WIER INGERMEERBODE DE OVERWINNING VAN HET GELOOF. 12e Jaargang Zaterdag 13 November 1943 No. 55 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS ..Als eenmaal in komende eeuwen de ge schiedschrijving, niet beïnvloed door het voor en tegen van een strijdenden tijd, de ja ren van de nati onaal-socialistische geboorte critisch zal onderzoeken, dan zal zij niet kun nen nalaten, vast te stellen, dat hier sprake is geweest van de wonderbaarlijke overwin- .ning van het geloof, tegenover de vermeen de elementen van het zakelijk mogelijke". Hitier, die in den vermaar den Braukeller te München deze woorden sprak tot de veteranen der NSDAP, heeft daarmee het geloof, de vaste innerlijke overtuiging, te recht de alles vernieuwende kracht van zijn beweging genoemd. Twintig jaar gele den was' München getuige van de verpletterende cata strofe, welke de nationaal- socialistische beweging tege moet ging, juist op het tijd stip, dat zij meende de lei ding gevende kracht van het Rijk te zuliQn zijn- Dat zij ondanks als de mythische vogel Plioenix uit haar asch herrees, was inderdaad aan niets anders te danken dan aan dit onwrikbare vertrou wen in de overwinning, het welk haar bleef bezielen, dwars tegen „de vermeende elementen van het zakelijk mogelijke" in. „Zonneschijn kan iedereen verdragen", zeide de Führer in het verloop van zijn op ongeëvenaarde wijze bezie lende rede, „maar wanneer het onweert en stormt, dan pas komen de sterke karak ters naar voren. Wanneer het ons moeilijk wordt, dan eerst blijkt wie een kerel is!" „Ik lees iedere week ten minste drie- of viermaal", zoo verklaarde hij verder, „dat ik een zenuwinstorting gekregen heb. Gij kunt er van overtuigd zijn alles is mogelijk, maar dat ik mijn zenuwen verlies, is totaal uitgesloten." Deze woorden zijn eveneens een holle klank, die in de wind verwaaien of overstem men kan. Zij zijn een getui genis. De ongeëvenaarde prestaties van den Führer en zijn weermacht vormen daarvan den indrukwekken- den achtergrond. Het' ge beuren van dag op dag heeft deze zelfbeheersching en macht over anderen beves tigd. Dit getuigenis van grootsche daden staat als een stralend noorderlicht ter gen den duisteren noodhe- mel boven de wereld. Die mensch mag in waarheid groot heeten, die in den tra- gischen kamp der titanen- krachten stellig beseft, dat wereld en" toekomst niet buiten hem en rond hem liggen, doch besloten zijn in de onverzettelijke kern van eigen diepe wezen. Het is dit besef, dat den kring van het individueele en het toe vallige doorbreekt, want het welt op uit de diepste bron nen van ons bestaan." Dit duidde de Führer aan, toen hij bekende „Ook in ben religieus, en wel in mijn diepste innerlijk religieus. Ik geloof, dat de Voorzienig heid de menschen weegt en dengene, die de beproeving van de Voorzienigheid niet kan doorstaan, wordt niet voor grootere dingen be stemd." Op dezen grond stelde de Führer aan de Partij haar leiding opnieuw haar taak voor oügen, draagster van het geloof van de natie te zijn. Duitschland ëh Europa zijn, zoolang zij een Leider als Adolf Hitier bezitten, te deelen noch te scheiden. Want indien er ter wereld één wapen bestaat dat nie mand breken, of aan d< vuist ontwringen kan, dan is dit wapen het g e 1 o of, waarvan het geheim een ge heim is gebleven, al werd ons reeds tweeduizend jaren ge leden verteld, dat het des- jr.oods zelfs de bergen verzet. Daarop is slechts één ant woord mogelijk: Wat zich ook moge voordoen., wij zul len het meester worden Binnenlandsch Nieuws. BRANDSTOFFEN VOOR GROOTE GEZINNEN. Van U tot en met 30 No vember 1943 wordt nogmaals •de gelegenheid opengesteld een aanvraag voor extra- rantsoenbonnen vaste brand stoffen bij de distributie diensten in te dienen voor hen, die sedert de uitreiking van de voor 1943/44 gelden de brandstof fenkaart T 116 door gezinsvermeerdering tot de groote gezinnen van 7, 8' of 9 personen zijn gaan be- hooren of van deze categorie zijn overgegaan tot de ge zinnen van 10 of meer per sonen, en voor hen die in den tijd, toen de gelegenheid hiertoe open stond, de aan vraag niet of te laat hebben ingediend. Bedoelde aan vraag dient te geschieden op formulier MD 33305, welke formutferen, de 'distributie- diensten ter beschikking zullen stellen. Alsgezinsleden kunnen worden meegerekend inwo nende familieleden en ten hoogste één inwonend lid van het personeel. Bij dc inlevering van de aanvraag moet de distributie-stam kaart „Hoofd" en de distri- butie-stamkaiarten van alle overige gezinsleden worden overgelegd. Voor een gezin van 7, 8 of 9 personen zul len 3 bonnen, voor e§n ge zin van 10 of meer personen 6 bonnen, elk voor één een heid vaste brandstoffen wor den uitgereikt, doch alleen indien het hoofd van het gezin een brandstoffenkaart 1' jllö heeft ontvangen. Ge zinnen van 10 of meer per sonen, ten behoeve waarvan reeds eerder een extrarants- soen van 3 eenheden is be schikbaar gesteld, ontvangen uiteraard slechts één aan vullend extra-rantsoen van 3 eenheden. f 10.000 boete kreeg Kleedingmagazijn De Ade laar te Delft wegens prijs opdrijving de chef boven dien f 1000 boete. Aan afge zette klanten moet f 1000 worden terugbetaald. f 800.000 boete plus f 4950 procesverbaal-kosten kreeg houthandel Dupree te Bilthoven-Jutphaas wegens prijsopdrijving van 50100 pet. Vorig jaar1 werd reeds f 28000 boete opgelegd. De Leidsche rector Dr. Scholte, die een verplichte bijeenkomst weigerde bij te wonen, kreeg destijds acht dagen gevangenisstraf. Het Vredesgerechtshof heeft dit vonnis bevestigd. Tien jaar werd opgelegd aan de Amsterdamsche na tuurgeneeskundige Ki-ug, die een joodsclre vrouw, die hij verborgen had gehouden, doodde. Eisch was zes jaar. Voor f 1000 verkocht schipper Polman uit Meern, Vleuten, U„ zijn tfiets van f 100. De f 1000 werden in beslag genomen, boven dien kreeg hij boete. WAT BRENGT L4ND EN VOLK vanaf 14 Nov.20 Nov. 1943. Zondag 14 Nov. Om8.00 8.15: Dirk van der Bospoort over den zin van het boer- zijn. Maandag 15 Nov, Van 13.00 13.05 uur vraagt de heer A. J. Herwig de aandacht van de bloemenliefhebbers (sters) voor een praatje «ï^er bloembollen in huis. Dinsdag 16 Nov. gaan we met den verslaggever D. Hid- dinga een bezoek brengen aan een maiskweeker in Ou- dcschip hi Groningen. Woensdag 17 Nov. brengt Land en Volk een gesprek tusschen twee tuinders, die eikaar toevallig ontmoetten. Deze uitzending vindt plaats om 13.00—13.10 H.I. Van 20.1520.30 uur geeft de heer A. J. Herwig over H. II nog enkele aanwijzin gen over de in'deeling van den groentetuin. lïtmee ZATERDAGS. meente Wieringen. ONDERWIJS. De* heer C. Langereis, tij delijk onderwijzer aan de O. L. school te Hippolytus- hoef, is benoemd tot onder wijzer bij het O. L.-onderwijs In ,tj£ gemeente Winterswijk. MOEILIJKHEDEN. Het kan oi., vooral in de zen tijd, geen kwaad nog eens de aandacht te vestigen op het bestaan van het ad viesbureau voor gezins. en levensmoeilijkheden, ge vestigd te Alkmaar, Lange- straat 87. Dit Bureau, waaraan be kende persoonlijkheden van velerlei gezindte hun mede werking verleenen, geeft bijstand en adviseert, zooals de naam reeds verraadt, in huwelijks-, gezins- en ande re levensmoeilijkheden. In het bijzonder is deze instel- Donderdag 18 ^Now Het^is jjng van belang voor hen r,m r0r._ die bun naaste omgeving niemand kunnen of durven raadplegen. weer half één en we bren gen ons ma andelij ksch be zoek aan de Familie de Boer. Vrijdag .19 Nov. Om 13.00 uur brengt Land en Volk wenken en nieuws voor boer en tuinder. Van 18.45—18.55 uur wor den er over H.I. in de serie van de Directie van den Landbouw wenken gegeven voor het inmaken van stop pelgewassen. Zaterdag 20 Nov. brengt Land en Volk om één uur een uitzending voor en over visschers. Om 13.30 uur maken wij ons gereed voor een radio wandeltocht. VOLKSCHE CULTUURUIT ZENDING VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK VAN 14—20 NOV. Vrijdag 19 Nov. Hilver sum 1 19.1522.00 uur Van 't een op 't ander, een bont Vrijdagavondprogramma met afwisselend muziek, zang, voordracht en luisterspel. NIEUWS IN 'T KORT. Aardbeien van de kou de grond. De tuinder J. de Wit te Heemskerk plukt nu elke dag nog een paar doos jes vol. Maar de lijsters plukken mee Ds. R. Cremer, oud predikant te Veendam, is door kolendamp overleden, toen hij in de kelder een bnderzoek wilde instellen naar ;>en gassende centrale verwarming. Een roofoverval werd te Baarsdorp (Zeeland) ge pleegd op de 71-jarige land bouwer A. Constant. Met 'n bijl werd 'hij gedood. Zijn huishoudster zag kans te vluchten en de buren te waarschuwen. Als dader is gearresteerd de 32-j. J. V. uit Middelburg. Hij bekende. Bij een roofoverval werd het jeugdige echtpaar zon der kinderen. Van Lankvéld, te Westerbeek, Oploo, N.Br., zwaar gewond. Beiden zijn aan de gevolgen overleden. Wat wordt vermist, is nog niet bekend. Een .auto met 4000 „zwarte" eieren werd bij Goor aangehouden. Eenige opkoopers en 40 boeren kre gen proc.-verbaal. Zij moe ten 40.000 eieren tegen hoo- ge prijs zwart verhandeld hebben. Drie koeien per week gemiddeld worden de laatste tijd in de streek tusschen Den BoschOss gestolen. f 10.000 effecten, bank papier, 100 pond spek, eeni ge ponden boter en gouden sieraden werden door inbre kers gestolen bij twee jaardc alleenwonende land bouwers, Gebr. Meinders, te Wagenngen. Buren vonden hen de volgende morgen vastgebonden op stoelen. VOOR HET KALF VER DRONKEN IS Het slootje voor de afvoer van het rioolwater van Den Gever, loopende langs de Zuidoeverdijk aldaar, zal thans in verband met de oaar geplaatste noodwonin gen worden gedempt. Er zal een riool worden gelegd, dat verder van de bebouwing uitmondt. De bewoners ter plaatse zullen ongetwijfeld ü.'genomen zijn met dit be sluit, aangezien het „open riool", met alle nadeelen en gevaren daaraan verbonden' voor hun woningen ver dwijnt. BURGERLIJKE STAND vanaf 5 tot 11 November '43. Geboren Klaas, zoon van K. Jager en M. Helmus .Adriana Theodora, dochter van P. W. de Greef en van A. van Hoepel. Ondertrouwd Geen. Getrouwd K. J. Davids en B. Omis. Overleden Geen. DIEFSTALLEN. De diefstallen in deze ge meente nemen weer hand over hand toe.Zoo werden eenige dagen geleden van den heer N. Wagemaker Jbz. te H.-hoef een twintigtal kippen gestolen, waaronder verscheidene jonge kippen. Voorwaar een leelijke scha depost. POLITIE. Gevonden armbandje. Verleren een bietenvork en een zilveren dames arm band. Inl. Gem.-bolie, H.-hoef. een zilveren Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 14 NOVEMBER. NED. HERV. KERK: O.-land lO'/a u. Ds. v. Beek. Daarna stemming voor het kiescollege. Period. aftr. van C. C. Kool. J. Bakker Pz., M. Heijblok en N. Tijsen Jz. en vacature C. Bakker Jac.z. W.-land 2V- uur Ds. v. Beek. Donderdag 18 Nov. V.C.J.B. te H.-hoef. N.B. Mej. Elink Schuurman is ongesteld geworden kan a.s. Zondag nog niet komen. DOOPSGEZ. GEM. H.hoef HALF ELF Ds. Lugt, EVANGELISATIE H.-hoef 10 u. de hr. O. Deen. H.-hoef 3.45 uur Friesche Dienst Cand. Rienstra. Kapel Den Oever Den Oever 10 uur de heer C. N. Graaff. n.m. 3 uur de heer O. Deen. Soldaten van Badoglio onder de Sovjetster. Links een vlag met de Sovjetster, welke den troepen van Badoglio, die aan de zijden der communistische benden in het Dalmatisehe kustge bied vochten, werd ontnomen. Rechts: Een in.Istrië gevangen genomen soldaat van Badoglio, die samen met dè communis tische benden tegen de Duitsche troepen streed. Hij had een Sovjetster op zijn muts bevestigd. (Sc.herll 'Hoffmann/C. N. F./St Ps.) BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Tijdens hun opleiding. (G. F. L./H Ps.) FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDSTORM NEDERLAND. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander in den leeftijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen ten einde gekeurd te wor den voor de Waffen-S.S. en dc Landstorm. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familiele den, duur der opleiding, ex tra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, laufnen dienst nemen bij de Land storm of bij het S.S.-Wacht- bataillon te Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kun nen zich aanmelden. Zij. die tot de Germaansche S.S.-Nederland toetreden wil len, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 19 en 30 jaar, die aanmelding!»- p'.ichtig zijn voor de tewerk stelling kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voo^ de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn school opleiding is niet doorslagge vend. Beslissend voor bevor dering zijnkarakter, ge drag, prestatie 15 Nov. 1943 9—14.00 uUl' Rotterdam. Deutsche Ober- schulo, Westerlaan 2. 16 Nov. 1943 9—12.00 uur, Goes, Hotel Central 16 Nov. 1943 15—18.00 uur Brada, Restaurant Modern, Markt 17 Nov. 1943 9—14.00 uur Den Bosch, Hotel Noord Bra bant, Markt 45 18 Nov. 1943 9—12,00 uur, Venlo. Deutsche Haus, Eg- mondstr. 16 18 NOV. 1943 15—18.00 uur, Arnhem, Café Royal 19 Nov. 1943 9—12.00 uur Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18 19 Nov. 1943 15—18.00 uur Zwolle, Hotel Gijtenbeek 20 Nov. 1943 9—12.00 uur Assen, Concerthuis aan de Vaart 20 Nov. 1943 15—18 uur Groningen, Hedrostraat 46 21- Nov. 1943 9—12.00 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat 22 Nov. 1943 9—14.00 uur Amsterdam. Dam 4 23 Nov. 1943 9—13 00 uur Utrecht. N.V.-Huis, Oude gracht 245 24 Nov. 1943 -9—14.00 uur Amersfoort, Pol. Durchgangs- lager, Leusderweg 25 Nov. 1943 9—14.00 uur Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Verantwoordalijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Mlddenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1