WIERINGERMEERBODE 12e Jaargang Woensdag 20 October 1943 No. 48 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT 'WOENSDAGS EN ZATERDAGS. VIJANDELIJKE DOORBRAAK BIJ PRIPET VERIJDELD. Zware afweerstrijd bij Krementsjoeg. Bomtreffers op vijandelijke kruiser in Middellandsche Zee. IN ZUID-ITALIE SLECHTS PLAATSELIJKE •ACTIE. Hoofdkwartier van den Pührer, 18 Oct. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend Ten Noorden van de Zee van Azov zijn vrij sterke vijandelijke infanterie- en tankaanvallen afgeslagen. Ten Zuidoosten van Kre mentsjoeg leverden onze troepen gedurende den ge- heelen dag zware afweerge- vechten tegen aanvallende sterke vijandelijke strijd krachten daarbij werden gisteren weer 43 tanks ka potgeschoten. Een onder leiding van lt.- generaal Hossbach staand Duitsch tankcorps heeft in gevechten, die twee weken hebben geduurd, een ge vaarlijke vijandelijke door braak aan de monding van Pripet verijdeld en in tegen aanval twee infanteriedivi sies en een tankbrigade der Sowjets vernietigd. De vij-, and verloor 3500 getelde' dooden, bijna 2000 gevange nen en 200 kanonnen en een groot aantal tanks, pantser geweren, granaatwerpers en andere zware en lichte in- fanteriewapens. In den centralen sector van het front hebben de bolsjewisten ten Noordwes ten van Tsjernigov en ten Westen van Smolensk hun herhaalde doox-braakpogin- gen voortgezet en met vrij sterke strijdkrachten ook ten Zuiden van Welikieie Loeki onze stellingen aangevallen. De vijand werd overal harde gevechten en door vastberaden eigen tegenaan vallen terug geslagen, plaat selijke penetraties werden afgegrendeld. De door lt.-generaal Schlemmer geleide Saksi sche 134ste divisie infante rie verdient voor haar schit terende houding bij de zwa re gevechten ten Noordoos ten van Gomel bijzondere waardeering In Zuid-ïtalië is het slechts op eenige plaatsen van den Westelijken en cen tralen sector van het front tot plaatselijke gevechten gekomen. Aanvallen van Britsch - Amerikaansche strijdkrachten in de Voltur- r.cbocht werden afgeslagen. Bij de gevechten van de vo rige dagen maakten onze troepen verscheidene hom derden Britten en Amerika nen gevangen. Duitsche gevechtsvliegtui gen hebben in het Oosten van de Middellandsche Zee voltreffers met bommen op een vijandelijken kruiser ge plaatst. In den afgeloopen nacht hebben eenige vijandelijke vliegtuigen een gering aan tal bommen geworpen in de Westelijke en Noordelijke gebieden: van Duitschlancl. Het luchtwapen heeft gis teren overdag en ""gedurende den nacht afzonderlijke doe len in Zuid-Engeland, voor- al in Londen met succes aangevallen. Een vliegtuig keerde niet terug. Binnenlandsch Nieuws, SLUIKHANDELAREN FRUIT STAAN TERECHT. Alkmaar, 14 Oct. Twee clandestiene fruithandelaren, van wie de een reeds lang werd gezocht, zijn voor. den economischen rechter te Alk maar verschenen. Het waren de groentehan delaar O. Wolfers uit Alk maar en de reiziger Th. Ber ger, die begin Augustus met een vrachtauto te Kesteren clandestien fruit gingen koo- pen. Berger had voor veilig vervoer gezorgd, namelijk een geleidebiljet van een Diiit- sche instantie waar uit zou moeten blijken, dat het fruit bestemd was voor de Duit sche weermacht. De auto werd aangehouden door con troleurs van de C.O.D. en of schoon de indruk werd ge wekt, dat alles in orde waslL_„ 5c, bleken de controleurs de zaalc «En bekend gemaakt. is men dan verplicht ll/s maal de niet te vertrouwen en lieten de_auto. na aankomst te' Alk maar in beslag nemen. Uit het onderzoek bleek, dat Berger reeds vroeger, even eens met een valsch geleide- biljet, een partij aardbeien had laten vervoeren. De officier van justitie schetste Berger als een dpor- gewinterden schavuit ei vroeg voor hem vier maan den hechtenis en f 1000 boe te of vier maanden Vucht en voor den tweeden ver dachte twee maanden er f 1000. De economische i*ech. ter herinnerde aan de woor den van den Rijkscommissa ris tijdens diens laatëte rede voering te Groningen ge sproken. Hij noemde de fei- ton zeer ernstig en vonniste Berger met een half jaar gevangenisstraf en f 1500 boete, te vervangen door vier maanden hechtenis. Wolfers werd veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf en f 1500 of vier maanden hech- den tijdens de zitting gevan gen genomen. WINTERKOOLZAADPLICHT OOGST 1944. Tot het omploegen wegens misgewas van winterkool- zaad, of van gewassen, wel ke men teelt om aan de opgelegde koolzaadplicht te voldoen, mag slechts worden overgegaan, nadat men van de Prov. Productie Commis saris daartoe schriftelijk toestemming heeft verkre- gen. Indien toch .zonder toe stemming van de P.P.C. bo venbedoelde gewassen zou den worden omgeploegd, wordt geacht, dat de be treffende teler in gebreke is gebleven en dus in overtre-' ding is. Afgezien van eventueele andere strafmaatregelèn welke t.z.t. nader zullen wor- omgeploegde oppervlakte met blauwmaanzaad te be bouwen. NIEUWS IN 'T KORT. De directeur van een zuivelfabriek te Rijssen, een politieagent te Amsterdam en een melkpoederfabrikant te Vlaardingen zijn gearres teerd. Zij deden aan zwarte handel. De directeur haalde meer vet uit de melk, dan hij verantwoordde. Op gevoelige bestraffing kunnen de boeren rekenen, die koolzaad hebben achter gehouden. Te Breda kreeg een landbouwer die 270 ki niet op zijn doschbriefje had verantwoord f 1000 boete. Dc koolzaad werd iix beslag: genomen. Ook vier anderen, ?ie kleine hoeveelheden ach terhielden, 'werden awaar beboet. Jan van Zutphen, de tenis. Beide verdachten wer-' popuaire stichter van „Zon nestraal" is dezer dagen ter gelegenheid van z'n 80e* ver- jaardag op indrukwekkende wijze gehuldigd. Namens het personeel werd hem, een fraaie oorkonde overhandigd. Zijn woning geleek een bloe mentuin uit alle deelen van het land ontving hij geluk- wenschen in de vorm van geschenken, brieven en tele grammen. Een op het graf van de W.A.-man H. Bannink Haarlem geplaatst gedenk- teeken is aan de familie ovex-gedragen. Opperhopman Zondervan zeide Er zijn veel slachtoffers gevallen, maar thans is het uit met de lankmoedigheid, want de beweging is nu gewapend. Wij hebben het niet gewild, maar aan de terreur moet een einde komen. Bezield met de geest van het front zal verder worden ge werkt. De door lafhartige moordenaarshand gevallen politie en SS-4han P. van Duyn is te Heemstede onder groote belangstelling ten grave gedragen. „Kameraad Van Duyn", zoo sprak SS Hoofdstormlcider P. J. Kooy- mans, gij zijt gevallen voor uw ideaaleen eensgezind Germanendom, waar nooit meer onderlinge strijd zal zijn. Eens komen wij weer aan uw groeve, maar dan met 1000 menschen, die nu nog niet mét ons zijn. Heil!" De 60-jarige fietser Groen zou voor een achter- oprijdende auto in de omge ving van Nigtevecht afstap pen. Hij bleef echter met de voet haken aan een tasch, viel en werd overreden. De dood trad spoedig in. Hij was op weg naar zijn woning te Nigtevecht. Wegens diefstal van 392 gascomforen ten nadee- le van zijn firma is te Den Haag gearresteerd de 34-j. chef van een groothandel, A. H. H. uit Rijswijk. Doordat een 4-j. kind met lucifers speelde, ging te Lunteren een boerderij met de hooi- en roggeoogst ir vlammen op. Schade gedeel telijk door verzekering ge dekt. (A.N.P.) Aardappelschillen. Ir Amsterdam gaan 330 van gemeentewege aangestelde ophalers driemaal per week hun wijk rond. Onze vier grootste steden voeden met ruim 2000 ton afval 10.000 koeien per week Zeventig jaar getrouwd was 5 Oct. j.1. te Koog a.d. Zaan het echtpaar Gorter- Kwist. De man is 92, de vrouw 91 jaar. -ï- In de N.O. polder heeft men een gedeelte van de burcht van Kuinre gevonden. Het varen des nachts in de Zeeuwsche wateren is van 11 Oct. af tot nader order veroorloofd. - Deh Haag strijdt tegen ontsiering van het stads beeld, tegen reclamebiljetten en het beschilderen van mu ren en schuttingen. Marker visschers ver kochten de paling heel duur. Boeten van f 20006000 Elf paarden zijn te Arnhem door twee personen frauduleus geslacht. De hee- ren werden op heeterdaad betrapt. Drie anderen, die groote pai'tijen vleesch afna men, liepen eveneens in de val. Drie jaar werd geëischt tegen twee Arnhemmers van 23 en 19 jaar, dit uit een villa voor 4000 gld. aan goe deren hadden gestolen en ook te Oosterbeek hadden ingebroken. In een boerderij bij Bussum werd een clandes tiene slachterij ontdekt. 50 arrestaties. Een pas geslacht varken, een levende koe, een stierkalf en 12 varkens wer den in beslag genomen. Voor het fermenteeren van tabak is een toestel ge construeerd, voor 1015 kg. Het kan door handige knut selaars zelf worden gemaakt. Men heeft een electr. ver warmingselement noodig. „Vraggj en, £ar.bod" van lf Septr-É.ïbèi' 'geeft een be schrijving. Toen M. van Lokhorst ih Jan. burgemeester van Nijmegen werd, lagen in de oude stad groote hoopen vuil opgestapeld, de huizen wa- ren verwaarloosd. Thans heeft de stad onder nat.-so- cialistisch bestuur een be hoorlijke aanblik gekregen, WAT LAND EN VOLK BRENGT. Van 24—30 Oct, 1943. Zondag 24 Oct. Van 8.00 3.15 hoort U over H.I. Dirk v. d. Bospoort over den zin van het boer-zijn. Om 12.45 uur is het weer tijd voor onzen Veluwschen vriend Dirk v. d. Hul, die U over H. I. weer van zijn be levenissen van de laatste veertien dagen het een en ander zal vertellen in zijn bekende praatje „Als ik" het ■voor het zeggen had.." Maandag 25 October Van »13.0013.05 uur over H.I. een praatje over het venverken van suikerbieten, vroeger en nu. wat veler belangstelling zal hebben. Dinsdag 26 Oct. Om 13.00 uur vragen wij de aandacht van onze heele Nederland- sche Landjeugd voor een praatje over de organisatie van de Landjeugd. Woensdag 27 October. Op Dinsdag 12 Oct. heeft men reeds het een en ander kun nen hooren over de hop- cultuur in Brabant. Om 13.00 uur hoort men echter over H.I. nog meer interessante bijzonderheden over deze grondstof. Donderdag 28 Oct. Ons praatje „In en om den bij enstal" gaat voorloopig een winterslaap" houden. De heer F. W. Beekhuis van Till geeft in zijn slotpraatje nuttige wenken. Vrijdag 29 Oct. Om 13.00 uur brengt Land en Volk wenken voor boer en tuinder. Van 18.451855 uur gaan we over - H.I. een bezoek brengen aan de Prof. Dr. J. M. van Bemmelenhoeve in de Wieringermeer. Ekele bij zonderheden over het kwee ken van nieuwe aardappel rassen. Zaterdag 30 October. Om 13.00 uür gaan over H.I. eens een kijkje nemen op een landbouwbedrijf in het ui terste Zuidoosten van de provincie Utrecht. De heer D. Hiddinga zal laten hoo ren wat daar al zoo te zien is. Om 13.30 uur wacht Jac. Gazenbeek reeds op ons, die ons beloofd heeft ergens in een groot Veluwsch bosch op speurtocht te gaaan naar een zeer geheimzinnige vogel n.1. Dryceüpus, of te wel de zwarte specht. AARDAPPELSCHILLEN ZIJN VAN GROOT BELANG VOOR MENIG VEEBEDRIJF. We beschikken in ons land al lang niet meer over het vroeger zoo overvloedige krachtvoeder voor ons vee, dat van overzee moest wor den aangevoerd. Nu we. wat de veevoederpositie betreft, geheel op ons zelf zijn aan gewezen, hebben de levens- middelenafvallen groote waarde gekregen. Immers, die afvallen worden door de koe omgezet in melk en daar uit produceeren wij weer den kostbaren zuivel. Daarom mogen geen afvallen verlo ven gaan. Ieder, die de be langen van ons volk dat is dus ook van zichzelf en van zijn gezin vóór staat, v.erke er toe mee, dat deze afvallen zooveel mogelijk aan de volksvoeding ten goe de komen. Vooral de sterke melkdrijvende aardappel schillen spelen hierbij een rol. Zij mogen niet vermengd worden met groentenafval- len, want anders kunnen die schillen niet bewaard wor den als veevoeder voor den winter. (De groentenafvallen zijn uitmuntend voedsel voor geiten en konijnen). Laten de huismoeders er vooral aan denken, dat menig veebedrijf „drijft" op de aardappel schillen. Men geve ze dus aan aan de wijkophalers mee. DE NIEUWE VLEESCH- BONNEN. Van 19 tot en met 30 Oct. geven *tle bonnen „.Vleesch 43A" en „Vleesch 44A" recht op het koopen van 100 gram vleesch (been inbegrepen) of van 1 rantsoen vleesch- waren. Gedurende hetzelfde tijd vak geven de bonnen „43B Vleesch" en „44B Vleesch" recht op het koopen van gedeelte van bovengenoem de hoeveelheid vleesch of vleeschwarcn. Gem. Wieringermeer. MIDDENMEER. GEITENKEURING. Zaterdag j.1. had op het sportterrein te Slootdorp ee- ne premiekeuring plaats van ongehoornde witte geiten. Voor deze keuring fun geerde als keurmeester de heer D. Wit Cz., Inspecteuii v.h. Geitenstamboek te Berk hout. Er werd gekeurd in 4 rubrieken, waarbij aan elke rubriek 3 premie's in uitzicht warëh gesteld. Een 26-tal exemplaren werden gekeurd. De uitslag was Rubriek I, geiten geboren in 1941 of vroeger. Ie pr. C. J. den Engelse. M.-meer 2e pr. L. den Hollander, W.werf; 3e pr. JT Faber, Slootdorp. Rubriek II, geiten geboren in 1942. Ie pr. S. v.d. Sande, M.meer 2e pr. L. den Hol lander, W.-werf3e pr. J. Faber, Sloo^orp. Rubriek III, ovefloopen, le pr. H. Keimpema. W.-werf 2e pr. A, Hoogendoorn, Micl- aenmeer3e pr. G. Edens, Slootdorp. Rubriek IV, jonge geiten geboren in 1943, le pr. N. Schoolmeester, W.-werf 2e pr. J. N. Doornbos, M.-meer; 3e pr. S. v.d. Sande, M.meei'. SLOOTDORP. Vrouw liep beenbreuk op. Tijdens het even verhalen van het schip, kwam een schippersvrouw zoodanig in een staaldraad verward, dat zij haar benedenbeen brak. Dr. Hoogkamer achtte over brenging naar een zieken huis noodzakelijk. Gemeente Wieringen. POLITIE. Gevonden een bankbiljet en een ceintuur. Inl. Gem.-bode H.-hoef. AMERIKAANSCHE BOEKHOUDING. „Mijne Heeren, Engelands creditposten kunnen wij ons al besparen." Fritz Bock/Orbis/ Holland Pax s. „De koeien loeien om aardappelschillen." Tegen het bolsjewisme. MELDT VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDWACHT. Het ss-ersatzkommando deelt mede iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 1745 jaar, kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe^ gen, ten einde gekeurd te worden voor de waffen-ss of de landwacht. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bjj de landwacht of bij het ss-wachtbataljon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche kriegsmarine kun nen zich aanmelden zij die tot de germaansche ss in Nederland toetreden wil len, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 183U jaar, die aanmeldingspliclitig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aan melden en worden geduren de hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de waffen-: kan ieder worden, die n minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Be slissend voor bevordering zijn karakter, gedrag, pres tatie. 20 Oct. 1943 9—12.00 uur Venlo Deutsche Haus. Eg- mondstraat 16. 20 Oct. 1943 15—18.00 uur Arnhem, Café Royal. 21 Oct. 1943 9—12.00 uur Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18. 21 Oct. 1943 9—12 uur Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 22 Oct. 1943 9—12.00 uur Assen, Concerthuis a.d. Vaart. 22 Oct. 1943 15—18.00 uur Groningen, Concerthuis Poelstraat. 23 Oct. 1943 9—12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 24 Oct. 1943 9—14 uur Amsterdam, Dam 4. 25 Oct. 1943 9—13.00 uur Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 26 Oct. 1943 9—14.00 uur Amersfoort, Ro. Durcheangs- lager, Leusdeurweg. 27 Oct. 1943 9—14.00 uur Den Haag, Café Den Hout, Eezuidenhoutscheweg. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1