WIER EERBODE 12e Jaargang Zaterdag 18 December 1943 No. 65 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. JAAROVERZICHT VAN Dr. GOEBBELS. IIET DÜITSCHE VOLK SPEELT HET OOK MET DE MOEILIJKSTE PROBLEMEN KLAAR. zijn plannen en de ongebro ken militaire en economische kracht van Duitschland moet constateeren. In Moskou, Kairo en Teheran probeer den de vijanden van Duitsch land zoo verklaarde dr. Goebbels, zich te verzoenen met den nieuwen toestand. Zooals uit de nietszeggende communiqué's over deze con ferenties echter is gebleken, blijft hun geen andere weg over dan de beslissing te zoeken in een wanhopige poging om een invasie op het continent te ondernemen, die voor hen gepaard zal gaan met geweldige offers aan bloed en over den afloop waarvan na Duinkerken Dieppe geen twijfel kan be staan. In het verdere verloop van zijn rede sprak de minister over kwesties betreffende den luchtoorlog. Aan de hand van enkele voorbeelden be wees dr. Goebbels, dat het Duitsche volk het ook met de moeilijkste problemen weet klaar te spelen, waar voor het als gevolg van den Britschen fosforoorlog tegen vrouwen en kinderen wordt geplaatst, en dat het weer standsvermogen van het Duitsche volk in de vuurzee na een terreuraanval; wordt gestaald. Wanneer de eindoverwin ning is behaald, zoo besloot dr. Goebbels, zullen leed en nood die de vijand over ons bracht, spoedig zijn over wonnen. Blijvend voor- de geschiedenis is alleen de houding, waarmede wij onze vrijheid verdedigen. In deze weken en maanden schrijven wij een roemvol hoofdstuk van onze geschiedenis. Onwrikbaar voor de laatste beslissing. Berlijn, 15 Dec. (D. N. B.) Rijksminister dr. Goebbels heeft Dinsdag de leiders dei- rij kspropagandabureaux in vergadering bijeengeroepen om hun een overzicht te ge ven van de politieke en mili taire gebeurtenissen in het afgeloopen jaar en om hun .nieuwe richtsnoeren voor hun practisch werk in de gouwen te geven. Het kan niet worden ont kend, zoo zeide dr. Goebbels in zijn rede, dat front en va derland in het thans ten einde spoedende jaar aan buitengewoon zwaren druk hebben blootgestaan. Terwijl aan de fronten de heldhaf tig strijdende Duitsche sol daten alle vernietigingsplan nen van den vijand verijdel den, heeft het vaderland zich hun waardig«betoond, door tegenover de tot een brutale hevigheid opgevoerde lucht- terreur en het hiermede ge paard gaande zenuwoffen sief der vijanden van Duitsch land een schier bewonde renswaardige houding aan te nemen. In de afgeloopen maanden heeft het Duitsche volk weliswaar wonden en litteekens gekregen, doch het staat onwrikbaarder dan ooit' en is voor de laatste beslis sing tot het'uiterste bereid. Vervolgens schetste de mi nister de uit de verkorting van de Duitsche frontlinies voortspruitende "illusies van den vijand over een militai re en politieke ineenstorting van Duitschland en die-thans gelaten het mislukken van Buitenlandsch Nieuws. „The ninetoonth Centurry' Engelsch tijdschrift, hoofd artikel „Opbouw of verval", September 1943. „Zeer in het algemeen ge zegd, eischt Rusland het ver val van Europa en vooral het deel tusschen de Oostzee en, de Egeïsche zee. Het heeft "de toekomstige annexatie tan Oostpolen geproclameerd en een geheime bezetting van dit deel door geheime af gezanten ten uitvoer gelegd. Het optreden der partij van Toolsche arbeiders in West polen en de poging een ver vroegden opstand voor te be reiden, bewijzen, dat. Rus land van plan is Polen te beheerschen. Het is ook vast besloten de industrieën in'gevaar brengen. centraal en zuidoost Europa, vooral in Bohemen, onder zijn heerschappij te bren gen. Daardoor zal het zijn fabrieken naar den Oeral kunnen verplaatsen en ge schoolde Tsjechische arbei ders naar het binnenland van Rusland kunnen bren gen. Bovendien eischt Rus land het verval van Roenfe- nië met den wensch de Do- nau en de olievelden te con troleeren. Het streeft naar een toegang naar de Mid- dellandsche Zee en zoo mo gelijk naar de Adriatische Zee. Rusland gelooft thans na den tweeden wereldoorlog meer te kunnen bereiken dan ln zijn geheele geschiedenis. „Het streven van Rusland zou, wanneer het succes had, het evenwicht van Europa in GROETEN aan Neder- iandsche vrijwilligers -aan het Oostfront en Neder landsche arbeiders in Duitschland. Door samenwerking van' den Nederlandschen Om roep met den Duitschen Europazender, kan tus schen 26 December en 2 Januari een beperkt aan tal radiogroeten van ou ders, vrouwen of verloof den (max. 3 personen per familie) worden uitge- sproken aan Nederland- sche arbeiders in Duitsch land en bovendien aan Nederlandsche vrijwilli gers, die strijden aan het Oostfront. (Dus niet aan de andere fronten). Deze groeten worden t.z.t. in een der studio's van den Nederlandschen Omroep te Hilversum opgenomen. Zij, die hiervoor in aan merking willen komen ge lieven voor 20 Decembeï 1943 hiervan op een in blokletters 'geschreven briefkaart, waarop in den linkerhoek vermeld moet worden arbeidersgroeten (of oostfrontgroeten)ken nis te geven aan den Ne derlandschen Omroep, af- deeling pers ën propagan da, Schuttersweg, 8 te Hil versum. Verder vermeld 1) naam van degene voor wien de groet bestemd is, 2) plaats of gebied waai de betrokkene zich bevindt (eventueel weermachtson derdeel en dienstrang), 3) familiebetrekking (en) van hen die de groet (en) uit spreken, 4) nauwkeurig a- dres aanvrager. Onvolledige opgaven wor den niet in behandeling genomen. Wie in aanmerking komt ontvangt een oproep van den Nederlandschen Om 7 roep om persoonlijk naar Hilversum te komen op den dag, waarop de groeten kunnen worden uitgespro ken. Zonder persoonlijke oproep is het onnoodig zich in Hilversum te melden. Men wordt er nog op attent gemaakt, dat de groeten alleen persoonlijk kunnen worden uitgespro ken. Binnenlandsch Nieuws. KLEINHANDELAREN MOGEN GEEN GROENTEN OF FRUIT MEER VERZENDEN. Het vervoer van groenten en fruit is, zooals men weet, in het algemeen verboden. Van dit verbod, neergelegd in het „Verbod van groenten en fruit 1942", is evenwel bij bestuursbesluit van de Ne derlandsche Groenten-. Fruitcentrale voor een aan tal gevallen ontheffing ver leend. Zoo mochten klein handelaren, als aan enfble formeele bepalingen was voldaan, pakketten verstu ren naar verbruikers. In de practijk waren dat voorna melijk pakketten met fruit. Van deze mogelijkheid is evenwel misbruik gemaakt. Daarom is thans die onthef fing ingetrokken, zoodat de verzending voortaan niet meer is toegestaan. Het des betreffende bestuursbesluit van de Nederlandsche Groen ten- en Fruitcentrale i^ op genomen in de Staatcourant van 9 Dec. 1.1. GROND VOOR VOLKS TUINEN. 4 In de Staatscourant van 14 December 1943 is een wij ziging opgenomen van de Ectiemproductiiebeschikking 1942 Volkstuinen. Het beschikbaar stellen van een perceel grond als volkstuin, al dan niet tegen vergoeding, is met ingang van 15 December 1943 ver boden. Dit verbod geldt niet, indien voor het beschikbaar stellen door de La«dbouw- Crisis-Organisatie vergun ning is verleend en de even tueel aan deze vergunning verbonden voorwaarden wor den nagekomen. RIJKSPOSTSPAARBANK IN NOVEMBER 1943. Bij de Rijkspostspaarbank werd in November 1943 ruim 17 millioen gulden meer in gelegd dan terugbetaald. Het saldo der inlcggingen en te rugbetalingen bedroeg over dc maanden Jan. t/m Nov. 1943 -bijna 214 millioen gul den (v. j. ruim 45 millioen). Het algemeen saldotegoed bedroeg eind November 1943 f 757 millioen (v. j. f 524 millioen. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. Van 12 December 1943 tot en met 25 December 1943 ge ven de met „46 Verlichting" en „47 Verlichting" der bon kaart „S 121" en de met „63 Verlichting" der bonkaart „S 221" gemerkte bonnen elk recht op het koopen van 1 liter petroleum. VERZENDING VAN GELUK- WENSCHEN e.d. VOOR KERSTMIS EN NIEUWJAAR 's-Gravenhage, 13 Dec. De Duitsche kamer van koop handel in Amsterdam deelt ons mede, dat op grond van de verordening van den rijks- commissaris voor het bezet te Nederlandsche gebied be treffende het berichtenver keer met het buitenland (zie verordeningsblad aflevering 8, verschenen 12*Maait 1943, en Nederlandsche staatscou rant nr. 52 dd. 16 Maart 1943) de verzending van geluk- wenschkaarten zoomede van postkaarten als ook de vroe ger gebruikelijke gedrukte knarten van firma's enz. voor Kerstmis en Nieuwjaar naar Duitschland en het niet-vij andelijke buitenland verbo eren is. Gelukwenschen in vorengenoemden vorm wor den door de controleerende instanties aangehouden en vernietigd. Voor f 30.000 sieraden, horloges, etfiz. werd gestolen, uit een veilinglokaal te Den Haag. Twee kooplui, 24 en 32 jaar, bleken de daders. Nieuwjaarsgroeten, zoo herhalen we, worden dit jaar door nieuwsbladen en tijd schriften niet opgenomen. PERSOVERZICHT «r'D. LAND EN VOLK in de week van 1927 Dec. Hilversum I (414.1 M.) Zond, 19 Dec. 8.00 uur De Zin het boer zijn. 12.45 uur Dirk v. d. Hul bespreekt een actueel onder werp. AVj^aandag 20 Dec. 13.00 uur Land en Volk brengt een be schouwing over de resulta ten van proefvelden. Dinsdag 21 Dec. 13.00 uur Een praatje op een Drent- sche boerderij. Luistert l maar eens waar het gesprek over gaat. 14.00 uur. Landmans Lust. Naar Oostland willen wij rij den I. Woensdag 22 Dec. 13.00 uur Wij brachten dezer dagen een bezoek aan de grootste warmbloedpaardenfokkerij in de Betuwe. 10.45 uur Boerennood in vroeger tijd. Een spiegel voor jonge boeren van nu. Donderdag 23 Dec. Hierin hoort U een vraaggesprek niet een tuinder die in het' Oostland een bedrijf voert. Vrijdag 24 Dec. 13.00 ,uur zal Mw. Zwiers-Luth, leid ster van de Landvrouwen spreken over Kerstmis op de Boerderij. 18.45 uur Zal er in de. se- rieDe Directie van den landbouw gesproken worden over de Schapenfokkerij Nederland. Zaterdag 25 Dec. 8.00 uur Zal Drrk v. d. Bospoort „Den zin van het boer zijn" spreken over de beteekenis van Kerstmis in dezen"tijd. 12.45 uur Kluit U luisteren naar een Kerstvertelling uit Drente, die verzorgd zal wor. den door den Heer H. Bos. AFZWAAIENDE N.A.D.-LICHTING ONTGINGT N.O.-POLDER. De persdienst van den N.A.D. meldt De oorlog maakt het nood zakelijk dat met zoo groot mogelijke nauwkeurigheid alle beschihfcare arbeids krachten ingezet worden op de plaats;- waar zij het noo- •digst en het nuttigst zijn. Niet de vraag wat ieder persoonlijk graag'wil maar het belang van het volk en het Europeesche belang ge ven hierbij den doorslag. Dé afzwaaiende lichting van den Nederlandschen Ar beidsdienst is een niet te onderschatten hoeveelheid arbeidskrachten. De Rijkscommissaris heeft, naar aanleiding van zijn waardeering voor het werk van de arbeidsmannen, een regeling getroffen, waardoor de arbeidsmannen na hun diensttijd niet naar Duitsch land behoeven voor werk. doch in eigen land aan nood zakelijken arbeid in dienst van ons volk kunnen werken. In de eerste plaats is hier- de Noordoostpolder aange wezen. Deze arbeid is zwaar en moeilijk. Hij eischt dus, dat er hard gewerkt wordt. Het is dus nu aan de ar beidsmannen om door hun werk het bewijs te leveren, dat de liefde voor land en volk hun ernst is. Zij worden daarbij geholpen door de omstandigheid,'" dat zij kun nen werken binnen de eigen landsgrenzen en bovendien door het uitzicht op het te verwachten "resultaat van hun werk. BURGEMEESTERS ONTSLAGEN. Bij besluit van den commis saris-generaal voor Bestuur en Justitie van 2 December 1943 is onmiddellijk ingaand ontslagen a. mr. J. Dijckmeester, als burgemeester van Zut- phen b. ir. M. J. IJzerman, als burgemeester van Wagenin- gen. 1939 1914. Wij zijn thans in het vijf de oorlogsjaar In vijf jaren wordt men van knaap man. En veel, wat men als knaap niet beseft, is thans duidelijk geworden. Waar gaat het cm Men weet het thans zonder twijfel. Of men weet het niet, maar dan zal men er nooit toe komen de groot heid van dezen tijd te be grijpen. Nooit hebben de Germanen, een grooter kans gehad om eensgezind voor hun behoud te strijden dan thans. En toch blijven velen achteren toch moeten zij beseffen, waarom het gaat. Hoe staat gij er tegen over, jonge Nederlander Indien gij Uw vaderland waarachtig lief hebt, neem dan de wapens ter hand cp verdedig het tegen het bols jewisme. Meldt U bij de Waf- fen S.S. of den Landstorm, Nederland. Gemeente Wieringen. KERSTGAVE .AAN VLUCH TELINGEN. Gesteunde en geëvacueer de vluchtelingen krijgen ook dit jaar weer een z.g. Kerst- gave, welke voor ingekwar- tierden 1 week zakgeld be draagt en voor hen die ii eigen huisvesting voorzien 257o van het laatstelijk uit gekeerde weekbedrag. ONDERWIJS. Naar wij vernemen zal aan de R. K.-school in_deze gemeente, mede in vfcband met de invoering van het 7<? en 8e leerjaar, een 4e leer kracht worden aangesteld. Vermoedelijk zal een 2e lo kaal van het parochiehuis in gebruik worden genomen R. K -SCHOOL BESTAAT 12'/i JAAR. Op 5 en 6 Januari'a.s. zal op feestelijke wijze het, feit worden herdacht dat de-bij zondere lagere school van de Heilige Henricus te Hippoly- tushoef, voor 12' jaar werd gesticht. HERVORMDE KERKERAAD. Tot ouderling bij de Her vormde kerk te Hippolytus- hoef c.a. is J. Tijsen herbe noemd. als diaken aldaar de Vries, als ouderling te O'osterlan'd c.a. O. Smid en als diaken J. Hegeman. Roode Kruis Kinde rlegiti ma tiekaart Plotseling oorlogsgerucht leder iceeklaagt en zucht Waar is 'f kind!? F', hoort men radeloos vragen. Laat 't kind dus altijd Goed zijn identiteit Op het kaartje om zijn hals met zich dragen. Oudere of voogden, vraagt voor Uw kinderen tot 15 jaar een kinderlegitimatickaart aan. Aanvraagformulieren verkrijgbaar bfj Hoofden van scholen,Gemeentesecretarieën (afd. Bevolking). AfdeelingsbeetureD van het Ned- Roode KrnU. Prij» f 0.10 Minvermogenden koatelooe. DEN OEVER. HOTEL - CAFE WIRON. Door het rijksbureau voor het Hotel-, Café- en Restau rantbedrijf is het logement café Wiron te Den Oever per 1 Januari 1945 ingeschreven als Hotel-Café Wironp een promotie dus, waarmede wij den Heer Lont gelukwen schen. POLITIE. Verloren een portemon- naie, inh. een bankbiljet van tien gulden. Gevonden een rood kin derwantje. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 19 DECEMBER. NED. HERV. KERK H.-hoef lO'/g u. Ds. v. Beek. Na afloop stemming voor Notabel, pericd. aftr. van Jb. Koorn Nz. Den Oever 2 uur Ds. v. Beek Maandag 20 Dec. 's av. 7 u. Herv. Zusterkring Hippoly- tushoef. Kerstfeest. Dinsdag 21 Dec. 's av, 8 uur V.C.J.B. te H.-hoef Kerstf. DOOPSGEZ. GEM. H.hoef HALF ELF Ds. Lugt. EVANGELISATIE H.-hoef 10 u. de heer C. N. Graaff. Kapel Den Oever v.m. 10 uur de hr. O. Deen. Westerland Herv. Kerk nam. 3 u. de hr. O. Deen. OUD GEREF. GEMEENTE In de Kapel te Den Oever Maandag 20 Dec. 7.30 u. n.m. Ds. Kramp uit Grafhorst. f - Gp de centrale bijeenkomst, welke ter gelegenheid van het 12-jarig bestaan der N.S.B. te Utrecht werd gehouden, spraken de Rijkscommissaris, rijksminister dr. Seijss Inquart en de Leider. Tijdens de rede van den Leider. (C. N. F./Otto Paxs.) Tragisch. Dc 52-). mw. Verantwoordelijk redactrice Mulder-De Jong te Gronin gen is, toen ze naar beneden zou gaan om. haar zieke dochtertje te verzorgen, van de trap gevallen en overle den. De volgende morgen vand haar echtgenoot haar dood. Gebruikt geen mlrban- olie (nitrobenzo) als mug genolie. Te Rotterdam heeft dit een 6-j. meisje bijna het leven gekost, De damp ls le vensgevaarlijk. G. C. Kremer-Bosker M.meer" Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1