WIERINGER 13e Jaargang Zaterdag 8 Januari 1944 No. 2 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. STRIJD BIJ KRIWOI ROG EN KIROWOGRAD HERVAT. Sovjets verloren Woensdag- 226 vechtwagcns. Onver minderd hevige gevechten bij Sjitomir, volledig Duitsch afweersucces bij Fropcisk, zware wisselvallige strijd bij Witebsk. IN 24 uur IN WEST-EUROPA 97 VLIEGTUIGEN NEERGESCHOTEN. Hoofdkwartier van den Führer, 6 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend Na een vrij lange pauze hebben de bolsjewieken ten Noorden van Kriwoi Rog en ten Oosten van Kirowograd hun aanvallen met. sterke strijdkrachten van infante rie en tanks hervat De zwa re gevechten, waarbij giste ren 149 tar.ks werden ver nield, zijn in vollen gang. In de gevechtsruimte van Sjitomir hebben de bolsje wieken vooral ten Noordwes ten van Berditsjev met on verminderde hevigheid aan gevallen. Sterke formaties Duitsche gevechts- en slag vliegtuigen grepen doel treffend in de gevechten in, Op verscheidene plaatsen zetten onze troepen tegen aanvallen m en sloegen vij andelijke strijdkrachten uit een. Ten Westen van Propoisk is gisteren ondanks numerie ke superioriteit van den vij and een volledig afweersuc ces behaald. De bolsjewieken leden zware bloedige verlie zen. Ten Zuidoosten en ten Noordwesten van Witebsk is het bij hernieuwde vijande lïjke doorbraakpogingen tot zware, wisselvallige gevech ten gekomen. De steeds weer op onze stellingen aanstor mende bolsjewieken werden teruggeslagen. Eenige tijde lijk verloren gegane plaatsen werden in tegenaanval her overd. Ten Noorden van Newel zijn plaatselijke aanvallen dei- bolsjewisten mislukt. Con centraties werden door ge concentreerd artillerievuur uiteengeslagen. De vijand verloor gisteren aan het Oostelijke front 206 vechtwagens. In den Westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front hebben Amerikanen in het gebied ten Noordwesten van Mignano en ten Westen van Venafro na krachtige voorbereiding door de artil lerie aangevallen. Zij wer den, afgezien van plaatselijke penetraties, die konden wor den afgegrendeld, bloedig te ruggeslagen. De gevechten met den zich versterkenden tegenstander duren voort. Aan de Adriatische kust zijn vrij zwakke vijandelijke aanvallen mislukt- Bij aanvallen overdag van Britsch-Amerikaansche bom bardementsformaties op het stedelijk gebied van Kiel en cp plaatsen in West-Duitsch- land en.de bezette westelij ke gebieden zijn in verbit terde luchtgevechten volgens tot dusver ontvangen be richten 81 vijandelijke vlieg tuigen, waarvan 63 viermo torige bommenwerpers neer geschoten. In den afgeloopen nacht heeft het Britsche luchtwa- pen bij een terreuraanval op Stettin volgens nog niet vol ledige berichten bovendien 16 viermotorige bommenwer pers verloren. In de woonwij ken der aangevallen stad ontstond voor een deel zwa re schade. De Britsche-Amerikaan - sche terreurvliegers hebben liun aanvallen de laatste 24 uur geboet met het ver lies van 97 vliegtuigen waar van 79 viermotorige bommen werpers. Verwacht kan wor den. dat nog meer zwaar beschadigde vliegtuigen op de vlucht terug verloren zijn gegaan. In dienzelfden tijd verloor het Duitsche lucht- wapen 20 jagers. Gemengd Nieuws. WINTERHULP. Als het oude jaar voorbij is, maken wij als goede fi nanciers de belans op, hoe cle zaken staan. Welnu, wat de Nederlandsche Volksdienst betreft, mogen wij een opti mistische toon laten hooren, Het aantal leden groeide maandelijks met eenige dui zenden en bij velen heeft het -wanbegrip plaats gemaakt voor begrijpen en dat betee- kent veelal„medewerken." Die medewerking wordt zeer geapprecieerd, maar is ook dringend noodig als wij nagaan, dat „Winterhulp"- In deze koude maanden in vele duizende gezinhen de redder uit de nood is. De ontvangsten bleven in het- Oude jaar steeds stij gen mogen we wat het nieuwe betreft ook steeds zulk een optimistische toon hooren. 1944 wordt als 't wa re zingende ingezet. Van "8—10 Januari wordt n.1. weer een groote straat collecte gehouden, die in geheele land gevoerd wordt onder het motte „Zing en deel Uw geluk." Daarbij wordt gecollecteerd niet zangbundeltjes. Er zijn zes verschillende bundeltjes n.1. Volksliederen I en II, Minne-, Kinder-, Drink- en Scherts en tenslotte Jeugdliederen. Om U een indruk te geven van den inhoud dezer bun deltjes, zij vermeld, dat b.v. het bundeltje Kinderliederen de volgende, op muziek ge zette, liedjes bevatAl in een groen Knolleland, In Den Haag daar woont een graaf, Klein leutertje, wat doe je in mijn hof. Klompertje en zijn wijfje, Zeg boer waar is je vrouw en Drie schuin- tamboerS, die kwamen uit het oosten. Een heel leger van collec tanten (trices) begeeft zich hiermede op pad. Dit kan echter nog uitgebreid worden en gaarne worden aanmel dingen hiervoor bij de beken de adressen ingewacht. Tenslotte doen wij een be roep op de gansche burge rij „geef met milde hand." Want velen hebben 't zoo dringend noodig. Moge ons volk in dit jaar meer en meer tot het besef komen, dat het lot van on eigen minderbedeelden in onze eigen handen ligt cn dat alleen zij, die offeren kunnen en willen, daarin verbetering kunnen brengen. STICHTING VAN EEN NEDERLANDSCH VLASINSTITUUT. Ter bevordering van de vlascultuur. Het vlas, dat de grondstof levert voor het mooie tex tielproduct Hnnen, is als ge volg van de oorlogsomstan digheden, weer een belang rijk gewas van inlandschen bodem geworden. Het vlas areaal is sterk uitgebreid en de vlasindustrie heeft zich krachtig ontwikkeld. De uit breiding van de vlasteelt in ons land en de toegenomen beteekenis van de vlascul tuur en de vlasindustrie, hebben de behoefte aan voor lichting en onderzoek duide lijker voelbaar gemaakt. Van overheidswege is en wordt reeds veel gedaan om de be langstelling voor het vlas aan te moedigen en de vlas cultuur te bevorderen, zeker niet in het minst met het oog op de toekomst, waarin, wellicht onder moeilijke om standigheden, alles gedaan zal moeten worden om het bestaan van een nationale vlasnijverheid te verzekeren. In dit licht moet ook de kortelings plaats gehad heb bende oprichting worden be zien van een Nederlandsen Vlasinstituut of zooals de officieele naam luidt „Stichting ten behoeve van het onderzoek voor de Neder landsche Vlasteelt en Vlas bewerking" (S.N.V.V.). D< stichting van het Vlasinsti tuut kan beschouwd worden als een uitvloeisel van het streven, dat reeds jaren ge leden viel te bespeuren, om de belangstelling voor het vezelgewas bij de belangheb benden, zoowel als bij d< overheid, te richten op de totstandkoming van een technisch wetenschappelijk orgaan, dat als het centrale orgaan voor al het onderzoe kingswerk, voor allen voor- lichtings- en controle-arbeid tevens, zou kunnen optreden. Nu het Vlasinstituut in een fabrieksgebouw te Wagenin - gen een voorloopig onderdak heeft gevonden, heeft de ar beid van de Stichting, voor alsnog op bescheiden wij ze plaats, daar pas later de be oogde inrichting en veidere outillage van het instituut ter hand kan worden geno men en wel in de plaats van de definitieve vestiging, die gelegen moet zijn in een streek, waar vlas wordt ver bouwd en verwerkt. Onder leiding van de over heid en met vertegenwoor diging van de belanghebben de groepen in het bestuur, die alle bijdragen in de fi nanciering, is thdr.s een cen traal orgaan werkzaam, dat verhooging van het niveau van de Nederlandsche vlas cultuur en vlasbewerking tot doel heeft. In het bestuur van de S.N.V.V. is opgenomen een vertegenwoordiging van de Nijverheidsorganisatie Toegepast Natuurweten schappelijk Onderzoek, het coördineerende lichaam, voor al het technisch onderzoe kingswerk, dat ook het Ve zelinstituut te Delft onder haar vanen heeft, waarme de een werkverdeeling is ge maakt aan het Vezelinsti tuut T.N.O. blijft daarbij het vezeltechnische gebied 'toe gewezen. Voor het landbouw kundig onderzoek is samen werking geregeld met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen. Naast het voorlichtings- i onderzoekingswerk ten behoeve van de .teelt, de be werking en den handel dient nog genoemd te worden de arbeid voor de uitvoering van de huidige regelingen en ordeningsmaatregelen met o.m. de kwaliteitsbeoordeeling en indeeling, waartoe be hoort het vaststellen van al le standaardmonsters, welke taak het Vlasinsttuut ver richt, in opdracht van het Bedrijfschap voor Vlas en Hennep. POLITIEMAN ZEER ZWAAR MISHANDELD. Toen Maandagmiddag een opperwachtmeester op het politiebureau te Helmond een, wegens frauduleuze slachtingen gearresteerden inwoner van Beverwijk in de cel wilde opsluiten, werd hij door den arrestant onver hoeds aangevallen, waarbij hij eenhersenschudding op liep en dusdanige verwondin gen aan het hoofd, dat de politieman in zorgelijken toe stand in het St. Antoniuszie- kenhuis moest worden opge nomen. De arrestant wist te ontsnappen, doch kon bij de onmiddellijk gorganiseerde jacht spoedig worden gegre pen. BEKENDMAKING. i \fe MOORDAANSLAG TE LEIDEN, f 10.000 belooning. De höhere S.S.-und Poli- zeiführer maakt bekend In de avonduren van 3 Ja nuari 1944 is te Leiden op den directeur van het Ar beidsbureau aldaar, Gerardus Willem Diederix, een moord aanslag gepleegd. Diederix werd op den openbaren weg zwaar gewond door een van achteren op hem gelost pi stoolschot. Ongetwijfeld is hier sprake van een misdrijf uit politieke motieven. Als strafmaatregel is in Leiden het tijdstip, waarna men zich niet meer in de open lucht mag bevinden, tot nader order vervroegd tot 21 uur en het sluitingsuur voor Jacob, z.v. J. Hoekstra en C. Gemeente Wieringen. roodvonk. Wederom doet zich in de ze gemeente een geval vani roodvonk voor, thans in he; gezin de H. te Hippolytus- hoef. onderwijs. In de vacature Mej. A. v. d. Stam aan de Chr. Nat. School te Den Oever, voorzien door de tijdelijke aanstelling van Mej. C. A. van der Schoot, onderwijze res te Velp. burgerlijke stand Geboren Pieter Anthonius Jacob, z.v. D. Tijsen en A. BorstDirk Jacobus, z.v. N. J. Scheur en a. M. de Vries; Aaltje, d.v. B. Hensen en A. Drenth Stijntje, d.v. J. Oed- zes en N. JanszenTjeerd openbare lokalen tot 20 uur. Bovendien zijn een vijftigtal inwoners der gemeente Lei den gearresteerd, van wie op grond V3,n hun politieke ge zindheid moet worden aan genomen, dat zij den la ff en moordaanslag goedkeuren. Bij deze arrestaties boden drie personen tegenstand, resp. trachtten te vluchten, waarbij zij werden neerge schoten. Als daders van den moord aanslag op Diederix komen vermoedelijk twee personen in aanmerking, die in het duister niet meer konden worden herkend. De bevolking wordt hier bij uitgenoodigd, aan de op sporing deel te nemen. Voor aanwijzingen, die leiden tot aanhouding van de daders, wordt een belooning van f 10.000.uitgeloofd. Ter zake dienende mededeelingen worden door elke Duitsche of Nederlandsche politie-in- stantie in ontvangst geno- men. DE LIST VAN DE SCHOENMAKER. Een aankoopvergunning en de noodige punten had hij ook ontbrak bet hem niet aan geld maar dat al les was nog niet voldoende, cm een schoenmaker uit de Langstraat aan een nieuw pak te helpen. Ten einde raad stelde hij aan de chef van de confectiezaak de vraag „Maar als ik morgen nu eens 'n lekker vet konijn meebreng De chef hapte niet meteen toe, maar een veelbelovend lachje plooide zijn gezicht. Volgende dag komt de schoenmaker te rug in een zak tost hij een paar konijnen. De chef ;nag ze even zien. Dan wordt costuum gepast, een goed costuum natuurlijk, nog oude kwaliteit, omdat ook de konijnen nog „voor-oor logsch" zijn. Hij houdt het meteen maar aan maakt van zijn oude plunje een bundeltje, betaalt en verlaat met de zak met konij nen de zaak. De chef protesteert„Dat is niet vol gens afspraak. U zou toch konijnen meebrengen Maai de overgelukkige schoenma ker lacht fijhtjes en merkt op, dat hij net gedaan heeft wat hij beloofde „Ik heb toch konijnen meegebracht. Wie zei, dat ze voor u wa ren Vier konijnenpootjes bengelden op Kerstmorgen aan de bel van de winkel- chef, Vroege kerkgangers konden er zich van overtui gen, maar konden niet be vroeden, welk een tragedie daaraan voor de man ver bonden was. De componist-dirigent Leo Ruygrok is op 54-jarige leeftijd te Hilversum overle den. Overleden G. Omis, oud 2 maanden, d.v. P. Omis en B. Nobbe Tr. Bais, oud 63 jaren, ongeil.J. Sprenke ling, oud 74 jaren, weduw naar van S. Smitte Alk maar M. Kooij, oud 61 ja ren, weduwe van N. Schei- lus M. Stapel, oud 74 jaren, echtgenoot van A. de Vries Jb. Kuit, oud 57 jaren, echt genoot van M. Koorn P. Breet, 71 jaren, weduwnaar van G. Smit. NIEUWS VAN „AMICITIA." Naar wij vernemen zal Amicitia" a.s. Zondagmid dag een opvoering geven van bet fenomenale speelstuk „Westerman en Zoon" en wel in „Casino" te Den Helder. De hoofdrol (Martha Wes terman) zal worden vertolkt door een gast van „Amicitia" n.1. Mej. Gr. Bosker Jd.a Op Zaterdag 15 Januari wordt dit stuk gespeeld te Middenmeer in de groote zaai van den heer Smit Zondag 16 Januari in Noord- A. BruulPieter Maarten, Z V,L Ge'd°' en M 4 en ZondaB Ondertrouwd. G. Veen-januari te Den Oever. Zon- stra en H. Bugel. jaer twijfel zal dit mooie Gehuwd G. Engel en A. tooneelstuk vele bezoekers Westerbeke. weten te trekken. NIEUWJAARSRECEPTIE BIJ DEN RIJKSCOMMISSARIS. De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden rijksministr dr. Seijss Inquart, ontving op Nieuwjaarsdag ver- tegenwoordiges der weermacht en zijn naaste medewerkers. (Stapf/Reijnhoudt Paxs). NIEUWS IN 'T KORT. Door van zijn trap te vallen is te Rotterdam de 68-j. F. Klomps overleden. De oudste inwoonster van Nederland, de wed. Van Bergen-Berendsen hoopt een dezer dagen te Beuningen 105'jaar te worden. Een autoband werd in een garage in de Molukken- straat te Amsterdam bij ver gissing met lichtgas in plaats van met lucht gevuld. Hij sprong uit elkaar en wondde* twee personen. Wegens diefstal van kolen ten nadeele van de Techn. Hoogeschool te Delft is zekere B.. werkzaam bij de school, gearresteerd. Di verse leden van het prsoneel had hij van brandstof voor zien. - De Ned. Volksdienst te Groningen reikte aan 100 houdsters, van voorrangs- kaarten extra boter uit. De boter was bij een clandestie ne handelaar in beslag geno men. - De oliefabrikanten, van het leveren van te weinig olie verdacht, verweren zich door op te merken, dat tus- schen kurk en olie een ze kere ruimte moet blijven, omdat ander bij tempera tuurstijging de kurk er af kan vliegen, de flesschen zijn nl. niet alle even groot. Een zekere peling moet er zijn. Er zijn verder ook fles schen, die 1.5 pet. teveel olie bevatten. (Tegen. N.V. Ber- te!s, Amsterdam, is geen procesverbaal opgemaakt) BEKENDMAKING. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede Met ingang van 15 Janu ari 1944 is het wederom mo gelijk als hulpzuster tot het Duitsche Roode Kruis toe te treden. Aan alle Nederlandsche meisjes in den leeftijd van 2030 jaar, die de Duitsche taal begrijpen, wordt hier mede de gelegenheid gebo den actief in lazaretten, zie kenhuizen of soortgelijke In stellingen werkzaam te zijn. Men kan zich aanmelden bij SS-ersatzkommando Niederland, Korte Vijver berg 5. Den Haag Neben- stelle Amsterdam, Dam 4 Nebenstelle Groningen, Hee renstraat 46 Nebenstelle Alkmaar, Langestraat 56 Nebenstelle Heerlen, Salo- lcastraat 25 Nebenstelle Enschede, Hengeloschestraat 30. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties - Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaus: Hippoiytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden meer 101.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1