WIERINGER 12e Jaargang Woensdag 15 December 1943 No. 64 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Telegramwisseling tusschen den Führer en Musseri. Ter-gelegenheid van deu twaalfden verjaardag van de N. S. B. zijn tus-sohen den Füehrer en den leider der N. S. B. Mussert de volgende telegrammen gewisseld. Füehrer In Nederland teruggekeerd is het mij een behoefte U mijn dank te betuigen voor uw hartelijke ontvangst en voor het diepgaande en uitvoerige onderhoud, dat ïk met U mocht hebben; Volkomen doordrongen van de zedelijke plichten, wel ke voor het behoud van Europa op elk volk van dit continentrusten, zij het mij vergund u de verzekering te geven, dat de nationaal-socialistische beweging; der Nederlanden bij het begin van liet dertiende jaar van haar strijd sterker dan ooit bereid en genegen is haar taak te vefyullen, nl. het Nedelandsclie volk voor te gaan od den weg der Europeesche en germaansche solidariteit niet het behoud, van het eigen volksche leven, zooals gij tot heil van allen wenscht In nationaal-socialistische verbondenheid UW MUSSERT. Geachte heer Mussert Voor de gelofte van trouw van de nationaal-socialisti sche beweging der Nederlanden en voor de vei'zekering, dat de beweging met nog grootere vastberadenheid het NederlMidSche volk zal voorgaan op den weg der Europee- sche en germaansche solidariteit» die gij mij bij het begin van het dertiende strijdjaar hebt doen toekomen, betuig ik u mijn oprechten dank. De beweging kan ervan verzekerd zijn, dat zij op dezen ,weg vergezeld wordt van mijn beste wenschen en die van het Duitsche volk. uW adolf HITLER. Welke bedrijfs- en inrich- tingsbestanddeelen onder de verplichting tot aangifte vallen, is nauwkeurig vast gelegd in bijzondere richt snoeren van de Hauptabtei- zoodat toevlucht tot ftipbrt moest worden geno men. Deze invoeren hadden vooral plaats uit Denemar ken en Duitschland en heb ben zeker bijgedragen tot de lung gewerbliche Wirtschaft"'f/orming van den veestapel. iTlflvofnt 1\/Tof c» 11mr\Vxili ci f*'lipn ixro nn in nnc lnnrl VipVi- Musserts bezoek aan den Führer. Uit de rede van den Leider ter gelegenheid van de herdenking van het 12-jarig bestaan van de N. S. B- „Ik heb den Führer aan getroffen in goede gezond heid, veel bfter dan het vorige jaar, stralend van den wil om zijn roeping te .volbrengen. Met mijn in zichten en mijn streven is hij het ten volle eens. Let terlijk zeide hij mij ,.So kann auch nicht die Ab- sicht bestehen, die Nieder-, Jander zu entniederlan- dern, sondern es komrat öarauf an, mit den tibri- gen germanischen Völkcrn zu lösen, was gemeinsam gelost werden musz." f„Wir dürfen deu Völ- ern an Freiheit nicht nelimen, was genommen werden {sann, sondern möglichst Freiheit lassen." Mij dunkt dat is duidelijke taal, volkomen in onzen geest, waarmede wij van gansche harte instemmen/^ der N. S. D. A. P. in den Nie der) and en. Führerhauptquartier, den 1.12.1943 Gez. ADOLF HITLER. Bekantmaehung des Reichs- kommissars für die bcsetzten Niederliindischen Gebiete über Personal-Angelegenhei- len. Ich habe nach Par. 4 Ab- satz l, meiner. Verordnung über tlie Ausubung der Re- gierungsbefugnisse in den N'iederlanden (Nr. 3 1940) sowie nach den par. 1, 3 und meines Erlasses über den Organisatorischen Aufbau tier Dienststellen des Reichs- kommissarjats (nr.4 1940 den Dienstleiter W. R i 11 e r- busch zum General -Kom- missar zur bcscndcren Ver- wendung berufen. Dén -Haag, am 11 Dec. 1943. Der Reichskommissar für die besetzten Niederlandi- schen Gebiete Gcz. SEYSS-INQUART. Buitenl. Nieuws. BENOEMING VAN DIENST LEITER W. RITTERBUSCH. Het Rijkscommissariaat deelt mede De Fiihreii heeft op 1 De cember 1943 den Dienst leiter W. fiiitterbusjch benoemd tot Leiter van het Arbeitsbereich der N. S. D. A. P. in Nederland. •De Rijkscommissaris voor de Bezette Nederlandsche ge bieden heeft overeenkomstig Artikel 4, sub 1 van de Ver ordening over de uitoefening van de regeeringsbevogdlie- den in Nederland (Nr. 3 1940), alsmede overeenkom stig de»Artikelen 1, 3 en - van hel Decreet over den organisatorischen opbouw van de" Dienstbureaux van dén Rijkscommissaris (Nr. 4 1940) den Dienstleiter W. Ivitterbusch benoemd tot General-Kommissar Z. V. Dienstleiter W. Ritte r- b li s c h was reeds na het overlijden van den vroege- ren Leiter van het Arbeits bereicli der N. S. D. A. P. in Nederland en Gencral-Kom- missar Z. B. V. belast met do waarnemjng van deze functies* Hier volgt de tekst van de benoemingsoorkonden Ernennung des Dienst lei- tere W. Rittqrbusch. Ich cmenne den Dienstlei ter W. Ritterbusch zum Leiter des ArbcitsbereicbS John Middloton .Uurry i zijn boek „Chris.tocracy", Londen 1942. „Niets is neerdrukkender dan de program vol van wer kelijkheid gespeende manie ren van spreken over „een nieuwe wereldorde" (a new vverldorder)waarvan over- tirqyen Britsche oorlogskruis vaarders overloopen en die de waardigheid hebben ver kregen van een üiternatio- naal document in het. At lantic Charter. Hun ontoe-, passelijkheid op de realitei ten der oorlogssituatie be reikt een peil, dat patholo gisch is." Gemengd Nieuws. Aangifte van bedrijfs- en in richting,sbestanddeelen van eafé's, bedrijven, welke maal tijden verstrekken, alsmede huisvesting sbed rijven. 's-Gravenhage, 9 Dec. De commissaris-generaal voor financiën en economie heeft op grond van artikel 1 sub 8 en van de artikelen 3 en 5 van de metaalverordening (79/1942) bepaald, dat alle eafé's, bedrijven Welke maal tijden verstrekten en huis- ves.tingsbedrijven hun ge- heélen voorraad bedrijfs- en inrichtingsbest^nddeelen schriftelijk moeten aainge* ven bij de bedrijfsgroep ho tel-, café-, restaurant-, pen sion- en aanverwante be drijven, Nassau Zuilenstein- straat 22, Den Haag. Rerefat Metallmobilisie- iun"g). De bedrijfsgroep zend! haar leden deze richtsnoe ren met de aangifteformu lieren per post toe, De sftm- giftefonnulieren moeten bin nen 14 dagen 'na de ont vangst ingevuld aan de be drijfsgroep -worden toege zonden. Bedrijven, die geen lid van de bedrijfsgroep zijn, moeten binnen 4 dagen na liet verschijnen van deze beschikking aangifteformu lieren en richtsnoeren bij de bedrijfsgroep aanvragen, daar deze bedrijfsgroep be last is met de behandeling. De bedrijfsgroep zal in haar op 11 December 1943 verschijnend vakorgaan een nauwkeurige toelichting be treffende de uitvoerihg van den aangifteplicht geven. BEPERKING AANGETEE- KENDE STUKKEN. Naar gewicht en naar inhoud. Door bijzondere omstan digheden maken het nood zakelijk tijdelijk een beperking in te voeren voor verzending van aangeteeken- de stukken, zoowel naar ge wicht als naar inhoud. Aangeteekende brieven (al of niet met aangegeven waarde) mogen niet zwaar der wegen dan 500 gram en geen andere zaken bevatten dan bescheiden en mededee- lingen of berichten op pa pier. perkament of andere soortgelijke stoffen (dus geen goederen). De gewichtsgrens voor brieven met geld, bank- en muntpapier, edele metalen of kostbaarheden, die aan- geteekend MOETEN worden verzonden, is maximaal 2 kg gebleven, maar zij mogen daarbij geen andere zaken dan de hierbövengenoemde bescheiden. mededeelingen of berichten bevatten. Voor gedrukte stukken, nieuwsbladen (met inbegrip van bijvoegsels) en monsters is aanteekening slechts toe gestaan tot een maximum gewicht van 500 gram. Voor braillewerken blijft aantee kening mogelijk tot en met een gewicht van 7 kg. Deze tijdelijke regeling gaat 16 December in en geldt alleen voor het binnen- landsch verkeer. DE RUND VEETEELT IN NEDERLAND. Met de rundveeteelt is Nederland van 'ouds ver trouwd. ,Toch is omtrent de geschiedenis,, den aard de eigenschappen van hfct Nederlandsche rundvee wei nig met zekerheid bekend. Romeinsfhe schrijvers ma ken wel reeds melding van de Friezen als houders van uitstékend vee, maar daar blijft het vrijwel bij. Uit schedels en beenderen, welke gevonden zijn in. de terpen van de beide Noordelijke provincies, zijn later omtrent de afstamming van het Ne derlandsche vee nadere aan. wijzingen verkregen. Geble ken is. dat het wilde oerrund, dat in de Middeleeuwen nog ingrooten getale in Europa leefde, veel tot de vorming- van ons tegenwoordig rund veeras heeft bijgedragen. Het jaatste exemplaar dei- oerossen werd in 1627 in Po len gedood. In den loop der jaren zijn aan onzen veestapel belang rijke 'verliezen toegebracht door watervloeden en vee- riekten. Runderpest en long- zielfte b.v. eischten nog tot in de eerste helft der 19e eeuw groote offers. Deze ver hezen "waren menigmaal zoo grgot, dat ze door aanfok niet ongedaan waren te ma- ,iien we nu in ons land heb- pen. t V-We onderscheiden, naar dezer,dagen in een radiole zing van de Directie van den Landbouw over dit onder werp werd uiteengezet, een drietal rundveeslagen, ml. IJ het Zwart-bont Friesch Hollandsch veeslag'. 2. het Roodbont Maas-Rijn- IJssel veeslag. 3, het Zwart-blaard Gro ninger veeslag. Deze indeeling op grond van verschil in kleur en van maatverhoudingen van de onderscheidene lichaamson- derdeelen, was in 1906 het resujfaat van uitgebreide waarnemingen van den toenmaligen hoofdinspecteur van het Nederlandsche Rundveestamboek, den heer Van den Bosch. Het in ons land meest meest verbreide veeslag, dat naar alle werelddeelen is uit gevoerd, is het Friesch-Hol- landsche, met een drietal productie-typen 'het iri aan tal verminderde uitgespro ken melbtype. het moderne melk-vleesch-type de .meest gewenschte produc- tiérichting en het vleesch- melktype. De hoofdfokgebieden van dit veeslag zijn Friesland^ Nogrd-Holland, Groningen, Zuid-Drenthe en ds Zuid- hollandsche 'eilanden. Het Maas-Rijn-IJssel veeslag wordt in hoofdzaak aange troffen in de buurt van de groote rivieren. Verschil in productiètype komt ook hier voor. Het. melk-vleeschtype is wel het talrijkstde vleesch-mélkvorm. waarbij de melkproductie minder groot is. is niet zoo omvang rijk. Het Groninger veeslag komt vooral in Groningen voor, maar ook langs den Ouden Rijn in Zuid-Holland. Onder dit veeslag over- heerscht de melk-vleesch- vorm hieronder Wordt, evenals bij het Friesch-Hol- landsche veeslag, een klein percentage roodbonte exem plaren aangetroffen. Veeverbetering:. Van groote e^nomische beteekenis is de verbetering, welke door onze fokkers den loop der jaren is bereikt. De betere melkkoe is nu een maal de beste en voordeelig- ste producèiebron. In dit verband móeten worden genoemd d^ contrö- le-vereenigingen. de stier- houderijen, de fokvereenigin- .gen en de stamboeken. De controle heeft ten doel de melkgift en het vetgehal te vast te stellen. Zulks van belang om de slechtste productiedieren het eerst te kunnen opruimen en de beste voor de fokkerij t.< kunnen behouden. Door ge- biuik te maken van öe al dus verkregen, gegeverts heeft men in den loop der jaren de productie en het vetgehalte der melk niet on belangrijk kunnen verhoo- gen. De-stierhouderij bedoelt om door gezamenlijken aan koop van een goeden fok stier te profiteeren van het werk der goede fokkers en eigen veebestand te verbete ren, De fokyereeniging ver- eenigt de beide genoemde doelstellingen. Bovendien re gistreert zij de dekkingen en geboorten de afstamming van elk dier wordt op deze wijze vastgèlegd. De drie rundveestamboe ken tenslotte, die wij in ons land kennen, bestrijken niet maar een locaal fokgebied, zooals de drie vereenigings- vormen, die we noemden, uiaar een .uitgebreid gebied. De drie 'stamboeken zijn (met het jaar van oprichting 'daarachter vermeld) 1. Het -Nederlandsch Rund- yeestamboek (1874r." 2. Het Friesch Rundvee stamboek (1879). 3. Het Groninger Blaarkop Rundveestamboek (1909). Door het verzamelen en het gebruik van betrouwba re afstammmgs- en produc- tiegegevens streeft de stam- boekhoudin naar de verbete ring van den veestapel der leden. Mede moet daarvoor dienen -de exterieurkeuring *-sn stieren zoowel als van koeien. Het doorwerken van deze bem'oeüngen met name van de melkcontróle, zal op den duur de melkproductie moeten verh. en dat zal weer ten goede komen aan rentabiliteit van het vee- houdersbedrij fHet is dan ook te wenschen, dat een steeds groeiend percentage van den Nederlandschen vee stapel in het verband van melkcontróle - vereenigingen wordt opgenomen. Gemengd Nieuws. Roode Kruis Kinderlegitimatiekaart Uit hotel Royal te Eind hoven werden vier tapijten en, een schrijfmachine gesto len. De 28-j. boekbindster Wilh. Hagemeijer wordt sinds 23 Nov. te Amsterdam ver mist. Inbrekers nain^PT uit drie perceelen te Hilversum sieraden en kleedingstukken mee. Uit een huis, waar de bewoners boven sliepen, een kostbaar Smyrna-tapijt. Terwijl mw. Van Duf felen te Amsterdam qyen om een boodschap was, raakte een van haar 3 kinderen bij de kachel in brand. Het kind» een meisje van 5 'jaar, is aan de gevolgen overleden. Bij hun spel drongen te Hengelo drie jongens van 9, li en 12 jaar in een trans- formatorhuisje door. Een 11- jarige, die kortsluiting ver oorzaakte, werd door vlam men levensgevaarlijk getrof fen. Meisjes beneden 15 jaar mogen zich te Leiden niet laten permanenten, omdat volgens de burgemeester per manent-wave een beletsel vormt voor het rein houden van het hoofd. Uit juwelierszaak Lan- celle te Den Haag werd voor f 50.000 gestolen. Als dader is aangehouden een 27-jarige stadsgenoot. De buit, onder kolen verstopt, is grooten- deels teruggevonden. Door kolendamp is te Rijssen 't echtpaar Dreye- rink overleden. De moord op de 72-j. veehouder Palenstijn te Schellinkhout blij iet gepleegd te zijn door de Hoornsche venter H en 2 A in sterdam- sche boeven. Eén der Am sterdammers heeft bekend. De andere kan niet^yerhoord worden,omdat hij neerge schoten werd en nu in een ziekenhuis ligt. Roof was het doel van de daders. Aan de Lauwerszee werd een nog levende haai van 2 m. lang en 200 kg. zwaar gevonden. Hij poogde een aanval op twee dijkwer kers te doen, maar werd 'riet een haak neergeslagen. Bij laat aanmaken van een open haard ontsond brand, waardoor een gqbouw van Rijksbureau Distex te Den Haag grootendeels uit brandde. •De 18-jarige O., uit een opvoedingsgesticht ontvlucht, is te Tilburg gesnapt, toen hij met een 18-j. vriend zich aan inbraken en diefstallen schuldig maakte. Zondags rijden te Am-| sterdam voorloopig geen trams meer. Een bom op hel huis En moeder niet thuis Leeg is 't bed waar de kleintjes m lagen Maar klaag niet te vlug Uw kroost vindt men terug Ah te 't Roodc Kruis plaatje maar dragen Ouder* of voogden, vraagt voor Uw kinderen tot 15 jaar een kinderlegitimatiekaart aan lullen krtjgbur bijl Hoofden van scholen. Gemeentesecretarieën (afd. Bevolking). 4fdeelingsbestaren van hel Ned. Roode Krui*. <Vii* f O.IO Minvermogenden korteloos. Ontheffing van het Al gemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf kan worden aangevraagd bij Kamer van Koophandel. Wegens koopen en *rer- valschen van textielkaarten is te Tilburg een vrouw ver- baliseerd. Voor bakkers zijn in de Staatscourant^ van 6 Dec. administratievoorschriften verschenen. 300 kg. Varkensvleesch, vier vaten vet, een radio, een motorfiets, enz. werden in beslag genomen bij de arbei der G. Bruinsma te Grönin- gen. Voor kinderen, wier va der in het buitenland werkt, organiseert Vréugde en Ar beid van het NAF met NVD in verscheidene t plaatsen Kerstfeesten. DE GELDIGHEIDSDUUR DER PETROLEUMBONNEN VERLENGD. De geldigheidsduur der met ..44 Verlichting" en „45 Verlichting" gemerkte bon nen der bonkaart. „S 121" is tot en met 25 December 1943 verlengd. Deze bonnen ge ven, zooals bekend, elk recht op het'koopen van één liter petroleum. IK HOUD VAN HOLLAND.... Wie noudt er niet van zijn geboortegrond Wie is er nu niet gehecht aan de plaats, waar «hij is opge gloeid En wie zou het kun nen dulden, dat die grond eenmaal door den bolsjewiek vertrapt zal worden Nie mand Geen enkele onder U. Maar wie staat er borg voor, dat dit nooit oftenim- rner zal geschieden Wie anders dan de solda ten van den Führer en on der hen ook de mannen van de Waffen S.S. Sluit U aan. meldt U bij öf Waffen S.S. of bij den Landstorm Nederland. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringéu. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Middeit- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1