WIERINGERMEERBODE TEGEN HET BOLSJEWISME VECHTEN ÖF ONDERGAAN 12e Jaargang Woensdag 8 December 1943 No. 62 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. laagsten rang der joodsch- bolsjewistische wereldheer schappij worden, zoo ver klaarde dr. Dietrich verder. Het lot, tegen het bolsjewis me te vechten of onder te gaan, kan Europa op den drempel eener sociaal-revo- luaionaire ontwikkeling' wel ke de geheele wereld omvat, niet ontgaan. Wanneer de bewoners van bet Britsche eiland zich thans eens aan de hand van de naakte werkelijkheid zouden afvragen waarvoor zij eigen- eenkomst^ houdt, is lijk vechten, dan zou het t"<" hun, volgens dr. Dietrich vol komen duidelijk worden, dat zij allen, met uitzondering der misdadige clique van de corlogswinstmakers, tegen hun eigen belangen zich üi den oorlog bevinden en dat zi.i vechten voor datgene, dat zij zelf niet willen. Immers, alle Engelschcn strijden op bet cogenblik tegen een vij and, die bereid is geweest hun als vriend datgene waarborgen dat zij aan hun bondgenoot zullen verliezen. Dr. Dietrich Zelfs de Engelschen behoorden in te zien, dat zij op het oogenblik tegen een vijand strijden, die bereid is geweest hun als vriend datgene te waarborgen, wat zij aan hun bondgenoot zullen verliezen. ROOSEVELT WIL EUROPA UITSCHAKELEN. Berlijn, 4 Dec. (D.N.B.) Reichspressechef dr. Diet rich heeft op een „Kriegsar. beitstagung" van de Duitsche pers, waarop de leidende per soonlij klieden van de Duit sche journalistiek waren ver- eenlgd, een rede gehouden over den zenuwoorlog van den vijand, den toekomstweg van Europa en de sociale voQrwaarden eener toekom stige ordening. De Reichspressechef begon met te constateeren, dat de beteekenis van de pers, dezen tijd van de hevigste aller gevechten, is gegroeid tot de hoogste verantwoorde lijkheid. Naar dr. Dietrich verklaarde, vormt de groote algemeene lijn van de poli tieke oorlogvoering der te genstanders van Duitschland op het oogenblik in den grootst mogelijken omvang de strategie van de blijf. Roosevelts veldtocht voor de z.g. bevrijding der wereld is gevolgd door de koorts van de na-oorlogsche plannen, door de suggestie, alsof de oorlog reeds door het onop houdelijk opstellen van pro gramma's voor na den oorlog zou zijn gewonnen. De con ferentie van Moskou heeft een eerste hoogtepunt van deze dooi; frasen gekenmerk te agitatie gebracht, waar achter in werkelijkheid een schrikbarend gemis aan denkbeelden en aan uitwe gen is verborgen. Zoowel de pluto-cratisch - kapitalisti sche weg als de bosjewisti- sche wegen van den klassen strijd, zoo betoogde dr. Diet rich. zouden de menschheid in ellende en wanhoop dom pelen. Achter beide verheft zich in apocalyptische schrik wekkendheid de chaos. Het denkbeeld, waarvoor de vij anden van Duitschland in werkelijkheid vechten, is, naai WJ zeide, niet een we reld van den eeuwigen vre de, maar het rhythme van den eeuwigen oorlog. De Reichspressechef hield zich vervolgens bezig met het Duitsche economische stel sel. Tegenover de formule van den vijand „kapitaal moet kapitaal voortbrengen." plaatste hij het Duitsche be ginsel „arbeid schept meer arbeid." Duitschland heeft door zijn nieuw economisch stelsel, zoo merkte dr. Diet rich op, een millioenenleger van werkloozen binnen den korst mogelijken termijn voor honderd procent naar arbeid en brood geleid. Niei de bolsjewistische dwaalleer der#gelijkheid van alle men- schen, maar de waarachtig scheppende gedachten der gelijkheid van de kansen voor allen zal voor menschheid de poort openen naar een nieuwe betere toe komst. ne- en hazevellen te koopen, te verkoopen, te bewerken, te verwerken, te doen be werken, te doen verwerken of af te leveren, zonder daartoe van den Directeur van het Rijksbureau voor Huiden en Leder te Amster dam (Keizersgracht 277) verkregen schriftelijke ver gunning. Overtreding van dit verbod is een strafbaar feit Ingevolge de Diptributiewet 1939. MIDWINTERZONNEWENDE VIERING. Landjeugd en Landvrouwen werken samen. Het is bij de Landvrouwen in Noord-Holland een goede traditie geworden de hoog tepunten van het jaar geza menlijk te vieren. Ook dit jaar was tot een eigen vie ring van de midwinterzonne wende besloten, maar nu ook de Landjeugd ter gelegenheid van dit feest een groote bij Wanneer het bolsjewisme er in slaagt, zijn plannen te verwezenlyken, dan zou het bolsjewistische Europa een uitbuitingskolonie van den Vrije hand voor het bols jewisme in Europa. Dat is, naar dr. Dietrich verder be toogde. voor Roosevelt sinds lang de troefkaart in zijn wereldpolitieke spel. Dat de ze troef tegelijk ook tegen Engeland wordt uitgespeeld en Groot-Brittann# ver zwakt, is de eigenlijke lei dende gedachte van dit spel. Immers, Roosevelt wil door het bolsjewisme Europa als het krachtcentrum van na tionale politieke volkeren en als zelfstandigen economi- schen factor uitschakelen, waarmede hij echter tevens Engeland uitschakelt en dit land omlaag drukt naar een tweederangsro! in zijn plan nen van wereldheerschappij Voor dit doel voert het Ame- rikaansche volk dezen oor log tegen Europa, zoo con stateerde de, Reichspresse chef. Een andere keuze dan die tusschen de bolsjewisee- ring van het continent er de nieuwe ordening van Eu ropa gebaseerd op een Duit sche overwinning bestaat er niet. Het Duitsche volk weet, zoo zeide dr. Dietrich, dat het in dezen strijd om zijn of niet zijn, om opgang of endergang, om leven of dood gaat. Daarom strijdt het met inspanning van alle krach ten, van alle energie en met nooit verzwakkende volhar ding. Laat de vijandelijke propaganda zich maar ver der van de strategie van de bluf bedienen, zoo zeide de Reichsleiter, de tijd zal ko men waarin zij zelf den ze nuwoorlog zal hebben, dien zij ons heeft toebedacht. Dr. Dietrich sloot met de woorden „Hoe harder taaier wij vechten, des te eerder zal deze oorlog ten einde zijn, maar overwinnen zullen wij onder alle omstan digheden, want eerder zullen wij niet ophouden te strij den." Buiten). Nieuws. „Observer" „De Kleine naties behoo- ren in Europa weliswaar tot de historische realiteiten, zij zijn echter aan den anderen kant, in machtsopzicht een farce en een anachronisme. Binnenlandsch Nieuws. BEREIDEN VAN KATTE,- KONIJNE- en IIAZEVELLEN Het kan nuttig zijn in de zen tijd er nog eens de aan dacht op te vestigen, dat het, ingevolge art. 7 van de Huidenbeschikking 1939 no. 1, verboden Is katte-, konij- samen- werking gezocht en gevon den. Landjeugd en Landvrou wen zuilen nu gezamenlijk den feestdag vieren. Op het programma staat onder meer een tooneelstuk in drie ac- ten „Waar Stad en Land elkaar ontmoeten", dat zal worden opgevoerd door de Landjeugd. Voorts -zal Dirk van de: Bospoort een rede uitspreken en zal de Landjeugd volks dans en -zang beoefenen. Ook de Landvrouwen zul len het hunne ertoe bijdra gen, om het programma t< doen slagen. De bijeenkomst vindt, ii verband met de dubbele be langstelling en een te wach ten toeloop, plaats in de groote zaal Van Gijzen te Alkmaar op 22 December a s. Er wordt om 11.15 aange vangen. DISTRIBUTIE VAN SCHEERM ESJES. Inschr. bij kleinhandelaar. In verband met de inge voerde distributie-regelins voor scheermesjes wordt me degedeeld, dat diegenen die in het bezit zijn van een ta- bakskaart (dus de mannen van 18 jaar en ouder) van 6 tot en met 11 December 1943, bon R 14 van -deze kaart moeten inleveren bij ten kleinhandelaar scheermesjes, teneinde al daar in en inschrijvingsre gister te worden ingeschre ven. Zij die in gebreke blij ven dezen bon tijdig in te leveren, kunnen niet voor het in ontvangst nemen van scheermesjes in aanmerking komen. VOEDINGSGEWASSEN EIGEN TUIN. Maakt uw broeibak reeds vroegtijdig gereed Een bak is weliswaar een bescheiden, doch zeer nuttig onderdeel van den moestuin. Immers, hij scherpt de gele genheid om reeds van Maait af allerlei jonge malsclie groenten zooals snij- kropsla. spinazie, tuinkers, raapstelen en radijs te oog sten. Dit naar gelang van den bak. Zeer velen plegen den bak voor dit doel eerst in Januari en soms nog wat later in gereedheid te bren gen. Indien het .in die peri ode zacht weer blijft, dan zijn daartegen geen prakti sche bezwaren, doch men dient wel rekening te hou den met de mogelijkheid, dat de grond dan door een in vallende vorst hard bevroren kan zijn. Bovendien kan er in dat tijdstip ook wel een dikke laag sneeuw liggen. Vandaar de wenschelijlc- heid om de voorbereidende werkzaamheden, zooals het aanleggen of verplaatsen van den broeibak en het spitten en bemesten van den grond bij zacht weer reeds in December te verrichten. Afgedekt door de ramen, bLj. Xan de aarde gereed liggen om eind December de zaden te ontvangen. Om te voorkomen, dat de grond in den bak bevroren en hard wprdt, bedekke men de bij invallende vorst met etXV'ietmat of ander afdek kintf^v&teriaal. 'tafmt niet te lang met de^e eerste werkzaamheden doet het reeds in December! NIEUWE POSTZEGEL VAN 3 CENT. In de serie nieuwe fran keerzegels zal van 16 Decem ber af verkrijgbaar zijn de zegel van 3 cent met het oude volksornament boom met slangenwortels. De boom is het zinnebeeld van het worden en vergaan van het leven. De wortels van gesty- ieerde slangen zijn een ver beelding van onderaardsche machten. Klem-roodbruin, liggend model, afmetingen zegel 24" i x 31'.afmetingen beeldvlak: 21'x 23'vel len van 100 en 50 stuks druk rotogravure naar een geschilderd ontwerp van Py- ke Koch. Met dezen zegel is de groep zegeis met volksornamenten (waarden beneden 7cent; volledig. De bestaande" zegels in deze waarden worden niet ingetrokken, doch blijven voorloopig naast de nieuwe zegels verkrijgbaar. WIJZIGING VAN HET BESLUIT ALGEMEEN VESTIGINGSVERBOD. Nieuwe regeling voor liet aanvragen van een vesti gingsvergunning kleinbedrijf. In de Staatscourant van 2 December 1943 is een be sluit opgenomen van den Secretaris-Generaal van Departementen van Handel Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Vis- seherij waarbij het Besluit Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf 1941 in dier voe ge gewijzigd wordt, dat in den vervolge ook takken van bedrijf, waarop de Vesti gingswet Kleinbedrijf 1937 van toepassing is, onder het Besluit Algemeen Vestigings- verbod Kleinbedrijf 1941 ko men te vallen. Tevens wordt daarin bepaald, dat alle aan vragen tot het verkrijgen van vergunningen op grond van de Vestigingswet Klein bedrijf en het Besluit Alge meen Vestigingsverbod Klein bedrijf voortaan bij één in stantie, nl. de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de in richting of onderneming i; of zal worden gevestigd, moe ten worden ingediend. Voor het aanvragen van een vergunning op grond van het Besluit Algemeen Vesti gingsverbod Kleinbedrijf dient men zich tot de des betreffende Kamer van Koophandel en Fabrieken te wenden. De Kamer wint ad viezen in bij de bevoegde adviesinstanties bedrij f s- organisaties, bedrijfschap pen, Rijksbureaux enz. waarbij tevens nagegaan wordt of er behoefte bestaat aan het te vestigen bedrijf en of de grondstoffenpositie een dergelijke vestiging toe laat. De adviesinstanties zenden de aanvx-agen met haar advies door aan het betrokken Departement, Be sluit de Secretaris-Generaal gunstig, dan wordt de ver gunning door de Kamer uit gereikt. Betreft het een aanvrage tot vestiging van een tak van bedrijf, waarop tevens de Vestigingswet Kleinbedrijf van toepassing is, dan moet ook een aanvrage voor een vergunning op grond van de Vestigingswet Kleinbedrijf worden ingediend. Om nu te voorkomen, dat iemand wel een vergunning krachtens de Vestigingswet Kleinbedrijf maar geen vergunning krach tens het Besluit Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf zou krijgen, is bepaald, dat een vergunning krachtens de Vestigingswet Kleinbedrijf eerst kan worden verleend, wanneer ook een vergunning krachtens het Besluit Alge meen Vestigingsverbod Klein bedrijf kan worden uitge reikt. Door de nieuwe rege ling is dus de bestaande on gerijmdheid. dat iemand wel een vestigingsvergunning krachtens de Vestigingswet Kleinbedrijfkon krijgen, maar zich desondanks niet kon vestigen, omdat de grondstoffenpositie een der gelijke vestiging niet toeliet, ongedaan gemaakt. De nieuwe regeling treedt 3 December 1943 in werking. BONAANWIJZING ZEEP. Gedurende de maand De cember 1943 geven bon „Al gemeen 7-16" van de bon kaart voor voedingsmiddelen en bon „A B Eenheiaszeep" van de aan kinderen bene den den leeftijd van 8 jaar uitgereikte kaarten recht op het koopen van een stukje luchtgevulde eenheidstoe- Ie tzeep (40 of 57 of op het koopen van een stukje eenheidstoiietzeep (14, 15 of 21%; op het doen wasschen van 5 kg droge vuile wasch. Voorts geven bon „Algemeen 717" van de bonkaart voor voedingsmiddelen en hop „A B Waschpoeder" van de aan kinderen beneden den leeftijd van 8 jaar uitgereik te kaarten recht op het koo pen van 250 gram waschpoe der of zeeppoeder of op het doen wasschen van 9 k[ droge vuile wasch. Bon „AB toiletzeep" van de aan kin deren beneden den leeft lid van 2 jaar uitgereikte kaar- ton geeft recht op het koo pen van een stukje van 50 of voorzoover voorradig 75 gram toiletzeep (oude sa menstelling) AGRARISCHE UITZENDIN GEN VAN DEN NEDER LANDSCHEN OMROEP in de week van 12—18 Dec. 1943. Zondag 12 Dec'. 8.00 uur De Zin van het Boer zijn Gedachten van Dirk v. d. Bospoort. Maandag 13 Dec. 13.00 u. De Heer W. Slob vervolgt, zijn causerie voor den paar denliefhebber. Dinsdag 14 Dec. 13.00 u. De Heer Sperling zal U een en ander vertellen over de noodzakelijkheid van de sport. Woensdag 15 Dec. 13.00 u. Vorige week een reportage van een boer die in Denemar ken heeft gewerktditmaal zal de Heer Holtman ons iets vertellen over zijn ervaringen in Duitschland. Donderdag 16 Dec. 12.30 u. Hier is weer de Familie de Boer, geschaard rond de haard en de pruttelende koffiepot. Vrijdag 17 Dec. 13.00 u Nieuws en wenken voor boer en tuinder. 18.45 u. Wat doet de Di rectie van den landbouw Causerie over de paarden fokkerij. Zaterdag 18 Dec. 13.00 u. De Heer A. J. Herwig zal U in deze vijf minuten het een en ander vertellen over „De snoei van de buiten druif." 13.30 u. Wij maken met Mevrouw M. Koster-Molenaar een wandeling door het pol derland. wasscherij te Oisterwijk. Volle maan hebben we deze maand op 11 December. (Opkomst 17.04.) De 32-j. adjunct-direc teur van Sluis' Fabrieken te Weesper karspel is door een val van een zolder overleden. De kok, een knecht en drie werksters van de cen trale keuken te Tilburg zijn wegens diefstal van levens middelen gearresteerd. De melkrijder Verbree is door het breken van de stuurstang te Haastrecht in een sloot gereden. Hij stikte onder de auto in de modder. Een 60-j. postknecht met 42 dienstjaren te Leeu warden kreeg wegens ver duistering IV» jaar gevange nisstraf en 5 jaar geen pen sioen. Krasse maatregelen worden in Dordrecht geno men wegens herhaaldelijk slecht verduisteren. De wo ning moet worden ontruimd en er wordt geen andere toe gewezen. Een juffrouw uit Vee- nendaal werd te Ede van haar fiets beroofd. Op de thuisreis per trein zag ze aan het station te De Klomp een man met haar fiets loopen. De politie werd gewaar schuwd en de fietsendief werd gearresteerd. Op ergerlijke, niet na der te noemen wijze, worden trams en treinen in Noord holland niet zelden bevuild. Zelfs kussens en banken worden niet ontzien. De boos doeners moest levenslang het gebruiken van een openbaar vervoermiddel worden ont zegd. Bij het lossen van een srhip te Rotterdam viel een baal soda van 700 kg in het ruim op de 52-jarige M. van Walsem, die aan de gevolgen is overleden. Uit een winkel aan de tationsweg te Den Haag werd een groote partij vet, margarine, honderd rantsoe nen levensmiddelen en pffn. f 100 gestolen. Hotel Baulig te Gronin gen is dezer dagen door brand verwoest. Het vuur ontstond in het buffet. De brandweer werkte met 14 stralen. Vier gasten en een dienstbode moesten be dwelmd in een 'ziekenhuis worden opgenomen. Gemeente Wieringen. NIEUWS IN T KORT. De spoorweg Amster dam-Utrecht bestaat 18 Dec. 100 jaar. De dagen korten deze maand tot 21 December met 25 minuten. Duizend stuks wasch- goed werden gestolen uit een OPENSTELLING PTT - KANTOREN op Wieringen, ingaande 6 December 1943. De Haukes 9—10 14—15 17—18. Afhalen post 17.3018.00 Hippolytushoef 30-12.30 14-16.30 17-18. Afhalen post 17.3018.00 Den Oever 9_12 14—15 17—18. Afhalen post 17.3018.00 POLITIE. Gevonden eefl stukje ge reedschap in etui, een por- temonnaie met treksluiting, inh. eenig kleingeld, een ceintuurtje en een licht blauw kinderwantje. Achtergeaten een paar glacéhandschoenen. Verloren een blauw hee- ven want en een grijze kin- derwant. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Bippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 'smor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1