WIER INGERMEERBODE 12e Jaargang Woensdag 10 November 1943 No. 54 NIEUWSBLAD VOOR DE WIER1NGERMEER, W1ERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS ,EM ZATERDAGS. De dag der solidariteit. LOT VAN EUROPA WORDT AAN OOSTFRONT BESLIST. Nederlanders zallea naar eigen aard kannen leven, mits zij deel hebben aan de strijd. Rijkscommissaris aai het woord. De Rijkscommissaris werd met een langdurig „heil" begroet. Ook spr. bracht de twee data 11 Nov. 1918 9 Nov. 1923 .in herinnering en zeide naar aanleiding hiervan, dat hoe meer of fers een volk brengt, des te sterker dat volk wordt. 'Uit voerig ging spr. in op de levenshoudingen van d( Sowjets eenerzij ds en de En- gelschen en Amerikanen an derzijds. Na gewezen te hebben op de geesteshouding van den Russischen mensch, ver klaarde spr. de mentaliteit van den Amerikaan en En- gelschman om ten slotte te concludeeren dat geen Nat. Socialist, daarmede ooit tot een compromis in levens houding zou kunnen komen. De Rijkscommissaris vroeg den Nederlander wat hij dan wilde als hij zoowel het bols jewisme als het. Nat.-Socia- lisme verwierp. Na zich met ae Italiaansche kv/estie te hebben beziggehouden, bracht spr. de uitspraak van den Führer in herinnering, waarin deze zegt, dat hij na de oorlog een nog fanatieker Nat.-Socialist zal zijn' als toen hij de oorlog inging. De Rijkscommissaris her haalde vervolgens zijn ver onderstelling dat het lot van Europa aan het Oostfront wordt beslist. Van de Nederlanders zei- de spr. dat zij in de toekomst in vrijheid naar eigen aard zullen kunnen leven, mits zij daartoe de verplichting zich nemen, deel te willen hebben aan de gemeen schappelijke Europecsche strijd, Spr. behandelde hierna de kwestie waarom Duitsch- land de Nederlanden heeft moeten bezetten, wilde het niet ^;elf eeh dolk op zich gericht weten. Het was een historische opgave, aldus spr. Zich bezig houdend met de propagandaleus van de Moskousche conferentie, waarin sprake is, dat Oos tenrijk weer onafhankelijk zou kunnen worden, zeide de Rijkscommissaris, dat de Duitsche eenheid nimmer meer te breken is. Wij Nat.- Socialistei\ willen het gogde aldus spr., cn een ieder zal na de oorlog een sociaal ge rechtvaardigd leven worden gegarandeerd,* een opgave, waarvoor de Führer borg staat. De Rijkscommissaris besloot zijn rede met het geven van de verzekering, dat indien Duitschland deze oorlog zegevierend beëin digd, er geen' onrecht meer zou zijn in Europa. Bereichsleiter Biihner bracht vervolgens een driewerf ..Sieg Heil" uit op Adolf Hit- Ier, waarna secr. gen. Huy- gc-n de vergadering sloot, na dat de volksliederen waren gezongen en de vaandel- marsch had plaats gehad. Rijkscommissaris en Mussert spreken. HERDENKING VAN 9 EN 11 NOVEMBER. Te Utrecht is de samen komst van Duitsche en Ne- derlansche Nat.-Soëialisten geworden een grootsche ma nifestatie van de lotsverbon denheid en zoowel de Rijks commissaris, Rijksminister di\ Seyss Inquart als de Lei der van het Nederlandsche "Volk Mussert hebben hier van in redevoeringen getui genis afgelegd. Mussert spreekt. Het eerst sprak Mussert, die bij het betreden van het podium met een donderend „hou-zee" werd begroet. De Leider hield een groote rede, waarin hij twee data, n.1. 11 November 1918 en 9 Novem ber 1923 naar voren bracht. Spr. was van oordeel, dat ook voor de Nederlanders deze dagen van groote betee. kenis zijn, de eerste als de dag van de wapenstilstand en de tweede als de dag, waarop in Munchen 16 nati- onaalsocialisten hun leven gaven voor de toekomst van Europa. Voortgaande zeide Mus sert, dat men de 14 punten van Wilson is vergeten, Europa opnieuw gepaaid wordt met valsche beloften. Doch duidelijk is het, dat Stalin streeft naar de we reldrevolutie. Is 11 November voor Euro pa een waarschuwing en een leer, aldus spr., 9 November 1923 heeft een historische beteekenis, omdat de bloed- olfers in Munch^p uiteinde lijk ook voor ons zijn ge bracht. Mussert zeide verder, dat men de keus heeft „over stroomd" te worden -of éen „dijk" op te werpen. Met on. wrikbaar geloof en vast ver trouwen in den dijkgraaf Hitier weten de Nat.-Socia- listen dat thans over het lot van Europa wordt beslist. Aan de hand van vier zij ner uitspraken uit vroeger jaren toonde Mussert aan, dal het voor de Ned. Nat. So cialisten altijd duidelijk is geweest lotsverbonden met het Duitsche volk te moeten zijn, wil niet het bolsjewisti sche monster ons overvallen Nadat de Leider onder toejuichingen van de volks vergadering den Rijkscom missaris zijn erkentelijkheid had betuigd voor hetgeen hij woor ons volk heeft gedaan, besloot spr. zijn rede met den wensch, dat de Rijkscommis saris aan den Führer de vaste wil, van alle Neder landsche nationaal-socialis- ten zou willen overbrengen om hem in zijn zware strijd te blijven stejïnen.. (Donde rend applaus). ELF EN NEGEN NOVEMBER. Naar aanleiding van den „Dag der Solidariteit.". Het valt niet te ontkennen, dat de geallieerde propagan da er sinds de September dagen van 1939 steeds op uit is geweest, het Duitsche volk onder den psychischen dwang v.an het einde van den vorigen wereldoorlog te brengen. Wat toen had piaats gevonden, aldus de suggestie, zou zich thans noodzakelijkerwijze moeten herhalen. Welke factoren waren het. die Duitschland ertoe had den geleid, op den Hen No vember 1918 om een wapen stilstand te verzoeken Phy- •siek was het Duitsche volk ondermijnd, door de Britsche hongerblokkade psychisch echter was het vergiftigd door een joodsch .cynisme, hetwelk met het platte ma terialisme van Marx hand in hand ging. Zóó bukte men zich, om de wapens neer te leggen Aan deze dingen hebben zoowel de Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss In quart, als Mussert, herinnerd op den „dag der solidariteit." Duitschland lijdt thans noch onder het sluipende kwaad vair den honger, noch onder dat van de innerlijke onze kerheid. De Rijkscommissaris constateerde, dat men n: den llen November in Lon den en Washington niet lan ger de parallel kan trekken: zóó was het in het vierde jaar van den oorlog, van toen, en zóó is het thans Want het Duitsche volk heeft de fout van zijn ver leden goed gemaakt en wie het zou wagen, over 1919 te spreken, die zou zijn vastbe radenheid slechts temeer stalen. Immers in dat jaar werd Duitschland, dat om den vrede Md verzocht, be drogen en verraden. Heffcoil steeds dieper wegzinken in bet moeras, totdat Adolf Hitier en zijn kameraden er in zouden slagen, een nieu wen weg naar de toekomst te vinden. Engeland heeft tot op he den zijn strijd kunnen voe ren en sterk zijn, omdat het op zijn verleden vertrouwde Het zocht niet alleen naai' parallellen met den eersten wereldoorlog, om de Duit sche gemoedsrust te schok ken. doch tevens om zijn ei gen moraal te sterken. Ook in de jaren 1914'18 immers was Groot-Brittannie menig maal langs den rand van een afgrond gegaan, maar tenslotte was het vijfde jaar vJn de worsteling het laat ste geweest. Men was, on danks alles, staande geble ven. De lijn van vergelijking tusschen .toen en nu gaat echter, na November van het vierde oorlogsjaar, divergee- ren op al te duidelijk in het oog loopende wijze. De Brit ten hebben thans vier jaren van bedreiging, ellende, ver arming en nood. doorstaan, evenals toen, maar om tot de ontdekking te komen, dat zij nog niets hebben ge wonnen Duitschland is dit maal veel krachtiger dan ooit in den vorigen oorlog is geweestDe toekomst is voor de Britsche propaganda een beklemmende terra incogni- ta er zijn geen lessen of parallellen uit het verleden, die daarin den weg aange ven. „De overwinning zal zijn," gelijk de Rijkscommis saris zeide, „bij hen, wier wil het hardste is en die weten, dat. zij gelijk hebben Zoo is het in waarheid, en Duitschland weet, waarvoor het vechtHet wenscht, eens en voor al, een strijd te voltooien, die in 1914 werd begonnen die den duisteren llen November 1918 heeft gebracht en den tragischen 9en November 1923, toen bij de Feldherrnhalle te Mün- chen zestien Duitsche nati- onaal-socialisten als pioniers en bloedgetuigen voor hun volk vielen, ook al hadden zij zooals van Geelkerken op dezen „Dag der solidari teit" opmerkte destijds nog geen volk achter zich. De kreet en leuze „Deutsch- land, erwache Ls sindsdien door alle Duitsche harten gegaan een Europeesch ont waken is eruit gevolgd. Men ontwaart hier licht de lijn van een historisch noodlot: wij staan heden voor beslissingen, welke ons aller toekomst of ondergang zul len bepalen lf*D. Buitenlandsch Nieuws. AMERIKAANSCIIE NA-OORLOGSCHE ZORGEN. Lissabon. 5 Nov. (CD.) In de Vereenigde Staten zijn mededeelingen gepubli ceerd over de'met betrekking tot de tevenvachten sociale economische ontwikke ling in de Ver. Staten voerde besprekingen, welke een onaangenaam beeld la ten zien. De Amerikaahsche deskundigen zijn van mee- «sing dat er in de Ver. Sta- na den oorlog ten gevol ge van de dreigende inflatie tot 1946*minstens 15 millioen werkloozen zullen zijn GÖËD5 TABAKSOOGST IN BULGARIJE. Sofia. 5 Nov. (C.D.) De nieuwe Bulgaarsche tabaks oogst is bevredigend, de op brengst is aanzienlijk hoo- ger dan het vorig jaar. Ter wijl de opbrengst in 1942 slechts 58 millioen kg. be droeg, schat men den nieu wen oogst op 80 tot 32 mil lioen kg. MEER VRIJWILLIGERS IS SERVIE. Belgrado. 5 Nov. (C.D.) Servische minister-presi dent, generaal Neditsch. heeft het opperbevel over alle Servische vrijwilligers- formaties overgenomen, die van nu af aan onmiddellijk onder den regeeringschef staan. Generaal Nedisch heeft besloten, den strijd tegen het bolsjewisme zon der consideratie en met in spanning van alle krachten te voeren. De coningenten Servische vrijwilligers zullen binnenkort versterkt worden. Vaticaanstad is gebombardeerd Rome, 6 Nov. De zen der van Rome heeft heden morgen medegedeeld, dat Vaticaanstad Vrij dagavond om 21 uur gebombardeerd is. Vier bommen zijn neergeko men in de nabijheid van de Pieterskerk. Een bom heeft de ongeveer 100 m. van de Pieterskerk staande be roemde mozaïkfabriek ge troffen en zwaar beschadigd. Een tweede bom kwam neer djcht bij het groote paleis van den Vaticaanschen gou verneur. Bijna alle venster ruiten van het paleis zijp vernield. Ook de vaticaan sche waterleiding is zwaar beschadigd. Nog twee bom men zijn neergekomen in de nabijheid van de besiliek. Een hooggeplaatste gees telijke persoonlijkheid heeft uitdrukking gegeven aan de diepe verontwaardiging, die van Vaticaansche autoritei ten over deze aanval ver vult. Onder de bevolking der stad Rome heerscht over de ze'aanval op het gebied der Vaticaansche stad groote verontwaardiging. NAPELS ZONDER STROOM, LICHT EN WATER. Napels zit thans zonde: electr. stroom, zonder licht en zonder water. Het voed selprobleem baart bovendien buitengewone zorg. Dê be volking leeft voor het groot ste deel van vruchten er groenten, waarvan de aan voer echter ten zeerste wjrdt belemmerd. Ba>od is nog maar in geringe mate be schikbaar. terwijl olijfolie zoo goed als geheel niet meer voorhanden is. NIEUWS IN T KORT. - Bij het oversteken is te Loosduinen 'n 8-j. meisje door een auto doodgereden. - Na een val van zijn fiets is te Rotterdam de 45-j. O. Jungerius overleden. Hij wou op een reeds rijdende trein springen. Dit kostte te Boxtel een 14-j. jongen het leven. Een bende van 40 per sonen blijkt zich schuldig te hebben gemaakt aan dief stal van vee. Zij maakten de omgeving van Tilburj onveilig. De arts J. Boes. dir.-ge- ueesheer van Ziekenzorg te Wageningen, is Donderdag avond bij zijn thuiskomst door een onbekende doodge schoten. De heer Boes is bij geen politieke partij aange sloten. Twee mannen te Ede hadden een oogje op hetzelf de weeuwtje. Het kwam tot 'n twist, waarbij de een de ander door een messteek in het achterhoofd ernstig ver wondde. De een ligt nu in het ziekenhuis en de ander zucht in een cel. Twee Ossche boeven, die zich bij herhaling aan diefstal en inbraak schuldig maakten, kregen elk drie jaar. Twee andere leden van de bende vluchtten uit hun cel. Wegens diefstal van '69 balen suiker uit pakhuis Alkmaar Pakket te Alkmaar kreeg de dader 1' j jaar. Te gen de caféhouder N. H. werd wegens heling l'/s jaar ge vorderd. Bovendien kreeg hij vanwege de Prijsbeheer- sching f 4000 boete. Acht maanden is gevor derd tegen een 24-j. hulpbe steller te Leiden, die zich aan hem toevertrouwde brie ven vergreep. Tevens is ge vorderd. dat hij vijf jaar geen ambtelijke betrekking mag waarnemen. Een jaar gevangenis straf kregen een 28-j. schil der te Haarlem en een 25-j fotograaf te Liessel wegens oplichting van een meisje, dat zij aan papieren voor vertrek naar Zwitserland beloofden te helpen. (Eerst genoemde met aftrek voor arrest.) Knoei zelf niet, doch laat uw tabak deskundig fermenteeren. Drie vaten alcohol wer den te Muiden van-een mo torschuit gestolen, hoewel deze schuit door 10 man werd „bewaakt". Een 48-j. wagenmees- ter is op station Venlo tus schen wagons bekneld ge raakt en daarna overleden.' Binnenland,sch Nieuws, OOK KRAAMGELD VOOR ECHTGENOOTEN VAN KRIJGSGEVANGENEN. Amsterdam, 6 Nov. Op voorstel van het Nederland sche Arbeidsfront heeft de commissaris voor de belan gen van de voormalige Ne derlandsche weermacht be sloten, aan de echtgenoote van een in krijgsgevangen schap gevoerd militair, zoo mede aan zijn inwonende dochters, stief- en pleeg dochters, een onverplichte uitkeering (kraamgeld) toe te kennen van f 55.over eenkomstig de desbetreffen de bepalingen der Ziektewet. Belanghebbenden kunnen daartoe bij voorkomend val een schriftelijk verzoek tot den commissaris richten. Het adres van den com missaris voor de belangen an de voormalige Neder- •landsche weermacht is Lange Voorhout 7, Den Haag. KNAAPJE VERDRONKEN. Het 2-jarig zoontje van de familie M. te Hillegom is bij het spelen in een sloot van de Beeklaan geraakt. Het kind werd spoedig op het droge gebracht en een arts paste kunstmatige ademha ling toe. Het mocht echter niet meer baten de levens geesten op te wekken. KINDJE IN DE MODDER GESTIKT. Vrijdagavond om ongeveer 5 uur is op het Oudelands- dijkje het anderhalfjarig kindje Annie Huisman, in een onbewaakt oogenblik in een moddersloot geraakt verdronken. Medische hulp van dr. Rosenkranz, mocht niet meer baten, de levensgeesten waren reeds geweken. TRAGISCH ONGEVAL. Het 7-jarig zoontje van de familie A. Groot te Span- boek is door een tragisch ongeval om het leven geko men. Bij het van de weide halen van een koe sloeg hij het touw. waarmede de koe geleid moest- worden om de hals. Onderweg trok het touw steeds vaster om de hals van den jongen, die er tenslotte bij neerviel. Toen de vader het gebeurde op merkte was het reeds te laat. het kind was gestikt. Dc verslagenheid in het dorp is groot. PROJECTIEL IN DE KACHEL GEWORPEN. Twee kinderen slachtoffer bij ontploffing. Twee kinderen van de fa milie Du Pont aan de Hee- zerweg te Eindhoven, die een projectiel, vermoedelijk af komstig van een boord wapen vonden, hadden dit thuis zonder medeweten van hun ouders in de kachel gewor pen De uitwerking was ont zettend. De kachel sprong uit elkaar en de kinderen, die uit nieuwsgierigheid dicht bij de kachel waren blijven staan, werden overdekt met verwondingen. Beiden wer den onmiddellijk naar het St. Joseph-ziekenhuis over gebracht. alwaar het vijfja rig jongetje spoedig na aan komst overleed. Zijn zesjarig zusje verkeert nog steeds in zorgwekkende toestand. MAATREGELEN OP LOTERIJGEBIED. Geen andere leien dan staatsloten. In de Nederlandsche Staats courant is afgekondigd een besluit van de Secretarissen- Generaal van de Departe menten van Financiën en Justitie, waarbij wordt be paald, dat er zal zijn een st aatsloterijwaaromtrent nader voorschriften zullen v. orden gegeven door den Secretaris-Generaal* van het Departement, van Financiën. De inwerkingtreding van de nieuwe regeling zal ten gevolge hebben dat de ver koop van andere loten dan staatsloten verboden zal zijn. De staatsloten zullen in grooter getale dan tot dus ver worden uitgegeven en op meer plaatsen verkrijg baar worden gesteld. De inwerkingtreding zal vermoedelijk ongeveer .1 Maart 1944 plaats hebben. BINNENKORT BIJEEN KOMST ROOSEVELT, STALIN EN CHURCHIL Er zijn veel teekenen. die erop wijzen, zoo meldt Uni ted Press, dat een ontmoe ting tusschen Roosevelt,. Stalin en Churchill in het voornemen ligt. Over het al gemeen is men van meening, dat tijd en plaats voor deze bijeenkomst reeds bepaald zijn en dat dc conferentie ei gens in een afgelegen plaats van de wereld zal wor den gehouden. Weliswaar maakt de cen suur elke mededeeling over de voorbereidingen voor de- conferentie onmogelijk, doch bepaalde tegkenen dui den er onfeilbaar op, dat zij gehouden zal worden. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden neer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1