WIERINGER 12e Jaargang Woensdag October 1943 No. 46 NIEUWSBLAD VOOR DE WIER1NGERMEER, W1ERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. IN DRIE DAGEN 208 BOMMENWERPERS NEERGESCHOTEN. Aan het oostelijke front 285 bolsjewistische vechtwagens in twee dagen vernietigd, benevens 48 vliegtuigen. DUIKBOOTEN VERNIETI GEN 40.200 B.R.T. Hoofdkwartier van den Führer, 11 Oct. (D.NB.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend Tusschen de Zee van Azow en Saporosje versterkten de Sowjets hun met sterke ar tillerie, pantser- en slagvlieg tuigformaties ondersteunde aanvallen, welke evenwel tengevolge van de taaie Duitsche verdediging mis lukten. Ook aan de Midden Dnjepr, in het gebied ten Zuiden van Gomel en in het gevechtsgebied ten Westén van Smolensk werden Rlle aanvallen der Scwjets afge slagen. De zware gevechten in het penetratiegebied ten Zuid-Westen van Welikije Loeki houden onverminderd aan. In de laatste twee dagen werden aan het OtMfroht 285 Sowj et-vechtwagens v^r- nield, waarvan de- gro meerderheid in het gevechts gebied van Melitopol en Sa porosje. De luchtmacht 0 onder steunde in den centralen en in den zuidelijken sector met sterke krachten den afweèr. strijd van het leger, bestook te het ravitailleeringsver- këer van den vijand en ver nielde. bij een verlies wan drie eigen toestellen, giste ren 48 Sowjet-vliegtuigen. Bij de zware afweerge- vechten ten Westen van Smolensk heeft zich de 197e infanterie-divisie .uit Hes- sen-Saar Palt$ onder leiding van luit.-generaal Böge 'in het bijzonder onderscheiden. In Zuid-Italië viel dp vij and een spoorweg-steuhpïïnt in de vlakte van Campania aan hij werd bloedig terug geslagen. Van het overige front worden slechts plaat selijke gevechten van onze voorposten met vrij zwakke vijandelijke groepen gemeld. Duitsche jagers en lucht doelartillerie van de lucht macht, boord- en marineaf- weergeschut schoten boven de Middellandsche Zee ne gen, voor het meerendeel viermotorige bommenwer pers neer. Duitsche duikbooten boor- den in harde gevechten in de Karazee ten Oosten van Nova Zembla, in het Noor den van den Atlantischen Oceaan en in de Middelland sche Zee acht schepen van in totaal 40.200 b.r.t. in den grond en beschadigden twee andere door torpedolreffers zwa§^\ Van de beschermings vaartuigen vernielden zij drie torpedojagers en een bewakingsschip. Noord-Amerikaansche for maties bommenwerpers vie len gisteren in den loop van den middag West-Duitsch- land aan. Door brisant- en brandbommen ontstond met name te Munster, aanzienlij ke schade in woonwijken. De Dom en drie andere kerken werden zwaar b eschadigd. Door de Duitsche afweer, vooral door jachtvliegtuig formaties, werd een groot gedeelte van den binnen- ilringenden vijand vernietigd. Tot dusver wordt een aan tal van 51 voor het meeren deel vier-motorige neerge schoten bommenwerpers ge meld. Daarbij verloor de vij and bij zijn terreuraanval op het Duitsche Rijksgebied de laatste drie dagen in to taal 208 voor het meerendeel vier-motorige bommenwer pers. De strijd in de lucht. Verbitterde gevechten. Naar het DNB van de lei ding der Duitsche lucht macht verneemt, hebben de formaties vijandelijke bom menwerpers ook in den loop van 9 October in den strijd met eskaders Duitsche ja gers boven het Qostzeegebied zeer zware verliezen aan ma teriaal en vliegend personeel geleden. Volgens de tot dus ver ontvangen rapporten is de vernietiging van 37 vier motorige' vijandelijke" bom menwerpers met een beman ning van 370 man op ondub belzinnige wijze vastgesteld. Definitieve cijfers zullen echter eerst na 'n nauwkeu rige bestudeering van alle gevechtsrapporten gegeven kunnen worden. De met uiterste verbitte ring gevoerde luchtgevechten duurden verscheidene uren. Steeds meer Messerschmitt- en Fokke-Wulf-jagers werden in den strijd geworpen, die zich op groote hoogfe uit strekte van Jutland tot aan de Danziger Bocht. Bij de nadering der Amerikaansche bommenwerpers mengden zich ook de Duitsche mchtaf- weerdivisies met zware - en zwaarste kanonnen in den •strijd. Een gevangen geno men Amerikaansche boord schutter vertelde met ont zetting van de vreeselijke branduitwerking en 't door- dringingsvermogeu van de munitie der Duitsche jagers. Een afdeeling Duitsche Mes- serschmitt-jagers schoot in negen minuten tijds van een golf vijandelijke bommen werpers een geheel „ele ment" bestaande uit vier vliegtuigen, die links op zij diep geëcheloneerd' naast drie andere „elementen" vlo gen, neer. Gemengd Nieuws. ECHTPAAAR OMGEKOMEN DOOR GAS VERSTIKKING. In den nacht van Donder dag op Vrijdag zijn de 29-ja- rige P. Westerhuis en zijn 25-jarige echtgenoote, wo nende in de Wagenaarstraat 5 te 'Tilburg, door gasver- stikking om het leven geko men. Het echtpaar sliep in een aan de keuken grenzen de kamer. Daar in de keu ken de slang van de gaslei ding was losgeraakt, stroom de het gas, daar de vastge roeste kraan niet kon worden afgesloten, vrij de keuken en de als slaapkamer inge richte keuken-kamer in met het gevolg dat zij van het leven werden beroofd. Drie kinderen •welke boven sliepen hadden geen hinder ondervonden. EEN PATROON ONTPLOF TE TE N.-SCHARWOUDE. Zondagmorgen zou de 20-jarige G. van de Spoor straat alhier, onder toezicht van zijn vader probeeren een dóór hem gevonden pa troon te laten ontploffen. Hij maakte daarbij gebruik van een spijker en een ha mer en d?ed zijn „werk" zoo perfect, dat de patroon in derdaad ontplofte,- met ge volg, dat de' onvoorzichtige aan een zijner handen ge wond werd. Gelukkig was deze verwonding niet prn- stig, maar het zal toch wel een waarschuwing zijn om een volgende keer niet met dergelijke gevaarlijke voor werpen te gaan experimen teeren. Emis weer eens ge bleken df^men met zulke voorwerpen niet voorzichtig genoeg kan zijn. Dgbl. v. Nü. KEISE- UND GASTSTaï' TENMARKEX. In tegenstelling met het geen dezer dagen is gepubli ceerd, wordt,er van bevoeg de zijde met nadruk de aan dacht op gevestigd, dat de Reise- und Gaststattenmar- ken met het opschrift „gül- tig bis 30.9.43" (geldig tot 30 September 1943) in Ne derland niet meer geldig zijn.' De geldigheidsduur van deze bonnen is derhalve niet verlengd tot 25 October. WELLICHT EEN SUIKER BON VOOR DE GEHEELE MAAND OCTOBER. Tengevolge van enkele maatregelen was in de sui kerpositie van ons land een zoodanige t verbetering inge treden, da't het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd eenigen tijd geleden kon aankondigen, dat het aanvankelijk voor nemen, fie puikeröistributie over een periode van vier weken stop te zetten, geen doorgang behoefde te vin den. Wel moest men reke ning blijven houden met de mogelijkheid, dat het voor de eerste helft van October bestemde halve kilogram pas later beschikbaar gesteld zou kunnen worden. Echter zijn moeilijkheden, waarmede het vervoer te kampen heeft gekregen, oor zaak, dat één der ter verbe tering van de suikerpositie getroffen maatregelen tot dusver zonder effect is ge bleven. Het zijn ook vervoersmoei- lijkheden. die bewerken, dat de aanvoer van suikerbieten in de inmiddels aangevan gen campagne minder vlot verloopt dan voor een onge stoorde suikervoorziening in den tijd van overgang van den ouden naar den nieuwen suikeroogst noodzakelijk ge acht moet worden. Deze omstandigheden heb ben er toe geleid, dat, of schoon voor de eerste helft van October inmiddels een suikerbon is aangewezen, het vooralsnog niet vaststaat of voor de tweede helft van deze maand de bonaanwij zing reeds op het daarvoor vastgestelde tijdstip zal vol gen. Dat beteekent derhalve, dat het niet uitgesloten is, dat men met de op den thans geldenden bon ver kregen suiker wellicht de geheele maand October zal moeten toekomen. IN BESLAGGENOMEN SHAG GESTOLEN. Te Eindhoven hebben in brekers hun slag weten te slaan in het belastingkan toor aan de Gagelstraat, waar1 in beslag genomen goe deren liggen opgeslagen. De daders namen de wijk met- 300 kg shag, welke par tij kort tevoren door kom miezen in beslag was geno men. OPKOOPER MET 2000 TEXTIELPUNTEN AANGEHOUDEN. Te Eindhoven heeft de politie een opkooper van distributiebescheiden, die in het bezit bleek te zijn van meer dan 2000 textielpunten, aangehouden. BEHANGSEL TEGEN SUIKER. De economische politie te Eindhoven deed eenige steekproeven bij een papier handelaar aan de Markt al daar. Het vermoeden be stond, dat de handelaar be hangselpapier verkocht tegen schromelijk overdreven prij zen en bovendien in de meeste gevallen van de koo- pers nog suiker- of boterbon nen eischte. Er waren .reeds klachten over deze handel wijze binnen gekomen en zij tken maar-hl te gegrond, uit de steekproeven uióëk', dat de man suiker bonnen vroeg, anders was er geen papier. Bovendien speldde hij veel adspirant- koopers op de mouw, dat de levering wel 9 ii 12 maan den kon duren, daar hij niets meer in voorraad had en van leveranties van der den .afhankelijk was. Wat van dit verhaaltje waar was, kan men zien uit het feit dat de politie 5000 rollen be- hangelpapier in beslag nam en bovendien nog 1800 pak ken plakmeel en 575 kg los plakmeel. De economische politie nam verder ruim 300 kg fruit in beslag bij ie mand die niet als kleinhan delaar was ingeschreven. AGRARISCHE UITZENDIN GEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK VAN 17—23 OCTOBER 1943. Zondagmorgen luister U natuurlijk allen even van 3.00—8.15 uur over Hilver sum I naar den zin van het boer-zijn. Maandag 18 October bren gen. wij van 13.0013.05 uur over h: I. een bezoek aan een druivenkweekerij in de Bangert. Dinsdag 19 October. Het is weer Zuidlaardermarkt van daag, een der meest beken de markten uit het Noorden- Woensdag 20 Oct. hoort U van 13.00—13.10 uur een repotoge over een groente- kweekerij in Andijk-West. Van 201520.30 uur kan men via,-het draadnet H. II een praatje beluisteren van den heer A. J. Heiwig, die ons iets zal vertellen over de invloed van den onderstam bij het veredelen van vrucht- boomen. Donderdag 21 October be geven we ons met A. J. Her wig naar den tuin, waar hij ons het een en ander zal vertellen over het om-enten van teleurstellende fruitbop- men. Dus om_13.0ö uur even opgelet. Vrijdag 22 October vragen wij om 13.00 uur 5 min. de aandacht van eiken boer en tuinder voor nuttige wenken. Om 18.45—18.55 zult U een reportageflfts kunnen hooren van de opening van een Mond- en Klauwzeer in stituut te Rotterdam. Zaterdag, 23 October is het om 13.00 uur weer de beurt van onze visschers. De heer H. Velthuysen zal U het een en ander vertellen over wat men eigenlijk onder dicht- zetvisscherij verstaat. Om 2.30 uur gaan we op bezoek bij Mej. Greet de Lij- sei in Sluis, die ons zal rond leiden en veel merkwaardig heden za laten zien van dit oude stadje. Uit de melkfabriek a.d. Bergerweg is plm. 150 p. boter gestolen. Chocoladefabriek Tam-, mes te Groningen is geheel uitgebrand. De brandweer bluschte met 12 stralen. De premie voor Ziekte wet is verhoogd van 1.7 *op 3 pet. Werkgever betaalt hiervan twee pet. Handelaren moeten voorhanden zijnde rijwielen en frames afleveren aan hen, die bon of vergunning heb ben. Een deel der Haagsche tramconductrices is thans in lange pantalon verschenen. Dat is warmer maar kost meer textielpunten. Een verloofd paar is te Deventer in het donker van een hooge kademuur geval len. Hij brak een pols en zij kreeg een hersenschudding. Wie te Alkmaar huwen, betalen daarvoor f 15.le ges. Vroeger waren er di verse klassen en betaalde men f 75, f 40, f 20 of f 10. Het koopen, verkoopen, afleveren van vrijwel alle hout is zonder „koopbrief" verboden. Het verwerkings verbod geldt nu voor nage noeg alle hout. In etalages mogen al leen 'die handelsgoederen v/orden uitgestald, die in voldoende hoeveelheid voor verkoop voorhanden zijn. .Een arrestant uit Den Haag, die bij Amersfoort uit de trein 'jsproiig, brak een arm en een been. Hij bracht het niet verder dan het zie kenhuis. Een 26-j. jongeman die een rijwiel had willen stelen, werd te Den Haag door de politie aangehouden. Hij vluchtte echter en sprong op een passeerende vracht auto. Na twee vergeefschc waarschuwingen werd hij door de agent met een der de schot doodelijk getroffen. De heer A. Hazeleger, die ruim 25 jaar de klok van de groote dorpstoren te Ede luidde, is op 79-j. leeftijd overleden. Hoewel de klok ken in Dec. j.1. uit de toren werden genomen, hebben ze bij zijn begrafenis toch ge luid, n.1. door middel van gramofoonplaten, waarvan het geluid versterkt werd weergegeven. Een smokkelauto niet vele mudden tarwe, is bij Alkmaar aangehouden. Tc Sehoorldam was ze met volle vaart door de controle gere den. Met behulp van een schijnwerper, die de bestuu- der verblinde en van een pi stool, die op de treeplank gesprongen controleurs op hem richtten, werd de man tot stoppen gedwongen. De directeur-generaal van Winterhulp Nederland, de heer F. W. van Vloten, heeft het nieuwe Winterhulpseizoen 19431944 officieel geopend. Overzicht tijdens de rede van den heer van Vloten. C. N. F./Meijer Paxs). „Onze veevoederpositie is moeilijk, maar aardappelschillen voeden het vee Tegen het bolsjewisme. MELDT U VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDWACHT. Hetss-ersatzkommando deelt mede iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 1745 jaar, kan zich vrijwillig bij dehieronder vermelde adressen vervoe gen, ten einde gekeurd te worden voor de waffen-ss of de landwacht. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot dc verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij de landwacht of bij het ss-wachtbataljon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche kriegsmarine- kun nen zich aanmelden zij, aie' tot de germaansche ss in Nederland toetreden wil len, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aan melden en worden geduren de hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de waffen-ss kan.ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Be slissend voor bevordering zijn karakter, gedrag, pres tatie. 18 Oct. 1943 9—14.00 uur Rotterdam Deutsche Haus, Westzeedijk. 19 Oct. 1943 9—12.00 uur Breda Restaurant Modern. Markt. 19 Oct. 1943 15—18.00 uur Den Bosch Hotel Noord-Bra bant, Markt 45. 20 Oct.- .1943 9—12.00 uur Venlo Deutsche Hq,us, Eg- mondstraat 16. 20 Oct. 1943 15—18.00 uur Arnhem. Café Royal. 21 Oct. 1943 9—12.00 uur Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18. 21 Oct. 1943 9—12 uur Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 22 Oct. 1943 9—12,00 uur Assen, Concerthuis a.d. Vaart. 22 Oct. 1943 15—18.00 uur Groningen, Concerthuis Poelstraat. 23 Oct. 1943 9—12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf. Breedstraat. 24 Oct. 1943 9—14 uur Amsterdam. Dam 4. 25 Oct. 1943 9—13.00 uur Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 26 Oct. 1943 9—14.00 uur Amersfoort. Ro. Durchgangs- lager, Leusdeurweg. 27 Oct. 1943 9—14.00 uur Den Haag, Café Den Hout. Eezuidenhoutscheweg. Verantwoordelijk redactrice G, C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Com. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. Na 6 uur nam. tot 'smor- jens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1