WIERINGERMEERBODE BEKENDMAKING. 12e Jaargang Woensdag 27 October 1943 No. 50 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, W1ERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. NOG STEEDS ZWARE STRIJD IN HET OOSTEN. Gelijktijdige Sowjet-aanvallen uit gebied ten Noorden van Sapcrosje en uit penetratie-gebied bij Krementsjoeg. IVIelilopol ontruimd. TWEE EILANDEN IN DE DODEKANESOS BEZET. Hoofdkwartier van den Führer, 24 Oct. (D.N.B.) Het opperbevel der Duitsehe weermacht deelde Zondag mede Nieuwe hevige doorbraak pogingen der Sowj et-troepen tusschen de Zee van Azov en Saporosje mislukten ook gisteren in zware gevechten, waarbij zich de 3de Oost- marksche bergdivisie onder bevel van generaal-majoor Wittmann bijzonder heeft onderscheiden. In den nacht vair 21 op 22 October werden onze troe pen na dagenlange straat gevechten in Melitopol op stellingen aan den westelij ken rand der stad terugge nomen. V Uit het gebied ten Noor den van Saporosje en uit het penetratiegebied ten Zuid- Oosten van Krementsjoeg ging de vijand met sterke teriedivisie onder bevel van luitenant-generaal Becker een bijzonder aandeel ge had. In den westelijken en den centralen sector van het Zui'd-Italïaansche front on dernam de vijand na krach tige artillerievoorbereiding verscheidene plaatselijke aanvallen. Zij strandden meestal reeds in het gecon centreerde vuur voor de stel lingen onzer gevechtsvoor posten of hi den eigen te genaanval. In het oostelijke deel der Middellandsche Zee slaagden Duitsehe soldaten, die tijde lijk jin krijgsgevangenschap waren geraakt, er in zich te bevrijden. Na versterking te hebben gekregen namen zij' met steun van de lucht macht het door den vijand oezette eiland Levitha in de Dodekanesos door een coup de main, Op 22 Oct. landden bovendien formaties der luchtmacht, versterkt door strijdkrachten geijktijdig tot legergroepen, op het door een grooten aanval over. Wel kon hij in verschillende sectoren terreinwinst beha len,, doch onze troepen slaagden er in, in verbitter den strijd de beoogde door braak op te vangen. De slag' duurt met onverminderde hevigheid voort. Aan den Dnjepr ten Zuid- Oosten van Kiejev en aan den mond van de Sosj ble ven Sowj et-aanvallen ook gisteren zonder resultaat. Een eigen aanvalsactie ten Noorden van Kiejev leidde tot verkleining van een bij de gevechten der voorgaande dagen ontstaat penetratie. Ook op den derden dag van den in het gebied ten Westen van Smolensk voort- durenden afweerslag werden de doorbraakaanvallen der Sowjet-troepen, welke bij een zeer hevig artillerievuur en den aanvoer van versche strijdkrachten werden voort gezet, bloedig a-fgeslagen. Aan de afweérsuccessen in den centralen frontsector hebben het 39ste pantser corps onder bevel van den generaal der artillerie Mar- tinek en de Rijnlandsch- Westfaalsche 253ste in fan- Britten en troepen van Ba- doglïo bezette eiland Stam- palia. Zij sloegen den vijan delijken tegenstand uiteen en bezetten het eiand. werden gevangenen en buit gemaakt.. In den afgeloopen nacht heeft een formatie Duitsehe gevechtsvliegtuigen met goed resultaat de aan de Engel- sche kust gelegen havenstad Great Yarmouth aangeval len. Andere vliegtuigen bom bardeerden afzonderlijke doelen in Zuid-Engeland. Op den Atlantischen Oce aan plaatsten gevechtsvlieg tuigen bomtreffers op twee landingsschepen, waarvan er één als vernield kan worden beschouwd. In den nacht van 22 op 23 October kwam het in het Kanaal tot een gevecht tus schen eigen torpedobooten en een superieure formatie Britsche kruisers. Hierbij behaalden de Duitsehe strijd krachten een volledig suc ces. Zij brachten een Brit- scheh kruiser tot zinken en torpedeerden bovendien twee torpedobootjagers. Aan Duit- schlh kant werden geen schade en verliezen geleden. Helpt de koe met schillen en de koe helpt u." Gemengd Nieuws. WIJZIGINGEN IN DE P.K.- RADIOUITZENDINGEN. Hilversum, 23 Oct. De persdienst van den Neder landschen omroep meldt de bekende p.k.-uitzendin gen welke tot dusver onder den titel Neerlands stem van het front iederen Zon dag van 11.5012.uur over Hilversum 1 en iederen Woensdagavond van 18.45 13.55 over Hilversum 1 wer den uitgezonden, worden niet ingang van a.s. Zondag samengevat in een program ma Dit tot een uitzending per week samengevatte program ma wordt vanaf Zondag 24 October iederen Zondag van 11.4512.uur over Hilver sum 1 gegeven onder den titelVoorwaarts kamera den. ss-Ooorlogsverslagge- vers berichten u over den strijd voor en na den op bouw van het jonge Europa. In deze uitzending zullen zoowel de berichten van het front worden opgenomen alsmede het nieuws over den opbouw achter het front. WIE ZICH ONTTREKT AAN DE TEWERKSTELLING WORDT GESTRAFT, 's-Gravenhage, 21 Oct. De kantoorbediende Wes tenend uit Nijmegen, de vroegere politiebeambte Scholten uit Tilburg, de schilder Bos uit Eist, de bakker van Campenhout uit Teteringen, de" bedrijfsleider Theodorus van Asseldonk hadden van het arbeidsbu reau te Nijmegen bepaalde plaatsen in Duitschland aan gewezen gekregen voor het verrichten van arbeid. Zij onttrokken zich aan de te werkstelling door zich op oneerlijke wijze „Ausweise1" voor het keine grensverkeer te verschaffen, waarmede zij in de nabijheid van de grens werk zochten. Het Duitsehe Obergericht heeft tegen hen gevangenisstraffen uitgespro ken van 5 tot 8 maanden. VOORLOOPIGE LEIDING VAN DEN NEDERLAND- SCHEN LANDSTAND. 's-Gravenhage, 22 October. Het - Rijkscommissariaat maakt bekend De Rijks commissaris voor het bezet te Nederlandsche gebied heeft den boerenleider voor de provincie Friesland B. J. Bierma in het Bildt belast met de voorloopige leiding van den Nederlandschen Landstand. Bij het waarne men van deze functie voert hij den titel van „waarne mend hoofd varf den Neder landschen Landstand." De Rijkscommissaris hee>-' aan den burgemeester P. P.- Tammens te Groningen het algemeene toezicht opgedra gen over den Nederlandschen Landstand. Op grond van deze taak is hij bevoegd, de' hem noodzakelijk 'voorko mende aanwijzingen te geven ten aanzien van het werk van den Nederlandschen Landstand. VORMING SBIJEENKOMST VAN DE LANDJEUGD. Op Kasteel „Alssumburg" te Heemskerk werd onlangs een zeer geslaagde vor mingsbijeenkomst gehouden voor de leden van de Land jeugd uit de provincie Noord-Holland. Op deze bijeenkomst is door verschil lende leidende Landstands functionarissen het woord gevoerd. Voorts werd .door do jonge boeren en tuinders veel belangstelling aan den dag gelegd voor de beoefe ning van zang en volksdans, terwijl ook verschillende tak ken van boerensport werden beoefend. Het ligt in £et plan om meerdere bijeenkomsten op Kasteel „Assumburg" te be leggen voor grootpr grootere groepen van jonge boeren en tuinders in Noord-Hol land. ZEEP VOOR ARTSEN EI^Z, Met ingang van 1 Novem ber 1943 komen kappers, practizeerende artsen, tand artsen, dierenartsen, medi sche studenten, vroedvrou wen, verloskundigen, wijk verpleegsters, gediplomeerde bakers, gediplomeerde kraarn verzorgsters, veeverloskundi gen en personen, werkzaam in de genees- en verband middelenindustrie, weder voor een periode van 3 maanden in aanmerking voor een extra-rantsoen zeep. Belanghebbenden Worden verwezen naar de publicatie van den distributiedienst hunner gemeente van inwo ning. 4 bnv NIEUWS IN 'T KORT. Nachts brak brand uit in de boerderij van M. v. d. H. te Geffen. Als verdachte is de boerenarbeider S. aan gehouden. Hij had oneenig- heid met v. d. H. gehad. In een schuilkelder .op een boerderij te Gilze-Rijen werden drie frauduleus aan gehouden \jarkens gevonden. De tram reed al, toen de 9-j. Kees Veerman te Vo- lendam ontdekte, dat hij geen geld op zak had. Hij sprong er af, maar viel en kreeg twee wielen over zich heen en werd gedood. Het maximum aantal direct en indirect verzeker den per tandarts is van 6000 tot 8000 verhoogd. De monteur P. v. L. raakte bij Bussum met een been in een dorschmachine. Het been moest worden ge amputeerd. Bij het dorschen werd een been van de 22-j. Peters uit Zwartemeer door de ma chine verbrijzeld. Hij is daar aan overleden. Ze verkochten moeders mantel en zouden toen naar Afrika, maar de 10-j. G. H. E., de 8-j. J. G. en de 5-j. J. G. uit Amsterdam werden te Zwolle opgevangen en naar hun ouders terugge bracht. 'Sjduizenden gul- Is^* richtte een br.- 'n opslagplaats van^-' Raming te Eind- hov waar gebruiksgoede ren "met speculatieve doel einden verborgen waren. Een jongen zou bij 'n stapel mar kiezen een gloeiende lucifer hebben laten vallen. -,L^en inwoner uit Lim- men gal' een door hem ge vonden projectiel aan een 13-jarige knaap. Deze be werkte het met een hamer, waardoor een ontploffing bestond. De duim vdn jongen werd opengereten, terwijl een 4-j. jongetje een hoofdwonde kreeg. Tegen N. is procesverbaal opgemaakt. Zes landbouwers kregen te Assen geldboeten, omdat zij te hooge loonen voor aardappelrcoien hadden uit gekeerd. Men volge voor schriften inzake tariefloonen stipt op Aldus adviseert met klem de afck Arbeidsbescher- ming v. ei. Ned. Landstand. f 5000 boete werd opge legd aan vervoerders te A- mersfoort, die van Neder landers, die zich voor krijgs gevangenschap moesten mel den, buitensporige prijzen vroegen. Wegens geknoei in de rundveehandel kreeg een Oostzaner f 500 boete. Drie runderen werden verbeurd verklaard, terwijl het hande laarsboekje ingehouden werd. Van een Apeldoornsche vee houder, die knoeide, werden negen koetjes verbeurd ver klaard, terwijl f 1000 boete werd opgelegd. Een 's Gra- vendeelsche handelaar moest 8 mnd. „sluiten," omdat hij bij transacties, uitgevoerd door lieden niet gerechtigd tot koopen, bemiddelde. De 32-j. Dobbelman werd op de stoep van zijn woning te Diessel bij Apel doorn door onbekenden ver moord. Het bejaarde echtpaar V. H. te Vlissingen werd door kolendamp vergiftigd. De vrouw is overleden. Voor particuliere auto's wordt geen benzine meer verstrekt. Ze zijn op hout- of lichtgas aangewezen. De manufacturier W. Gils te Beilen verkocht in zijn winkel meestal ..neen", maar in zijn woning had hij een groote partij goederen opgeslagen, w.o. veel van vooroorlogsche kwaliteit. On der toezicht van de politie zijn de goederen nu in de winkel verkocht. Gils zou zijn Amsterdamsche leveran ciers behalve de factuurprijs 3 tot 4 duizend gulden „on der tafel" hebben moeten betalen, waardoor hij langs ongebruikelijke weg zaken moest gaan doen In het Zuiden van ons land vond de politie valsche verpakking voor Belgische shag. Een Belgische druk kerij maakte fabrieksmerken en zorgde voor valsche ban derolles. Een groep belhamels te Winschoten viel vaak jonge, meisjes lastig, die soms zelfs werden mishandeld. De .18- jarige aanvoerder uit Heili- gerlee is naar een werkkamp te Ommen gebracht. Door het spelen met een schïetmasker door een 13-j. jongen in de nood- slachtplaats te Weesp kreeg slager Van Z. de stalen pen in zijn buik. Wegens verzet bij de controle van zijn persoons bewijs werd de 35-j. L. de Rooij, te Bergen op Zoom. gehuwd en vader van .vijf kinderen, door 'n hoofd wachtmeester, die uit zelf- vèrdediging handelde, dood geschoten. Naar de hohere SS- und Polizeii'iihrer Nordwest me dedeelt heeft het Polizei- slandgericht Amsterdam den 22sten October 1943 de vol gende Nederlandsche staats burgers ter dood veroordeeld: 1). Den student Johan Kemper, geboren 27 Oct. 1922 te Bussum 2 Den student Martinus R a b e n, geboren 27 Decem ber 1922 te Palembang (Ne- derlandsch-Indië) 31Den distributieambte naar Karei Raben, geboren 21 Januari 1913 te Soerabaja (Nederl.-Indié.) 4.) Den' student Johan Schimmel, geboren 7 April 1919 te Amsterdam. 5.) Willy van.Breuke len, zonder beroep, geboren '27 Februari 1921 te Amster dam. 6.1 Den student Herman Ruys geboren 19 Januari 1923 te Bussum. 7.1 Den arts Antonius Teilegen. geboren 25 Mei 1907 te Zwolle. 8.) Den student Abraham Cornelis K U i pt e r, geboren 23 Augustus 1922 te Arnhem. De veroordeelden hebben zich m het geheim verbon den met het doel moordaan slagen te plegen op personen uit het openbare leven in| Nederland, sabotagedaden te verrichten, ondergedoken personen met geld en levens-' middelenbonnen te steunen enspionnage te verrichten. De groep heeft in nauwe be trekking gestaan tot de door het Polizeistandgericht Am sterdam den 30sten Stcptem- ber 1943 veroordeelde ter reurgroep, waartoe de com munist Louis Bossevain en de moordenaars van luite nant-generaal Seyffardt heb- beai behoord, en is een voort zetting daarvan geweest. De veroordeelden hebben zich schietwapenen en munitie verschaft. De veroordeelde Johan Kemper heeft boven dien zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan den moordaanslag op den politieambtenaar Woerts t< Bussum en den op 3 Septem. ber 1943 gepleegden moord op den politiepresident van' Utrecht, Kerlen. De onder 1 tot 7 genoemde daders had den afspraken gemaakt voor moorden en sabotagedaden die ingeval zij tot uitvoering waren gekomen, de openbare orde in de bezette Neder landsche gebieden hadden kunnen verstoren. Reeds in deze afspraak voor misdaden heeft het standgericlit een vergrijp gezien tegen de voorschriften van de veror dening'betreffende de hand having van de openbare orde van 9 Januari 1943. Het mee- vendeel der daders, in het bijz. de arts Antonius Tel- ligen, heeft actief spionna ge bedreven. Door het snelle arresteer en van deze veroor deelden is het de Sicher- heitspolizei gelukt, de sabota- georganisatie, waarvan de voornaamste deelnemers reeds op 30 September 1943 zijn veroordeeld, in vollen omvang te vernietigen. Het vonnis is na onder zoek van de gratiekwestie aan zeven veroordeelden Vrijdag j.11 door den kogel voltrokken. De distributieambtenaar Karei Raben. een broer van den ter dood veroordeelden en doodgeschoten Martinus Raben, werd begenadigd, daar hij niet in die mate als de overige veroordeelden zich aan terrorisme had schuldig gemaakt. WAT LAND EN VOLK BRENGT. Van 31 Oct. tm. 6 Nov. 1943. Zondag 31 Oct. Om 8.00 uur vragen.wij weer even de aandacht voor den van het boer-zijn. Maandag 1 Nov. Om 13.00 uur vertelt over H. I. de heer H. P. Wouwenaar in over den dag van vandaag. Mis schien zijn er onder de luis teraars die zich zullen af vragen, wat zal dat. wel zijn, ptaar er zijn ook anderen, cue het wel meenen te we ten. Dinsdag 2 Nov. brengt land en Volk van 13.00 13.05 uur dVer HJ. een praat je voor onze paardenliefheb bers. Woensdag 3 Nov. trekken wij met onze radioverslagge ver Hiddinga naar het hoo ge Noorden, waar we een kijkje nemen op een land bouwbedrijf op het „Hooge- land." Om 20.15 uur geeft A. J. Herwig over HU (dus alleen voor de radio-centrales, die over een lijn met de studio beschikken) aanwijzingen' voor het planten van vrucht- boomen. Donderdag 4 Nov. Ook nu kunnen de bloemenliefheb bers hun oor nog even tc luisteren leggen naar een uilzending om 13.00 uur over HJ. Vrijdag 5 Nov. Om 13.00 vragen wij even de aandacht van boer en tuiner voor nuttige wenken. Om 18.45 tot 18.55 H.I. een uitzending, die gewijd is aan het belangrijke werk van de Cultuur Technischen Dienst m JDverijsel. Zaterdag 6 Nov. gaan we om 13.00 uur een kijkje ne men op den vischafslag te Huizen. Om 13.30 uur gaan we in gedachten met Mevr. Koster- Molenaar een wandeltocht maken door een Noordhol- landsch landschap. VOORHEEN EN THANS. „Nu Mylord, wat schreef U vroeger altijd zoo mooi 7" „Nu, komt er nog wat van ..Sovjetrusland, het land van de massamoorden, van bet barbarisme, de verdier- lijking. het gruwelijke.." Goed, prachtig en hoe schrijft men thans ondanks Katyn over zijn bondgenoo- ten „Sovjetrusland, oprechte democratie, vriend der menschheid, gelukbrenger van Europa „Uitstekend, U heeft mijn volste achting E O. Plauen/Orbis/Holland Pax s. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1