WIERINGER 12e Jaargang BEKENDMAKING. Woensdag 6 October 1943 No. 44 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Der Höhere SS- und Polizeiführer deelt mede Bij beschikking- van 13 Mei 1943 is door den Höhcrcn SS- und Polizeiführer de inleveringsplicht voor alle radioontvangtoestellen afgekondigd. De kring van per sonen, die van den inleveringsplicht was vrijgesteld, was nader aangegeven. De inleveringstermijn is intusschen verstreken en verreweg het grootste deel van de bevolking heeft aan zijn piicht voldaan. liet onrechtmatig achterhouden van toestellen werd zooals reeds herhaaldelijk in de pers Ls gepubliceerd na een snel ingrijpen der duit- sche jusliitie gestraft. Behalve dat het toestel verbeurd werd verklaard, werden telkens ook hooge geldboeten en gevangenisstraffen opgelegd. Teneinde dien personen, die uit wanbegrip, onacht zaamheid of om andere redenen niet tijdig hun inle veringsplicht zijn nagekomen, gelegenheid te geven dit alsnog te doen, zonder zich bloot te stellen aan het gevaar van bestraffing, deelt der Höhere SS- und Po lizei Fülirer in overeenstemming met den Rijkscom missaris het volgende mede Onder den inleveringsplicht vallende, echter nog niet ingeleverde radioontvangtoestellen moeten onverwijld schriftelijk aan het volgende adres worden aangege ven Hoofdbestuur der P.TT., Arnhem, Rochusstraat 13. Bij deze aanmelding moeten de naam, woonplaats en straat van den eigenaar en het merk en het nummer van het toestel worden opgegeven. Wanneer een aanmelding wordt gedaan vindt geen enkele strafvervolging plaats, mits het toestel dan tot en met 2(1 October 1943 op het betreffende bureau van de Nederlandsche politie, in plattelandsgemeenten bij den betreifenden burgemeester, wordt ingeleverd. Tegen personen, die ook na het verstrijken van de zen termijn nog in het bezit zijn van een radio-ont vangtoestel, zonder de cfficieele speciale toestemming te hebben, zal met bijzondere strengheid worden opge treden Der Höhere SS- und Polizeiführer, (w.g.) RAUTER, SS- Obergruppcnführer und General der Polizei. Den Haag, 2 October 1943. Inzake de gepubliceerde beschikking van den Höhe- ren SS- und Polizeiführer, verneemt het A. N. P. nog het volgende De beschikking van den höheren SS- Polizeiführer van 13 Mei 1943 inzake de inlevering van radio-ont vangtoestellen bepaalde, dat alle radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdee- len, onmiddellijk ingaande verbeurd verklaard worden. Van den dag der publicatie dezer beschikking af mocht derhalve noch de eigenaar noch de bezitter vrij over de verbeurd verklaarde voorwer pen beschikken. Deze voor werpen moesten veeleer bin nen de officieel medegedeel de termijnen ingeleverd worden, voorzoover de bezit ter geen verzoeken om vrij stelling had ingediend en in het bezit was van de be hoorlijk geteekende en ge stempelde, van een loopend nummer voorziene strook van het verzoek tot vrijstel ling. Van 13 Mei 1943 af was derhalve zonder bijzondere .toestemming het afstaan of in bezit nemen en daaren boven ook het vervaardigen, doch ook het beschadigen van radio-ontvangtoestellen -toebehooren en -onderdee len verboden. Derhalve heeft iedereen, aie een radio-ontvangtoestel vermocht, weggegeven of "uitgeleend heeft- zich even zeer aan een strafbaar feit schuldig gemaakt als diege nen, die een dergelijk toe stel gekocht, geleend of als geschenk aangenomen heeft. De toestellen moesten voorts op grond van de plaatselijke publicaties op de inleveringsbureaux wor den ingeleverd. Hij, die zijn toestel om de een of andere reden niet op den vastge- stelden tijd op het betref fende inleveringsbureau .heeft ingeleverd, heeft zich eveneens strafbaar gemaakt. Deze bepaling gold natuur lijk niet alleen voor radio eigenaars. doch ook voor de bezitters of bewaarders van een dergelijk toestel, - die in elk geval den plicht hadden voor de tijdige in levering zorg te dragen. In het bijzonder was ook bv. •ieder gezinshoofd verplicht voor een eventueel afwezig familielid of medegebruiker van de woning de beschik king tot inlevering na te ko men. Na het verstrijken van de vastgestelde inleveringster mijnen hebben de bureaux der politie en posterijen steekproeven genomen en daarbij vastgesteld, dat wel iswaar het grootste deel van de bevolking aan de genoem de beschikking had voldaan, doch dat echter in vele ge vallen uit wanbegrip; onbe dachtzaamheid, ten deele ook uit angst voor een fi nancieel verlies of om het toestel voor later te behou den aan den inleverings plicht niet was voldaan. Overeenkomstig de geldende bepalingen moesten deze ge vallen aan het Duitsche Lan- oesgericht voor berechting, worden aangegeven, zooals het publiek ook door her haalde berichten in de dag bladen heeft vernomen. Der höhere SS- und Poli zeiführer heeft thans beslo ten een naderen termijn voor de inlevering vast te stellen tot en met 20 October 1943, binnen welken tijd de eigenaars en bezitters, resp. bewaarders in staat zijn tot mievering over te gaan, zon der zich aan een strafver volging bloot te stellen. Prin- cipieele voorwaarde voor vrij dom van straf ia daarbij, dat de eigenaar, bezitter en be waarder van nog niet inge leverde! en niet uitdrukke lijk vrijgestelde radio-ont vangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen onverwijld, dat beteekent dus binnen den kortst mogclijken ter mijn na het bekend worden der nieuwe beschikking, het feit van het bezit schriftelijk met de in de nieuwe beschik king genoemde bijzonderhe den bij het aangegeven bu reau der P.TT. moet opge ven. Over de bevoegde inle veringsbureaux, waar deze voorwerpen dan tot en met 2 October 1943 moeten wor den ingeleverd, zullen nog plaatselijke bekendmakingen volgen. De plaatselijke bureaux van de Nederlandsche poli tie in plattelandsgemeen ten de burgemeester ge ven op verzoek ook inlich tingen waar zich de inleve ringsbureaux bevinden. Zooals reeds gezegd, zijn tot dusverre slechts steek proeven genomen na het vèrstijken van den naderen inleveringstermijn zullen de bevoegde autoriteteri alle gevallen van inbreuk op de beschikking van 13 Mei 1943 met bijzondere strengheid vervolgen, daar dari niemand meer de mogelijkheid heeft te beweren, dat hij zicli*van de draagwijdte van zijn han deling niet bewust is ge weest De bevoegde autoriteiten zijn in het bezit van de voor malige radio-luistervergun- ningen, de afleveringsbewij- zen en garantielijsten van de radiohandelaren en van andere overeenkomstige be wijsstukken en zijn derhalve ook in staat om te contro leeren of bepaalde, wat be treft het type en fabrieks- nummer nauwkeurig beken de toestellen ook daadwer kelijk zijn ingeleverd. Daar enboven mag het als bekend verondersteld worden dat er voldoende mogelijkheden van technischen en politieonee- len aard zijn. om elk radio toestel op te sporen. Bij een beweerde ter be schikkingstelling, van een radiotoestel aan een ander persoon vóór 13 Mei 1943 zal de oorspronkelijke koo- per van het toestel moeten kunnen aantoonen aan wien hij het betreffende toestel heeft gegeven. Ook die per sonen, die een radio-ont vangtoestel om iemand een pleizier te doen in bewaring genomen hebben of bij wie verpakte of gesloten voor werpen zijn gedeponeerd, waarin zich een radio-ont vangtoestel zou kunnen be vinden, dienen wel te besef fen, dat zij zich ook dan door een niet-inlevering als medeplichtig of mede-dader strafbaar ma.ken, wanneer zij het nalaten zich te over tuigen van den werkelijken inhoud van het bij hen ach tergelaten voorwerp. Het spreekt van zelf, dat een verbergen van voorwer pen die vallen onder den plicht tot inlevering, hetgeen herhaaldeijk op- alle moge lijke en onmogelijke plaatsen in huizen en tuinen is vast gesteld, alleen maar een dienovereenkomstige verzwa ring van straf met zich moet medebrengen. Voorts spreekt het van zelf, dat de plicht van inle veren niet alleen betrekking heeft op één toestel van verscheidene toestellen in hét bezit of eigendom van den betreffenden persoon, doch ook op alle niet uit drukkelijk officieel vrijge stelde toestellen. Hij, die zijn toestel na 13 Mei 1943 gratis of tegen vergoeding heeft afgegeven, doet er goed aan eveneens onverwijld aan het in de nieuwe beschikking genoem de bureau van- de P.TT. het feit van de "afgifte van het toestel met nauwkeurige ge gevens omtrent dengene aan wien men het heeft afge staan met nauwkeurige om schrijving van het toestel op te geven. Hij kan, wanneer het toestel dan tijdig^ wordt ingeleverd eveneens op vrij dom van straf rekenen. Om onduidelijkheden over verkregen vrijstellingen van toestellen te vermeiden, wordt nadrukkelijk ver klaard, dat alleen die toe stellen als vrijgesteld kun nen worden beschouwd, waarvoor de bezitter het onderste strookje van het genummerde officieele vrij stelling-formulier voor het indienen van een verzoek tot vrijstelling bezit, clat dooi de daartoe gerechtigde in stantie van handteekening en dienststempel moet zijn voorzien. Deze strookjes vor men de voorloopige vrijstel ling, als definitieve gelden de nieuwe radio-luisterver gunningen, die thans door do P.T.T. worden verstrekt, en die nauwkeurige gegevens bevatten over den bezitter der vergunning en oyer het vrijgestelde toestel. Andere, b.v. schriftelijke vrijstel lingspapieren van een of an dere instanties zijn niet gel dig. Alleen de genoemde voorloopig of definitief vrij gestelde radio-ontvangtoe stellen, -toebehooren en -onderdeelen behoeven der halve niet te worden ingele verd. De beschikking van den höheren SS-und Polizeifüh rer van 13 Mei 1943 voorziet in gevangenisstraf of geld boeten tot een onbeperkt be drag, niet alleen voor den cirecten dader, doch ook te gen iedereen mede-dader, aanstichter of medeplichtige. Daar na 20 October 1913 tegen de schuldigen met bij zondere strengheid zal wor den opgetreden, is te ver wachten, dat de strafmaat yergeleker. met de tot dus ver behandelde gevallen nog belangrijk zal worden ver hoogd. „Onze veevoederpositie is moeilijk, maar aardappelschillen voeden het vee Gemengd Nieuws. STRAF VOOR DEN MOORD OP GENERAAL SEYFARDT. MINISTER POSTHUMA e.d. Naar de Höhere SS- und Polizeiführer mededeelt heeft het Polizeistandge- richt Amsterdam den 30sten September 1943 de volgende Nederlanders ter dood ver oordeeld 1) den joodschen student in de medicijnen Leo Frij- da uit Amsterdam, geb. 1 Augustus 1923 te Amster dam 2) den student in de biologie (halfjood) Hans Ka tan uit Amsterdam, geb. 9 Augustus 1919 te Hilver sum 3) den student Sape Kuiper uit Delft,, geb. 3 Februari 1924 te Arnhem 4t den natuurkundeleeraar Johannes van M i e r 1 o o uit Nw. Amstel. geb. 21 October 1907 te Den Helder 5) den gymnastickleeraar Henri H. Geul uit Amsterdam, geb. 12 Mei 1916 te Blora op Java; G< den student Johannes Kalshoven .uit Amster dam, geb. 31 December 1922 te Amsterdam 7) den leer ling der maehinistenschool Louis Boissevain uit Bussum. geb. 27 Juni 1922 te Arnhem3) den --student Antoon Pleyte uit Delft, geb. 8 Juni 1917 tc Amster dam 9) den kantoorbedien- Gideon Boissevain uit Amsterdam, 6 Juni 1921 te Schiedam 10.) den werk tuigkundige Jan Karei Boissevain uit Amster dam, geb. 24 Mei 1920 te Schiedam11) den letter kundige Walter Brantligt uit Epe. Gelderland, geb. 14 Mei 1901 te Kampen 12) den journalist Maarten van G i 1 s e uit Amsterdam, geb. 12 Juni 1916 te München 13) den pikeur Dionysius R e mi e n s uit Amsterdam, geb. 6 September 1919 te Schoórl14) den radiotech nicus Th. B r c! e c k m a n uit Blaricum, geb. 18 Juli 1911 te Laren; 15) Petrus P o o t e r s, zonder beroep, uit Amsterdam, geb. 2S Aug. 1911 te Amsterdam 16) den student in de medicijnen Olaf Th. Thomsen uit Amsterdam, geb. 17 Decem ber 1919 in Banstang (Ned. Indië) 17) den kantoorbe diende Anton Korema n uit Amsterdam, geb. 15 DCc cember 1915 te Semarang op Java 18) den monteur Victor van Swieten uit Eenines, geb. 11 November 1906 te Rijswijk19) den student in de medcijneh Jo- hann Roemer uit Amster dam, geb. 24 Februari 1921 te Amsterdam. De doodvonnissen zijn na onderzoek van de gratiekwes- tie in de vroege ochtenduren van den lsten October 1943 voltrokken. Daarmede hebben de moorden op luitenant gene raal Seyffardt comman dant van het Vrijwilligers legioen „Nederland" en op minister Posthuma en andere leidende persoonlij k- lijkheden in Nederland, een aantal spoorwegaanslagen en een aantal roofovervallen hun vergelding verkregen. Een uitvoerig verslag over de behandeling voor het Po- lizeistandgerieht Amsterdam op 30 September H)43 zal nog. volgen. EERVOL ONTSLAG VAN DEN BOERENLEIDER 's-Gravenhage, 1 October. Het Rijkscommissariaat deelt mede De Rijkscom missaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft met ingang van 30 Septem ber 1943 den heer E, J. Ros kam op diens verzoek eervol pntslagen uit zijn functie van boerenleider van den Nederlandschen Landstand. BONAANWIJZING ZEEP. Tot en met 31 October a.s. geven bon .„Algemeen 674" van de bonkaart voor voe dingsmiddelen en bon „Z eenheidszeep" van de aan kinderen beneden den leef tijd van 8 jaar uitgereikte kaarten recht op het koopen van een stukje luchtgevulde eenheidstoiletzeep (40 of 57 of op het koopen van een stukje eenheidstoilet zeep, 14, 15 of 21%, of op het doen wasschen van 5 kg dro_ gt vuile wasch. Voorts ge ven bon .Algemeen 675" van de bonkaart voor voedings middelen en bon „Z wasch- poeder" van de aan kinde ren beneden den leeftijd van 8 jaar uitgereikte kaar ten tot en met 31 October a.s. recht op het koopen van 250 gram waschpoeder of zeeppoeder of op het doen wasschen van 9 kg droge vuile wasch. Bon Z toiletzeep van de aan kinderen beneden den leefijd van 2 jaar uitgereikte kaarten geeft tot en met meergenoemden datum recht op het-koopen van een stuk je van 50 of voor zoover voorradig 75 gram toilet zeep (oude samenstelling). PETROLEUM VOOR VERLICHTING. Van 3 tot en met 30 Octo ber 1943 geeft elk van de bonnen „37 Verlichting" „38 Verlichting" en „39 Ver lichting" van de bonkaart S 121 en de bon „61 Verlich ting" van de bonkaart S 221 recht op het koopen van 1 liter petroleum. REISE- UND GASTSTaT- TENMARKEN. De geldigheidsduur van de Reise- und Gaststatten- marken, welke blijkens het daarop aangebrachte op schrift geldig waren tot en met 30 September 1943, is verlengd tot en met 25 Oc tober a.s. Zooals bekend kunnen Duitsche reizigers deze bonnen uitsluitend in hotels ed. gebruiken ter ver krijging van de op de bon nen vermelde artikelen. KOUSENBON VOOR MAN NEN EN JONGENS BOVEN 15 JAAR. "Met ingang van 1 October is van de textielkaarten voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder, gemerkt „V 115". bon „M" voor den aan koop van een paar kousen geldig verklaard. Bij inleve ring van de bon „M" dient tevens het vereischte aan tal punten te worden afge geven. BABYBEDKRUIKJE EN WASCHTE1L. Onlangs is gemeld, dat aanstaande moeders in aan merking kunnen komen voor speciale punten ter verkrij ging van een babybedkruikje en een waschteïl. Naar aan leiding van deze mededee- ling heeft de meening post gevat, dat thans ieder, die een baby verwacht, in aan merking kan komen voor deze punten, in tegenstelling mei de tot nu toe geldende regeling. Deze meening is echter niet juist. Slechts voor a.s. moeders, die haar eerste baby verwachten, dan wel een baby, wiens geboor te vermoedelijk zal plaats hebben op het tijdstip, waar op het laalstgeborcn kind tenminste vijf jaar oud zal zijn, bestaat de mogelijkheid het bovenvermelde aan te vragen. Dat de te verwach ten baby het eerste kind is, moet blijken uit een schrif telijke verklaring van den behandelenden arts of de vroedvrouw In het geval, dat de te verwachten baby een in leeftijd opvolgend bioertje of zusje heeft, dat op den vermoedelijken da tum van de bevalling ten minste 5 jaar oud is, moet zulks blijken uit eén uittrek sel uit het Bevolkingsregis ter. NIEUWE BON VOOR GENERATORBLOKJES. Van 1 October tot en met 31 December 1943 geeft de. met „Periode F" gemerkte bon, als bedoeld in art. 2 van de Generatorblokjesbe- schikking 1942 No. 1, recht op het koopen van 50 kg generatorblokjes. Andere dan de hierboven genoemde bonnen zijn derhalve na 1 October niet meer geldig. NIEUWE POSTZEGEL VAN 2 CENT. - In de serie nieuwe postze gels, die geleidelijk ver schijnt, zal op 16 October verkrijgbaar worden gesteld de zegel van 2 cent, waarop het zwanensymbool is afge beeld in donkerblauwe kleur, naar een geschilderd ont werp van Pyke Koch, De twee van elkander afgewen de zwanen vindt men tot op den huidigen dag veel in Friesland, als bekroning van gc-vels van boerderijen en schurenin Holland vindt men ze wel op de achter schemels van wagens. Over den oorsprong van dit ge bruik uiteenloopende mee ningen. In de mythologie wordt de Zwaan beschouwd als de winter-zonnewende- vogel In het volksgeloof van vioeger eeuwen was de Zwaan wat later de ooievaar werdde brenger van de pasgeborenen, d.i. de bren ger van leven en licht. Een nielAnythologische verklaring is, dat eens slechts eigengeërfde boeren het recht hadden zwanen te houden en als teeken hunner waar digheid Juin dak met het uitgezaagde zwanenprofieli versierden. Later, toen het houden van zwanen aan ie der was toegestaan, zou deze versiering algemeen gewor den- zijn. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1