WIERINGERMEERBODE DUITSCHLAND WAARBORGT EUROPA'S BESTAAN. 13e Jaargang Woensdag 5 Januari 1944 No. 1 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Adolf Hitier Ter gelegenheid van de jaarwisseling heeft Adolf Hitier Vrijdagavond een Nieuwjaarsoproep tot het Duitsche volk gericht, in welken oproep hij er allereerst aan herinnerde, hoe England en Frankrijk na een langen tijd van voorbe reiding na ruim 4 jaar geleden aan Duitschland den oor log verklaarden. Men vergat echter eenige belangrijke feiten, toen men het op dezen oorlog aanstuurde niet Engeland kon pro fijt trekken uit dezen oorlog, maar alleen het bolsjewisme niet Groot-Brittannië zal den bolsjewistischen duivel tem men, maar het bolsjewistische gif zal Engeland zelf steeds meer aanvreten en eindelijk naar het verval doen leiden. Nadat Hitier deze twee punten verduidelijkt had en er op gewezen had hoe Engeland in elk geval lioe de"ze oorlog ook zal afloopen verzwakt uit den strijd zal ko.- men, richtte hij zich tot het Duitsche volk zelf. gen. In elk gevalvoor hen die het leed dragen is het van weinig belang. Ons ge- heele leven, ons streven er ons bestaan is slechts één taak opgelegd n.1. de dui- velsche plannen van de jood- sche werelabrandstichters cn hun trawanten tot misluk te brengen. Hoe zwaar derhalve deze ons opgedwongen oorlog op zichzelf is, hij staat deson danks in geen verhouding tot het lot, dat allen treffen zou in geval van een nederlaag Er is dus slechts één catego risch bevel voor ons volk mo gelijk, n.1.dezen oorloi onder alle omstandigheden en met alle middelen tot een zegevierenden te maken. DUITSCHLAND ANTWOORDT. Tegenover dezen haat ech ter staat thans geen zwak, burgerlijk Duitschland, doch de nationaal-socialistische volksstaat. Deze haat wordt derhalve ook niet opgevan gen door luie decadente hoo- gere standen of klassen, doch deze brutale aanval wordt beantwoord door de Duitsche volksgemeenschap cn wel, niet beantwoord met fraz;nj van wereld-burgerlijke ideo logieën, maar met den ge zonden en fanatiekon haat van een ras, dat weet, dat het om zijn bestaan vecht en dat zich, tenminste in dit geval, uitspreekt voor het oude bijbelsche woord oog om oog en tand om tand. Het volgende kan thans worden vastgesteld Na meer dan vier jaren oorlog hééft het Duitsche Rijk niet cén vierkanten meter van bodem verloren. Alleen onze vijan den noemen thans groote gedeelten van hun voorma lig tezit niet meer het hun ne, zelfs wanneer zij deze langs een omweg van leen- en pachtverdragen als „ef- land-steunpunten" enz. el kander wederkeerig afhandig gemaakt hebben. 2. Het Duitsehe Rijk is in dezen geweldigen oorlog niet alleen naar alle kanten ter bescherming van dit con tinent ver naar voren ge drongen, doch het treft daar bij tot nu toe nog eiken af zonderlijken tegenslag steeds weer overwonnen. MOEILIJKE BESLUITEN GENOMEN. In dit jaar moesten zeer bittere en moeilijke besluiten genomen worden. Het smadelijke verraad aan den Duce, aan wien Ita lië alles dankt, heeft met één slag het Duitsche Rijk en zijn leiding voor zeer moeilijke besluiten geplaatst. Dat de daaruit voortvloeien de consequenties op het ge- heele oorlogsgebeuren in vloed hebben, spreekt van zelf. De Duitsche leiding was gedwongen, terwijl zij onver- biddellijk het noodzakelijke tegenover het niet beslist noodzakelijke afwoog zeer harde beslissingen te nemen, In deze oproep verklaart Hitlqr ondermeer OORLOG ZONDER MEDELIJDEN. Wanneer de toonaange vende Britsche politici ver langen, dat het grootste deel van het Duitsche volk uitge roeid zal worden, aldus Hit- Ier dat men ons volk, even als het Poolsche, de kinderen ontnemen moet, om ze naar Rusland te zenden om werden opgevoed, ri.w.z. om ze om het leven te brengen: dat men eenige tienialleu miliioenen Duitsche arbei ders naar Siberië moest over brengen wanneer Britsche bisschop pen bidden, dat de bestraf fing van het Duitsche volk de eerstvolgende tientallen jaren aan het bolsjewisme toevertrouwd moge worden wanneer men in Engclschej bladen schrijft, dat men dit maal, hopelijk door geener lei humaniteitsbevliegingen aangetast, de gerechtigheid vrijen loop zal laten en het door Engeland cn Frankrijk zelf aangevallen Duitsch land zoo uiteeh zal scheuren en tuchtigen, dat het zich in eeuwen niet meer kan ver heffen dan is dat zeker oprecht gemeend, doch op zichzelf niet beslissend. Wantook wanneer wij niet deze onverbloemde uit latingen van een waarlijk satanische Britsche gezind heid zouden vernemen, heb ben wij voldoende inzicht om te weten, wat ons lot en dat van Europa zou moeten zijn, wanneer ons deze oor log onbewapend had verrast en wij derhalve niet in staat zouden zijn geweest hem te winnen. Wij zien dat het hier een oorlog zonder medelijden om zijn of niet zijn betreft, die derhalve door ons helaas ook evenzeer zonder mede lijden beantwoord moet en .zal worden. Want hoe groot de verschrikking thans ook moge zijn, zij zou niet ver geleken kunnen worden met het afgrijselijke ongeluk, dat ons volk en daarboven uit geheel Europa zou tref fen, wanneer deze misdadi- gerscoalitie ooit zou zegevie ren. GEVAAR VOOR EUROPA. Het gevaar voor Europa is enorm. Het zal niet verzacht worden door het feit dat zekere Britsche of Ameri- kaansche instanties reeds thans verklaren, dat na de zen oorlog een derde wereld oorlog niet kan uitblijven, de oorlog tu&schen hen ge meenschappelijk en het bols jewisme. Het is bovendien voor de menschheid onver schillig of zij ten onder gaat onder joodsch-kapitalistische of joodsch-bolsjewistische dictatuur, of dus deze slaven der menschheid dan de ster renbanier, de Union-Jack of de Sovjet-vlag opgelegd krij- ÏÏLSVS, Binnenlandse!, Nieuws. vaak honderden kilomel,;> r-ïENERATOR-ANTHRACIET moest teiugmarcheeien. zt., x- _TÜRF IN j,\NUARI '44. moeilijk te begrijpen vielen. J tan j tót en met 31 Janu. Desondanks kan ie- Duitscher ervan overtuwJ v ,gn zijn er is niets meer ge schied, en er zal niets meer geschieden dan wat beslist noodzakelijk is om de nieu we, groote en geweldige taak recht te doen geschieden. Deze taa(c bestaat slechts daarin in elk geval den oorlog winnen. De opbouw van nieuwe geweldige etap- penlinies, liet in bezit nemen van groote spoorwegtrajec- ten, de beveiliging en de lei ding daarvan, dwongen tot beperking aan andere fron ten. Deze compensatie van krachten, waarnaar wij streefden, kan reeds thans als gelukt worden beschouwd. Dat de Engelschen voorne mens zijn in het Westen of op den Balkan een landing te doen, of in Noorwegen, Nederland, Portugal of ergens anders, is voor ons niets nieuws, geheel afgezien daar van dat zij op de meeste van deze plaatsen reeds een keer zijn geweest. OP ALLES VOORBEREID Ik kan het Duitsche volk derhalve slechts verzekeren, dat wij mét al deze bedoe lingen van te voren rekening hebben gehouden. Ik spreek het tegenovér het Duitsche volk met vol vertrouwen uit, dat, waar ook de geallieerden hun landing zullen uitvoe ren, de ontvangst passend zal zijn. De bommenoorlog tegen Duitsche steden pakt ons al len diep in het hart. Het zijn minder de steden zelf, haar huizen en openbare bouw werken. Zeker wij betreuren onze difinitief verloren ge- gane kunstschatten, doch wij zullen onze steden schooner cpbouwen dan zij voorheen waren. De georganiseerde nationaal-socialistische volks staat zal in weinige jaren de sporen van dezen oorlog uit den weg geruimd hebben. Uit de ruïnes zal een nieuwe Duitsche stedenpracht op bloeien. UUR DER VERGELDING KOMT. Overigens za* het uur der vergelding komen. Omge keerd heeft echter deze bom- oorlog ook een andere zijde. Wie hier alles verloren heeft, moet weten, dal slechts de overwinning hem zijn have weer geeft. Slechts het suc ces van dezen oorlog zal on ze Duitsche steden uit de puinhoopen weer veranderen ui bloeiende gemeenschaps centra. Het jaar 1944 zal harde, zware eischen aan alle Duit- schers stellen. Het enorme oorlogsgebeuren zal in dit jaar de crisis naderen. Wij hebben het volle vertrouwen dat wij haar met succes zul len doorstaan. Ons eenig ge bed tot God zal niet zijn. dat Hij ons de overwinning schenkt, doch dar. Hij ons rechtvaardig moge beoorde len wat onzen moed. onze dapperheid, onzen vlijt en onze offers betreft. Het doel van onzen strij'd is Hem be kend. Dat is geen ander dan het bestaan van ons volk dat Hij zelf heeft geschapen, te behoudep. Onze bereid heid tot offer en onze vlij: zullen Hem niet verborgen blijven. Zijn rechtvaardigheid zal ons zoo lang op de proef stellen tot Hij zijn oordeel kan vellen. Onze plicht is het, er Voor te zorgen, dat wij in Zijn oogen niet te Licht schijnen, doch liet ge nadige vonnis dat „overwin ning" heet en dat tevens het leven beteekent, zullen krij gen. geeft elk der met de „Generator-an- jicc vijf en twintigste periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van één heetoliter (max. 75 kg) anthracietnootjes IV of V, terwijl gedurende hétzelfde tijdvak elk der met de woor den „Generator-turf vijf en twintigste periode" gemerkte bonnen recht geeft op het koopen van 50 stuks bagger- turf. RANTSOENBONNEN JAM, VERSNAPERINGEN EN SPIJSOLIE. Bij ontslag uit N.A.D. en andere organisaties. Personen, die hun distri butiebescheiden voor de pe1 riode van 28 Nov. t/m. 25 Dec. 1943 wegens ontslag uit den N.A.D., Landstorm e.d., hebben terugontvangen en tot dusver nog geen rant- soenbonnen - ter verkrijging van het extra-rantsoen raap olie, suikerwerk en stroop hebben ontvangen, kunnen deze alsnog tot 7 Januari 1944 bij den distributiedienst van hun woonplaats verkrij gen. Zij, die vóór 28 Novem ber 1943 de bonkaarten voor de' twaalde periode 1943, waaraan zich de bonnen „Al gemeen" 706, 707 en 708 be vonden, tot hun beschikking hadden en deze bonnen der halve tijdig bij den winkelier konden mieveren, komen uiteraard niet voor verstrek king van rantsoenbonnen in aanmerking. FORMALITEITEN VOOR DRUKWERKORDERS VERTRAGEN DE UITVOE RING ERVAN. Vroegtijdige bestelling is gewenscht. Door de bijzondere tijds omstandigheden is het nood zakelijk dat drukkers, alvo rens opdrachten te kunnen uitvoeren, een aantal forma liteiten vervullen, hetgeen uiteraard tijd "vergt. Toch komt het herhaaldelijk voor, dat drukwerkverbruikers rus tig hun haastorders bestel len alsof er geen enkele bij zondere formaliteit behoeft te worden vervuld, terwijl zij het drukwerk liefst nog den- zelfden dag willen hebben. Dit is natuurlijk niet mo gelijk. Ei- wordt daarom een ernstig beroep gedaan op ie- deren drukwerkverbruiker om bestellingen aanzienlijk tijdiger te doen dan men eertijds' gewend was. INLEGVELLEN BEWAREN De thans in gebruik zijnde inlegvellen van de distribu- tiesfcamkaartan moeten zorg vuldig bewaard worden, ook nadat alle bonnen daarvan door den distributiedienst zijn verwijderd. Personen, die te zijne: tijd het inleg vel niet kunnen overleggen, brengen zich daardoor in ernstige moeilijkheden. EENIGE ZOON DOODDE ZIJN VADER. In een boerderij te Wouw was oneenigheid ontstaan over het vee-voederen, die zoo hoog liep, dat de vader een riek nam en daarmede zijn eenigen zoon te lijf wil de. Deze zag echter kans den slag te ontwijken. Hij raak te hierbij zoo in woede, dat hij de riek afnam en daar mee zijn vader aanviel en in het hoofd trofeen uur la ter overleed de man. De 27- jarïge jongeman stonc; zeer goed bekend. Hij is in hech tenis genomen. De radiodistributie telde ten tijde van de inlevering der radio's 340.000 aanslui-, tingen. Nu weldra 400.000. AGRARISCHE UITZENDIN GEN NEDERL. OMROEP in de week van 9-16 Jan. Zondag 9 Jan. 8.00 uur Hilv. I. Op dezen Zondag morgen kimt U weer luiste ren naar „De zin van het Boer zijn", die zooals steeds wordt verzorgd door Divk v d. Bospoori, 12.45 uur Hilv. I. Dirk van de Hul zal in zijn rubriek weer enkele Onderwerpen be handelen, die de belangstel ling hebben vaa onze boeren en tuinders. Maandag 10 Jan. Hilv. I 13.00 uur Land en Volk be handelt de positie van het weiland in oorlogstijd. Dinsdag 11 Jan. Hilv. I 13.00 uur U hoort de eerste lezing van het werken en streven van de stichting Saxo-Frisia door prof. J. Al. N. Kapteyn. Woensdag 12 Jan. Hilv. I 13.00 uur Wij brengen van daag een bezoek aan een boerderij in de Hoeksche Waard. De verslaggever is D. Hiddinga. Donderdag 13 Jan. Hilv. I 12.30 uur We brengen een bezoek aan de Familie de Boer. Het is nu de rustige tijd voor de boeren, maar toch hebben zij nog moeite en zorgen in den winter. Vrijdag 14 Jan. Hilv. I 13.00 uur Wij brengen onze wekelijksche wenken en nieuws voor boer en tuinder. 18.45 uur In de serie van de Directie van den Land bouw hooren wij dezen keer iets over de Pluimveeteelt als bedrijf. Zaterdag 15 Jan. Hilv. I 13.00 uur De Heer A. J. Her wig zal spreken over den verbouw van "zeer vroege aardappelen. 13.30 uur„De wekelijk sche wandeling" met J. van Dam in de omgeving van Deventer. Gelukutensch van Füehrer aan Rijkscommissaris. Bij de wisseling des jaars beeft de Füehrer den rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, rijks minister dr. Seyss Inquart het volgende telegram gezon den hoofdkwartier van den Füehrer, 31 Dec. „Ontvangt c-p den drempel van het nieuwe jaar mijn hartelijk ste gclukwenschen voor uw verantwoordelijke werkzaam heid evenals voor uw wel zijn." w.g. Adolf Hitler. NIEUWS IN 'T KORT. Tandarts K. uit Amers foort werd bij Hoevi^ken door een onbekende doodge schoten. Een 56-jarige hoofdcon ducteur werd te Oldenzaal door een trein aangereden Aan de gevolgen is hij over leden. Een 24-j. bewoner van Abcoude werd aangehouden. Te Amsterdam had hij bij een grossier 140 pakjes bo ter en 30 pakjes vet gehaald, onder voorwendsel, dat deze voor zijn vader en een an dere klant van de grossier waren bestemd. Het vet had hij reeds „zwart" verkócht. Een landbouwerszoon werd te Luttenberg gedood, toen hij een op hol geslagen paard tot staan wilde bren gen. De N.H. Kerk van Wa- genngen, in *1940 geheel ver woest, werd herbouwd en is dezer dagen weer in gebruik genomen. In de eerste gods dienstoefening ging Ds. J. H. v. d. Wal voor. Hij sprak naar aanleiding van Joh. 10, vs. 22, 23. Terschelling beschikt jinds kort over een noodzie kenhuis, ingericht in een tot zomerhuis verbouwde boerde rij, door eigenaar kosteloos ter beschikking gesteld. Maar helaas beschikt men er niet over een goede verlichting en waterleiding. Nu is men bezig een kindertehuisals noodziekenhuis in te richten. Dit wordt heel wat geriefe lijker. Volgpnde maand zal het gereed zijn. Men hoopt er ook een operatiezaaltje te hebben. Zoo noodig moet een chirurg van de vaste wal ont boden worden. („Noordwest hoek) Een 45-jarige railwach ter is bij Tilburg door een trêin doodgereden. Drie groote ollefabrie- ken (Amsterdam, Delft. Zaanstreek) kregen proc.- verbaal omdat zij 690700 gr. olie i.p.v. 720gram aflever den. Op het schoolplein te Uskwerd kreeg de 10-jarige Jan de Prater een klomp zoo tegen het hoofd, dat hij kort daarop is overleden. Een koopman te Arn hem vloog tegen de lamp. doordat hij minstens 3600 schrijfmachines tegen onge hoorde prijzen had verkocht. Een 6-j. jongetje te Scheveningen kwam met een flesch in de hand te vallen. Een scherf sneed zijn hals slagader door, wat hem het leven kostte. Def motorbrandstof zal weldra van een nieuwe sa menstelling zijn. (Carburator goed nastellen, wellicht zwaarder vlotter noodig' verdraagt niet veel water kan op den duur het lakwerk van de carrosserie aantas ten). Gloelampen. Max. prij zen helder en gematteerd 15 en 25 w. f 0.50 4.0 w. f 0.55 60 w. f 0.70 100 w. f 0.95 200 w. f 1.75 300 w. 13; 500 w. f 5 1000 w. f 7.50 2000 w. f 17.50. KADEROPLEIDING VOOR DEN GERMAANS CIIEN LANDDIENST. In het „gebiet Danzig- Westpruisen" bevinden zich 500 Nederlandsche jongens en meisjes, die daar het boe renwerk leeren om later boer of boerin of handwerksman te worden in het gebied, dat Nederland voor kolonisatie zal worden toegewezen, ze zijn daar ondergebracht in een 20-tal kampen van 15 tot 25 jongens of meisjes. Deze kampen staan onder leiding'van kaderleden van den Nationalen Jeugdstorm. Eind November begint de op leiding voor kampleiders en leidsters voor den inzet van 1944. Zij, die zich geroepen voe len zich hiervoor aan te mel den, kunnen dit doen. ook al zijn zij nog geen lid van den Jeugdstorm. Aanmeldpn en nadere inlichtingen bij den Germaanschen Land- dienst, Koningsl. 9, Utrecht. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. TBosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Com. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10),

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1