WIERINGERMEERBODE - v-.---.tt - 12e Jaargang Zaterdag 4 September 1943 No. 35 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, W1ERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. RADIOREDE VAN DEN PAUS. Beroep op de naastenliefde. Paus Pius XII heeft voor den Vaticaanschen zender ter gelegenheid van den aan vang van het vijfde oorlogs jaar een toespraak tot de wereld gehouden. De paus begon met op te merken dati de wereld) reeds.- gedurende vier jaren geteis terd wordt door een vernie tigenden oorlog. Hij herin nerde er daarna aan, hoe hij kort voor de vijandelijk heden begonnen tot alle staatshoofden en volkeren een warmen oproep gericht had teneinde een dergelijk onheil te vermijden. Het woord van den Paus werd echter niet gehoord. De geest van het geweld triomfeerde. Maar deze triomf werd een nederlaag. Dezelfde liefde jegens alle volkeren die toen den oproep van den Paus heeft bezield, bezielt thans het woord, dat de Paus in het belang van de geheele wereld uitspreekt. De oorlog gaat zijn hoogtepunt tege moet en zijn tragische rea liteit doet zich overal gevoe len. In alle landen groeit de afkeer van. de wreedheid der methoden van eeh to- talitairen oorlog, die elk eerlijk begrip en eiken norm van Goddelijk en mensche- lijk recht te buiten gaat. Meer en meer worden de volkeren gekweld door twij fel, of de voortzetting van dezen oorlog nog in overeen stemming is met de rede lijke en gerechtvaardigde nationale belangen tegen over het christelijke en men- schelijke geweten. Een werkelijke macht moet niet vreezen grootmoedig te pijn. De paus merkt op, dat na zoovele verscheurde verdra gen en niet nagekomen be loften en na zoovele tegen strijdige wijzigingen in de gevoelens en de handelin gen, het vertrouwen tusschcn de naties verminderd is. De Paus richt zich tot allen wier taak het is een initia tief te nemen tot het aan - gaan van een vredesaccoord en zegt hun dat een ^werke lijke macht niet moet vree zen grootmoedig te zijn aan gezien zij altijd de midde len bezit om zich te waar borgen tegen elke verkeerde interpretatie van liaren wil tot vrede en tegen andere mogelijke terugslagen. Men moet het verlangen van alle volken naar den vrede niet vertroebelen of kwetsen door handelingen die den haat aanwakkeren en voedsel geven aan de denkbeelden van tegenstand. Aan alle volken moet men de hoop geven op een waar- digcn vrede en voorts moet er overeenstemming aan den dag treden tusschcn de be ginselen en besluiten, als mede tusschen de bewering van een rechtvaardigen vre de en de feiten. Alleen op die manier kunnen dé vol ken', die minder door het. oorlogslot begunstigd zijn, geloovcn in Jiun herleving, in de nieuwe gevoelens van rechtvaardigheid en ge meenschapszin tusschen de volken cn daaruit grooter vertrouwen putten vcor de toekomst. De Paus geeft zijn zegen aan allen, die zullen werken voor den vrede, aan allen, die er toe zullen bijdragen om het thans bestaande doodde punt tusschen oorlog en vrede te boven te komen, .aan allen, die zullen luiste ren naar de kreten der vol ken, die na zooveel smart en puinhoopen slechts vra gen om vrede, brood en ar beid. Daarentegen 'waar schuwt de Paus al degenen, die op dit verschrikkelijke oogenblik niét hun verant woordelijkheid inzien voor het lot der volken en. die de gevoelens van haast en de conflicten tusschen de na ties blijven aanwakkeren. De Paus besloot zijn toe spraak met zijn wensch uit te spreken, dat de leiders der volken door God mogen worden verlicht en door ma tiging en wijsheid mogen worden geïnspireerd opdat zij den volken de hoop kun nen geven, dat het loopende jaar niet moge eindigen in het teeken van moordpar tijen cn verwoestingen, maar integendeel het begin moge beteekenen van een nieuwe eeuwige verzoening, samen werking en opbouw. ZWARE GEVECHTEN IN HET OOSTEN. In drie dagen 127 toestellen der S.owjets neergehaald. Hoofdkwartier van den Fülirer, 2 Sept. (D. N. B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend „In de totdusver bestaande brandpunten van den af- weerslag leverden onze troe pen ook gisteren zware ge vechten. Doy vastberaden tegenaanvallen werd op en kele plaatsen doorgedrongen vijandelijke strijdkrachten opgevangen en deels met zware verliezen teruggewor pen. Gconcentreerde aanval len van formaties gevechts vliegtuigen en vliegende ar tillerie richtten zich vooral op vijandelijke troepen ten Zuid-Westen van Wjasma. In het zeegebied van het Visschersschiereiland boor den snelle Duitsche gevechts vliegtuigen een bolsjewis tisch kustvrachtschap en een bewakingsvaartuig in den grond. Gisteren overdag werden aan het Oostelijke front 120 vechtwagens stukgeschoten, De luchtmacht vernietigde in dc periode van 30 Augus tus tot 1 September 127 bols jewistische vliegtuigen. Eerste- luitenant Nowotny, commandant van een groep jachtvliegers, heeft gisteren tien" overwinningen in de lucht behaald." Aantal vliegtuigen van minder belang dan uithou dingsvermogen. Berlijn, 2 Sept.^ tD.N.B.) „De Völkischen Beobach- ter" houdt zich in een uit voerig artikel bezig met de resultaten der Duitsche luchtmacht in het vierde oorlogsjaar. In een met cij fers gestaafden terugblik op de prestaties van de lucht macht weerlegd het blad de van geallieerde zijde ge dane bewering, dat de Duit sche weermacht in de lucht in het defensief is gedron gen. Het aantal machines, aldus het blad, vormt geen garantie vbor de overwin ning, wel kan dat het groote- re uithoudingsvermogen zijn, en dat Duitsehland dit be zit, hebben niet alleen de Duitsche vliegers, maar ook het geheele volk reeds be wezen. Laatste Berichten. A.N.P. Het Italiaansche opperbevel maakt het vol gende bekend. In den afge- loopen nacht heeft de vijand die de laatste dagen hier en daar landingspogingen had ondernomen die prompt wer den afgeslagen, de krijgsver richtingen langs de Calabri- sche kust voor de straat van Messina op grootere .schaal geopend. Op weg zijnde con- vooien en schepen in de ha vens van Catania en- Au- gusta zijn doeltreffend aan gevallen door Duitsche vliegtuigen. Formaties vijandelijke vliegtuigen lieten bommen vallen op Bolzano, Trente, Bologne en omgeving Napels, waarbij met name te Bolog- na schade werd aangericht, Binnenlandsch Nieuws. Uit een melkinrichting te Velsen werd 40 pond boter -ontvreemd. De beide scholen te Wijk aan Zee zijn wegens evacuatie gesloten. (Dagbl. v. N.H.) Uit de hall van de bios coop te Schagen werd een fiets* uit de garderobe een portefeuille met f 196 ge stolen. Dagbl. v. N.H.) Een 4-j. jongetje, dat te Nieuwerbrug in de Oude Rijn viel, werd door de 80-jarige D. v. d. Steen, die té water sprong, gered. Een 21-j. bankwerker te Eindhoven werd reeds 11 maal veroordeeld, nu wegens inbraak tot 2lk jaar. Als belooning kreeg ie mand te Amersfoort voor het terugbrengen van een portefeuille met meer dan 1000 gld.één sigaar. In de keuken van een brooaventer te Waalwijk werd een koe 'en gereed schap voor a.s. clandestiene slachting aangetroffen. In een pakhuis bij Den Kaag werd een frauduleus geslachte koe aangetroffen. (Dader is bekend.) Ook 12 kisten appelen voor zwarte handel. De 5-j.. Jan Holtman te Apeldoorn, die aan een rij dende autobus hing, werd, toen hij kwam te vallen, door het aanhang wagentje overreden. Aan de gevolgen is hij overleden. Loketetalages zijn Ver boden. Wie in zijn uitstal kast goederen heeft staan met opschrift „verkocht", moet in een register aantee- kenen aan wie verkocht en waarom niet meteen afgele verd. Ten nadeele van Revue gezelschap Ter Hall is uit een koffer, per spoor van Bussum naar Alkmaar ver zonden, f 1200 (de opbrengst van de recette te Bussum) gestolen. v (Dagbl. v. N.H., Alkmaar.) Diphterie. In ons land deden zich in de week van 15—22 Aug. 874 gevallen vcor. Hiervan in Noord-H. 320. Van deze week in Am sterdam 196, in Haarlem 56, Utrecht 40, Den Haag en Rotterdam elk 48. Belastingen. De Pro vincies mogen op de hoofd som personeele belasting hoogstens 50 ópc. heffen, op hoofdsom grondbelasting hoogstens 60 opcenten. Van textielkaart meis jes 315 jaar en kleuters 1—3 jaar zijn weer 20 p. gel dig van de kaart voor vrou wen en meisjes van 15 jaar en ouder bon M voor een paar kousen (ook punten inleveren) VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 1 September 1943 tot en met 30 April 1944 geven de bonnen „15 K.F." der kookkaarten voor vaste brandstoffen „U 115" recht op het koopen van één een heid vaste brandstoffen met uitzondering van fabrieks- lurf. Overwogen wordt, op 1 October 1943 wederom een l)on van de kookkaart „U 115" aan te wijzen. GENERATOR - ANTHRA- CIET IN SEPTEMBER 1943. Van 1 tot en met 30 Sep tember 1943 geeft elk der bonnen „Generator-anthra- ciet een en twintigste peri ode" recht op het koopen 'van 1 hl.(maximum 75 kg) anthracietnootjes IV of V gedurende hetzelfde tijdvak geeft elk der bonnen „Ge nerator-turf een en twin tigste periode" recht op het koopen van 50 stuks bagger- ^Ifcurf. NIEUWE BON VOOR HON DEN^ EN [KATTENBROOD. Van 1 tot en met 30 Sep tember 1943 worden op bon 18 van de voederkaarten voor honden dezelfde hoeveelhe den hondenbrood beschik baar gesteld" als op den bon voor de afgeloopen periode. Op bon 18 van de voeder- kaart voor hondenbrood (groep K) wordt over de zelfde periode 1 Va kg kat tenbrood beschikbaar ge steld. Na 30 September is bon 18 van deze kaarten ongeldig. BONAANWIJZING ZEEP. Tot en met 30 September a.s. geeft bon „Algemeen 654" van de bonkaart voor voedingsmiddelen voor de periode van 5 September tot en met 2 October a.s. en bon „IJ Eenheidszeep" van de aan kinderen beneden den leeftijd van %cht jaar uitgereikte kaarten recht op het koopen van een stuk je luchtgevulde eenheids- toiletzeep 40 of 57 of op het koopen van eerT stukje eenheidstoiletzeep 14, 15 of 21 of op het doen was- schen van vijf kilogram droge vuile wasch. Voorts geeft bon „Alge meen 655" van de bovenge noemde bonkaart voor voe dingsmiddelen en bon „IJ Waschpoeder" van de aan kinderen beneden den leef tijd van acht jaar uitge reikte kaarten tot en met do -s"G jaqtuaidag os het koopen van 250 gram waschpoeder of zeeppoeder, of op het doen wasschen van negen kilogram droge vuile wasch. Bon „IJ Toiletzeep" van de aan kinderen bene den den leeftijd van twee jaar uitgereikte kaarten geeft tot en met meerge- noemden datum recht op het koopen van een stukje van 50 of voor zoover voorradig 75 gram toilet zeep (oude samenstelling). Tenslotte geeft bon „Tex tiel I een" van de geel ge kleurde textielkaart V 115 voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder tot en met 31 December 1943 recht op het koopen van een stukje scheerzeep van 45 gram of. voorzoover de winkelier deze nog voorradig heeft, van een tube of een pot scheer- crême. TEXTIELPUNTEN GELDIG VERKLAARD. Met ingang van 1 Septem ber 1943 worden van de tex- tielkaarten voor meisjes van 3 tot 15 jaar., gemerkt V. 415, en voor kleuters van 1 tot 3 jaar, gemerkt V. 515, wederom 20 punten geldig. Met ingang van dien datum zijn dus de punten 61 t/m. 100 van beide textielkaarcen voor den aankoop van tex tielproducten' geldig. Voorts wordt bon M. van de textielkaart voor vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder, gemerkt V. 215, gel dig voor den aankoop van één paar kousen tegen ge lijktijdige afgifte van het vereischte aantal punten. Op kousenbonnen van de textielkaart voor vrouwen en meisjes zijn uitsluitend kousen verkrijgbaar en op de desbetreffende bonnen van de textielkaarten van mannen uitsluitend sokken. Voor de tevens benoodig- de punten kunnen eventueel de textielpunten der gezins leden worden gebruikt. EEN KRANIGE JONGEN. Zondagavond .omstreeks half elf geraakten twee men- schen in de Kostverloren- vaart te Amsterdam bij de Baarsjes. De 16-jarige Ko Stigter, die daar in" de buurt1 woont, sprong te water en het gelukte hem beide per- j sonen aan wal te brengen. Een gemakkelijke redding1 was het niet, daar het flink denker was en de drenke-1 lingen zich aan hun redder i vastklampten. PRIJZEN VAN STEENKOOL! EN COKES GEWIJZIGD. De dienst van den Ge-j machtigde voor de Prijzen j deelt mede In het kader van ook op ander gebied toegepaste aan passing van prijzen in het bezette Nederlandsche ge bied aan het in Duitsehland geldende prijspeil hebben de verkoopprijzen van de Ne-I derlandsche mijnen voor steenkolen, briketten en co kes met ingang van 1 Sep tember j.1. een wijziging on dergaan. De Gemachtigde voor de Prijzen heeft zijn goedkeuring aan deze aan passing verleend, welke een vrij ingrijpende verandering van cle bestaande p rijzen- structuur voor de kolen in houdt. De aanpassing brengt voor een aantal soorten en kwa liteiten ,ecn niet onbelang rijke prijsyerhooging met zich mede. Daartegej»pv< ziin ccnige andere prijzen verlaagd. Dit laatste geldt speciaal voor bepaalde soor ten huisbrandkolen, inzon derheid magere en esnoot- jes II en III. Wegens de bij den klein handel aanwezige voorraden worden de detailhuisbrand- prijzen eerst met ingang van 15 September aangepast aan de gewijzigde inkoopsprijzen. Tot dien datum mogen de tot dusver geldende maxi mumprijzen aan verbruikers van kolen en cokes voor huisbranddoeleinden niet worden overschreden. Het spreekt vanzelf, dat het aan houden van vóór 1 Septem ber gekochte voorraden inet het doel deze later tegen de hoogere prijzen te verkoo- pen, niet geoorloofd is. De nieuwe maximum-verkoops prijzen voor den kleinhandel zullen tijdig worden bekend gemaakt. Gem. Wieringen. JUBILEUM. Woensdag 1 Sept. j.1. her dacht de heer P. Wagema- ker te Hippolytuhhoef, dat hij 25 jaar geleden hier zijn schoenmakerij en schoen- handel vestigde. Veel belang stelling mocht de heer Wa- gemaker van cliënten, bu ren en familie ondervinden op dezen dag. 16 bloemstuk ken prijkten in de zaak en gaf een en ander een fees telijk aanzien. Doch wat meer zegt, het is een tee ken, dat de zaak van Wa ge- maker bij zijn klanten een goede naam heeft en dat is prachtig, niet alleen voor 't l.eden maar ook voor de toe komst. Wij wenschen den heer Wagemaker geluk en steeds meerdere voorspoed in het bedrijf. PRACHTIG SLOTPROGRAMMA OP DE WIELERBAAN. Het beste moet men voor fcet slot bewaren. Van dat standpunt is de directie van ae wielerbaan uitgegaan, met het vaststellen van het programma voor den slui tingswedstrijd. Men heeft daarvoor speciaal die ren ners gecontracteerd, welke in het afgeloopen seizoen bijzondere prestaties ver richt hebben. Zoo treft men aan de favorieten van liet onafhankelijken - kampioen schap Van Rooy, Lust en Sehellingerhoudt. Verder heeft men den Tour de Fran cerijder André de Korver, Vo/g geen Struisvogel-politiek •V J. Onder een boom bent U niet te zien Maar we! te treffen C.N.F./Voorl. sectie H, Inspec tie Luchtbescherming- Paxs). die Zondag weer één der besten te Valkenburg was met zijn vasten koppelge- noot Chris van Gent aange nomen. En niet te vergeten -Kees Bakker, Evers, Boeyen, Jan Pronk, Jan Lust, Van der Wal en Klink heeft men voor deze speciale gelegen heid den Belg Francken, die in het afgeloopen jaar in Belgenland enorme succes sen op weg en baan heeft geboekt, als koppelgenoot gegeven. Met elkaar is het dan ook het sterkst bezette veld ren ners dat dit jaar te Wierin gen gereden heeft. Wij twij felen er dan ook niet aan of dit prachtige programma zal een record aantal toe schouwers op de mooie Wie- ringer Wielerbaan brengen. Nederlandsche Vrijwilligers bij de Duitsche oorlogs marine. Het eerste landverlof. In de kleine stad is er altijd wat te zien. Met belangstel ling staan eenige verlofgan gers voor een boekenwinkel en probeeren hun Duitsch, dat zij de laatste weken leer den. in de practijk. Bildberichter Andres Stapf Paxs. Verantwoordelijk redactrice G, C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1