No. 58 .-manssnn NIEUWE SUCCESSEN IN DE TEGENAANVAL BIJ KIEW. Afweerstrijd in de Dnjeprbocht. In het gevechtsgebied van LUCHTAANVAL CONVOOI. Hoofdkwartier van den Führer, 22 Nov. Het op perbevel van de weermacht maakt bekend Ten Noordoosten van Kertsj bleven vrij zwakke vijandelijke aanvallen zonder succes. Pogingen der bolsje wisten om hun landingshoof- den op de Krim versterkin gen en raviltailleeringsgoe- deren via de Straat van Kertsj te doen toekomen, werden door de marine en de luchtmacht doeltreffend bestreden. Vijf volgeladen vaartuigen werden in de ■gron<} geboord. Op het brug^ehoofd Niko- pol en in de groote bocht van de Dnjepr vielen de bolsje wisten met zwakkere strijd krachten aan dan de vorige dag. Alle aanvallen werden opnieuw met aanzienlijke vijandelijke verliezen afge slagen. Bij succesvolle tegen aanvallen werden verschei dene aanvalsgroepen van deri rij and vernietigd of uiteen geslagen. Bij Tsjerkassy mislukten herhaalde aanvallen der bolsjewisten in hevige ge vechten. Een plaatselijke pe netratie werd opgeheven en de binnengedrongen vijan delijke af deeling in de pan gehakt. In het gevechtsgebied ten Westen van Kiew braken onze troepen na afweer van verscheidene vijandelijke te genaanvallen door taai ver dedigde veldstellingen der bolsjewisten heen, overwon nen talrijke mijnversperrin- gen en heroverden in de verdere aanval belangrijke terreinsectoren. Gomel hield de sterke vijan delijke druk in het bijzon der in het" penetratiegebied ten Zuidwesten der stad gis teren onverminderd aan. Ten Noorden van Gomel werden herhaalde aanvallen na af grendeling van plaatselijke penetraties afgeslagen. Ten Westen van Smolensk heeft de vijand zijn aanvallen tengevolge van de in het verloop van de afweerslag tot nu toe geleden buitenge woon zware verliezen giste ren niet voortgezet. Ten Oosten van'Witebsk werden talrijke sterke aan vallen der bolsjewisten afge slagen. Ook in het penetratiegebied van Newel heerschte leven dige gevechtsactiviteit. Op rukkende vijandelijke forma ties werden door eigen te genaanvallen weer terugge worpen hierbij werd een aantal pantserwagens stuk geschoten. Aan het Oostelijke front verloren de bolsjewisten in de gevecht?n der laatste bei de dagen 413 pantserwagens. Van het Zuid-Italiaansche front wordt slechts melding gemaakt van hier en daar levendiger activiteit van ar tillerie, verkennings- en stoottroepen. Boven de Atlantische Oce aan viel een formatie ge vechtsvliegtuigen bij moeilij ke weersomstandigheden een vijandelijk convooi aan en beschadigde twen koopvaar dijschepen met een gezamen lijke inhoud van 18.000 b.r.t. zoo zwaar, dat aangenomen kan worden, dat zij vernie tigd zijn. zeker niet aanbevelenswaar dig. Anderzijds kan van den slager het afgeven van te kleine hoeveelheden been niet worden ve.langd. Een hoeveelheid van. 20 gram moet de slagefr. indien de klant zulks verengt. even wel afleveren, en indien een bepaalde klant in verband met den looptijd der bonnen/ Qg te noemen vetrantsoen Binnenlandsch Nieuws. Papier en karton mag nog maar voor een beperkt aantal artikelen als verpak kingsmateriaal dienen. EXTRA ZEEP EN WASCH POEDER VOOR VUILEN ARBEID. Met ingang van 1 Decem ber a.s. komen personen, die zgn. vuilen arbeid verrich ten, voor een tijdvak van tweei maanden in aanmer king voor extra-rantsoenen eenheidszeep en waschpoe- der. Zij dienen zich in de week van 21 tot en met 27 November a.s. tot den plaat se Jij ken distributiedienst te wenden, ten einde een aan vraagformulier MD 233-71 af te halen. Dit aanvraagfor mulier dienen zij in de week van 28 November tot en met 4 December a.s. wederom in te leveren. Belanghebbenden worden voorts verwezen naar de publicatie van den plaat selijken distributiedienst. bekend gemaakt, geven de distributiebonnen, aangewe zen voor het koopen van vleesch, recht op het koopen van vleesch met been slagers moeten per bon, rechtgevende op het koopen van 100 gram vleesch met been, ten minste 75 gram vleesch zonder been verstrek ken, benevens een zoodanig^ hoeveelheid been, dat tezH men 100 gram vleesch en been geleverd wordt. Hiervan mag onder geen beding af geweken worden. Aangezien het echter practisch niet doenlijk is beenderen in klei- ne hoéveelheden nauwkeurig af te wegen, zal het veelal noodzakelijk zijn het afleve ren daarvan eerst te doen plaatsvinden, nadat een be paald aantal vleeschbonnen is ingenomen, met dien ver stande. dat de klant steeds tenminste 75 gram vleesch per ingeleverd rantsoen en de bijbehoorende hoeveelheid been moet ontvangen. Bewijs voor den klant. Teneinde de klanten in de gelegenheid te stellen zelf na Wie bonnen verliest door A .„i,. slordigheid, is strafbaar. SLAGERS MOGEN GEEN BOUILLON BEREIDEN. Regeling voor de verstrekking van beenderen. Blijkens het „Voedselvoor zieningsblad" is bij verorde ning van het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch het af trekken van beenderen, met het doel dit aftreksel aan derden te verkoopen. verbo den. Hierdoor wordt een ver bod gesteld op het bereiden en afleveren van bouillon. De slagers dienen aan hun klanten de beenderen, waar op zij volgens de door hen geleverde distributiebeschei den recht hebben af te le veren en mogen deze niet meer achterhouden teneinde hiervan bouillon te trekken. e gaan op welke hoeveelheid beenderen zij recht hebben is aan de slagers thans voorge schreven, dat zij in het ver volg' aan hun afnemers bij elk aangekocht rantsoen vleesch een bewijsje moeten verstrekken (voorzien van den firmanaam van den sla ger) waarop vermeld is, dat do afnemer het recht heelt binnen een bepaald tijdvak een hoeveelheid beenderen aan te koopen. overeenkom stig de hoeveelheid geleverd vleesch. Dit tijdvak stelle de slager vast in overleg met den klant, en wel zoo, dat wordt voorkomen, dat op een bepaald moment zooveel beendeibonnen kunnen wor den. aangeboden, dat de sla ger daarvoor geen been ter beschikking zou hebben Een looptijd langer dan 8 weken Zooals reeds eerder werd is daarom in het algemeen niet in staat zou zijn zich' een zoodanig aantal bonnen te verschaffen, dat hij recht heeft op 250 gram been. zou ook een kleinere hoeveelheid afgegeven moeten worden. Vleeschwaren valién bui len de regeling. Het bovenstaande geldt niet ten aanzien van vleesch waren. Bij aankoop van vleeschwaren behoeven geen beenderen of beenderbonnen te worden verstrekt. Knoes ten en mergpijpen mogen slechts stukgehakt en geza menlijk met andere soep beenderen verkocht worden. Het aftrekken van been deren zal slechts zijn toege staan, indien men in het be zit is van een speciaal daar toe verleende vergunning van het Bedrijfschap. Deze ver gunningen zullen echter slechts in uitzonderingsge vallen verstrekt worden. De vergunning moet worden aangevraagd bij het Bedrijf schap voor Vee en Vleesch. IN DE MAAND DECEMBER EEN EXTRA VERSTREK KING VAN OLIE, STROOP EN SUIKERWERK. 's Gravenhage, 20 Nov. Er zal wel niemand in den lan de zijn, die niet overtuigd is van de geweldige beteekenis voor de volksgezondheid van een zoo goed mogelijke vet- voorziening. Nu is de Ne- derlandsche bevolking, sinds het oógenblik, waarop van de reeds voor den oorlog ge- vormden belangrijken voor raad vet niets meer aanwe zig was, voor haar vetvoor- ziening vrijwel aangewezen geweest op de boterproduc- tie, derhalve op de grondstof melk, want de voortbrenging van slachtvetten. waaraan men over het algemeen nog te groot belang toekent, heeft voor de vetvoorziening weinig te beteekenen. Het wegval len van den import van krachtvoeder en de om die reden uitgevoerde verkleining van den veestapel hebben een belangrijk verminderde melkproductie en dus van boter veroorzaakt, zoodat het op den duur onmogelijk zou zijn geworden een cenigszins redelijke vetvoorziening te handhaven. Zelfs zou reke ning gehouden moeten wor den met een instorting van onze vetpositie met alle cata- strophale gevolgen van dien! Het is om die dwingende reden geweest, dat de iftet zorg voor de voedselvoorzie ning belaste autoriteiten tij dig, ter voorkoming van een dergelijke ernstige situatie, tot een groote uitbreiding van de teelt van oliehouden de zaden (kool-, raap- er blauwmaanzaad i hebben be sloten, die het in ieder ge val mogelijk moet maken onze vetpositie op het peil te houden, waarop wij ons tot dusver hebben kunnen handhaven. rh\ê. die, met de boter, ver strekking van het zoo be langrijke voedingsvet op de tegenwoordige basis verze kert. Zelfs heeft het resultaat van den koolzaadverbouw het mogelijk gemaakt op enkele punten een aanvul- iftig van het toch altijd gc- *toi :tand te breiïgen. Zoo is niet alleen reeds sedert eeni- gen tijd het rantsoen der kinderen iets beter aange past aan de behoefte, wordt ook meer vet gegeven voor het eten van de cen trale en in de z.g. fabrieks- keukens. Dat de uit koolzaad verkregen grondstoffen al eenigen tijd in de margarine vorden verwerkt mag veron dersteld worden bekend te zijn. De consument zal ove rigens bespeurd hebben, dat di' smaak van de margarine is*Verbeterd, nu de techniek- ui oeilijkheden voor de mar garine-bereiding ten gevolge van het feit, dat voor de vervaardiging alleen raapolie is gebruikt, vrijwel overwon nen heeft. KWART FLESCH OLIE. Het Rijksbureau voor voedselvoorziening in oor logstijd kan bovendien aan kondigen, dat het mogelijk is gebleken dezen winter een extra-verstrekking vet den vorm van raapolie uit te geven waardoor de bevol king gelegenheid krijgt ook in dezen vorm' kennis te ma ken met het product van eigen bodem. Ter gelegenheid van Kerst mis en de Oudejaarsvierint zal een hoeveelheid van 180 gram, d.i. een kwart flesch oie. overeenkqjnende met de vetwaarde van ongeveer 225 gram boter, beschikbaar worden gesteld per hoofd der bevolking, ongeacht leef tijd. Zij, die over toeslag- kaarten voor zwaren of zeer zwaren arbeid beschikken, zullen in aanmerking komen voor 360 gram olie. De tegenwoordige voer- raadpositie laat helaas den algemeene verhooging van het vetrantsoen niet toe. Het blijkt uit bovenstaan de regelen voldoende, dat het groote inspanning heeft aekost eenige verbetering in de vetvoorziening toe stand brengen. Het is aller be lang. dat deze verbeteringen gehandhaafd en, eventueel uitgebreid worden. Mogelijk heden daartoe zullen even wel alleen aanwezig zijn; in dien het uiterst wordt gege ven, zoowel voor den ver bouw en de aflevering van koolzaad, als voor de voort brenging en de aflevering van melk. HET DOEL BEREIKT. De verbouw van oliehou dende zaden, voornamelijk koolzaad. heeft dit jaar tot een goed resultaat ge leid. In dit verband is een woord van erkentelijkheid jegens de verbouwers van de oliehoudende 1 gewassen op zijn plaats, want, al is de uitbreiding van de teelt in hoofdzaak tot stand geko men onder dwingende maat regelen. de uitvoering ligt tenslotte bij de boeren. Het beoogde doel is be reikt en dank zij den ge slaagden verbouw beschikt ons land thans over eigen grondstoffen voor de marga- STROOP EN SUIKERWERK. Het heeft verder in de be doeling gelegen voor het' oud-vaderlandsche feest van Sinterklaas een pond stroop en een ons suikerwerk extra per persoon beschikbaar te stellen. De beslissing kon evenwel pas zeer recent gé nomen worden, gezien het directe verband tusschen deze aangelegenheid en on ze suikerpositie. Daardoor is het jammer genoeg te laat geworden om de verstrekking nog voor Sinterklaas te rege len. Toch zal er voor gezorgd worden dat een en andeP zoo spoedig mogelijk zijn beslag zal krijgen opi op korten ter mijn na Sinterklaas tot de aflevering van de extra stroop en het suikerwerk te kunnen overgaan. De olie zal omstreeks Kerstmis beschikbaar kun nen komen. De voorbereiding heeft n.1. meer tijd noodig dan ui het geval van de stroop en het suikerwerk door de werkzaamheden voor het tappen van de olie in flesschen en de moeilijker verzending. Tenslotte zij vermeld, dat de drie extra verstrekkingen gebonden zullen zijn aan het systeem van voor-inlevering van bonnen, hetgeen op na der bekend te maken wijze geregeld zal worden. In verband met het boven- staaride moet men geduren de het tijdvak van 22 tot en met 27 November bon ..Al gemeen 700 ter verkrijging van het extra rantsoen van 500 gram stroop en bon „Al-, gemeen 707" ter verkrijging' van het extra rantsoen van 100 ram suikerwerken bij zijn winkelier voor-inleveren. Ter verkrijging van het extra rantsoen van 180 gram slaolie (raapolie) moet men bon „Algemeen 708" en de bonnen „Reserve M 73" c „Reserve M 09" (respectievi lijk van dc bonkaarten voor zwaren en zeer zwaren ar beid) in hetzelfde tijdvak voor-inleveren. De aflevering van deze artikelen door den winkelier kan eerst cp 12 December een aanvang ne men. Voor deze artikelen zal geen aparte afleveringsbon worden aangewezen, zoodat de handelaren voor de bon nen „Algemeen 706, 707, 708" en „Reserve M-73" en „Re serve M-69" desgewenscht ontvangstbewijzen dienen af te geven. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat men zijn bonnen slechts kan inleveren bij zijn gebruikelij. ken winkelier, daar^de han delaren, die tot dusvere geen stroop, suikerwerken of olie verkochten, niet bevoorraad zullen worden. Schippers, woonwagenbe woners e.d. kunnen de bon nen „Algemeen 706, 707. 708' .Reserve M-73 en M-69' tot 4 December a.s. bij den plaatselij ken d ist ributiedienst tegen rantsoenbonnen inwis selen. Personen, die binnen kort moeten evacueeren en dus kunnen verwachten, dat zij zich in het tijdvak van 1!T tot en met 25 December a.s. in een andere gemeente zullen bevinden, dan waar zij thans woonach tig zijn, worden hiertoe tot 4 December eveneens in de gelegenheid gesteld. KERSTPAKJES WAFFEN SS. We brengen in herinnering dat kerstpakketjes voor vrij willigers in de Waffen SS tot en met 30 Nov. kunnen wor den afgeleverd aan het SS- Ersatzkommando Nederland Den Haag, Korte Vijverberg 5. Aan het adres moet wor den toegevoegd Zur Weiterleitung an rangnaamveld postnummer of adres. Op balcons van ge stroomlijnde electrische trei nen mag gerookt worden. De oude bankbiljetten van f 111worden niet 1 Januari a.s. ingetrokken maar 1 Jan. 1945. Dank zij de Ned. Volks- dienst is weer een aantal moeders eenige weken rust bezorgd in mooie tehuizen. Fruitgrossier R. te Alk maar werd in arrest gesteld wegens verkoop van eeh groote partij „zwart" fruit. (Dgbl. N.H.) De politieagent B. te Rotterdam, van toeeigenen van in beslaggenomen shag verdacht, is vrijgesproken. Er was 7 mnd. gevorderd. Twee minderjarige broers S werden gearresteerd omdat zij 's nachts verschei dene konijnenhokken te Alk maar leeghaalden. (Dgbl. NU.) Drie jaar is, in hooger beroep gevorderd tegen de 32-j. vrouw te Heerlen, die haar man vergeefs door rat- tenkruid poogde te dooden. De rechtbank had 1' jaar opgelegd. De 57-j. messenslijper v. Hal uit Renkum werd dood op de spoorlijn bij Ede gevonden. De man had een houten been en kon vermoe delijk niet tijdig uit de voe ten komen, toen de trein aankwam. Een koffer met acht danscostuums, een avondja pon, enz. per spoor verzon den van Hilversum naar Den Haag, werd gestolen ten na- deele van de jeugdige dan seres Anika. FLINKE KERELS MELDEN gedurende hun verbintenis ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDSTORM NEDERLAND. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander in den leeftijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen ten einde gekeurd te wor den voor de Waffen-S.S. en de Landstorm. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking de verzorging van familiele den, duur der opleiding, ex tra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten bljjven, kunnen dienst nemen bij de Land storm o/ bij het S.S.-Wacht- bataillon te Amersfoort. Ook vrijwilligers voor dé Dultsche Kriegsmarine kun nen zich aanmelden. Zij, die tot- de Germaansche S.S.-Nederland toetreden wil len, kunnen zich eveneens aanmelden. Personèn tusschen 19 en 30 jaar, die aanmelding* - plichtig zijn voor de tewerk stelling kunnen zich even eens aanmelden van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid ,voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn school opleiding is niet doorslagge vend. Beslissend voor bevor dering zijnkarakter, ge drag. prestatie 24 Nov. 1943 9—14.00 uur Amersfoort, Pol. Durchgangs- lager, Leusderweg 25 Nov. 1943 914.00 uur Den Haag. Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker. Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hlppolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6.uur nam. tot 'smor gens 10 uur telef. Midden- éu worden meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1