NIET VERHANDELEN. Met nadruk wordt er van bevoegde zijde de aandacht op gevestigd, dat het ver boden is tabak, die door amateurs is geteeld, te ver handelen onverschillig in welken vorm of toestand de tabak zich bevindt. Zoowel geheel of gedeeltelijk vol groeide planten en al dan niet gefermenteerde of ge bundelde tabaksbladeren, als tabak in gekorven toe stand vallen onder deze ver bodsbepaling. Iedere trans actie van koop of verkoop van amaHwurstabak, onver schillig of deze eenmaal' of bij herhaling geschiedt, is op grond van de tabak- en tabaksproductenbeschikkiïig 1940 no. 1 onderworpen aan de strafbepaling van het Economisch Sanctiebeeluit 194L Bij overtreding zullen zoowel de kooper als de ver- kooper op grond van deze bepalingen worden vervolgd. EXTRA RANTSOENEN VOOR AANSTAANDE JON GE EN ZELF-VOEDENDE MOEDERS. 's-Gravenhage, 25 Aug. In den vervolge komen aanstaande moeders in plaats van gedurende 20 weken, gedurende 26 weken voor den vermoedelijken da tum der bevalling in aan merking voor extra rantsoe nen. Bovendien ontvangen zij nog extra rantsoenen gedurende zes weken na de bevalling. Ter verkrijging van deze rantsoenen moe ten zij, evenals tot dusver re. een attest van den be- handelenden arts of vroed vrouw overleggen. Moeders, die hun kind zelf voeden, komen voorts gedu rende ten hoogste 33 weken, beginnen zes weken na de bevalling en eindigende 69 weken na de bevalling, in aanmerking vo$r extra rantsoenen. Zij moeten deze rantsoenen iedere acht we ken opnieuw aanvragen, on der overlegging van een attest van den behandelen- den arts of vroedvrouw, waaruit blijkt, dat zij hun kind nog zelf voeden. 1'KOV." PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LAlNDB. EN VISSCHERIJ. Strocregeling- Rayoneering. De telers van stroogewas- seu, die in ondergenoemde "gebieden hun bedrijf uitoe fenen, zijn verplicht, hun stroo „te verkoopen' aan den bij £-sti gemeente vermelden landhandelaar. Onder de verplicht te verkoopen hoe veelheid valt niet het kwan tum, dat zij uit eigen oogst toegewezen hebben gekre gen en ook niet datgene, waarvoor zij namens het Bedrijfsschap Hooi, Stroo, en Ruwvoeder 1 toestemming hebben gekregen, om het te verhandelen van boer tot boer. De betaling van het afgenomen stroo moet ge schieden tegen overgave van de kwitantie van het Be drijfschap voor Hooi, Stroo en Ruwvoeder'te Den Haag. Ook kan de teler van den landhandelaar bij levering vooruitbetaling eischen. De volgende verdeeling is vast gesteld toegewezen voor de WieringermeerTj. Smid stra, Wierweg F 45, Sloot- dorp. De gemeenten Den Hel der, Wieringen en het ge deelte van de Wieringermeer gelegen ten Noorden van den Klieverweg, van Wie- ringen tot den Friescheweg, ter. Oosten van den Frie scheweg van Klieverweg tot Verbindingsweg, ten Noor den van Verbindingsweg, ten Oosten van Klieverweg vanaf den Verbindingsweg tot den Zeugweg, ten Noor den van den Zeugweg tot den dijk met uitzondering van de in dit gebied liggen de Staatslandbouwbedrijven, welke zijn toegewezen aan den landhandelaar Terpstra, en de leden van het Stroo- verkoopbureau. Toegewezen aah den land handelaar A. Terpstra, Kerk- ring 4. Middenmeer De ge meenten Callantsoog, Zijpe, Schagen,, Barsingerhorn, Wieringerwaard, benevens het gedeelte van de gemeen te Wieringermeer ten Oos ten van den Kooltuinenweg van Amstelmeer tot Molen weg, ten Oosten van Molen weg van Kooltuinenweg rot Nieuwe Sluizervaart, ten Noorden yan Nieuwe Slui zervaart tot Sloot-vaart, ten Oosten van Slootvaart van Nieuwe Sluizervaart tot Westfrieschevaart. West- frieschevaart tot Westermid- denmeerweg, ten Noorden van Westermiddenmeerweg. ten Westen van Medemblik- kerweg van Westermidden meerweg, tot Friescheweg, ten Westen van Friescheweg van Medemblikkerweg tot Oosterterpweg, ten - Noorden van Oosterterpweg tot IJs- selmeer en -in het Noorden begrensd door het rayon van den landhandelaar Smid- stra. Uitgezonderd zijn de leden van het Coöp. Stroo- verkoopbureau, het gedeelte van de gemeente Wieringer meer, begrensd door Kog- genrandweg, Hoornscheweg en Alkmaarscheweg tot Kog- genrandweil met Uitzonde ring der kavelsC 31 t/m 34. Gemengd Nieuws. Te Kessel N.Br., zijn 2 kinderen van M. Jansen, 5 en 3 jaar, en twee van J. Huys. 8 en 6 jaar, bij brand in een schuurtje omgeko men. Te Zaandam woedde brand in de brisolinefabriek van Fa. A. Honig. De tot 200 gr. verhitte brisoline vatte vlam. De installatie werd zwaar beschadigd. De restauratie van de Cuneta-toren te Rhenen is thans voltooid. DE FIJNSTE VACANTIE, DIE ER BESTAAT Reeds honderden jongens van 16 tot en met 18 jaar brachten een maand door in een weersportkamp, in een der mooiste streken van Duitschland. Zij kwamen bruingebrand en opgetogen terug som migen vroegen zelfs, of ze er nog eens heen konden Ben je al zestien en nog niet ouder dan achttien jaar Aarzel dan niet langer, meld je nog heden bij een der hieronder vermelde aanmeldingsbureaux. Kosten zijn aan deelneming niet verbonden. Werkgevers (en scholen) moeten vrij geven met be houd van loon. De maand, die in het kamp wordt doorgebracht, mag niet van de normale vacantie worden afgetrokken. Noord-Holland.: Spaarne 94, Haarlem Amsterdam Willemsparkweg 186. WEER BOMMEN OP Z.W.-NEt>ERLAND. Door een nieuwe aanval van Engelsch-Amerikaan- sche bommenwerpers. Vrij dag 1.1. in de loop van de dag op.het Z.W. van ons land, is het aantal slachtof fers onder de Nederland sche burgerbevolking tot gestegen. Bovendien is weer een aantal personen awaar en licht gewond. Venlo is 1 Sept. 600 jaar in het bezit van zijn stadsrechten. Grasdrogerijen. In 1940 waren er 49 in Nederland in 1942 150. De oudste Harderwij ker, de 103-j. J. Visch, is on langs overleden. Een 41-jarige railwach ter uit Santpoort werd door een trein doodgereden. Oss herademt nu velé leden van een boevenbende aldaar zijn ingerekend Rond Tilburg zijn uit tuinen heel wat tabaksplan ten gestolen. Lepelaars. De kolonie Nln het Naardermeer is de laatste jaren sterke? dan daarvoor. (J. P. Strybcs) Voor het houden van meer dan twee geiten er twee lammeren zal binnen kort een Vergunning noodig zijn. Ned. Arb. Front. Het aantal leden groeit nog steeds. In 1 jaar werden 450 bedrij f svej gaderingen houden. Onbekenden hebben te Ede een zware ijzeren ri- ooiput uitgegraven en mee genomen. De groentenhandelarcn H Ojevaar en J. Nienhuis te Amsterdam kregen gens herhaald prijsopdrijven elk f 1000 boete tevens jaar de winkel sluiten. Voor zang- en parkiet achtige vogels wordt van 1 Sept. af geen voer meer toegewezen. Voorloopig nog wel voor ingeschreven pa pegaaien en tortelduiven. Op het kruispunt Kin- kerstraat-Heyestraat te Am sterdam werd een oude man Uit het verzorgingshuis- Roeterstraat door een tram doodgereden. Lek in schoorsteen of kortsluiting was oorzaak van de brand, die hoeve Groothaar te Wierden ii asch legde. Vee en deel in boedel gered. Bij het blusschen van brand in hoeve Van Drumpt te Kesteren, die in vlammen opging, werd een 22-j. slager onder een vallende muur gedood. Van de inboedel der hoeve is een klein deel ge red. Kinderverlamming. -Van 814 Augustus waren er in ons land 78 gevallen. Hier van in Amsterdam 46, in Den Haag 8. in Hilversum 6. in Den Helder 2, in Bussom 1. m Haarlem 1. 1870 pakjes boter van een half pond werden te Annsterdam uit een pakhuis aan de Kostverlorenkaae ge stolen. 1100 pakjes zijn op diverse plaatsen opgespoord. Eenige arrestaties geschied den. In een wei te Warmen - huizen werden 's nachts drie schapen door onbekenden l op afschuwelijke wijze ge- dood. Men sneed de dieren hier en daar vleesch en vet uit het lichaam en wierp dc- resten in het water. Het aantal vacatures NH. Kerk bedroeg 1 Jan. 1L in Gelderland 22, Zuid Hol land 26, Noord Hollarfd 48, Steeland 10, Utrecht 12, Friesland 26, Overijsel 11. Groningen 22, Drente 3, Nrd. Brabant 7, Aanslag op politiechef. Vrijdagmorgen 1.1. half ne gen heeft een plm. 25-jarig? jongeman op de Brinklaan te Bussum de politiechef Woerts met een kogel in het achterhoofd en linkerschou der getroffen. Toestand zorgwekkend Uitgebreid on derzoek is aan de gang. KEIZEN NAAR VERBODEN PROVINCIES. Aanvragen om ontheffing van het verbod tot betreden van de vijf Noordelijke en Oostelijke provincies dienen uitsluitend te worden gericht toj; den politie-offi- cier van den Beauftragte van de provincie, waarin de aanvrager woont en niet tot dien van de próvincie waarheen men verzoekt te reizen. Bij deze aanvrage moet men opgeven naam en voor namen. volledig adres, ge boortedatum en nummer persoonsbewijs benevens den duur van het voorgenomen verblijf. Nederlandsche vrijwüligers bij de Duitsche marine. De muts past uitstekend." .De Gruppenführer over tuigt zich bij ieder afzonder lijk of de uniform onberis pelijk zit. Als ze voor *het eerst in „blauw" zijn, kun nen de jongens nauwelijks het oogenblik afwachten, waarop zij met hun nieuwe uniform in de stad kunnen gaan wandelen. (P.K. Andres/R Ps). Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1