WIERINGER DE ERNST VAN HET UUR. 12e Jaargang Woensdag 15 September 1943 No. 38 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Voor het eerst na zes maanden nam de Führer Vrijdagavond weer het woord om rechtstreeks tot zijn volk te spreken. Ditmaal sprak hij niet voor een volle jui chende zaal, doch voor een microfoon in :|.jn hoofd kwartier. De milioenen luis teraars zouden zich ditmaal niet mee latep slepen door de ontzaglijke redenaarsta lent van den Duitschen Lei der, zij hoorden een man, .die groote verantwoordelijk heid op zijn schouders heeft genomen en die daarover spreekt, rustig, en zonder bluf en in -het volle besef van den erns(^ van het uur. Het lijdt geen twijfel' of de man, die hier sprak, heeft in nog sterkere mate dan voorheen het vertrouwen van het Duitsche volk en van allen, die met hem strijden voor hetzelfde doel, gewon nen. Dat zijn woorden vervuld waren van zin en waarheid kleek nog dienzelfden avond uit de berichten, die de radio bracht en die niet nalieten de noodige verwarring te stichten in het geallieerde propaganda-offensief, dat dien Vrijdagavond een hoog tepunt had moeten bereiken. Hitier sprak met een ge voel van verlichting omdat hij na de gebeurtenissen in Italië thans weer eerlijk en openhartig spreken kon. Het 'bondgenootschap, dat Duitschland Stalingrad, Tu nis, Bizerta, Sicilië en zoo veel meer kostte, doch dat men uit trouw aan het een maal gegeven woord in stand hield, is ten einde. De geal lieerden verheugen kjch daaroverdoch de Duit- schers ongetwijfeld even zeer. Want nu de strijd in het beslissende stadium gekomen, is het hen zeker aangenaam de handen niet langer 'gebonden te weten door verplichtingen aan een bondgenoot, die hetzij uit onwil, hetzij uit innerlijke onmacht, niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen. Geen woord van verwijt aan den Duce is den Führer over de lippen gekomen. Met het hem eigene scherpe gevoel voor de kern der dingen, richtte Hitier zijn beschuldigingen tegen den koning en den maarschalk en hun aanhangers, dezelf den, die er in 1939 en '40 zorg voor hebben gedragen, dat Italië pas deel ging ne men aan den strijd, nadat Duitschland de groote over winningen reeds bevochten had. Was deze figuur reeds kwetsend voor de nationale eer der Italianen,, dezelfde kliek draagt de verantwoor ding voor het feit, dat Duitschland in het voorjaar 1941 ondanks het drei gende gevaar van het bols jewisme - op den Balkan de heete kastanjes voor Ita lië uit het vuur moest ha len, voor het verlies van Stalingrad en Noord-Afrika. Deze jammerlijke politici hadden er zelfs vrede mee, dat Duitscliers den heiligen bodem van het Italiaansche vaderland verdedigden, ter wijl zij zelf onderhandelden met den vijand. „Onder handelingen", welke eindig den met een onvoorwaarde lijke capitulatie nog voor dat er één groote, ernstige aanval op het Italiaansche vasteland was ondernomen. Hitier heeft aan den smaad, welke een intrigan- tenkliek het Italiaansche volk heeft aangedaan, slechts weinige woorden ge wijd hij plaatste liever Mussolini, als den grootsten zoon van het nieuwe Italië op den voorgrond. Indien het Italiaansche volk na dezen oorlog toch nog met opge richt hoofd in de wereld zal kunnen staan. Badoglio en de zijnen verachtend, dan dankt het zulks aan de vriendschap tupschen Füh rer en Duce. Inmiddels heeft het verloop der gebeurtenis sen in Italië ons doen inzien, waarom de nationaal-soci- alistische revolutie in vele opzichten zooveel harder en consequenter is geweest, dan de fascistische. Deze les kan de wereld leeren uit den ernst van dit uur. HITLER LAAT ZIJN VRIEND MUSSOLINI BEVRIJDEN. Führer had aan zijn SS, valschermjagers en Veiligheids politie opdracht gegeven, den Duce te verlossen, uit zijn gevangenschap. UITLEVERING AAN GEALLIEERDEN DOOR KOENE DAAD VERIJDELD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FiilIRER, IS September. (D.N.B). In een extra-bericht werdt medegedeeld Duitehe valschermtroepen en mannen van den Sicher- heitsdienst en de Waffen-SS hebben heden een onder neming ter bevrijding van den door de verradcskliek in gevangenschap gehouden Duce ten uitvoer gelegd. De overval is geslaagd. De Duce bevindt zich in vrijheid. De door de regccring Badoglio met de Anglo-Amerikanen overeengekomen uitleveing is daamedc verijdeld. krachtige tegenstooten over gingen. Terwijl men de ont wikkeling in het Zuiden al dus gunstig noemt, was de situatie in den centralen en Noordelijken sector in posi tieven zin stationnair. ONTSPANNING AAN HET OOSTFRONT. Berlijn, 13 Sept. Aan het Oostelijk front constateert men te Berlijn een zekere ontspanning. Van de Zee van Azov tot het ge bied van Charkov zijn den Sowjettroepen zware slagen toegebracht. Door de actie van Duitsche reserves ver- tooAt de strijd neiging zich wéér Oostwaarts te verplaat sen. In het bijzonder moet dit zijn waar te nemen in het gebied van Marioepol, waar Sowjet-eenheden wer den afgesneden. Men spreekt ook van een ophel dering der situatie ten W. eri N.W. van Charkov, waar de Duitsche troepen tot Binnenlandsch Nieuws. Duitsche gerecht te Utrecht 2jaar tuchthuis en f 1500 boete. 46 personen, meest uit Woerden, moesten voor het Duitsche Gerecht te Utrecht terecht staan wegens dief stal van goederen uit een magazijn van de Weermacht te Woerden. Er werden straf fen opgelegd tot drie en een half jaar. f 225.00C boete werd wegens prijsopdrijving opge legd aan groentendrogerij Dik, dir. J. G. Diekema, te Scheemdermeer. Ze vervaar digde „selderijzout" zonder sefidferij, crcfcu&meel zolader crocussen enz. en maakte zoo grove winst. De boeken waren of vernietigd of ver- velscht. De tapijtendief, die Am- sterdam-Z. onveilig maakte, en reeds voor f 50.000 buit maakte, is gevat. Hij boorde iaampennen uit en verschaf te zich door opschuiven van het raam toegang. De 46-jarige zaadhan- dclaar G. J. ter Haar uit De- demsvaart werd, terwijl hij met zijn dochtertje op een moter reed, door een auto van zijn eigen bedrijf aan gereden. Hij overleed kort daarop. Voor f 3000 stoffen, o.a. 67 coupons, werden gestolen uit een kleermakerij a.d. Vespuccistraat te Amster dam. De dieven kropen door een gat, dat zij in het trap portaal maakten Op straat verloren zij vijf coupons. 2 maal f 10.000 belooning. f 10.000 belooning wordt uitgeloofd voor degene, die inlichtingen verstrekt welke leiden tot aanhouding van de wielrijder, die 4 Sept. te Rotterdam de Nederlandsche politiebèambte P. H. Bruyn met twee pistoolschoten doodde. Op gelijke wijze wordt be loond degene, die inlichtin gen vc-rstrekt, welke leiden tot aanhouding van de pim. 20-j. wielrijdster, die te Utrecht de politiepresident Kerlen met twee schoten het leven benam. De daderes had donker haar en droeg een grijs geruite mantel. De molens beleven een gunstige tijd. Vele worden gemoderniseerd en opge knapt. De postbode J. Herber, die veldpostpakjes stal kreeg voor het Duitsch Gerecht te- Utrecht drie jaar tuchthuis. Hij maakte een onontwik kelde indruk. Hiermee werd rekening gehouden. Slager J. Peeters te Oss, 23 jaar, die vleeschbonnen verhandelde, kreeg voor het TEXTIELPUNTEN 61 t.m. 80 VOOR JONGENS VAN 3 TOT 15 JAAR GELDIG VERKLAARD. Bon M voor een paar kousen Met ingang van 15 Sept. zijn de punten 61 tot en met 80 van de textielkaart V 315 voor jongens van 3 tot 15 jaar geldig verklaard. Van hetzelfde tijdstip af is van dezelfde textielkaart V 315 voor jongens van 3 tot 15 jaar bon M voor den aan-a koop van een paar kousen* geldig verklaard. Bij inleve ring van bon M dient tevens het vereischte aantal pun ten te worden afgegeven. LEVERTRAANDISTRIBUTIE. Het Rijksbureau voor Ge nees- en Verbandmiddelen deelt mede, dat het verbruik van levertraan wederom sterk zal moeten worden be perkt. De noodige voorschrif ten heeft de Geneeskundig Hoofdinspecteur van -, de Volksgezindheid aan de artsen gegeven. TUSSCHEN TRAM EN PERRON BEKNELD. Dinsdagmiddag wilde te Winschoten op het perron der Stoomtramweg Maat schappij Oostelijk Gronin gen de 40-jarige mej. v. d. Laan, wonende te Wedder- heide in de reeds n bewe ging zijnde tram stappen. Zij sprong mis en kwam tus- schen den wagen en het per ron een been werd haar afgekneld. Het slachtoffer is aan de bekomen verwon dingen overleden. AGRARISCHE UITZEN DINGEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK VAN 19—25 SEPT. Land. en Volk brengen Zondag 19 Sept. 8.- urn- Van «ai tot den"is de ti tel, die Dirk van den Bos poort dezen Zondagochtend aan «ïën zin van het boer- zijn gegeven heeft. Maandag 20 Sept. 13.- uur: Nieuws voor Boer en Tuinder. Dinsdag 21 Sept. 13.- uur: Vraaggesprek met den f'rieschen Boerenjeugdleider W. B. Hylkema, die doel en streven van de Friesche Landjeugdbeweging nader zal uiteenzetten. Woensdag 22 Sept. 13.- uur Met den verslaggever D. Hiddinga begeven wij ons naar een boerenbedrijf in de Woldstreek, waar we ons licht -eens kunnen opsteken, hoe daar de -bedrijfsmetho- den zijn. 20.15 uur, H II De heer A. J. Herwig geeft, wenken voor zelf tuinders en bloe menliefhebbers. Donderdag 23 Sept. 13.- uur De heer A. J. Herwig houdt een 5 minuten praat je over het zelf kweeken van perziken. 20.15 uur H. n„Over Boer Vos", een vertelling uit het Grönningerland, door W. J. Eelssema. Vrijdag 24 Sept. 13.- uur Gedurende 5 minuten v/enken voor Boer en Tuin der. 18.45 uur Bezoek aan de proefboerderij Prof. Dr. van Bemmelenhoevc. in de Wie- ringermeer. Verslaggever H. Hiddinga. Zaterdag 25 Sept. 13.- uur: P. van de Veen houdt een praatje over de najaarstrek dér schiere"paling naar de Saragossazee. 13.30 uur Met H. P. Wou- wenaaii naar de oude Dore- stad om daar een radiowan deltocht te maken. Gemeente Wieringen. POLITIE. Verloren een regenkapje, een portemonnaie inh. 80 cent en een portemonnaie inh. ruim f 10.en een ko- lenbon. een portemonnaie met ritssluiting inh. f 2.—een meis j eshandtasch j e. Verloren twee levensmid delenkaarten. Inl. Gem.-bode H.-hoef. „AMICITIA" REPETEERT WEER. De plaatselijke tooneelver- eeniging „Amicitia" heeft haar repetities wederom aangevangen. Het ligt in de bedoeling in October uit te komen met het bekende stuk van Henk Bakker en Christien v. Bommel-Kouw „Najaarsstormen."" Dit stuk is eigenlijk iets bijzonders. Het speelt n.1. niet dezelfde personen als „Robbedoes". Deze is echter nu geen meisje meer," doch getrouwde vrouw. De repe tities staan onder de des kundige leiding van den heer J. Schokker, voorheen regis seur van „Tavenu" int Den Helder. In December hoopt „Ami.- citia" uit te komen met de kl,ucht „De Houten Ham", op de feestavond van „Suc ces". terwijl ten bate van de kleuterschool wederom een tweetal voorstellingen zul len gegeven worden. Er is dus werk aan de winkel. STAYERS WEDSTRIJ D OP DE WIERINGER WIELERBAAN. Zondagmiddag a.s. zal de aangekondigde extra wieler wedstrijd op de baan te Wie- ringen verreden worden. Aanvankelijk dacht men er een internationaal nummer van te maken. Thans heeft men echter besloten óm dat de Belgische renners Zaterdag -te Utrecht ook niet verschenen waren cr een wedstrijd achter mo toren van te maken. Er zal door de renners Groenewegen (gangmaker v. d. Bom) Remkes (gang maker de Graaf en Pronk (gangmaker Wiersma K.M. achter motoren gere den worden in drie manches. Een buitengewoon num mer dat ^stellig bijzonder groote aandacht zal trekken Als attractie heeft de di rectie daarnaast verschil lende van dë meest vooraan- staande amateurs geénga- j geerd, o.a. sprintkampioen I Kropman, G. Bontekoe, Paul Duijns, Van Laar. Van Hekken en vele anderen. IN DE WEERSPORTKAAIPEN DER GERMAANSCHE JEUGD. In Seeboden aan het Mildstadter Meer, waar het weersport- kamp der Germaansche jeugd wordt gehouden, komen Noor- sche, Deensche, Vlaamsche, Nederlandsche en Duitsche jon gens vrijwillig bijeen voor een militaire vooropleiding. In een leergang van vier weken in een der mooiste streken van het Groot Duitsche Rijk heeft naast den velddienst en sportbeoe fening een scholing in wereldbeschouwing plaats en het ge meenschappelijk beleven van dezen tijd bindt de jongens tot een hechte kameraadschap, die over de dagen in het kamp verder zal werken voor de toekomst van Europa. Een Neder lander, die als SS-man aan de gevechten in het Oosten heeft deelgenomen, werkt als instructeur bij den dienst te velde. (Bildberichter Sanden PBZ/Recla Paxs). Flinke kerels melden zich nu voor de waffen- ss en de landwacht. Het ss--ersatzkommando deelt mede iedere gezonde Nederlander in den leeftijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen, ten einde gekeurd te worden voor de waffen-ss of de landwacht. - Tijdens dc keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot dc verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Neder land moeten blijven, kun nen dienst nemen bij de landwacht of bij het ss- w achtbataillon in Amers foort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche kriegsmarine kun nen zich aanmelden, zij, die tot de germaansche ss in Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aan melden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplich- tig zijn voor de tewerkstel ling. kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedu rende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. 16 Sept. 1943 9—14 uur Rotterdam. Deutsches Haus Westzeedijk. 17 Sept. 1943 9 —12 uur Breda, rest. Modern, markt. 17 Sept. 1943 15—18 uur den Bosch, hotel Noordbra bant, Markt 45. 18 Sept. 1943 9—12 uur Venlo, Deutsche Haus, Eg- mondstraat 16. 18 Sept. 1943 15-18 uur Arnhem, café Royal. 19 Sept. 1943 9—12 uur Hengelo, café Modern, Spoor straat 18. 19 Sept. 1943 15—18 uur Zwolle, hotel Gijtenbeek. 20 Sept. 1943 9—12 uur Assen, concerthuis a.d. vaart. 20 Sept. 1943 15—18 uur Groningen, concerthuis Poe lestraat. 21 Sept. 1943 9—12 uur Leeuwarden, Huifce Schaaf, Breedstraat. 22 Sept. 1943 9—14 uur Amsterdam, Dam 4. 23 Sept. 1943 9—13 uur Utrecht, n.v. Huis, Oude Gracht 245. 24 Sept. 1943 9—14 uur Amersfoort. Pol' Durch- gangslager, Leusderweg. 25 Sept. 1943 9—14 uur den Haag, café den Hout, Bezuidenhout 1113. Het wapen moet onderhou den worden. Deelnemers aan een weer- sportkamp van de HJ "bij het schoonmaken der gewe ren. Fritz Ende/Stapf Paxs), Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1