WIERINGERMEERBODE 12e Jaargang Vrijdag 24 Détèfemberr.nl-A4$ n9}3n9ÏbiIi9/i[.iMm-.W naiansibdis)! 2 fauftié'W anO V5Ï3H Cl'VJ NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. WINTERSLAG IS IN HET OOSTEN ONTBRAND. Snerpende vorst\eeft de^vcgen weer berijdbaar gemaakt, waardoor de strijd bijna over het geheelc front is hervat. ALLEEN IN HET NOORDEN NOG RUST. Berlijn. 20 Dec. (D. N. B.) Aan het Oostelijke front is de winterslag ontbrand, schrijft Martin Hallensleben, de militaire correspondent van het D.N.B., in zijn be schouwing van heden, en hij vervolgt Snerpende vorst heeft de laatste dagen de aarde in het Oosten weer hard er daarmede de straten en we- gen weer berijdbaar ge maakt. Wat algemeen werd verwacht is nu bewaarheid geworden. De winterslag is begonnen. Hij strekt zich uit over bijna het geheele oostelijke front, met uitzondering van- den,noordelij ken sector. De oude' strijdsectoren zijn weer geworden tot brandpunten van de wederzijdsche activi teit. De wprsteling om het initiatief kenmerkt opnieuw de strategische plannen. Maar in tegenstelling tot het begin der win terslagen van 1941/42 en 1942/43 is ditmaal de activiteit geen eenzijdige bolsjewistische aangelegen heid. Eerder is het tegendeel het geval. Men moet derhalve aannemen', dat de Duitschers zich in de winterperiode van dit jaar niet tot een defen sieve houding willen beper ken, doch dat zij veeleer juist dit jaargetijde ".villen gaan gebruiken om de eigen vrijheid van handelen stek ker uit te breiden. Op bepaal de vitale punten van het front hebben zij die vrijheid met een opvallende krachts ontwikkeling volledig her wonnen. Klaarblijkelijk is het dit gevaar, dat de Sowjets ér toe gebracht heeft, hun toe vlucht te nemen tot hun ou de uitwijktactiek, t.w. tot verplaatsing der zwaarte punten van hun aanvallen. In de gebieden van Nikopol. ten Zuiden van Dnjeprope- t.rowsk en in het getried van Newel probeeren zij den laat- sten tijd hun activiteit te (gaat. ontwikkelen. Echter schijnen ook de Duitschers hun groo- te aanvalsactie,% die tot dus ver oostelijk van Sjitomir en Korosten naar Kiejev ïiep, te hebben verplaatst. Want bij Kirowograd treden zij thans op met een aanvals- kracht, die hierop duidt. Daarbij ziet het er naar uit, dat de Duitschers niettemin in het gebied ten Westen van Kiejeir hun doei hard nekkig blijven najagen. Als eerste aanvalswapen treedt weer de pantserwagen te voorschijn. De enorm zwa re verliezen der bolsjewieken aan pantserwagens zijn een graadmeter voor de intensi teit der Duitsche tegenmaat regelen. De hevige pantser gevechten ten Zuiden van 'Nikopol duiden op belang wekkende initiatievenvan beide partijen. Groote be langstelling gaat uit naai' de Duitsche tegenbewegingen in het gebied van Kirowograd. Voorloopig kan hierover e- venwel niet meer worden gezegd, dan dat de Duitsche bewegingen aan den gang schijnen te blijven en de Sowjets hier blijkbaar niet sterk genoeg zijn om 'den Duitschen tegenaanval tot staan te brengen. Vast staat alleen, dat de Sowjets nu huh hoop op den winter hebben gevestigd. De winteroorlog was tot dusver hun hoofdelement. Daarmede willen zij nu berei ken wat hun van den zomer en het najaar niet is gelukt. Bij Newel ondernemen de bolsjewieken op hetoogen- blik een nieuwe enorme krachtsinspanning om te trachten een doorbraak te forceeren door de Duitsche stellingen. De ervaring leert, dat groote offensieven, wan neer zij niet in den storm loop van de eerste dagen sterk aan t'èrrein winnen, ondanks alle aanvankelijke successen ten slotte op niets uitloopen. Evenwel zijn Duitsche militairen van mee ning, dat de slag zijn hoog tepunt nog pas tegemoet Binnenlandscli Nieuws, 1 c Vijandelijke aanvallen in Italië verzwakt. VIJANDELIJKE AANVAL LEN IN ITALIË VERZWAKT. Hoofdkwartier van den Führer, 22 Dec. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede Aan het Noordelijke Krim- front» is een aanvallend Sow jetty&taljon ingesloten en vernietigd. Nieuwe hevige aanvallen van den vijand op het landingshoofd van Nikopol en het front ten Zuidwesten van Dnjeprope- trowsk bleven- zonder resul - taak Ten Zuidoosten van Kiro wograd rukten onze troepen verder op. Van 5 tot 21 De cember werden alleen al in het ressort van één hier aan vallend legercorps 1300 ge vangenen binnengebracht, 274 tanks en 306 kanonnen van allerlei soort, benevens talrijke andere wapens buit gemaakt of vernietigd. In het gebied ten Noord oosten van Sjitomir weerden onze troepen sterke vijande lijke tegenaanvallen af 'en vernielden 37 tanks der bols- jewieken. Ten Noordwesten van Re- sjitza leidde een eigen aan val in moeilijk terrein na het overwinnen van taaien te genstand der bolsjewieken tot het sluiten van een bres in het front. Het grootste Weel van een vijandelijke gartje-infanteriedivisie werd daarbij verslagen. Talrijke gevangenen en omvangrijke sche activiteit van stoottroe- buit werden binnengebracht. In het gebied ten Noor den en ten Oosten van Wi- tebsk mislukten herhaalde doorbraakpogingen van den vijand in zware wisselvallige gevechten. Plaatselijke pene traties werden opgeheven of afgegrendeld. Op eenige pe netratieplaatsen wordt nog gestreden. De bolsjewieken verloren in dezen sector 20 tanks. Ook ten Noordwesten van Neewl zijn felle aanvallen van den vijand afgeslagen. Uit het Hooge Noorden wordt levendige wederzijd sche activiteit van stoottroe pen gemeld - Verkennings- aanyallen. der bolsjewieken mislukten onder zware ver liezer) voor den vijand. In Zuid-Italië verzwakten de vijandelijke aanvallen aan de Adriatische kust weer. Vrij zwakke aanvallen in den sector van Ortona werden afgeslagen. Ap.n de rest van het front verliep de dag, afgezien van vergeefsche vijandelijke stoottroepbe drijvigheid, rustig. In de wateren van Sicilië hebben Duitsche gevechts vliegtuigen 2 vijandelijke koopvaarders van gemiddel de groote met- bomtreffers zwaar beschadigd. Afzonderlijke vliegende vijandelijke toestellen hebben in den afgeloopen nacht bommen geworpen in West- Duitschland. Duitsche vliegtuigen heb ben in den nacht van 21 op 22 Dec. storingsaanvallen gedaan op Zuidoost-Enge- land. ÓFFICIEELE LANDBOUW - MEDEDEELINGEN. Koppeling vleeschaanslag 1944 aan mclklcvering 1943/1944. v. De melkproductie zal van groote invloed zijn op de grootte van den nieuwen* aanslag in de verpikte vleeschlevering voor het jaar 1944. Dit mag worden geacht voldoende bekend te zijn. Er kunnen verschillende facto ren zijn, welke een goede melkproductie soms onmoge lijk maken. In het belang van de veehouders zelf, die aldus met moeilijkheden te kampen hebben, worden zij aangeraden zich onmiddel lijk tot hun P.B.H. te wen den, onder opgaaf van de redenen dat de melkop- brengst op het desbetreffen de bedrijf achteruit is ge gaan of zal gaan. Op deze wijze kan reeds pu een on derzoek naar een en arider worden ingesteld, hetwelk na verloop van maanden niet meer mogelijk is. Men wach- te dus niet tot men zijn vleeschaanslag thuis krijgt, wélke dan is berekend vol gens een te lage melkop- brengst, doch stelle reeds nu zijn P.B.H. in kennis van de oorzaken, welke tot een ver minderde melkopbrengst zul len leiden. Reclames, welke in verband met een te lage melkproductie zullen worden ingediend na ontvangst van den vleeschaanslag 1944, zul len in geen geval meer in behandeling worden geno men. REGELING VOLKSTUINEN 1944. Om in 1944 een volkstuin te mogen gebruiken^noet de houder worden ingeschreven bij het Bureau van den Pro vincialen Voedselcommissa- ris te Alkmaar of moet een reeds bestaande inschrijving voor 1944 worden verlengd. Bestaande inschrijvingen, die niet meer verlengd be hoeven te worden, moeten onmiddellijk worden ingele verd bij het Burqau P.V.C. met de mededeeling 'verval len". Aanvragen voor nieuwe inschrijving geschieden door inlevering van het bestaande aanvrage-formulier, dat te gen betaling van f 0.25 bij allé Plaatselijke Bureauhou ders verkrijgbaar is. Aan vragen tot verlenging (hand having) van reeds bestaande inschrijvingen geschieden door terugzending van een door het Bureau P.V.C. toe gezonden antwóovdkaart.i Deze antwoordkaarten krij gen de volkstuinders, die reeds in 1943 als zoodanig waren geregistreerd, nog toe gezonden. OPPERVLAKTE VOLKSTUINEN. De oppervlakte van in 1944 aan te leggen volkstuinen mag niet grooter zijn dan.; 225 M2. De Bepaling, dat tenminste 100 M2 met aard appelen moet ••wordgn be- tceld. is vervallen, speciaal om den volkstuinder in de gelegenheid te stellen in 1944 meer groenten te telen. Ge zien de verwachtingen ten aanzien van de groenten- voorziening voor 1944 (o.a. in verband met vervoers- moeilijkheden) wordt men aangeraden in ieder geval een gl-oot gedeelte van zijn tuin "te benutten voor groen- tenteelt. ZELF BEW ERKEN. Uitgezonderd het' spitten en bemesten van den grond moeten alle werkzaamheden op den volkstuin door den houder of diens gezinsleden worden uitgevoerd. In ver band hiermede moet de volkstuin op zoodanigen af stand van de woning van den houder zijn gelegen? dat re delijkerwijs kan worden aan genomen, dat men voor be werking en .onderhoud van den tuin regelmatig zelf zal "\nnen zorgen. VERPACHTING GRONDEN VOOR VOLKSTUINEN. De bepaling, dat geen nieuwe volkstuinen mogen worden aangelegd op land, dat reeds als akkerbouwland is gebruikt; is opgeheven. In 1944 mogen dus zoowel op vv>r dat doel gescheurd wei land volkstuinen worden aangelegd. De verpachter van gronden voor volkstui nen is verplicht bij het Bu reau P.V.C. een vergunning aan te vragen om volkstui nen te verhuren en daarbij mede te deelen a. de oppervlakte en de juis te ligging der als volkstuinen uit te geven groftden. b. de namen en adressen van de volkstuinders-pach ters dier gronden. Verhuurd mag slechts wor den aan hen, die als vólks- tuinder zijn of zullen wor- -den ingeschreven bij het Bureau P.V.C. te Alkmaar. NIEUWE POSTZEGELS VAN 30 CENT. Van 6- Januari a.s. af zal aan de postkantoren de nieuwe zegel van 30 cent met de beeltenis van Corne- lis Tromp verkrijgbaar zijn. De kleur is licht blauwach tig groen, het model is staand. De zegels zijn uitgevoerd in rotogravuredruk bij de firma Enschedé en Zn. te Haarlem paar het gegraveer de ontwerp van Hubert Le- vigne. Afmetingen 24' i x 31'- mm., (beeldvlak 21'T x 28'i'a mm.) in vellen van 100 en van 50 stuks. DRUKTE BIJ DE POST TUSSCHEN KERSTMIS. EN NIEUWJAAR. Met Kestmis en Nieuwjaar zal de drukte op de post kantoren zóó groot zijn, dat met vertraging in de over eenkomst van alle poststuk ken rekening moet worden gehouden. Stukken, die op een bepaalden dag op hun bestemming moeten zijn, zullen zeer vroegtijdig gepost moeten worden. Telegrammen met geluk- wenschen zijn niet toegela ten, ook niet tijdens dé jaar wisseling. y -De Postcheque- en Gird^ dienst zal evenmin vertra ging kunnen voorkomen verzocht wordt de opdrach ten in de eerste dagen van het nieuwe jaar 'zooveel mo gelijk te beperken. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOEL EINDEN. Houders van pensions, wel ke minder dan 10 gasten herbergen en waarvan het inwonende gezin van den pensionhouder voor het jaar 1943/1944 een kookkaart „U 115" heeft ontvangen, kun nen ter verkrijging van een rantsoen kookkolen ten be hoeve van hun inrichtingen van 22 December tot 31 Ja nuari 1944 een aanvraag bij den plaatselijken "distributie- dienst indienen. Het rantsoen, dat alleen wordt verstrekt, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, geldt voor het tijd vak 1 Januari t/ni. 30 April 1944. OOK AL DE TANDARTSEN- STOEL Dieven hebben nergens meer respect voor, Zelfs niet voor dien. vervaarlijken stoel, waarin de tandart» zijn be vende en bibberende patiën ten laat zitten om ze dan met gonzende boor of drei gende extractietang te lijf, pardon te mond te gaan. Zoo hebben dieven bij een tand arts op den Hoofdweg ge tracht den tandartsenstoel mee te nemen, maar het ap paraat bleek, met het oog op weerstrevende patiënten, zoo hecht te zijn verankerd, dat de dieven de pdfingen, om den stoel los te wrikken, hebben opgegeven. Zij stel den zich toen tevreden met een cocoslooper. KERSTNACHT, De Kerstnacht is gekomen, De stille heiige nacht Die sinds zoovele eeuwen Op aarde zegen bracht Iaat Gode ons daarvoor danken, En prijzen zijn gena Zingt allen Hen^ ter eere, Looft God, looft God, Halleluja. BEKENDMAKING. EXTRA KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS, EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het ss. ersatzcommando deelt mede Om aan de vele aanvragen tegemoet te komen, zal op 3 Januari nog een extrakeu ring voor de waffen-SS en den landstorm Nederland plaats vinden. Men kan zich hiervoor melden bij het er- satscommando, Korte Vijver berg 5, den Haag van 10-14 uur. Alle .inlichtingen om trent dienstnemingin de waffen-SS of landstorm Ne derland geven de ersatzcom- mando's Den Haag, Korte Vijverberg 5, Amsterdam, Dam 4. Alkmaar, Lange- straat 56 Groningen Heere straat 46 Heerlen Sarolea- straat 25. Kostelo'oze spoor wegbiljetten kruinen even eens bij de bovengenoemde adessen aangevraagd worden. Roode Kruis Kinderlegitimatiekaart In het holst van den hacht Wordt verschrikking gebracht En men vlucht als een haas ergens henen. Raken kind'ren verstrooid? Met hun kaartje getooid Weet men ras ivaar ze heen zijn verdwenen. Ouder* of voogden, vraagt voorUw kinderen (ol 15 (aar een kinderlegilimatiekaart aan. Aanvraagformulieren verkrijgbaar b(J i Hoofden van scholen,Gemeentesecretarieën (afd. Bevolking), Afdelingsbesturen van het Ned. Roode krnl9. Prijs f 0.10 - Minvermogenden kosteloos. EEN. NIEUW CONTINGENT VAN DEN LANDSTORM NEDER LAND is Zondag te Roermond beëedigd. Tijdens de inspectie der mannen door SS-Obergruppenführer und General den Polizei Rauter en de Leider. (C.N.F./V. d. Linden Paxs) Onderscheiding voor Rijkscommissaris. De Führer heeft, op voorstel van Rijksminister dr. Goeb Bels, Rijksminister dr. Seyss- Inquart. als opvolger van den overleden minister-president Iudwig Siebert, benoemd lot president der Deutsche Aka demie. DE GERMANEN VOOR GERMAN.ÏE. „Bekommer u, Germanen, om het geluk van anderen en wendt liet boven Uw hoofd dreigende gevaar af, door Uw naburen te rechter tijd te hulp tc komen (Vertaling uit het Latijn van het motto bij een dei- eerste uitgaven der rede van Philips van, Marnix. Heer van St. Aldegonde, in het jaar 1578 gehouden op den rijks dag te Worms). 1578 1943. Zooveel dagen in een jaar, zooveel jaren is het geleden, dat de stem van het bloed zich deed hooren Vereenigt U, Germanen en thans, luider dan ooit, klinkt de wekroep Op Germanen voor Germanje Zet U in, weertiare man, tegen het wereldgevaar bols jewisme. voor een vrij Ger- maansch Rijk Meldt U yóor de Waffen- SS of stelt beschikbaar in den Landstorm Nederland Tegen 16 leerlingen van de Textielschool te Ëincfho- ven werd procesverbaal op- 'gemaakt wegens diefstal van garens ten nadeele van de schooltegens de ouders wegens heling. DECEMBER IN LONDEN. „Vertel eens Bobby, waar om spijkeren die mannen de bladeren aan de boomen vast „Weet U dan niet, dat Churchill gezegd heeft „voordat de bladeren vallen is het met de Nazi's gedaan." Teek. Hövker/Orbls/ Holland P&x. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor do advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bure aux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1