WIE RINGERMEERBODE ONVOORWAARDELIJKE CAPITULATIE VAN ITALIË. WINTERHULP. 12e Jaargang Zaterdag 11 September 1943 No. 37 NIEUWSBLAD VOOR DE» W1ER1NGERMEER, W1ERINGEN EN OMSTREKEN.' VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Waarom Duitschland Siciljë opgaf. Daartoe behoort o.m. het feit van het samentrekken van veel Italiaansche troe pen in Noord-Ifcalië aan de Duitsch-Italiaansche grens op een tijdstip toen Duit- sche formaties op Sicilië en later in Calabrië Italiaan- schen grónd verdedigden, en haar bloed voor den bond genoot en zijn vrijheid of ferden. Wanneer men ken nis draagt van deze tot dus ver voor het Europeesche publiek verborgen gebleven feiten, wordt beter dan tot dusver begrijpelijk, waarom de Duitsche leiding tenslot te Sicilië opgaf en haar held haftig strijdende troepen in bet zuidelijkste deel van Italië bevel tot ontruiming gaf, ofschoon de militaire situatie een dergelijke actie geenszins noodzakelijk maakte. Het bevel dei* Duit sche leiding was gegeven in veronderstelling van een mogelijk verraad der tegen woordige machthebbers in Rome ten einde eventueel de Duitsche formaties niet af gesneden van het vasteland en daarmede van haar ravi tailleering te weten. Van militaire zijde ver neemt men de betrouwbare mededeeling dat de Duit sche troepen in Italië vol doende tegen verrassingen beveiligd zijn. Men beoor deelt derhalve te Berlijn de militaire situatie rustig en zegt, zonder tot dusverre in bijzonderheden af te da len, slechts dit, dat alle voor waarden voor een misluk king van de aan het verraad ten grondslag liggende be doelingen aanwezig zijn. Maar ook het verraad als zoodanig zal mislukken, evenals soortgelijke onder nemingen van de tegen standers van Duitschland. In dit verband wijst men in welingelichte kringen der Rijkshoofdstad naar paral lelle gebeurtenissen in de jongste krijgsgeschiedenis, in het bijzonder op het ver raad van Zuidslavië in Maart 1941. Alles bijeen is men in toonaangevende kringen te Berlijn van opvatting, dat de onthulling van het ver raad geleid heeft tot de wenschelijke opheldering en I daarmede ook tot een ver gemakkelijking van den al- gemeenen toestand.' DE REACTIE TE BERLIJN. LAF VERRAAD. Berlijn, 8 September. Het informatiebureau meldt: De capitulatie der regee ring-Baaoglio te Rome heeft .noch in militaire noch £n politieke kringen te Berlijn verrassing gewekt. Zij vormt een gebeurtenis, die men hier verwacht heeft, sedert de Duce op 25 Juli door de huidige machthebbers in Italië arglistig ontvoerd werd en.de gemeenschappelij ke ?aak van de Spil, even als die van het nieuwe Eu ropa door de anglophile kliek verraden werd. Reeds de misdadige opheffing van de aan het bondgenootschap trouwe fascistische regee ring leidde, naar men te Berlijn verklaart, Difitsche tegenmaatregelen in, die in ieder geval Duitschland te gen een mogelijk verraad moesten beveiligen. De handelwijze van de huidige. Italiaansche machthebbers wordt le Berlijn en bovendien in de kringen alhier van de verbonden naties, geken merkt als het laf verraad, waarvan het eenige doel is Italië onvoorwaardelijk aan de vijanden van de Spil uit te leveren. Het feit van het verraad zich zelf blijkt openlijk ook vooral uit het ver schil, hierin bestaande, dat Koning .^ctor Ema- nuel en Badoglïo nog op 8 .September in verklarin gen, die zij aflegden aan de Duitsche Rijksregeering iedere gedachte aan een capitulatie tegenover de Anglo-Amerikaansche in dringers als gemeene las ter ver van zich wierpen, terwijl zij in werkelijkheid reeds voor vijf dagcif n.1. op 3 September op Sicilië den wapenstilstand lieten onderteekenen. Er is echter voor dit ver raad van wereldhistorischen omvang, naar men te Ber lijn verneemt, ook nog an der, tastbaar militair bewijs materiaal voorhanden, dat sedert het voor het eerst zichtbaar werd door de be voegde Duitsche instanties, voortdurend 'met aandacht waargenomen en dienover eenkomstig in conclusies verwerkt is. Binnenlandsch Nieuws. SEIZOEN - OPENING OP 1 OCTOBER. De winter is de dure tijd. Met zorg zien velen dit jaar-, getijde naderen. Ieder weet, dat hij dan hoogere uitgaven heeft. Voe ding, kleeding en dekking -eischen meer, en daarbij komt nog de brandstof. Maar de gewone zomer-uit- gaven gaan intusschen ook door. Het is 's winters vroeg donker, dus e» moet meer licht gebruikt worden. Wie 's zomers juist genoeg heeft, om rond te komen, zal, als hij in den winter evenveel verdient als in den zomer, onherroepelijk te kort ko men. Dan dreigt zulk een gezin achterop te raken. Het gaat het eene gat met het andere stoppen, en geraakt nog meer in den put. Lang zaam, maar zeker zakt het weg in een afgrond van ar moede Om dit te voorkomen, is cr het Winterhulpwerk van den Nederlandschen VolkSr dienst. Op 1 Óctober opent Winterhulp haar seizoen. Het doel is de gevolgen te bestrijden van de extra- kosten. welke de winter- maanden met zich brengen, en die de oorzaak kunnen zijn, dat een deel onzer landgenooten in groote moeilijkheden zouden gera ken. Winterhulp wil een aan vulling geven, waaruit de vele extra-kosten in den winter bestreden kunnen v/orden. In de komende maanden zal veel van Win terhulp gevraagd worden. Dat zal ieder wel begrijpen. Men houde evenwel goed in het oog, dat het Winterhulp- werk van den N.V.D. niet de oorzaak- wegneemt, maar het gevolg hiervan wil voor komen. De ooi-zaak is, dat velen te weinig verdienen. Er zijn andere organisaties waarvan het de taak is, de ze oorzaak te bestrijden of weg te nemen. Winterhulp bestrijdt de gevolgen van een te laag inkomen, en kan dit doen, als er geholpen wordt, en zij, die in betere omstandigheden verkeeren, hun plicht doen. Ieder kan Winterhulp steunen. Want de N.V.D. is noch partijpolitiek, nóch confes sioneel gebonden. Hij is er voor alle landgenooten en het werk staat niet boven of naast ons volk, maar wor ~\.j door allen gedragen. Elkeen kan ook medewerken aan de eerste groote collecte op Zaterdag 2 October jn het geheele land. Er zal geocllec- teerd worden met vlinders onder de leuze „Op iedere jas een vlinder, maakt ve ler zorgen minder." Degenen, die voor hun volk wat willen doen, kun nen zich opgeven bij de kan toren of de buurtschapshoof- óen van den N.V.D. BURGEMEESTERS BENOEMINGEN. 's-Gravenhage, 8 Sept. Hei, rijkscommissariaat deelt medé de commissaris-generaal voor bestuur en justitie heeft tot burgemeesters benoemd :i den heer A. van de Graafe te Bergen op Zoom tot bur gemeester van Steenbergen, den heer Th. A. L. Dijksma te- Hilversum tot burgemees ter van Rhenen, drs. J. W. Zuyderhoudt te Amstelveen tot burgemeester van Har- dinxveld en den heer C. I. v. d. Weele te Gouda tot burgemeester van Sas van 'Gent. De heer Damave ontheven uit functie van commissaris van r'k. boeren- en tuindersbond, 's-Gravenhage, 8 Sept. Het rijkscommissariaat deelt mede.: de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van par. 1 al. 2 van de verorde ning nr. 3/1940 de benoe ming van den heer Otto Frans Josephus Damave^ tot commissaris van den roomsch-kathofieken boeren- en tuindersbond en de ne venorganisaties, vereenigin- gen van personen en stich tingen, waarop door dezen invloed wordt geoefend, her roepen. De rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft den heer Ber- nard Hendrik van Til belast met de afwikkeling van de destijds aan den heer Da mave gegeven opdracht als commissaris. Tegelijkertijd wergl de heer Otto Frans Josephus Dama ve ontslagen uit zijn ambt van stafleider van den Ne derlandschen .landstand. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 12 September van 11.30 tot 11.45 urn- over den zender Hilversum I, op golflengte 415 meter, naar de stem der S.S.. Onderwerp Het S.S.- ópieidingskamp Avegoor.-'Een dag uit het leven van een S.S.-man, deel 5 (slotrepor- tage). STROOREGELING 1943. Op 9 September 1943 is, blijkens afkondiging in het Voedselvoorzieningsblad, de nieuwe Strooverordening 1943 'in werking getreden. Van dezen datum af mag een ieder behalve een be- of verwerker die stroo noodig heeft, dit koopen zón der dat een aankoopvergün- ning noodig is. Voorts mag een ieder, dus ook de stroo- verbouwende landbouwers, doch met uitzondering van een be- of verwerker, zoo veel stroo verbruiken, als hij meent in zijn bedrijf noodig te hebben. De handel in stroo is dus geheel vrij met dien verstande, dat de nor male handelsschakels dienen te worden gebruikt, terwijl de rayonneering en quotee ring der laridhandelaren is komen te vervallen. Een te ler mag dus slechts verkoo- pen aan iederen handelaar of veehouder, een landhan- delaar aan een anderen landhandelaar of een groot handelaar, een groothande laar aan een anderen groot handelaar of een kleinhan delaar., eri een kleinhande laar-aan een anderen klein handelaar of een uiteinde lijken gebruiker. Een expor teur en een be- of verwer ker mogen slechts koopen met een bijzondere vergun ning van .het Bedrijfschap voor Hooi, Stroo en Ruwvoe- der. In alle andere niet hier- boyen genoemde gevallen dient men een vergunning van het P.K.H., onderschei denlijk met H.K.H. tot het verrichten van den verkoop aan te vragen. Van 9 Sep tember 1943 af zijn dus de uitgegeven aankoopvergun ningen vervallen. Niet vriendelijk, wel radicaal. Een Beemster corr. Dgb. N.H. schrijft De tuinder en fruitkwee- •ker krijgt in den tegen - WQordigen tijd nogal veel bezoek, ^n waar tijd geld is, daar is het begrijpelijk, dat dit bezoek niet altijd even gewenscht is. Ver schillende middelen zijn er, om dat aan ieder die neigin^heeft tot bezoek, duidelijk te maken, 't Een voudigste is een bord aan de poort „Hier wordt niets /verkocht",i een an der middel is een ketting met slot aan de poort. Ook een barsch uitziende, los- loopende hond bewijst goeden dienst. Maar het nieuwste op dit gebied is het volgende. Aan den Zuiderweg hangt aan een poort een bord waarop te lezen staat-: Wie- hier om groente dit erf op huppelt, wordt er terstond weer afgeknuppeld. Dit is een zeer drasti sche behandeling, maar tot verontschuldiging kan dienen, dat de bewoner geen grond bezit waarop een spercieboón of vrucht boom aanwezig is, alleen woont hij per ongeluk tus- schen de tuinderijen en boomgaarden in. Maar dat weten de bezoekers niet. NIEUWS IN 'T KORT. Kinderverlamming neemt af. Van 22—28 Aug. 95 nieu we gevallen, (week daarvoor 129). In Amsterdam 42 (58). Een timmerman te Ruurlo werd bij houtzagen door een splinter aan liet strottenhoofd gewond. Kort daarop is hij gestorven. De landbouwer K. te Raalte sloeg de crisisam'ote- naar S. na een twist in de schuur van zijn woning met een bezemsteel dood. Hij kreeg 2Vs jaar, in hooger beroep 5 jaar. Thans heeft het Hof onderzoek naar zijn geestesvermogens gelast. Verloven der Nederl. arbeiders in Duitschland zijn tot na 15 October uitgesteld. Een nieuwe regeling is op komst. Een wielrijder, die vijf te duur gekochte kazen ver voerde, werd te Ede aange houden. Bij de verkooper vond men een karn, een ra dio en sporen van fraudu leuze slachting. Een ambtenaar van de C.C.D. werd tusschen Die- men—Amsterdam van 'n vrachtauto, waarmee ver moedelijk vleesch werd ver voerd. geworpen. Hij werd met zware kneuzingen in een ziekenhuis opgenomen. Onder de konijnen van 34 m. doen zich de laat ste tyd te Beverwijk veel sterfgevallen voor. De nek spieren van de dieren schij nen verlamd, klem in de bek gaat daarmee gepaard. Nog niemand haalde er een dierenarts bij, volgens Dag blad N. H„ Beverw. editie. Het is toch hoog tijd. Een fiets werd gestolen van een bewoner van Am sterdam-Zuid Hij liep naar de Nieuwmarkt en zag daar, dat iemand bezig was zijn karretje aan de man te brengen. Deze man handel de in opdracht van twee vriendendeze bleken bij onderzoek thuis bezig met het demonteeren van gesto len fietsen. Drie arrestaties. 100STE DRAVERIJ TE MEDEMBLIK. Maandag 20 September a.s. zal het 100 jaar geleden zijn dat de harddraverij vereeni- ging „Prins Hendrik" werd opgericht. Deze jubileumdag wordt geopend, met een voetbalmatch tusschen twee elftallen van den Ned. Voet balbond, n.1. beide le klas- sers D.W.S. Volewijckers aanvang 10.30 uur. 's Middags om 2 uur groo te draverij om prijzen van niet minder dan f 1200. f GOD.—, f 300.—, en f 100.-. Een en ander beloofd dus eeru mooien sportdag te wor den. (Zie adv.) De Rijkscommissaris, rijksminister dr. Seijss Inquart, reikt persoonlijk als een der eerste dragers de eerste gewonden- sportonderscheidingsteekens in Nederland in het kader van groote sportdemonstraties der SS und Pol. Sportgemeinschaft uit. (SS Bildberichter'Fritz'Slapf Paxs). Flinke kerels melden zich nu voor de waffen- ss en de landwacht. Het ss~ersatzkommando deelt mede iedere gezonde Nederlander in den leeftijd van 1745 jaa^ kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen, ten einde gekeurd te worden voor de waffen-ss of de landwacht. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duyr der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Neder land moeten blijven, kun-» nen dienst nemen bij de landwacht of 'bij het ss-j wachtbataillon in Amers foort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche kriegsmaritte kun nen zich aanmelden, zij, die tot de germaansche ss in Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aan melden.* Personen tusschen IS39 jaar, die aanmelilingsplich- tig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedu rende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. 16 Sept. 1943 9—14 uur Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 17 Sept. 1943 9 —12 uur Breda. rest. Modern, markt. '17 Sept. 1943 15—18 uur den Bosch, hotel Noordbra bant. Markt 45. a18 Sept. 1943 9—12 uur Venlo, Deutsche Haus, Eg- mondstraat 16. 18 Sept. 1943 15—18 uur Arnhem, café Royal. 19 Sept. 1943 9—12 uur .Hengelo, café Modern, Spoor- straat 18. 19 Sept. 1543 15—18 uur Zwolle, hotel Gijtenbeek. 20 Sept, 1943 9—12 uur Assen, concerthuis a.d. vaart. 20 Sept. 1943 15—18 uur Groningen, concerthuis Poe lestraat, 21 Sept. 1943 9—12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 22 Sept. 1943 914 uur Amsterdam, Dam 4. 23 Sept. 1943 9—13 uur Utrecht, n.v. Huis, Oude Gracht 245. 24 Sept. 1943 9—14 uur Amersfoort, Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 25 Sept. 1943 9—14 uur den Haag, café den Hout, Bezuidenhout 1113. Nederlandsche vrijwilligers bij de Duitsche oorlogs marine. Bij hem wilde het niet lukken. Het samenstellen der vele onderdeelen van de muts vergt geduld van den nieuweling. Maar men helpt elkaar wederkeerig, wanneer het bij de eerste poging mis lukt. Bildberichter Andres/Stapf Paxs.) Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1