WIERINGERMEER 12e Jaargang Zaterdag 9 October 1943 No. 45 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN- EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS El{ ZATERDAGS. Binnenlandsch Weekoverzicht. In verscheidene groote en kleine plaatsen van ons land is Zondag het Oogst- dankfeest gevierd door Ne- derlandsche en Duitsche nationaal-socialisten, die er zich ven bewust waren, dat voor het welzijn van een volk in de allereerste plaats een goedgeordende land stand noodig is r die zich bewust waren van de ge meenschap. Het is de taak van den Landstand, de'boe ren bijeen te brengen, hen volgens de grondbeginselen van de natuurlijke ordening een plaats te geven in de volksgemeenschap en de zorg van elk afzonderlijk lid van den boerenstand op zich te nemen, waarbij de lei ding van den Landstand zich iicht naar de vereïschten van het werkelijke en van de verantwoordelijkheid be wuste leven van het hoeren dom. Door de abnormale oor logsomstandigheden is d< positie van den boer lang niet altijd gemakkelijk, tegendeel. Verschillende grondstoffen zijn schaarsch of in het geheel niet te krij7 gen, terwijl b.v. groenten nog moeten worden uitge voerd, aangezien Nederland zijn plaats in de groote ge meenschap moet innemen hier staat echter tegenover, dat al het broodgraan, dat de bezettende macht in Ne derland noodig heeft, uit Duitschland in - Nederland wordt ingevoerd. De strijd van den boer is moeilijk, evenals de strijd van het nationaal-socialis- me, doch het nationaal-soci- alisme moet zich handha ven, wil ieder mensch in Eu ropa een betere toekomst te gemoet kunnen zien. In de ze harden strijd moeten wij liefde hebben voor onzen vaderlandschen bodem en eerbied voor onze volksge- r.ooten,- die naar beste we ten door hun arbeid den bo dem vruchtbaar maken, en beschamend moeten wij ons afwenden van het godde- looze bedrijf van de vernie tiging van onzen bodemop brengst, van de vernietiging van onze veestapel en van de vernietiging van al de goederen, die ons volk kreeg door God's genade, dank zij de vruchtbaarheid van den bodem en dank. zij den noes- sche wapenen. Het kan al leen door de samenbinding, het samenhouden van alle nationaal-socialisten, of zij nu Duitschers of Nederlan ders zijn. De Kameraadschap tusschen ons is het begin *an de kameraadschap tus schen de Germaansche vol keren, en die kameraadschap en die lotsverbondenheid vormen het fundament dat noodig is voor het veilig stel len van Europa, want alleen in een veilig Europa kunnen wij leven o Buitenlandsch Nieuws. ten vlijt, het overleg en de i--jac*at °P deze diertjes heeft inspanning van tienduizen- toegestaan en hun vleesch «den harde werkers. heeft vrijgegeven voor de De boer moet zijn hoeren eer terug hebben en in den •goeden zin van het woord baas in eigen huis zijn, de boerenarbeider moet sociale gerechtigheid hebben, om niet als een paria te staan temidden van zijn volksge- mooten, en de bodemproduc ten zullen een redelijken prijs moeten opbrengen. Dit alles zal onder nationaal- socialistische inschakeling centraal geleid moeten wor den, doch de uitvoering daarvan kan eerst goed ko men, wanneer er een sterke, doelbewuste landstand is, waarvan immers het welzijn, het geluk en het welvaren van een volk afhankelijk is. De overwinning in den ver bitterden strijd tegen het communisme, tegen de wan orde en den chaos is voor een niet gering deel afhan kelijk van het floreeren van den landstand. In dezen geest spraken Zondag in de Harmonie te Groningen de" Leider Mus- sert en Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss In- quart tot het Nederlandsche volk. De Leider besloot zijn rede met de woorden „Een nieuw Nederland in een nieuw Europa. Dat kan al leen door de zege der Duit- DUIKBOOTEN MET „NIEUWE UITRUSTING." Lissabon, 5 Oct. (C.D.) De „New York Herald Tribune" stelt in een beschouwing over den oorlog ter zee vast: „De Duitsche düikbooten zullen alleen uit den strijd op den Atlantischen Oce aan teruggetrokken worden, om opnieuw te worden uit gerust. Het is duidelijk, dat deze nieuwe uitrusting .goed zal zijn." DE VRIJHEID VAN DEN PAUS. Madrid, 5 October. In de kathedraal van Sevilla heeft Zondag de kardinaal aarts bisschop Seguar het woord gericht tot een duizendkop pige 'menigte. Hij verklaar de o.m. dat er geen aanlei ding bestaat om gemeen schappelijke gebeden voor de vrijheid van den paus te" doen houden. Als eenige kardinaal van Spanje staat hij in direct contact met den H. Vader en kan hij derhal ve met beslistheid vaststel len, dat deze geen gevange ne is. Het is onverstandig zich te laten vangen door dergelijke ongegronde ge ruchten, want de pauselijke waardigheid is te heilig dan dat men daarmede kan spe- culeeren. Tegen gemeen schappelijke gebeden voor een spoedige vrede is echter niets geen bezwaar. ENGEL AND'S VOEDINGS- NOVITEITJE. Stockholm, 5 Oct. (C.D.) In een beschouwing over. het Britsche thuisfront verklaart Tahu Hole in den Londén- schen nieuwsdienst, dat de Engelsche bevolking deze winter zal moeten wennen aan den smaak van eekho rentjes, nu de regeering de. heeft vrijgegeven volksvoeding. RECORD BELASTINGEN IN VEREEN. STATEN. Lissabon, 5 Oct, (C. D.) De Amerikaansche minister van financiën, Henry Morgen- tbau, heeft aan het Congres een nieuw belastingprogram ma voorgelegd, waardoor op nieuw 15.8 milliard dollar belasting zal worden gehe ven. Daarvan zal 6.5 milliard door verhooging van de loonbelasting moeten wor den opgebracht. De op brengst der belastingen zou na de verhooging de helft der regeeringsuitgaven dek ken. MISDAAD ONDER FRAN- SCIIE JEUGD. Parijs, 5 Oct. (C.D.) Het aantal jeugdige personen, ciat wegens overtredingen van de wet voor den rechter moest Verschijnen, is in Frankrijk zeer ges'tegen. Terwijl in 1935 het aantal ongeveer 11.000 was, telt men volgens „Le Petit Parisien" dit jaar in Frankrijk ten naaste bij 30.000 jeugdige misdadigers. OP ZEE IN BRAND GERAAKT. Lissabon, 5 Oct. (C.D.) De 4020 ton metende Portugee- sche stoomboot „Méllo'1, die een lading salpeter van Bu- nos Aires, naar Portugal vervoerde, geraakte voor de Braziliaansche kust in brand en moest door de bemanning worden -verlaten. Op SOS- seinen verscheen het Zwit- sèrsche stoomschip „St. Fer-, que", dat 29 leden van ac bemanning, die in redding booten was gegaan, aan boord kon nemen. Een boot met 15 man wordt nog ver mist. 3 MILLIOEN ZAK KOFFIE VERLOREN GEGAAN. Lissabon, 5 Oct. (C.D.) Door den buitengewoon strengen vorst van onlangs is in den staat Sao Paolo in het zuiden van Brazilië 3 millioefi zak koffie verloren 'gegaan. Naar de president van dé maatschappij van landbouw mededeelde, zal Sao Paolo hierdoor niet in staat zijn. de vereischte kof fie naar de Vereenigde Sta ten te exporteeren. OVERSTROOMING I? MEXICO. Lissabon, 5 Oct. (C.D.) Naar uit Durazzo in Mexi co wordt gemeld, is het dorp je Bermejillo ten noorden van Terreon, door een groo* te overstrooming vernield. Meer dan 5000 personen wer den hierdoor, dakloos. totale schade is nog niet te overzien. Gemengd Nieuws. VLIEGERS OPLATEN STRENG VERBODEN. 's-Gravenhage, 6 Oct. De commissaris-generaaJ voor de openbare veiligheid wijst er op, dat het verboden en strafbaar is, vliegers van welken aard cok od te laten. Tegen overtreding zal inge volge de verordening van den den secretaris-generaal van het departement van justitie van 6 Sept. 1940 (verordeningenblad stuk 25 ur 133) streng worden opge treden. In het bijzonder wordt de aandacht er op ge vestigd, dat ouders, opvoe ders en andere met toezicht belaste personen krachtens de verordening van den secretaris-generaal van het departement van justitie over het toezicht op minder jarigen van 5 Augustus 1943 (verordeningenblad stuk 23 nr. 85), wanneer zij het strafbare gedrag der min derjarigen door behoorlijk toezicht hadden kunnen verhinderen, kunnen worden gestraft met gevangenisstraf of hechtenis tot zes maan den of boete tot 300 gulden. WETSWIJZIGING VOOR ZIEKENGELDVERZEKE RING. Van de ziekengeldverzeke- ring werd in den laatsten tijd in toenemenden mate misbruik gemaakt, zoodat het noodzakelijk werd om diegenen, die eens een paar dagen thuis willen blijven, omdat het werk hun niet aanstaat, te laten gevoelen, dat zulk een spijbelen zich wreekt in een belangrijke vermindering van inkom sten. Daartoe is in de ziek tewet een wijziging aange bracht. De tot dusyer gel-; dende voorschriften kenden aan de verzekerde arbeiders bij ziekte gedurende 26 we ken een ziekengeld van 80 procent van het V dagloon toe, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tusschen ziekten van korteren of lan- geren duur. Onlangs is ech ter een bepaling ingevoerd, op grond waarvan na het verstrijken van drie ver plichte wachtdagen, gedu rende de eerste zes dagen, waarover uitkeering wordt verstrekt, een ziekengeld van 50 procent van het loon wordt gegeven. Daarna heeft de normale uitkeering van 80 procent van het loon plaats. Indien evenwel de ongeschiktheid tot werken langer duurt dan vier weken, verkrijgt de verzekerde ach teraf nog een uitkeering, waarbij hem het gedurende de eerste zes dagen minder betaalde, wordt vergoed. De bddnsring van dezen maat regel is om het in den "laat sten tijd opgekomen ver schijnsel van te lichtvaardi ge ziekmeldingen te beteuge len, zonder dat daarbij de werkelijk ernstige -patiën ten, met een ziekte van lan- geren duur, worden getrof fen. Deze immers krijgen la ter het aanvankelijk minder ontvangene uitbetaald. Na drukkelijk zij er op gewezen, dat de getroffen maatregel, die slechts noode werd ge nomen, een tijdelijk" karak ter dl-aagt. Het ligt in de bedoeling hem ongedaan te maken, zoodra het verschijn sel, waartegen hij zich "keert, een einde neemt. ^NIEUWE POSTZEGEL. De bijzondere postzegel voor den „Dag van den Post zegel", die van Zaterdag 9 dezer af verkrijgbaar zal zijn. draagt 'de uitbeelding van een tweewielige postkar uil de 19e 'eeuw. Deze karren werden gebruikt voor het vervoer der brievenmalen van de eene. plaats naar de andere'. Reeds voor dien tijd werden op sommige postrit- ten karren gebruikt, maar eerst in 1818 stelden de Pos terijen een algemeen gel dend model vast. Later zijn ook vierwielige rijtuigen in gevoerd, maar daarnaast heeft de kar zich gehand haafd als het lichtste en bruikbaarste vervoermiddel totdat de paardentractie werd afgeschaft, wat van 1915 af geleidelijk aan op alle postritten is geschied. Het vervoer der brieven malen werd door de Poste rijen aanbesteed bij parti culiere stalhouders, die ver plicht waren karren van het voorgeschreven model gebruiken en hun voerlieden postiljons genaamd, van uni- formkleeding te voorzien. De ontwerper van den nieuwen zegel, de heer J. H. Strube, heeft een model uit het Postmüseum tot voor beeld genomen, dat volgens de bestekteekeningen zuiver op schaal is gebouwd. GEEF DE AARDAPPEL SCHILLEN AAN DEN OPHALER MEE. De vuilnisemmer is een gemakkelijk voorwerp in het huishouden. Alles wat afge daan heeft of van geen nut meer is, wordt in den vuil nisemmer geworpen. Hoeveel aardappelschillen en groen te-afvallen zouden er vóór den oorlog wel niet verdwe nen zijn -in de vuilnisemmers van de Nederlandsche huis houdingen Zeker, de „schilleman" kreeg eN zijn deel van, maar heusch. het was meer een bescheiden deel. Nu, in dezen oörlogstijd, mag niets meer in den vuil nisemmer verdwijnen, dat ens nog van verder nut kan zijn. Dat is een Nedérlandsch bélang. De 5.000 ton schillen, die in 60 van de belangrijkste gemeenten van ons land per week worden opgehaald, kunnen 30.000 koeien voe den. Dat is niet veel, zal men misschien zeggen, maar het is wèl veel als men bedenkt dat dit voedsel ten goede komt aan koeien, die juist daar gehouden worden, waar het bijzonder te pas komt, namelijk in de buurt van de groote.steden van ons land. Helpt de koeien en de koei en helpen UBewaar de aardappelschillen cn geef ze aan een ophaler mee. AGRARISCHE UITZENDIN GEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK VAN 10—17 OCT. 1943. Land en Volk brengt Zondag 10 Oct. 8.00 uur •H.I. Dirk van de Bospoort vraagt de aandacht voor de uitzending ..De zin van het boer zijn." "bm 12.45 uur is de beurt aan Dirk van den Hul, met zijn bekende praat je „Als ik het voor het zeggen had." Maandag 11 Oct. 13.00 uur H.I. Vele luisteraars zullen zich misschien afvragen, hoe de verhouding is van den Landstand tot den tuin bouw. In deze uitzending hoort U een gesprekje met een tuinder uit West Fries land. Dinsdag 12 October 13 u. H.I. U hoort een reportage over de koudbloedfokkerij in Groningen. Woensdag 13 Oct. 13 uur H.I. West Friesland is de, bakermat van verschillende fijne bloemzaden. Wij bren gen u een reportage over deze teelt. Donderdag 14 Oct. 13.00 u. H.I. De heer Beekhuis geeft een interessante beschou wing over het zieleleven van de bijen. Om 14.00 luistert U na tuurlijk naar „Lantman's Lust." Vrijdag 15 Oct. 13.00 uur PI.I. Wenken voor boer en tuinder. Om 10.45 uur hoert U in de serie uitzendingen „Wat doet de Directie van dèn Landbouw." Een be schouwing over mond- en klauweeerbestrij ding." Zaterdag 16 Oct.~ 13.00 uur H..I U hoort nog eenige wen ken voor de yplkstuinders. Van 1313013.40 uur gaan we met den heer H. F. Wou- senaar een wandelingmaken in Groningens Zuid-Oost hoek. Gemeente Wieringen. WINKELRUIT VERBRIJ ZELD. Woensdagmiddag kwam de heer v. D. te Hippolytus- hoef per rijwiel de Koning straat uit gereden om de Elltstraafc in te slaan, doch door de groote snelheid waarmee v. D. de hoek nam en .tevens nog eenigszins moest uitwijken voor een paar kinderen werd hem noodlottig want hij kwam met groote vaart tegen de spiegelruit van den heer C. Bakker aan met het gevolg dat de spiegelruit to taal werd verbrijzeld. De heer v. D. kwam er zelf heel goed af doch liet een ware ruïne achter. POLITIE. Verloreneeiv gebreid rood wollen damesjasjes, een pórtemonnaie inh. f 15. een dop van een autoradiateur. Gevonden ceintuurtje. POLITIE. Gevonden muts en een voorzien van waterslang. Inl. Gem.-bode H.-hoef. een bruin een alpino oud rijwiel, banden van Te Groningen werd Zondag een oogstdankfeest- gehouden, waar de Rijkscommissaris, rijksminister dr. Seijss Inquart 'en de Leider, Mussert, een rede hielden. Een overzicht tijdens de bijeenkomst. (Bildarchiv Arbeidsbereich der NSDAP/Sfcapf Paxs). „Onze veevoederpositie is moeilijk, maar aardappelschillen voeden het vee Aanmelding Vrijwilli-. gers Ned. Arbeidsdienst. OPENGESTELD TOT EN MET 13 OCTOBER 1943. Utrecht, 4 October 1943. Zij, die als vrijwilligers wenschen te worden opgeno men in de Januari-kampen 1944, kunnen zich tot en met 13 October a.s. schrifte lijk of in persoon aanmel den. Vrijwilligers moeten zich voor den duur van een jaar dienstverrichting ver binden, uitgezonderd zij, die naar een functie in over heidsdienst of het bijzonder onderwijs wenschen te solli- citeeren, die zich voor een half jaar verbinden. Gega digden moeten op het mo ment van indiensttreding minstens den leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en die van 23 jaar niet hebben overschreden. Gehuwden, tenzij zij in aanmerking wen schen te komen voor een aanstelling in overheids dienst of bij het bijzonder onderwijs, worden niet aan genomen. De aanmelding tot vrijwillige dienstneming bij den Nederlandschen Ar beidsdienst kan geschieden hij het arbeidsbureau of bij het gemeentehuis in de ei gen gemeente, of bij de N.A D.-aanmeldingsbureaux, gevestigd te Almelo, Amster dam, Apeldoorn. Emmen, Den Haag, Groningen, Den Bosch, Maastricht, Rotter dam of Utrecht. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn-, J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hïppolytushöef Telef. 19. Mitidenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1