WIE RINGERMEERBODE 12e Jaargang Zaterdag 6 November 1943 No. 53 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WiERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. ZWARE AFWEERGEVECHTEN BIJ KIEJEV. Eveneens hevige strijd ten Noorden van Kertsj, waar nieuwe vijandelijke formaties zijn geland. Hernieuwde activiteit bij YVelikieje Locki. VIJAND LEED IN ITALIË ZWARE VERLIEZEN. Hoofdkwartier van den Führer, 4 Nov. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Op de Krim werd het vij andelijke landingshoofd ten zuiden van Kertsj verder ingekrompen. Ten noorden van Kertsj zijn gevechten met pas gelande vijandelijke strijdkrachten aan den gang. In de Straat van Kertsj vie len luchtmacht en marine herhaaldelijk het veerverkeev van den vijand aan. Een Sowjet-torpedomotorboot en vijf landingsbooten' werden vernield, drie kanonneerboo ten werden zwaar bescha digd. Bij den afweer van sterke aanvallen op de land engte van Perekop werden 20 Sowjetvechtwagens stuk geschoten. Aan den benedenloop van den Dnjepr werden vijande lijke verkenninsaan vallen afgeslagen. Een vijandelijke afdeeling, die-ter in geslaagd was de rivier over te steken, werd tot den strijd genoopt en In de pan gehakt. In de groote bocht van den Dnjepr ontstonden gisteren vooral ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk weer hevi ge gevechten. De aanvallen der Sowjets werden in taai en afweerstrijd, Jiier en daar door felle tegenaanvallen afgeslagen. Een eigen pant- serafdeeling drong daarbij binnen vijandelijke concen traties en schoot talrijke vechtwagens stuk. Ten Noorden van Kiejev gingen de Sowjets na sterke voorbereiding door de artille rie en gesteund door.talrijke slagvliegers tot den aanval over. Hier zijn zware afweer- gevechten aan den -gang. In het strijdgebied van Weïikiejo Loeki zette de- vij and ook gisteren zijn ten deele door tanks gesteunde hevige aanvallen voort. Om eenige penetratieplekken wordt gevochten. Van de rest van het oostelijke front wordt slechts geringe plaat selijke gevechtsactiviteit ge meld. In de hevige gevechten in de bocht van den Dnjepr heeft zich de Zuid-West- Duitsche 23e pantserdivisie onder luitenant-generaal von Vormaiin door bijzondere dapperheid onderscheiden, Aan het Zuid-Italiaa^che front mislukten vijandelijke aanvallen bij Venafro onder zware bloedige verhezen voor den vijand. In den oostelijken sector drong de vijand met sterke strijdkrachten over de rivier de Trigno. Hij werd na feilen strijd ten Zuid- Oosten van de stad Istunio tet staan gebracht. Vijandelijke formaties vliegtuigen deden gisteren aanvallen op het gebied van de Duitsche Bocht, in het bijzonder op de stad Wil helmshaven, en in den af- geloopen nacht ,op West- Duitsche steden. Verliezen en schade ontstonden in het bijzonder te Dusseldorf. Keulsche Dom werd opnieuw zwaar getroffen. Strijdkrach ten der luchtverdediging veniglden bij deze aanvallen alsmede boven het bezette westelijke gebieden, volgens de voorloopige berichten, 33 vijandelijke vliegtuigen. Onze luchtmacht onder nam gisteravond, zonder zelf verliezen te lijden, een he- vigen aanval op de haven stad Ipswich in Zuid-Oost- En geland, die groote bran den veroorzaakte. Voor IJmuiden en in de wateren ten Noorden van Le Havre brachten vaartui gen der kustverdediging en andere zeestrijdkrachten dei- marine vier Britsche torpe- domotorbooten tot zinken en beschadigden vier andere booten ernstig. Het zell-gereedmahen van tabak. Voorzichtig met experimen ten op groote schaal (Vervolg.) Hier is dan het bedoelde recept Het bewerken mag alleen geschieden wanneer het blad iets vochtig is, d.w.z. vrij droog doch tiog behoorlijk buigbaar zonder te knappen. Het snijden kan het ge makkelijkst geschieden door de bladeren op een stapeltje op elkaar te leggen en ineen te rollen tot een dikke si gaar, bijv. 8 c.M. Het snij den gaat het gemakkelijkst met behulp van een brood-' snijmachine, die telkens een kleine breedte afsnijdt. Men kan het ook doen met een scherp mes. doch dit is een zwaardere arbeid. Het aldus gesneden blad wordt gedaan in een leege weekflesch, die tot boven aan toe wordt gevuld, zon der dat het snijdsel vast aangedrukt wordt. Wanneer de flesch vol is, giet men boven op de tabak een half kopje water. Het water zakt door de bladeren heen en maakt dat "de geheele massa vochtig wordt. Daarna wordt de deksel van de weekflesch zonder gummiring of klem geheel los op 'de flesch ge legd, waarna de flesch in een steriliseerketel wordt ge plaatst voor het steriliseeren. Tegen het knappen van de flesch wordt een schoteltje of een turfje op den bodem van de steriliseerketel ge legd, waaï de flesch op kan staan. Daarna wordt in de ketel zooveel water gedaan, dat de flesch met tabak juist nog niet drijft. De ste riliseerketel wordt gesloten en op een zacht vuurtje aan het koken gebracht. Het ste riliseeren dient ten minste l'/i uur te geschieden, doch voor de bladeren geplukt eind Augustus of begin Sep. tember veel langer, ongeveer 2 tot 6 uur. Na afloop van het sterili seeren laat men de flesch' en de ketel afkoelen, waarna de tabak uit de flesch wordt gedaan en gedroogd. Vermeden moet worden dat de steriliseerketel droog' kookt, dus tijdig water bij vullen. De bladstelen kunnen gerust mede werden versne den, mits het snijden fijn genoeg gebeurt, omdat ze goed rookbaar bleken en een vrij groote hoeveelheid ta bak opleveren. Wanneer men de smaak van de tabak wil verzoeten, dan kan dit ge beuren door per literflesch een 3-tal gedroogde en ver- poederde lavendelblaadjes bij te voegen. („De Tabaksplant.") kleur is utgevoerd, zijn van een horizontale roode ge golfde lijn voorzien en dra gen in den linkerbovenhoek in rood het nummer 73, ter wijl in den rechterbovenhoek het cijfer I en de letter E in zwart voorkomen, evenals het woord „Brandstoffen," dat onder aan den bon over de geheele breedte is gedrukt. De oude in qjnloop zijnde rantsoenbonnen voor vaste brandstoffen blijven tot na der order geldig. VOORRANGSKAARTEN NEDERL. VOLKSDIENST. De voorrangskaarten. die de Nederlandsche Vólks- dienst- uitgeeft, dienen om aan bepaalde personen het langdurige staan in rijen, wachtlokalen en vervoer middelen te besparen. Zij dienen niet om een bevoor rechting bij de levering van artikelen te scheppen. Voorrangskaarten kunnen uitsluitend uitgereikt wor den door de Provinciale en Stedelijke, leaders van den NVD. Elke voorrangskaart wordt door den arts van den NVD medeonüerteekend. Er zijn drie soorten van voorrangskaarten a) voor aanstaande en jonge moedersdeze kaar ten zijn geldig van het begin van de zevende zwanger schapsmaand tot en met twee maanden na de beval ling. b) voor invaliden, ouden van dagen, zieke en herstel lende personen deze kaar ten hebben een beperkten, doch verlengbaren geldig heidsduur. c) voor moeders van groo te gezinnen deze kaarten hebben een beperkten, ver lengbaren geldigheidsduur. Moeders van groote ge zinnen kunnen een voor rangskaart krijgen, indien zij 'een gezin van tenminste 5 kinderen beneden den twaalfjarigen leeftijd te ver. zorgen hebben en vastgesteld is kunnen worden, dat het eppassen over deze kinderen niet- aan een betrouwbaar ander persoon (ouder kind, inwonende grootouders, buur vrouw) kan worden overge laten. Voorrangskaarten kunnen worden aangevraagd a) daar waar een hulppost ..Moeder en Kind" gevestigd is, uitsluitend bij dezen hulppost b) in andere plaatsen bij het buurtschapshoofd. Vrouwen, die de voorrangs kaart voor aanstaande en jonge moeders na de 'beval ling aanvragen voor den res- teerenden tijd der twee maanden, behoeven geen doktersverklaring te overleg gen, doch kunnen volstaan mte het bewijs te toonen, dat zij onlangs bevallen zijn (trouwboekje of geboor tebewijs). Bij misbruik van voorrangskaarten worden deze onmiddellijk ingetrok ken. Gemengd Nieuws. NIEUWE RANTSOENBON NEN VOOR VASTE BRANDSTOFFEN. Met ingang van 1 Novem ber jX zijn nieuwe rantsoen bonnen voor vaste brand stoffen in gebruik gesteld. Deze rantsoenbonnen, waar van de ondergrond in groene De openstelling van winkels. Gedurende het winter - halfjaar. 's-Gravenhage, 2 Nov. Van de zijde van het Dep. van Handel Nijverheid en ..Scheepvaart wordt de- aan- cialüit, er op gevestigd, dat met ingang van 1 November 15)43 inzake de verplichte openstelling van winkels de regeling van het winter halfjaar geldt. Deze regeling houdt in, dat alle bakkers-, kruide niers-, melk-, groenten- en fruit- en „slagerswinkels op a!ie werkdagen van 1018 uur voor het publiek geopend moeten zijn. Voor alle overi ge winkels, met uitzondering van de slijterijen en de kan- toormachinewink'els, geldt de verplichting^ tot openstel ling op Maandag van 1317 uur, op Zaterdag van'10—18 uur en op de overige werk dagen van 1017 uur. Deze regeling blijft tot 1 Maart 1944 van kracht. Winkels, ten aanzien waarvan toepassing is gege ven aan artikel 9, 4e lid on der b van het Winkelslui- tuingsbesluit 1941 of aan ar tikel 6 der Winkelsluitings wet 1930 in dien zin, dat zij wekelijks gedurende een an deren halven dag dan den Maandagmorgen niet voor het publiek gesloten" behoe ven te zijn, onderscheiden lijk voor het publiek geslo ten moeten zijn, dienen van 1 Nov. 1943 ai" ook op, Maan dagmorgen geopend te zijn. GEEN ROUWBEKLAG MEER IN TELEGRAMMEN. Ter aanvulling van het bericht omtrent het verbod van telegrafische gelukwen- schen wordt medegedeeld, dat ook betuigingen van rouwbeklag niet meer in par ticuliere telegrammen zijn toegelaten. WERP GEEN „SCHERP" TUSSCHEN DE AARDAP PELSCHILLEN. De aardappelschillen, diei de huisvrouwen zorgvuldig dienen te bewaren en voor den ophaler klaar zetten, worden door de koeien met graagte gegeten. Niet alleen dat dit schillen het melkvee goed voeden, maar ze wer ken bovendien sterk melk- drijvend. Men moet echter wel bedenken, dat onacht zaam in den afvalemmer ge- worpen „scherp" niet alleen geen voedsel is, maar dat het ook veel schade kan berök- kenen aan het vee. Wat is „scherp" „Scherp" is alles wat een koeienmaag niet kan verteren, zooals ou de scheermesjes, naalden, stukjes glas en aardewerk. Vooral gebroken naalden kunnen gemakkelijk in den sc.hillenemm.er verdwalen. V/ie onbekend is met vee, v/eet niet hoeveel lijden door een gebroken naald aan een koe veroorzaakt kan worden. Dus geen „scherp" in de schillen. NIEUWS IN T KORT. De heer H. J. Avis, van 19001934 burgemeester van Midwoud, is, 75 jaar ,oud, na langdurige ziekte te Hoorn overleden. D'e 49-j. arbeider W. Smits is bij firma Bruijnzec! te Zaandam in een zaagsel- put gevalllen en omgekomen. NIEUWE BURGEMEESTER, De heer J. K. Nieuwen- huys te Aalsmeer is benoemd tot burgemeester van Zijpe, f 15000 boete kreeg W. Koutstaal te Bergambacht, die schoenen te duur ver kocht en reparatie te hoog berekende. Voor het „ver diende" geld kocht hij hui zen. WERP GEEN „SCHERP" TUSSCHEN DE AARDAPPEL SCHILLEN. ZIJN BROER GEDOOD. Twee zoons van een schip per aan de Leidschekade te Leidschendam waren in een kelder van hun woning aan het knutselen. Omtrent het geen daar is voorgevallen, is nog geen zekerheid verkre gen volgens één lezing van de jongens aan het stoeien geraakt, volgens een andere lezing hebben zij versehil van meening gekregen en is een handgemeen ontstaan. Het resultaat was echter, dat de oudste, een zeventienja rige metaalbewerker, met een vijl de jongste zoo zwaar verwondde, dat de jongen kort daarna is overleden. WAT BRENGT LAND EN VOLK Van 7 t/m. 13 Nov. 1943. Zondag 7 ^Novehiber Van 8.008.15 uur vragen wij o.ver H. I. even de aandacht over den zin van het boer- ziin. Öm kwart voor een spreekt Dirk van den Hul over de huidige boerenproblemen. Maandag 8 November. Vele boeren zijn inden loop der laatste jaren naar het Oos ten getrokken. Van 13.00 13.05 uur kan dan ook over H.I. een uitzending beluiste ven, waarin groeten gebracht zullen worden. Dinsdag 9 Novmber Van 13.0013.05 nieuws voor on ze paarden fokkers. Woensdag 10 Npvember. Van 13.00—13.10 over H.I. re portage over een gemengd bedrijf in de W.-meer. Donderdag 11 November Reportageflitsen kunt U bev luisteren van de provinciale landvrouwenbijeenkomst te Arnhem. Vrijdag 12 November. Om 13.00 uur brengt Land en Volk vijf minuten wenken en nieuws voor boer en tuin der. Om 18.45 uur over JIJ. iets over het belangrijke werk van den Cultuurtechnischen Dienst in Overijssel. Zaterdag 13 November. Om 13.0013.05 hoort U over I-I.I. enkele richtlijnen om tot verbetering van het tooneel op het platteland te komen. Om 13.30 uur maken wij ons gereed voor ëen tocht door het oude schilderachtige star je Hindeloopen. WINTRHULP NEDERLAND. De groote straatcollecte van Winterhulp, dis van he den Zaterdag 6 tot en met Maandag 8 dezer in het ge- beele land gehouden wordt onder het motto „wij worden rijker, naarmate wij meer aan anderen geven", willen wij nog eens warm aanbeve len. De winter Staat voor de deur en daarmede tevens de nood voor velen. De steun van Winterhulp is voor hen. dringend naodig en daarbij is het onze plicht te helpen. Het gaat hier om een offer van onze vo.lksgenooten voor hun eigeiv minder bedeelde volksgenooten. De Winter hulp speelt hierin niet an ders dan een organisatori sche, bemiddelende rol. Zij, die door materieele omstandigheden beslist niet iiv de gelegenheid zijn een geldelijk offer te brengén, kunnen met vele anderen toch heel veel doen voor hun volksgenooten, n.1. door zich op te geven als collec tant aan een van de buurt- schapshoofden of kantoren. De eerste straatcollecte is een groot succes geworden, moge ook deze niet minder slagen. Buiten lijst- en straatcollectes om, is in de week van 18^-23 October een bedrag .ontvangen van niet minder dan f 109.571.98. Nogmaalslaat deze col lecte deeefste overtreffen. Helpt mede. want het is dringend noodig BESCHIKKING van den commissaris-gene raal voor de veiligheid over de opheffing van het ver- blïjfsverbod voor de provin cies Overijsel, Gelderland, Drente, Groningen en Fries land. «- 's-Gravenhage. 29 October. Op grond van par. 47 en 52 der „Ordnungsschutzvorord- nung" 1943 (No. 1) hef ik het door par. 1 alinea 1 mij ner beschikking van 4 Au gustus 1943 uitgevaardigde verbod van verblijf in de provincies Overijsel, Gelder land, Drente, Gi*oniiigen en Friesland, met ingang van den dag der afkondiging van deze beschikking op. De commissaris-generaal voor, de veiligheid, w.g. RAUTER, SS Obergruppenführer en generaal der politie. HOOR GASVERGIFTIGING OMGEKOMEN. Een geval van gasvergifti ging heeft te Gorinchem den 80-jarigen heer H. C. Voor- burgh, wonende op den Kor ten Dijk te Gorinchem, het leven gekost. Dinsdagmor gen vond de zoon zijn vader voor de kachel op den vloer lisgen, de moeder lag nog 1 te bed de oude man bleek overleden. Zijn 82-jarige vrouw, werd in zorgehjken toestand naar het zieken huis overgebracht. Nederlandsche Vrijwilligers bij de Duitsche oorlogsmnrinc. De inspectie. De commandant bij het geweerappèl. Hij is tevreden en betuigt den Vrijwilligers zijn waardeering. Andres 'Stapf P ax s. De bankbiljetten van f 10.ivoorkant blauw, met afbeelding Zeeuwsche vrouw) worden 1 Jan. a.s. ingetrok ken. Een complot van clan destiene slachters werd ont dekt te Baarn. De politie chef en een wachtmeester aldaar, een slager en zijn zoon en drie veehouders, te Nijkerkerveen, Garderen en Voorthuizen, bleken er bij betrokken. Soms werd het zwarte vleesch met de poli tieauto vervoerd Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wleringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1