WIERINGERMEERBODE 12e Jaargang Woensdag 1 December 1943 No. 60 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. RUIM 100 VECHTW AGENS DER SOWJETS VERNIELD. Zeer zware gevet hten in liet pcneti*atiegebied ten Zuiden van Krementsjoeg. Levendige bedrijvigheid aan het Tt.fliaansche front. bied van Gomel laaiden we derom zware gevechten op. Het modderige terrein en de zware druk van den aanval lenden vijand vergen van onze troepen, die liftdnek- kig weerstand bieden en steeds weer tot tegenaanval len overgaan, superieure ge vechtsprestaties. Terwijl ten Zuid-Westen van Smotensk plaatselijk? vijandelijke aan vallen, voor een deel in ge vechten van korten afstand, werden afgeweerd, leverden eigen aanvallen ten Zuid- Westen van Newel in weerwil van moeilijke weers- en ter reinsomstandigheden en van den hardnekkigen vijande ken i tegenstand, 'nieuwe plaatselijke successen op. Aan het Zuid-Italiaansche front nadert de vijand in den oostelijken sector met sterke strijdkrachten langzaam on ze stellingen aan den noord westelijken rand van het Sangro-dal. Britsche ge vechtsgroepen, die den vori- gen dag waren btnnenge-j drongen, werden in den te genaanval met zware verlie zen voor den vijand terugge worpen. Gevangenen vielen in onze handen. BOMAANVALLEN OP Z.O.-ENGELAND. Hoofdkwartier van 'den Führer, 29 Nov. (D. N. B.) Het opperbevel van de weer macht deelt mede Op de landengte van Pe- rekop mislukten verscheide ne met krachtigen steun van artillerie ondernomen vijan delijke aanvallen. Op het bruggenhoofd-» van Nikopol en in de groote bocht van den Dnjepr bleef de vij and op de bestaande zwaar tepunten met sterke strijd krachten aanvallen hij kon echter slechts eenige plaat selijke penetraties bewerk stelligen, die werden afge grendeld 107 Sowjet-veeht- wagens werden stukgescho ten. Buitengewoon hevig waren de gevechten in het penetra. tiegebied ten Zuiden van Krementsjoeg. Hier sloegen onze troepen de aanvallen van verscheidene vijandelij ke infanteriedivisies af gingen op eenige plaaWen tot den tegenaanval over. Ook uit de sectoren Tsjer- kassi, Kiejev en Korosten worden verbitterde gevech ten gemeld. Daarbij had een eigen aanvalsoperatie ten Westen van Kiejev succes. Op 27 en 28 November wer den in den zuidelijken sec tor van het oostelijke front 72 Sowjet-vliegtuigen worden vermist. In het geheele gevechtsge- Vijandelijke storingsvlieg tuigen vlogen in den afgeloo. pen nacht boven West- Duitschland. Eenige Duitsche vliegtuigen ondernamen in den afgeloopen nacht sto ringsvliegtuigen in Zuid- Oost-Engeland. Buiten). Nieuws. „Observer" conservatief Zondagsblad, Londen, 31 October 1943. „Wanneer de naties van Europa haar nationale leven en haar cultureele indomni- toit willen behouden, moeten zij de middelen tot haar ver dediging en haar souvereini- teit aaneensluiten." Binnenlandsch Nieuws. UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. De plaatselijke distribu tiediensten reiken van 28 November tot en met 24 December a.s. tegen over legging van de stamkaart en tegen in ontvangstneming van een bon van het inleg vel bonkaarten voor voe dingsmiddelen uit. Uitgereikt worden aan houders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonkaart K A 401 aan houders van een inlegvel K 2 of L 2 een bon kaart K B 401 aan houders van een inlegvel K 3 of L 3 een bonkaart K C 401aan houders van een inlegvel K 4 of L 4 een bonkaart K D 401 of K E 401, naar gelang zij geboren zijn tusschen 26 December 1939 en 27 De cember 1941, dan wel na 26 December 1941. Zij, die geboren zijn tus schen 28 November en 27 December van de jaren 1922, 1929 en 1939 dienen hun in legvel te ruilen vóór zij hun bonkaart in ontvangst ne men. Men kan zijn kaarten uitsluitend afhalen bij den distributiedienst der gemeen te, waar men in het bevol kingsregister is ingeschreven. Een uitzondering wordt ge maakt voor schippers, woon wagenbewoners (voor zoover zij in het Centraal Bevol kingsregister zijn opgeno men), gedetacheerde mare- chausseé's, de vaste bevol king van kostscholen en voor hen, die tengevolge van oor logsomstandigheden tijdelijk elders verblijven. Bij de uit reiking der kaarten wordt de bon K of L 1-24, 2-24, 3-24 of 4-24 van het inlegvel verwijderd. Voorts reiken de diensten aan houders van L-inlegvellen toeslagkaarten uit, welke geldig zijn van 26 December 1943 tot en 'met 16 April 1944. Men moet, ten einde deze kaart te ontvan gen, bon „Toeslag 52" van de thans geldige foeslagkaart inleveren. Nieuwe tafcakskaart tegen overlegging van texticl- kaart. Verder reiken de diensten aan mannelijke personen, die geboren zijn vóór 27 De cember 1925 nieuwe tabaks- kaarten uit, welke geldig zijn van 26 December 1943 t. en met 16 April 1944. In verband biermede moeten alle perso nen van 15 jaar en ouder hun textielkaart V 115 me debrengen. Ook mannelijke personen tusschen 15 en 18 jaar moeten dus, -hoewel zij geen tabakskaart ontvangen, toch hun textielkaart over leggen. Zeep, toiletzeep en kin- dervoedselkaarten worden dit maal niet uitgereikt. In den vervolge zullen voor deze artikelen andere bonnen wor den aangewezen. Ook versnaperingskaarten worden niet meer uitgereikt, aangezien versnaperingsbon nen op de bonkaarten voor voedingsmiddelen voor per sonen van 0 t/m 13 jaar voorkomen. Bij de uitreiking van een bonkaart voor Voedingsmid delen, en een toeslagkaart voor houders van L-inlegvel len, wordt een kruis ge plaatst rechts naast het vakje S 1 van de stamkaart. Bij de uitreiking van een tabakskaart wordt een kruis geplaatst naast het vakje S 14 van de stamkaart. Bij de uitreiking van bon kaarten voor bijzonderen ar beid, welke eveneens gedu rende dit tijdvak plaats beeft, wordt rechts naast 't vakje S 1 e^n aanteekening geplaatst. Men ga terstond na bij ontvangst der kaarten na ot men alle bescheiden,- waarop men recht heeft, ont vangen heeft. Latere recla mes worden niet in behande ling genomen. SPIJSOLIE, STROOP EN SUIKERWERK. De aflevering van de extra rantsoenen. Aangezien misverstand blijkt te bestaan omtrent den datum, waarop een begin mag worden gemaakt met de aflevering van de extra rantsoenen stroop, versnape ringen en spijsolie, welke ge durende December 1943 wor den beschikbaar gesteld, wordt de aandacht er op ge vestigd, dat de aflevering van het extra-rantsoen stipop -en versnaperingen niet vóór 12 December a.s. eri de aflevering van het ex tra-rantsoen spijsolie niet vóór een nader te bepalen datum mag geschieden. OP DEN RANTSOENBON YGOR SPIJSOLIE 180 GRAM. In verband met d? be schikbaarsteling van een extra-rantsoen van 180 gram raapolie is het om techni sche redenen noodzakelijk het rantsoen spijsolie tijde lijk van 200 gram op 180 gr. te brengen. Tot een nader te bepalen, datum geeft in verband hiermede een rant soenbon voor spijsolie recht op het koopen van 180 gram in plaats van 200 gram spijs, olie. Ook de voor het koopen van spijsolie bestemde toe wij zingen per rantsoen ge ven recht op 180 gram in plaats van 200 gram. TOELICHTING OP DE BONNENLIJST. Van 28 November tot en met 11 December zal men zoowel op de A- als de B- bonnen voor boter uitsluitend margarine kunnen verkrij gen. Hiertoe zijn de bonnen ,.49A en 49B Boter" elk voor het koopen van 125 gram ,margarine geldig verklaard. Voor personen van 021 jaar is op de bennen „Reserve 2—76, 3—76 en 476" eèn bijzonder rantsoen van 125 gram boter beschikbaar ge steld. Deze bonnen zijn na 11 December a.s. niet meer geldig. Voor het koopen van 100 gram vleesch (been inbegre pen) of van één rantsoen vleeschwarën zijn voor het tijdvak van 28 November tot eii met 11 December a.s. elk der bonnen „Vleesch 49 A en 50 A" aangewezen, terwijl gedurende hetzelfde tijdvak de bonnen „Vleesch 49B en 50 B" elk recht geven op het koopen van 'Ai gedeelte van de hoeveelheid, waarvoor de A-bonnen zijn aangewezen. Voor het .koopen van 100 gram 20-|- of magere kaas is bc.n „Algemeen 713" geldig verklaard. De vette soorten kaas mogen niet op dezen bon worden verkocht. DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DEN CHOCOLADEBON VERLENGD. De geldigheidsduur van de bonnen „Versnaperingen 4E", welke op het koopen van 100 gram chocolade recht geven, is tot en met 11 December a.s. verlengd. BIJ SIGARETTEN SIGAREN. Vele sigarenwinkeliers deelen aan hun klanten mede. dat. zij op een van de beide per veertien dagen aangewezen bonnen slechts dan sigaretten of tabak wil len leveren, als de kooper op den anderen bon sigaren koopt. Van officiëele zijde wordt ons medegedeeld, dat een dergelijke handelwijze ongeoorloofd is. Ofschoon deze eischen van de winkeliers voor niet-siga- ren-rookende klanten vele bezwaren hadden, o.a. ook deze, dat zij ineens heel hun rantsoen voor veertien da gen moeten opnemen, is er in feite weinig reden voor den winkelier om op deze wijze te koppelen, aangezien in de naaste toekomst voor- loopig de bevoorrading van den handel voor slechts ge middeld lO^c uit sigaren zal bestaan.-Bovendien zal, in dien de voorraden sigaren te gtï'jt mohten zijn, middels cM' bon waarop alleen siga- reft-i^ogen worden verkocht, dc te" groot geworden voor raad kunnen worden ge ruimd. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. Van 28^, November tot en met 11 December 1943 geven de met „44 Verlichting" en „45 Verlichting" gemerkte bonnen der bonkaart ,S 121" elk recht op het koopen van één liter petroleum. BAK- EN BRAADVET OP BON „BOTER 50 B." Van 12 December 1943 tot en met 22 Januari 1944 is op bon „Boter 50 B" desge- wenscht bak- en braadvet verkrijgbaar. Per bon zal men 100 gram bak- en braadvet kunnen verkrijgen. Degene, cue bak- en braadvet wn ontvangen, moet den bon „Boter 50 B" bij zijn hande laar inleveren, desgewenscht tegen ontvangstbewijs en wel m het tijdvak van Za terdag 27 Nov! tot en met Woensdag 1 Dec. a.s. De af levering ddbr den winkelier aan het publiek mag eerst van 12 December af geschie den. Degene, die gedurende dit tijdvak zijn bon niet bij zijn handelaar inlevert, kan hierop geen bak- en braad vet verkrijgen. Personen, die geen bak- en braadvet wen- sehen te betrekken, kunnen op bon „Boter 50 B" van 11 December 1943 tot en met 22 Januari 1944 125 gram mar garine verkrijgen. RANTSOENBONNEN VOOR BRANDSTOFFEN. Het blijkt, dat de indruk is gevestigd, dat ook de ou de modellen van de rant soenbonnen voor één eenheid brandstoffen na 27 Novem ber niet meer geldig zijn. Dit is onjuist, aangezien dez2 bonnen geldig blijven. Voor het koopen van brandstoffen zijn ook na 27 November derhalve geldig le. de nieuwe bonnen met het opschrift „73 1 H Brandstoffen." uitgevoerd in dc kleuren groen en bruin 2e. de oude bonnen met het opschrift „brandstoffen één eenheid," uitgevoerd het zij in groengrijze kleur, het zij in groene kleur met ho rizontale witte balk. GIRO - BRIEFOMSLAGEN ALLEEN VOOR GIRO VERKEER. Den laai sten tijd neemt het gebruik van de rose giro-omslagen voor particu liere correspondentie storen- den omvang aan. De papier, voorraad van den dienst laat partivulier gebruik van deze dienstomslagen niet toe. Na der is daarom bepaald? dat deze giro-omslagen uitslui tend gebruikt mogen worden vooj- het toezenden van Op drachten aan het Centrale Postgirokantoor. Deze bepaling is opgeno men in den nieuwsten her druk van den Gids voor re keninghouders. Op de nale ving zal streng worden toe gezien. POSTZEGELS BUITEN GEBRUIK. Op 1 Januari 1944 wordt de bijzondere postzggel van 71 cent, uitgegeven ter ge- 4egenheid van den „Dag van den Postzegel" buiten ge bruik gesteld en voor de frankeering ongeldig, even als de zomerzegels 193S, de kinderpostzegels 1938. de le gioenzegels 1942 en de post zegels van 10 cent met op druk „Europeesche PTT- vereeniglng 19 October 1942" (uitgifte 1943). OPENSTELLING POSTINRICHTINGEN. Op Zaterdag 4 December zullen de postinrichtingen gedurende de gewone uren geopend zijn. Er wordt geen extra gelegenheid geboden om daarna nog postpakket ten aan te bieden, zooals andere jaren gebruikelijk was. AGRARISCHE UITZENDIN GEN van den NEDERL. OMROEP f'n de' week van 512 December 1943. Zondag 5 December. 8.00 uur Hilv. 1. De zon van het boer zijn. De gedachten van Dirk-van de Bospoort. 12.45 urn- Hiiv. 1. Dirk van den Hul zal zijn praatje hou den over „Als ik het voor het zeggen nad." Maandag G December 13.00 uur Hilv. 1. De heer W. Slob vraagt de aandacht van de Landelijke ruiters. Dinsdag 7 December 13.00 uur Hilv. 1. Wij behandelen hier de taak van de Duitsche boerin in oorlogstijd. Woensdag 8 December 13.00 uur Hilv. 1. De heer Luhbi uit Erica zal ons een en an der vertellen over zijn erva ringen als boer in Denemar ken. Donderdag 9 December 13.00 uur Hilv. 1 Een praatje ever den boer in de pers. Vrijdag 10 December 13.00 uur Hilv. 1. Nieuws voor boei en tuinders. 18.45 uur Hilv. 1. De Di rectie van den Landbouw zal een en ander vertellen over de verschillende rund veerassen die er zijn. Zaterdag 11 December 13.00 uur Hilv. 1 Land en Volk brengt een reportage voor onze visschers. 13.30 uur Hulv. 1. Wij gaan met Jan P. Strijbos een kijk je nemen in het gebied waai de kooiker zijn scepter zwaaitin het land van Vollenhove. Volksche Cultuuruitzendin' gen van den Nederl. Omroep m de week van 512 Dec. Zondag 5 December. lOlOO uur Hilversum 1. „Van der schimmel en andere rossen." Een paardenparade ter eere van he^ meest geliefde dier dezer dagen. Zondag 5 December. 17.30 uur Hilversum 1. „Dank je Sinterklaasje" Een repor tage uit een gezin, waar Sin terklaas op bezoek komt. Dinsdag 7 December 14.00 uur Hilversum 1. „Kemelie in-het dorp." Een vertelling van 50 jaar geleden, dooi den heer H. Bos. NIEUWS IN 'T KORT. Wie zwarte handel drijft, bedreigt de voedselpo sitie van het land. Niet aan de deur staan, ook niet voor het raam, wan neer luchtafweer in actie is; ook niet tijdens eèn luchtge vecht. De verplichte vrije mid. dag voor huispersoneel moet op een werkdag worden ge geven. Voor bakkers gelden vóór de a.s. feestdagen in hoofdzaak dezelfde afwijkin gen van de Arbeidswet als vorig jaar. Wegens graansmokké- len zijn te Tilburg 10 perso - nen, meest bakkers, gearres teerd. 2500 kg. werd in be slag genomen. De Hitleijugend te Gro ningen heeft aan de Melk weg te Groningen een nieuw Heim geopend. De behoefte aan mor- phine is door de teelt van blauwmaanzaad mede voor een jaar gedekt. Door de donkerte is te Hykersmilde de 20-jarige Grietje van Goor uit Zuid- wolde te water geraakt en verdronken. Doordat een 49-jarige arbeider te Stïens door een dorschmaehine gegrepen werd, is hem een been afge rukt. Door de duisternis is te Tweede Exloërmond de be jaarde J. Bergmeester te wa ter geraakt en verdronken. Opleiding voo politie ambtenaar geschiedt alleen van staatswege. Diploma's van particulieren hebben geen waarde meer. —Door de donkerte is te Witmarsum de 28-j. mej. Jansen, thuiskeerende van een zangrepetitie, te water geraakt en verdronken. Een sigarenwinkelier te Hilversum is beboet we gens het ruilen tabak tegen lijfgoederen. Hem was bet hemd nader dan de rook. Door de duisternis is te Rotterdam de 31-j. mw. Be- noist met haar fiets te wa ter gereden. Zij werd gered, maar haar 3-j. dochtertje, dat op de duo zat, is ver dronken. Door de donkerte is te Edam de vrouw van loodgie ter Van den Berg te water geraakt en verdronken. Toen haar man haar ging zoeken, raakte hij op dezelfde plaats te water, maar hij kon wor den g^d. Door schoorsteendefect vermoedelijk is te Zwaag N.H., een huis afgebrand, be woond door het gezin Bes- seling met elf jeugdige kin deren. Alles ging verloren. De kinderen werden met moeite gered. De groote scha de wordt door verzekering deels gedekt. Een plm. 30-j. meisje uit Apeldoorn is te Voorthui zen vermoord door de 22-j. C. M., die omgang met haar had gehad, maar haar na eenige tijd uit de weg wilde ruimen, omdat hij liever een ander meisje had. Hij had haar lijk onder de betonnen vloer van een kippenhok verstopt. De 31-j. G. v. d. V. hielp hem bij het volvoeren van zijn beestachtige daad. Beiden zijn voortvluchtig. Onder vallend gesteente werd in de mijn Emma te Heerlen 'n gehuwde mijn werker, vader van 4 kinde ren gedood. Drie Alkmaarders kre gen een „bon" wegens het betrekken van gas buiten de meter om. (Dgbl. N.H.) 33 Autowielen met ban den werden te Amsterdam gestolen. 14 uit een pand aan de Koppelstoekstr. en 19 uit een pand. aan de Cillier- straat. Kerstboomen tot 50 cm. mogen niet duurder worden verkocht (aan de gebruikers) dan f 0.50 50—70 f 0.75 70—130 f 1.25 130—200 f 2.75 200—300 f 5.— 300— 400 f 8.Aanbrengen steun- middelen inbegrepen. Zekere v. S. uit Maars- seveen is 's avonds laat het slachtoffer van een roof moord geworden. Met ha merslagen op 't- hoofd werd hij, vader van een groot ge zin. op straat gedood. Hij deed aan zwarte handel. Een groote partij porte- monnaies, tasschen, eau de cologne en parfums werd gestolen uit Parfumerie Jon kers te Amsterdam. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1