WIERINGER 12e Jaargang Woensdag 22 December 1943 No. 66 NIEUWSBLAD VOOR DE WIER1MGERMEER, W1ER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. PLAATSEN BIJ KOROSTEN EN AAN DE BEREZINA VEROVERD. Hernieuwe Sowjet-aanvallen bij Nikopol, Dnjepropetrowsk, Ktrowograd, Witebsk en andere plaatsen afgeslagen. NIEUWE LUCHTAANVAL OP INNSBRUCK. Hoofdkwartier van den Führer. 20 Dec. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend Op het landingshoofd van Cherson hebben de bolsje wieken ook gisteren ver scheidene vergeefsche aan vallen ondernomen. Na een vrij lange pauze hebben de bolsjewieken met sterke infanterie- eii pant serstrijdkrachten hun aan vallen op het landingshoofd Nikopol en het front ten Zuidwesten van Dnjeprope- trowsk hervat. Zij werden in harde gevechten teruggesla- gen. plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. Bij succesrijke eigen tegenaan vallen is het ten Zuiden van Nikopol tot zware pantser gevechten gekomen. Daarbij werden 69 vijandelijke tanks stukgeschoten. Bij Kirowograd duurt de harde worsteling voort. De bolsjewieken werden met zware verli&en teruggesla gen, talrijke tanks werden vernield. Eigen pantserstrijd- kvachten braken door een sterke vijandelijke tankaf- weerversperring heen en na men een belangrijk hoogten terrein in bezit. Alleen al in het ressort van één enkel leger weren gisteren 147 vij andelijke tanks vernield. Bij plaatselijke tegenaan vallen in het strijdgebied van Korosten en aan de Berezina hebben onze troepen eenige plaatsen stormenderhand ge nomen. Ten Oosten van Witebsk hebben jle bolsjewieken, na krachtige voorbereidingen van artillerie "én met steun van talrijke tanks, getracht door ons front heen te bre ken. Zij werden in zware ge vechten teruggeslagen. Eeni ge penetraties zijn afgegren deld. Daarbij werden 43 bols jewistische tanks vernield of buiten gevecht gesteld. Ten Zuiden en ten Noord westen van Newel heeft de vijand zijn dcorbraakaanval- len ook gisteren voortgezet. Zii mislukten in verbitterde gevechten, eenige doorgebro ken vijandelijke gevechts groepen werden vernietigd of gevangen genomen. Onze troepen heroverden in tegen aanval eenige plaatsen en maakten daarbij verscheide ne kanonnen buit. Van het Zuid-Italiaansche front wordt alleen activiteit van artillerie en stoottroepen gemeld. Op 18 en 19 December ver loor de vijand in het gebied van de Middellandsch? Zee 14 vliegtuigen. In Oost-Bcsnië zijn bij ongunstige wesrs- en ter reinomstandigheden sterke communistische bendengroe- pen op nauw terrein opeen gedrongen en in "narde ge vechten vernietigd of uiteen geslagen. De vijand verloor meer dan 3000 man aan doo- den en 2668 man aan gevan genen 24 stukken geschut, ruim 100 auto's, w.o. tanks en gepantserde verkennings wapens. benévens groote hoeveelheden infanteriewa- pens, munitie en ander oor logsmateriaal werden buit gemaakt. Vijandelijke formaties vlie gers hebben gisteren opnieuw de stad Innsbruck aangeval len. In felle luchtgevechten boven de Alpen en door af weergeschut werden, Voor zoover tot dusver is geconsta teerd, 20 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. -Duitsche vliegtuigen heb ben in den afgeloopen nacht en in de ochtenduren van heden bommen van zwaar kaliber op doelen in Zuid- oost-Engcland geworpen. Een eigen vliegtuig wordt ver mist. MüSSERT BEËEDIGD X ÏJWE LEDEN VAN LANDSTORM NEDERLAND. De Führer heeft den SS-pantsc»v-ènadïersregimenten 47 en 47 de namen verleend van .'.-neraal Seyffardt" en „De Ruyïer." „SOLDAAT OF SLAAF DE KEUZE." Zondagochtend heeft op hel terrein van 'een kazerne in het Zuiden des lands de Leider opnieuw eenige hon derden leden van den ^and- storm Nederland beëedigd. De Grnppenführer Demel- huber zette in duidelijke soldatentaal de beteekënis van den eed uiteen. Duizen den Nederlanders in de for maties der Waffen-SS riep spreker uit», zijn u reeds voorgegaan, alsmede hon derden kameraden in den Landstorm Nederland. Zij zagen een Adolf Hitier, den Führer aller Germanen, die er recht op heeft Germaan- sche trouw te vragen nu het het zijn of niet zijn van Ger- manje geldt. De Nederlan ders, die naar het Oosten gingen, hebben de in hen ge stelde verwachtingen niet. beschaamd. In hen leeft de roemrijke geschiedenis van dit volk, dat in het verleden zoovele groote mannen heeft voortgebracht, voort. Uit waardeering daarvoor heeft de Führer besloten de SS-pantscrgrenadierregïiTien- ten 47 en 48, die deel uitma ken van de SS-pantsergrcna- Hiersdivisie „Nederland", resp. de namen „Generaal Seyffardt" en „De Ruyter" te verleenen. MUSSERT SPREEKT. De Leider begon zijn rede met er op te wijzen, dat vele soldaten, die hier staan aan getreden. de worsteling van 19141918 voornamelijk uit de geschiedenisboeken ken nen. „Daarom kan er niet genoeg op worden gewezen, dat de wereldoorlog in 1918 geen einde vond, maar slechts met andere middelen werd voortgezet. De komen de vrede moet Öe wereld en in het bijzonder Europa voor de herhaling, van zulk een ramp bewaren. .Soldaat of slaaf dit uur van Europa's lots- vvende is gesteld. Wanneer Wij weten en gelóoven, dat Nederland zal herrijzen ondanks de duizenden die nog tegenover ons staan dan putten wij dit geloof uit het 'feit, dat in Waffen-SS, Panzer grenadiersdivisie Ne derland en den Landstorm, Neerlands zonen weer solda ten worden en dan vooral goede soldaten. Van de groote Germaansche weermacht, die eens komen moet, zal Nederland een eer vol deel uitmaken. En daar het thans zonneklaar duide lijk is, dat het genie Adolf Hitier de volle verantwoor delijkheid voor Europa's lot en leven draagt, zult ge er in uw latere leven terecht trotsch op kunnen zijn tot de eersten, de pioniers te hebben behoord, die aan hem den eed van trouw hebben afgelegd." Plechtig weerklonk na de ze woorden, nagezegd door 'rfannpri» hinderden jonge Nederland - - sche kerels, beide vingers van de rechterhand ten eed geheven, over het veld eedsformule „Als lid van den Landstorm Nederland zweer ik u Adolf Hitier, Ger- maanscli Führer, trouw en dapperheid. Ik beloof u en den door u aangewezen meerderen, gehoorzaamheid tot in den dood. Zoo waar lijk helpe mij God almach- ATTENTIE. Het volgend nummer van dit blad zal inplaats van Zaterdag een dag eerder, dus a.s. Vrijdag verschijnen. ir. H. correspondenten en adverteerders gelieve hiermede rekening houden. Roode Kruis Kinderlegitimatiekaart te De Redactie. tig. Ten slotte betrad Ober- gruppenführer Rauter het spreekgestoelte om te spre ken over den storm, die over geheel Europa gaat. Aan het slot van zijn kor- t.5. kernachtige rede, noodig- de Obergruppenfiihrer Rau ter de aangetreden soldaten uit in te stemmen met den ouden strijdroep „Adolf Hit- Ier, Sieg heilwaaraan met zeer groote geestdrift werd voldaan. Ten Besluite van do plech tigheid werden de volksliede- HET KERSTRANTSOEN SPIJSOLIE MAG WORDEN AFGELEVERD. Het is, naar men ons van bevoegde zijde mededeelt, thans toegestaan het extra rantsoen van 180 gram spijs olie, waarvoor men den bon „Algemeen 708" heeft inge leverd, af te leveren. keuze, waarvoor ons volk in ren gezongen. Binnenlandsch Nieuws. „ONTZETTING .UIT HET BEDRIJF." Maatregel jegens boeren, die de voedselvoorzieningsbepa- lingen ernstig overtreden. Het was in Juli van het vorige jaar, dat den secreta ris-Generaal van het Depar tement van Landbouw en Visscherij bijzondere be voegdheden werden toege kend ten behoeve van de voedselvoorziening. Boeren, die aan hun verplichtingen ten aanzien van de voedsel voorziening niet, in ieder geval niet in voldoende ma te, voldeden, dan wel. in het algemeen, schromelijk te kortschoten bij de vervulling van hun taak Medewer king aan de voedselvoorzie ning, hebben sindsdien, voor velen van hen op gevoelige wijze, kennis gemaakt met de toepassing van deze bij zondere bevoegdheden van de overheid. De bijzondere bevoegdhe den behelsden, dat de Secre taris-Generaal van het De partement van Landbouw en Visscherij in gevallen, waarin landbouwers en vee houders hun verplichtingen tot in- dan wel aflevering van de voortbrengselen van den akkerbouw en van de veehouderij, niet nakomen, de inlevering van andere producten kan opleggen. Een boer bijvoorbeeld, die niet alle op zijn bedrijf gewonnen melk. die voor inlevering in aanmerking komt, bij een zuivelfabriek of een stan- daardisatiebedrijf aflevert, kan sinds de inwerkingtre ding van het Besluit, dat den Secretaris-Generaal de bijzondere bevoegdheden toe kent., de verplichting worden opgelegd zijn veestapel ge heel of gedeeltelijk in te le veren tegen een vergoeding. In dergelijke gevallen kan het vee in het bezit komen van andere veehouders, die van de voortbrengselen een voor de algemeene voedsel voorziening beter gebruik maken -dan den voormaligen eigenaar van het vee. In zeer ernstige gevallen, d.v. in gevallen, waarbij groo te hoeveelheden lanc bouw producten zijn achtergehou den en frauduleus in den zwarten handel zijn gebracht, kan overtreders van de voed- selvoorzieningsbepalingen en voorschriften het gebruik van hun gronden of bedrijfs gebouwen geheel of gedeel telijk worden ontzegd, het geen practisch neerkomt op ontzetting uit het bedrijf. Ook slechte bédrijfsvoe- ring kan er t!be leiden, dat de betrokkenen niet langer tot deelneming aan de ver zorging van de voedselvoor ziening worden toegelaten. Heeft de overheid van deze bijzondere, ingrijpende, bevoegdheden voornamelijk gebruik gemaakt door het opleggen van leveringsplicht van een deel van den vee stapel van boeren, die zich aan clandestiene handelin gen hadden schuldig ge maakt, in enkele gevallen is het gekomen tot den stren gel maatregel van bedrijfs- ontzetting. Niet te ontken nen valt, dat zich daarbij moeilijkheden hebben voor gedaan, want het Besluit, dat» den Secretaris-Generaal de bijzondere bevoegdheden toekent, bleek niet alle, bij bedrijfsontzetting optreden de elementen te regelen. Om een voorbeeld te geven Men kon wel een landbouwer het gebruik van zijr» gronden en bedrijfsgebouwen ontzeggen, maar wie of wat belette hem bij zijn gedwongen vertrek den bedrij fsinventaris mef' te nemen En het vee van het bedrijf Bovendien Behoort de woning van den i boer tot de bedrij fsgebou- wen Ook konden'zich vra- 'gen voordoen met betrekking tot de pacht. Dezer dagen is daarom het bewuste Besluit aangevuld en is in de leemten, die de prac- tijk aanwees, voorzien. Voor op gesteld dient te worden, dat thans de mogelijkheid is geopend een bewindvoerder te benoemen, die in de plaat? treedt van den vroegeren eigenaar. Men begrijpt wel. dat daarmede eventueele moeilijkheden ondervangen kunnen worden. Verder kan voortaan den ondernemer die door den maatregel tot bedrijfsontzetting wordt- ge troffen, een inleverhigsplicht worden opgelegd voor het bedrij fsvee en den bedrij fs inventaris, terwijl hem ook het gebruik van zijn woning kan worden ontzegd. De ge volgen van bedrijfsontzetting ten aanzien van de pacht zijn eveneens geregeld. De aanvulling van het zoogenaamde „Ontzettings- besluit" houdt een ernstige' waarschuwing in aan het adres van alle boeren, die nog meenen zich aan de na leving van de voedselvoor zieningsbepalingen en voor schriften te kunnen onttrek ken. Kon er tot dusver bij de overheid, met het oog op de moeilijkhedeii, die zich bij de toepassing van den strengen maatregel van be drijfsontzetting konden voor doen, eenige aarzeling wor den verwacht, voortaan is oen dergelijke verwachting ongegrond. De overheid ver- angt de volle medewerking om de voedselvoorziening van •iet Nederlandsche volk zoo roed mogelijk te regelen, zij zal niet aarzelen degenen, ,iie op grove wijze tegenwer ken, met strenge maatrege len tot de orde te roepen NIEUWS IN 'T KORT. De 13-j. Wilh. Koeroo wordt sinds 9 Dec. te Den Haag vermist. Het Haagsche Malieveld 'o.5 h.a., wordt voor aardap pelteelt gereed gemaakt. Om hooge bedragen werd in een café te Olde- broek gedobbeld. Proc.verbaal is opgemaakt, ook tegen^de raféhouder. Voor f 30.000 instrumen ten werd gestolen uit een muziekschool in de Ferd. Bolstraat te Amsterdam. Twee arbeiders, 48 en 55 jaar, zijn in de droogver- deelkamer van gasfabriek Keilehaven te Rotterdam door gas omgekomen. Slager G. Poel te Sant poort verkocht bouillon, waaraan hij wat peen en soepgroente had toegevoegd, als soep voor 45 ct. per liter. Hij kreeg f 500 boete plus proceskosten. Mond- en klauwzeer deed zich eind Nov. in 573 gemeenten voor. Noordhol land 103.) Een 51-j. schilder is op station Amersfoort tusschen een muur en een draaischijf doodgedrukteen 51-j. ran geerder tusschen de buffers van 2 wagens. Door het nuttigen van bedorven geconserveerde le vensmiddelen zijn van 14 broeders en paters in het Missiehuis te Heer er negen overleden. In een stroocartonfa- briek te Appingedam kregen 2 arbeiders, 46 en 59 jaar., 200 zware brandwonden, dat zij aan de gevolgen overle- .den'zijn. Een vrachtrijder zou een varken vair 130 kg. van de Sloterweg te Amsterdam naar de markthallen vervoe ren, maar onderweg blijkt krulstaart verloren te zijn gegaan f 100.000 boete is opge legd aan Den Haag, Scheve- ningen, Wassenaar, Voor - burg, Rijswijk en Leidschen- dam wegens het op 2 Dec. met springstof vernielen van een deel van de golfclub te Scheveningen. Mede moet men er voor 21 uur binnen zijn. Tijdens een trouwplech tigheid m het Harlinger Raadhuis werd procesverbaal opgemaakt tegen de vader van het bruidje, omdat de trouwstoet vijf rijtuigen tel de. Het mogen er maar drie zijn Hij verzekerde echter, dat hij er maar drie had be steld eenige jeugdige feest gangers hadden'er twee bij- gehuurd. Maar zoo gemakke lijk zal hij er wel niet afko men. Op een onbewaakte overweg bij Heemskerk werd een vrachtauto door een trein geramd. De 39-j. chauf feur kreeg ernstige wonden aan schouder en hoofd, een 25-j. mede-inzittende juf frouw zoo ernstige wonden aan onderbeen en hoofd, dat men voor haar leven vreest. De Baarnsche politie chef Van den Berg betrokken bij clandestien vervoer van vleesch, kreeg drie mnd. Wegens het smokkelen van duizenden gouden mun ten naar België zijn vele personen te Middelburg ver oordeeld tot max. 5 mnd. of max. f 5000 boete. Wegens het smokkelen van 30.500 fr. postzegels uit Frankrijk kreeg een 21-j. Nederlander 3 mnd. plus 1.5 millioen fr. boete. Door het oorlogsgeweld Diep in zwijm neergeveld Bracht men het kind snel naar veiliger dreven. Door 't bewijs dat men vond Kon men U toen terstond Het bericht van zijn redding doen geven. Ouder* of Toogden, vraagt roorllw kinderen tol 15 jaar een kinderlegitimatiekaart i*n. Hoofden van scholen. Gemeentesecretarieën (afd. Bevolking). Afdelingsbesturen van het Ned. Roode Krul*. Prijs f O.IO Minvermogenden kosteloo» Zonder vergunning had zekere W. zich te Huybergen gevestigd. Eisch een week gevangenisstraf. Vonnis f 20 boete. Maar binnen 2 mnd. moet zijn gezin ver trokken zijn. Oplichting. De 34-j. las- scher te Den Haag, die het huis van een weduwe vrij van wandluizen zou maken, maar onderwijl de vrouw voor f 35000 oplichtte, kreeg 16 nind. IN DE DONKERE DAGEN VOOR KERSTMIS In de .donkere dagen voor Kerstmis gaan de gedachten van vele moeders naar hun jongen aan het front. Dappere moeders van dap pere kerels -Eens zal de geschiedenis van dezen gigantischen strijd van den Germaanschen mensch worden geschreven, dezen strijd voor het behoud van al hetgeen door de eeu wen heen door zijn ras werd gewrocht. De offers, door vele moeders gebracht, zul len daarbij zeker niet aan de vergetelheid worden prijsge geven. Een overwinning van het slavendom, een overwinning van den bolsjewistischen beestmensch zou beschaving en kuituur van eeuwen ver nietigen. zooals dit in Rus land is geschied. En de moe der, de Germaansche moe der, zal geen rol meer heb ben te spelen in die „nieuwe orde" Dat dit nimmer zal gebeu ren, daar staat de Duitsche soldaat, borg voor Hierin wordt hij gesteund door zijn Germaansche broeders, vaak niet door Het aantal, maar door de idee. Jonge Nederlander, besef Uw plicht en volg den roep Behoed Europa voor den on dergang Meldt U bij de Waffen-S.S. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wierlngen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hlppolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1