WIERINGERMEERBODE DUITSCHERS GENOOD ZAAKT TOT VERGELDING. 12e Jaargang Zaterdag 27 November 1943 No. 59 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Omvang' van aanvallen op Berlijn noopt Duitschland tot zijn leedwezen naar zijn vergeldingswapen te grijpen. VASTBERADENHEID ONGEBROKEN. Berlijn, 24 Nov. De A.N.P.- ccrrespondent meldt Op de dagelijksche pers conferentie is van bevoegde zijde medegedeeld, dat de omvang van de Britsche ter- rcuraanvallen op de Berlijn- sche bevolking Duitschland tot zijn leedwezen noodzaakt naar zijn vergeldingswapen te grijpen. Verdei- meldt het A.N.P. uit Berlijn, dat men daar in politieke ki-ingen van mee ning is. dat het streven om de jongste terrcuraanvallen als een soort tweede front voor te stellen, mogelijk een poging is een nieuw thema te scheppen met het oog op de groote moeilijkheden, die zich voordoen bij de Britsch- Amerikaansche oorlogvoering en de vorming van een wer kelijk tweede front. Daarbij zouden in het bijzonder ook de groote échecs, die de Amerikanen en Engelschen in den oorlog in den Stillen Oceaan lijden, een zekere rol spelen. In dit verband her innert men te Berlijn aan óe uitlatingen van Dingle Foots, die onlangs pleitte voor een krachtiger bom- menterreur met het oog op het feit, dat de blokkade haar doel, n.1. vernietiging van het Duitsche gevechtsmoreel aan het front en in het vader land, niet kon bereiken. Ove rigens, zoo verklaart men te Berlijn, zullen ook door deze laffe overvallen op woningen en cultuurmonumenten van de Rijkshoofdstad de gebeur- tenissen en het verloop van den oorlog in geen enkel op zicht worden benadeeld. De Duitsche bevolking weet. evenals het front, wat zij moet en kan verdragen. Zij neemt derhalve met taaie vastbeslotenheid de offers van den terreuroorlog op zich in de trotsche zekerheid, dat de eindoverwinning aan Duitschland en zijn bondge- nooten zal zijn. Buitenl. Nieuws. „New Statesman and Nation." Londen 23—10—1943. „Wat de Baltische staten betreft, verluidt, dat Was hington niet langer meer pleit bij üe Bolsjewisten voor hun onafhankelijkheid Het heeft ook eigenlijk geen zin te spreken van een onafhan kelijkheid van zulke dwerg staten, waarin steeds slechts klassenconflicten zijn voorgekomen." Binnenlandsch Nieuws. LEVEN SMIDDELENAFVAL LEN EN DE MELK VOOR ZIENING. In 60 van de belangrijkste gemeenten in ons land, die tezamen 4.5 millioen inwo ners tellen, worden per week 5000 ton levensmiddelenaf- valien ingezameld. Dus wordt per hoofd der bevolking on geveer één kg. per week in gezameld. Eén ophaler ver zamelt pér week gemiddeld 2.5 ton levensmiddelenafval- len. Het meeiendeel hiervan bestaat uit aardappelschillen, die naar de koeienmagen verhuizen. Dat leger van nijvere ophalers doet uitste kend werk, want met de aardappelschillen, die zij verzamelen, worden de koei en gevoed, die gehouden worden in de nabijheid van de groote steden juist waar die het meest noodig zijn. De ophalers zelf ?ijn er ook mee geholpen, want zij zijn voor een groot deel ge kozen uit vroegere werkloo- zen. Een deel van hen kan door invaliditeit geen ander werk verrichten. Als de huisvrouw indien zij de aardappelen met de schil kookt dus zorgvuldig de schillen bewaart, ze ge scheiden houdt van de groen - teafvallen en er voor zorgt, dat er geen scherpe voor werpen tusschen belanden, doet ze in alle opzichten goed werk. Zij helpt er aan mee, dat de melk voorziening van de groote steden verzekerd blijft en zij geêft werk aan een groot aantal ophalers. Zcrg dus voor de ophaler en gij zorgt voor de melk- voorziening OUDE RANTSOENBONNEN. De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat alle rantsoenbonnen van oud model, behalve de wisselbon nen voor i rantsoen brood, rantsoen vleesch, V.i rant soen kaas, 1/7 rantsoen melk, 1/7 rantsoen taptemelk en 1/50 rantsoen boter, na 27 November a.s. ongeldig zijn. Na 27 November a.s. zijn uit sluitend de rantsoenbonnen van het nieuwe model (dat zijn dus de in de kleuren groen en bruin uitgevoerde bonnen) geldig. GEEN ENTRA MAATREGE LEN VOOR SINTERKLAAS- POSTPAKKETTEN. PTT betreurt het voor St. Nicolaas geen extra maatre gelen te kunnen nemen opi een vlot vervoer van post pakketten te verzekeren. Ernstig wordt aangeraden de verzending van Sinter klaas-postpakketten zooveel mogelijk te beperken reke ning moet worden gehouden met een overkomstduur van verscheidene dagen. Ontra den wordt in postpakketten goederen te sluiten, die spoe dig aan bederf onderhevig ziin. Van PTT-zijde zal streng worden gelet op stevige en doelmatige verpakking, zorg vuldige adresseering. zoowel op het pakket z(?lf als op de adreskaart. Ten zeerste aan bevolen wordt een tweede adres in het pakket te slui ten, waarop tevens naam en adres van den afzender vermeld. GEEN SCHOOLGELD VOOR L. O. 1942—1943. Gced nieuws voor ouders die kinderen hebben op de openbare lagere, voortgezet lagere en ulo-scholen. Zij zullen namelijk over het schooljaar 19421943 geen schoolgeld behoeven te be talen. Dit blijkt uit een circulai re van den Secretaris-Gene raal van Binnenlandsclie Zaken aan de burgemeesters, zooals „Het Volk" meldt. De overwegingen, die tot dit besluit geleid hebben, zijn de volgende Op 3 Juli 1942 deelde de Secretaris-Generaal van IJin- nenlandsche Zaken aan de burgemeesters der circulaire mee, dat de voorschriften voor een nieuwe regeling der schoolgeldheffing voor lager, middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs in verge vorderd stadium waren en dat het derhalve aanbeveling verdiende, deze nieuwe rege ling af te wachten, alvorens tot heffing over te gaan. Dc regeling is echter nog steeds niet afgekomen voor het la ger onderwijs. Voor middel baar en voorbereidend hoo ger onderwijs is de nieuwe heffing reeds in de Staats courant afgekondigd. Een circulaire van 19 Mei 1942 hield in, dat in gemeen ten, waar het schoolgeld jaar vóór 1 Juli inging, de school geldheffing wel normaal voortgang "kon hebben. Nu de nieuwe regeling echter zoo lang is uitgebleven, wordt het een onbillijkheid geacht, dat m bepaalde gemeenten wel, in andere geen school geld betaald zou behoeven te worden. In verband daarmee zal over het schooljaar 1942 1943 geen schoolgeld voor het lager onderwijs worden geheven. De financieel? gevolgen hiervan kunnen redelijker wijze niet ten laste der ge meente komen. Derhalve heeft de Secretaris-Generaal van Financiën goed gevon den, dat de gemeenten uit 's Rijks kas schadeloos zullen worden gesteld. Met nadruk wordt erop gewezen, dat deze regeling niet geldt voor het buiten gewoon lager onderwijs, dus voor scholen voor achterlijke kinderen.e.d Wel worden de ouders van leerlingen dei- bijzondere' scholen, waar de besturen zelf schoolgeld in nen, ook voor een jaar van schoolgeldbetaling vrijge steld. BOMMEN BIJ ARNHEM OP OPENLUCHTMUSEUM. Helaas heeft het Open luchtmuseum bij Arnhem, dat voor de cultuurgeschie denis van Nederland van zoo groot belang moet worden geacht, door brandbommen uitgeworpen door Ameri- kaansche vliegtuigen ern stig schade geleden. Drie historische objecten gingen in vlammen op. 50.000 GULDN BOETE. Leiden,. 23 Nov. Als in het kleedingmagazijn De Faam te Leiden na het beëindigen van de dagtaak de kas werd opgemaakt, haalde de cas- sière uit een apart vakje een niet onbeduidende som geld en een stapeltje prijskaar tjes van de op dien dag ver kochte artikelen. Op de prijs kaartjes stonden twee be dragen het eerre was de juiste prijs, die voor het kleedingstuk berekend mocht worden, het andere bedrag was de prijs, dien de verkoo- per of de verkoopster er voor had gemaakt. Het spreekt vanzelf, dat het laatste be drag altijd hooger was. On voorzichtigheid met een prijs kaartje had tengevolge, dat een klant den juisten prijs zag. De prijsbeheersching, die er in gemengd werd, haalde zonder eenige moei te nog zeventig van deze ge vallen van recenten datum te voorschijn. Het bleek, deze zeventig klanten ruim ze ventienhonderd gulden bo ven den vastgestelden prijs hadden betaald, hetgeen neerkomt op ongeveer 25 gul den pér klant. Het zal de zen menschen plezier doen te vernemen, dat zij het te veel betaalde dezer dagen van de firma terug zullen ontvangen. Dit namelijk ge- lustte de inspecteur van de prijsbeheersching bij zijn straf beschikking van jl. Za terdag, bij welke beschikking het kleedingmagazijn voorts veroordeeld werd tot vijftig duizend gulden boete. AGRARISCHE UITZENDIN GEN VAN DEN NEDER- LANDSCHEN OMROEP in de week van 28 Nov.4 Dec. Zondag 28 Nov. Om 8 uur is het weer tijd voor den zin van het boer zijn. Men hoort gedachten van Dirk van de Eospoort over dit onderwerp. Maandag 29 Nov. .Om 13.00 brengt Land en Volk een reportage over fruit en fruitteelt op de boerderij. Dinsdag 30 Nov. Zal van 13.0013.05 over H. I. een jonge Friesche boer, die juist met verlof is, iets vertellen over het boerenleven in Li- thauen. Woensdag 1 Dec. Hoe men cichorei verbouwt is ve len onduidelijk. Om 13.00 tot Iftiïü kunt U hierover meer .rnemen.' Donderdag 2 Dec. Van 13.0013.05 vraagt de heer A. J. Herwig de aandacht ^Dor een praatje over een mooie winterbloeier aan den gevel. Viijdag 3 Dec. vraagt Land en Volk vijf minuten de. aandacht voor de wenken van.\30Qr en tuinder. Dus om 13.00 uur opgelet In de serie van de Direc tie van den Landbouw bren gen wij van 18.4518.55 uur over Hilv. I een bezoek aan het nieuwe Virus-instituut te Rotterdam. De mond- en klauwzeerbestrijding staat in het middelpunt van de belangstelling. Dr. Houthuis zal ons in dit Instituut rond leiden. Zaterdag 4 Dec. Velen zal het bekend zijn, dat er op Ameland altijd een Sinter klaasfeest wordt gevierd. Om 13.00 uur kan men over deze soort van Sinterklaasviering iets meer hooren. Om 13.30 uur* vangen wij een radio-wandeltocht aan door een stukje Brabant. Drs. Jac. van Eyk zal onze gids zijn. VOLKSCHE CULTUURUIT ZENDINGEN van den NEDERL. OMROEP in de week van 28 Nov. 4 Dec. Vrijdag 3 December van 19.15—22.00 uur II. I. „Van 't een op 't ander", een bont Vrijdagavondpro gramma, waarin we hooren van Sinte-Her—Klaes, de Schutsheilige der zeelieden, van 'Sinterklaes, den Hylic- maker, van Sinterklaes. den Kindervriend, van 't huis Tserklaes op den Dam te Aemstelredamm, van den Sinterklaesmarkt en wat er meer uit een Sinterklaaspak ket te voorschijn kan komen. Een Snterklaasverscheiden- heid, zonder St. Nicolaas. sa mengesteld door Gh. Vol- kamp. De medewerkenden aan dit programma zijnHet Radiotooneel Kinderkoor, o.l.v. Louis SchmidtVer slaggevers J. Mackenzie en F. A. Hof, Ben Steggerda en Henk Fortuin als Conferen cier. Gemengd Nieuws. 160 paar schoenen wer den gestolen uit een pand aan de Brouwersgracht te Amsterdam. Uit een wei bij Castri- cum werden 2 koeien ggsto- len. (Dagbl. N.H.) De zaagselloods van fabriek De Kroon (Zeeman) te Zaandam is afgebrand. Dr. Coeberg. chirurg van 't Canisius-ziekenhuis te Nijmegen, is op 65-j. leeftijd plotseling overleden. Uit. een kleermakerij te Amsterdam werd voor f 40.000 bont en oostersche stoffen gestolen. Uit zuivelfabriek Rou- veen (Dr.) werd 1440 kg. bo ter gestolen. De boter werd te Amsterdam bij zwarte handelaars opgespoord. Bij een inval in een speelhol aan de Stationsweg te Den Haag werden 10 per sonen verbaliseerd. De hoofd bewoner, een 50-j. kellner, werd opgesloten. Bij een vechtpartij in een woonwagenkamp te Soest, met bijlen en emmers, werden drie personen zwaar, drie licht gewond. Politie greep in. Bij een botsing tusschen een electr. trein en een goederentrein ten Z. van Utrecht kwamen twee per sonen om, 2 werden zwaar gewond. - Op het station te Vlis- singen werd een in Zeeuwsch Vlaamsch costuum gekleed,? vrouw aangehouden. Ze had De „Dag der oude W.A." De commandant der W. A.. mr. A. J. Zondervan, rélkt het strijdersteeken uit tijdens de plechtigheid ter herdenking van de oprichting der W. A.. welke Zondag te Oud-Leusden plaats vond. (C. N. F./Otto Paxs). een rok van pakjes shag aan en had ook boterbonnen bij zich. Zeven maanden is ge vorderd tegen een 24-j. ge huwde vrouw te Rotterdam, die haar kindje van tien dagen in het hooge gras van de Sluisjes dijk te vondeling legde en twee fietsen stal. Voor onderwijskrachten is een algeheele salarisher ziening op komst. Zoo deel de de heer Terpstra, hoofd afd. Lag. Onderwijs, in een vergadering te Heerlen me de. Baldadige jeugd heeft het fraaie gebouwder Dal- ton-HBS te Den Haag bijna tot een ruïne gemaaktzelfs de parketvloeren hebben het moeten ontgeldengeen ruit bleef heel. „Hartelijke Nederlan ders" betoonden zich twee ingezetenen van Ede. Zij wa ren op de dag. dat zij geëva- cueerden moesten ontvangen „niet thuis." Procesverbaal volgde. BijgeloofEen geëva cueerde Hagenaar, die in Ede zijn intrek incest ne men, weigerde het aangewe zen perceel te betrekken, omdat het huisn. 13 was. Een stadsgenoot wilde echter wel met hem ruilen Gemeente Wieringen. TWEE PAARDEN DOOR DEN BLIKSEM GEDOOD. Vrijdagmorgen, toen een! knecht van den landbouwer H. J. Smit in Polder Waard Nieuwland met vier paarden aan het ploegen was, werden er twee tijdens een onweers bui door den bliksem ge troffen en op slag gedood. De knecht sloeg tegen den grond, doch bleek later on gedeerd te zijn. De andere paarden kregen geen letsel. NUT EN GENOEGEN WIERINGEN. De winnaars van de hoofd eereprijzen op de Tentoon stelling m Hotel „De Haan" zijn C. S. de Haan, Wierin gen W. Groot, Wiermger- waard R. v. Houten, L. dén Hollander,- W.-meer S. de Jong. WieringenMej. N. Hoep, Wieringen J. Mooi, WieringenK. Heggelaar, Wieringen J. S. Nijdam, Idaard E. Hooghiem, Win kel J. Groos, Wieringen O v. d. Male, W.-meer. POLITIE. Verloren een gouden polshorloge merk Union en een blauwe dameswant. Verloren een portemon- naie, inh. een bankbiljet van f 20 en eenige distribu tiebonnen. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. BURGERLIJKE STAND van 19 t.e.m. 25 Nov. 1943. Geboren Roelof Jacob, z.v. Jb. Oden en T. W. de Haan Geert, z.v. H. Sna kenborg en F. Dokter. Ondertrouwd S. Wage- makers en A. Selderbeek. Overleden (te Alkmaar), Jac. van Dam, 89 jaar, We duwnaar van A. Holzmuller. Geen groentenafvallen bij aardappelschillen. In de afgeioopen maan den is gebleken dat het per centage groentenafvallen in de aardappelschillen zeer hoog is. (In de stad soms zelfs tot 80Vc.) Een zoodanig mengsel is niet geschikt als veevoer, hetgeen vooral zo mers tot uiting komt. Ook voor het inkuilen, dit ge schiedt in het a.s. voorjaar onmiddellijk na de stalpe- riode daar de vraag naar schillen dan geringer is in verband met de aanvang van de weideperiode, is het mengsel niet geschikt. In verband hiermede zal het in vele gevallen aanbeve ling verdienen groentenaf vallen en aardappelschillen afzonderlijk af te leveren. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 28 NOVEMBER. NED. HERV. KERK O.-land 10'/> u. Ds. v. Beek. W.-land 2' '2 uur Ds. v. Beek. Vrijdag 3 Dec. 'sav. 8 uur V.C.J.B. te H.-hoef. DOOPSGEZ. GEM. H.hoef HALF ELF Ds. Lugt. EVANGELISATIE H>hoef 10 uur dhr. O. Deen. H -hoef 3.30 u. Jeugddienst. Kapel Den Oever v.m. 10 u. de hr. C. N. Graaff. GEREF. KERK. H.-hoef 10 uur Ds. C. Moens van Beverwijk. H.-hoef 2.30 uur Ds. J. v. Eerden, v. Schettens. Den Oever 10 u. Ds. v. Eerden Den Oever 3 uur Ds. Moens, OUD GEREF. GEMEENTE Kapel Den Oever Woensdag 1 Dec. 7.30 n m. Ds. Kramp uit Grafhorst. MUSICI VOOR DE LANDSTORM. Het SS-Ersatzkommando deelt mede Voor de militai re kapel van de Landstorm werden musici gevraagd. Ook amateurs kunnen zich mel den. Voor een muzikale op leiding wordt'zorg gedragen. Persoonlijke of schriftelijke aanmelding bij het SS-Er satzkommando. Den Haag, Korte Vijverberg 5. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker. Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6, uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1