WIE RI N G ER 13e Jaargang NIEUWE DUITSCHE DUIK BOOTSUCCESSEN. 16 Woensdag 19 Januari 1944 No. 5 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGEJÜHEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. DRIE TORPEDOJAGERS, TWfeE ONDERZEEëRS EN VIJF «HANDELSSCHEPEN VERNIELD. Hoofdkwartier van den Fiihrer, 17 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend Ten N.Q.- van Keistj ten N.W. van Kirowograd zetten de bolsjewisten hun hevige aanvallen voort. For maties van het leger en de Waffen-SS verijdelen alle doorbraakpogingen en scho ten de twee laatsten dagen Sl vijandelijke vechtwagens stuk. Ten W. van Retsjitsa gin gen de Sowjets na 'hevige artillerievoorbereiding met sterke krachten tot den aan val overwin zware wisselval lige gevechten handhaafden onze troepen hun stellingen. Eenige penetraties werden uit den weg geruimd öf af gegrendeld. Ten Z. W. van Witebsk mislukten herhaalde aanval len der bolsjewisten tenge volge van den taaien tegen stand van onze troepen. Ten N.W. en ten N. van Newel wierp de vijand nieu we formaties in den strijd. Zijn gedurende den geheelen dag gedane aanvallen stort ten onder hooge verliezen voor hem meen. Ten N. van het Ilmenmeer in het gebied van Leningrad, «ten Z. van Leningrad en ten Z. van Oranienbaum vielen de bolsjewisten met toenemen de heftigheid aan. Hun door braakpogingen werden ook hier in verbitterde gevechten verijdeld;- 'daarbij werden aljeen ten Z. van Oranien baum 26 Sowjetvechtwagens vernield. Aan het Zuid-Italiaansche front is de gevechtsactie in den sector ten W. en ten N.W. van Cervaro tijdelijk verslapt. Plaatselijke aan vallen van den vijand wer den afgeslagen. Een aanval van Noord-A- merikaansche bommenwer pers werd op 16 Januari te gen het Zuidelijk Rijksgebied gericht. Te Klagenfurt ont stonden schade aan gebou wen en verliezen van men- schenlevens. Door luchtver dedigingsstrijdkrachten wer den bij dezen aanval alsme de boven het Italiaansche gebied 18 vijandelijke vlieg tuigen voor het meerendeel bommenwerpers, neergescho ten. Duitsche onderzeebooten boorden in het N. van den Atlantischen Oceaan, in de Middellandselie Zee en in de Zwarte Zee vijf schepen inet 36.500 brt.; drie torpedo jagers en twee duikbooten in den grond. Drie, andere schepen wérden door torpe do's getroffen, twee vijande lijke vliegtuigen werdén neergeschoten. Binnenlandsch Nieuws. RANTSOENBONNEN JJRANDSTOFFEN BLIJVEN GELDIG. 's-Gravenhage, 15 Jan. Ten einde misverstand te voorkomen, wordt de aan dacht erop gevestigd, dat de rantsoenbonnen voor brand stoffen met het opschrift ,.73 één E brandstoffen" gedrukt op een groenen ach tergrond, niet door nieuwe rantsoeribonnen -vervangen worden. Deze bonnen, als mede alle andere rantsoen bonnen voor brandstoffen, blijven dus geldig. DE AANKOOP VAN AUTO- GENERATOREN. 's-Gravenhage, 15 Jan. De aandacht van betrokke nen wordt erop gevestigd, dat het geen nut heeft koop contracten af te sluiten al- vorens men de zekerheid heeft, dat ,men "van een Rijksinspecteur van het ver keer >en van het Bureau Ge neratoren en Tankgas een vergunning zal ontvangen. De generatoren worden toegewezen naar de urgen tie der behoefte, zooals 'de bevoegde autoriteiten die vast/stellen. ACHTERHOUDEN VAN MELK ZWAAR GESTRAFT. Veehouder kreeg f 10.000 boete., Eenigen tijd geleden heeft de Centrale Controle Dienst nogmaals controle gehouden bij een veehouder te Amster dam, die reeds eerder er op betrapt werd, dat hij niet alle mèlk aan het zuivelbe drijf leverde. Ook nu bleek, dat weer een groot kwantum melk, en wel 100 kg per dag werd achtergehouden. Een gedeelte hiervan werd nog gevonden in het melkhok en in den koestal. Bij een ver der onderzoek vond de con troleur ongezuurde melk en frauduleus bereide boter. De tuchtrechter, die de zaak te behandelen kreeg, was kennelijk va» meening, dat aan deze practijken een einde" moet worden gemaakt, want hij veroordeelde den boer dezer dagen tot f 10.000 boete *en storting van een waarborgsom van f 5.000. BEKENDMAKING. De höhere ss-und polizei- fiihrer maakt bekend het polizei-standgericht in Den-Haag heeft op 6 Ja nuari j.1,.den agent van po litie Jan van Herwij en, den wachtmeester der mare chaussee Hermanus Kok, den waker Krijn Vrëugdenhif en het lid van den ordedienst Jan Ludema wegens verschil lende daden van sabotage in den zin van par. 1 der vak verordening op de bescher ming van de orde van 1943 wegens het ongeoorloofd be zit van wapenen en deelne ming aan een geheime or ganisatie, fer dood veroor deeld. De beklaagden hebben op 22 Juni 1943-een overval ge pleegd op de arbeidsbeurs in Den Helder,- drie van de da ders hadden daarbij geladen vuurwapens bij zich. De in de arbeidsbeurs te Den Hel der op wacht sthande poli tieagent Zwinderman werd door de wacht doodgescho ten. Zwinderman was' de aanvoerder-Wan de Bende. De beklaagden, met uitzon dering van beklaagde Kok, die alleen betrokken was bij den. overval van 22"Juni 1943, hadden ook nog andere daden van sabotage gepleegd. In Maart 1943 -hadden zij op het station in Den Helder een wagon met veevoer in brand gestoken'. Voorts had den zij in Mei 1943 getracht een aanslag te plegen op het raadhuis in Den Helder. Ook hier hadden zij, evenals bij den aanslag op 22 Juni 19£3, het doel carthotoek-kaarten betreffende de tewerkstelling in Duitschland te vernieti gen. Tenslotte hadden de beklaagden ook nog ~fn een gebouw der N.S.B. een btand gesticht, waarbij propagan damateriaal werd- vernietigd. De doodstraf is na onder zoek der gratiekwestie aan de veroordeelden op 7 Janu ari j.1. voltrokken met uit zondering van beklaagde van Herwij en, tegen wien nog een afzonderlijk proces loopt. BEKENDMAKING. De höhere ss-und polizei- führer maakt bekend het polizeistandgericht in Pen Haag heeft op 6 Januari j.1. den Nederlandschen on derdaan Johannes Adrianus Joseph Verleum ter dood veroordeeld. Verleum was een der leidende» leden van een terreurorganisatie. Hij behoorde tot den kring der daders van den moordaan- sag op _luit.-geneaal Seyf- fardt'. Be overige personen, die bij deze daad betrokken waren, werden door het po lizeistandgericht te Amster dam reeds op 30 September 1943 gevonnist. Het onder zoek wees uit, dat Verleum die zijn moordopdrachten van de joodsche communis ten Ka tan en dr. Kastij n in ontvangsthad genomen, ook den vroegeren minister van landbouw Posthuma en den vaandrig der politie Postma op gemeene wijze had dood geschoten, terwijl hij een leidende rol gespeeld heeft bij den moordaanslag op het echtpaar Reydon en voor den moordaanslag op den com- mi'^aris van politie v. Dijk in Nijmegen de vuurwapens geleverd had. Met Verleum is een van de gevaarlijkste terroristen ge vonnist, die zondei meer toegaf, dat hij nog meer moorden zou hebben ge pleegd, wanneer hij daartoe opdracht zou hebben, gekre- gen. Het vonnis is na onderzoek van de gratiekwestie in de vroege ochtenduren van 7 Januari 1944 voltrokken. De 20-j. smidsknecht Wonnink is overleden aan bloedvergiftiging, nadat hij door een paard was gebeten. DRASTISCHE VERLAGING VAN DEN 'RUNDVEEPRIJS AANGEKONDIGD. Er zijn op korten termijn van overheidszijde maatre gelen te 'verwachten om de prijzen van het rundvee drastisch te verlagen. Aan gezien de handel in rundvee momenteel in hoofdzaak wordt beheerscht door spe culatieve overwegingen, kan overheidsingrijpen niet lan ger uitblijven. Belangheb benden worden verwezen naar de offioieele publicatie hierover, - - CLANDESTIENE OUE- PERSERIJ OPGERUIMD. Het was controleurs van den penti-alen Controle Dienst ter ooie gekomen, dat op een bedrijf in de omge ving van Dordrecht vermoe delijk fraudueus oüe werd bereid. Bij onderzoek ter plaatse vonden zij drie zak ken koolzaadpulp, zes zak ken lijnzaadpulp, een zak lijnzaad en twee tonnen met koolzaad. Verdachte verklaarde lijnzaadpulp verkregen hebben door uitpersing van door hem geteeld lijnzaad en de koolzaadpulp door voor anderen koolzaad uit te persen. De afvalproduc ten waren bestemd voor zijn vee. Een zak lijnzaad was eveneens van eigen teelt en dan ook niet op het aorsch- briefje vermeld. Het was de bedoeling dit zaad nog voor eigen gebruik uit te persen. Het koolzaad was gekocht was gekocht van een ande ren landbouwer. 'Laatstge noemde gaf toe. dat hij het koolzaad, dat bij het vervoer naar de dorschmachine in den wagen was gevallen, had opgeschept en aan eerstgenoemden verdachte had verkocht. Proces-ver baal werd opgemaakt, ter» wijl de zakken pulp, het koolzaad .en het"ijnzaad, alsmede de oliewringer, ir» beslag werden genomen. De max. prijs van vuur makers, van turf, in 'licht ontvlambare vloeistof ge drenkt, in tablet- of blokjes- vorm, is f 0.07'/s per pakje van ,90 gram netto. „ZIJN FILMVOORSTELLIN GEN THUIS GEVAARLIJK?" 's-Gravenhage, 15 Jan. Van de zijde van het film- gilde bericht men ons het volgende feJaet ongeval in de Hugo de '-vtraat te 's-Gravenha- 'V-, J aan een kindje reeds het leven kostte en waarbij verschillende peisonen en kinderen door net vuur zwaar gewond en misschien zelfs wel blijvend verminkt werden, vestigt weer eens de aandacht op een gevaar dat nog steeds niet doof het pu bliek voldoende Wordt inge zien. Wie zou het in zijn hoofd halen om eenige kilogram men ontplofbare stoffen in zijn woonhuis te halen en deze vlak bij een gloeiend heete lamp te houden, ter-; wijl zijn gezin, er omheen geschaard zit ?x Hetzelfde gebeurt als men een normaalfilm (zg. nitro- filip), die oor vertoning film)., die voor vertooning in draait op een zg. huisbios coop. Ook in het filmtheater zijn de gevaren groot geweest Doch sinds jaren zijn hierte gen passende maatregelen genomen, zoodat nu gerust gezegd kan wörden dat de veiligheid van personeel er publiek volkomen gewaar borgd is. Zoo is de „filmcabine" het vertrek waar de film op zeer volmaakte moderne apparaten gedraaid wordt, gebouwd van dikke steenen of betonnen muren. 'Zij is voorzien van luchtafvoer, ijzeren deuren, dikke glazen filmvensters, die in geval van nood nog bovendien ge heel van zelf door een ijze ren luik worden afgesloten. De film wordt bovendien door een straal samenge perste lucht gekoeld. Verder zijn er geraffineerde blusch- apparaten en voor het be dienende personeel een nooduitgang. In de cabine mogen zich slechts de (ge diplomeerde operateur én zijn assistent ophouden. Zij zijn met het gevaar volko mmen vertrouwd want zij kennen het. Onder deze. om standigheden zijn ongeluk ken practisch geheel uitge sloten* o Het gevaar zit niet in het apparaat, dit vat geen vlam of „ontploft" niet. Het gevaar zit alleen in de film. De brandbaarheid van nor- maalfilhj is niet minder dan die van buskruit. Bovendien ontwikkelt de brandende film, indien er geen voldoen de luchttoevoer in de ka mer is, een zeer giftig gas. Waren in .de „Hugo de Grootstraat op den nooü- lottigen avond dé ruiten niet zoo spoedig gesprongen, dan was het heel goed-mo gelijk geweest .dat geen der aanwezigen de deur van de als een hel brandende ka mer had kunnen bereiken. Het spreekt vanzelf dat voorstellingen met de ge vaarlijke normaalfilm, an ders dan vanuit een theater cabine door geen enkelen brandweercommandant toe gestaan zijn. Er zijn echter rog honderden huisbiosco pen en duizenden rollen film die een bedreiging vormen van leven en bezit. In'den regel wordt het advies van een deskundige» of van de brandweer niet gevraagd. Zijn nu alle voorstellingen met film in de huiskamer gevaarlijk Neen volstrekt r.iet. Voor gebruik*door par ticulieren wordt sinds jaren reeds film (smalfilm) ver- vaaridgd in de breedten 16-, en 8 mm. op een vrij wel ongevaarlijk minder brandbaar materiaal. On brandbaar is deze film ook niet, doch de brandbaarheid is zoo veel geringer dat. een catastrophe niet voor kan komen. Ongelukken met dit materiaal zijn nog nooit voorgekomen. Men onthou- de gevaarlijk is film die 3' i cm. breed is. Ongevaar lijk is elke film van^lö-, 9'/. of 8 m.m. breedte. AGRARISCHE UITZEN DINGEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK VAN 23—30 JANUARI 1944. Zendag 23 Jan. 8.00 uur Hilv> IWe beginnen onze uitzendingen met „De zin van het Boer zijn". Dirk d. Bospoort behandelt dezen keer een onderwerp, dat aller belangstelling" zal heb ben. 12.45 uurDirk v. d. Hul zal in zijn seiie „Als ik het voor het zeggen had", een gemoedelijk praatje houden tot onze hoeren. Maandag 24 Jan. 13.QP u. Land en Volk brengt een uit zending ovsr Poterbewaar plaatsen, ^bk voor de kleine boeren. Verschillende groote boeren hfebben reeds een ei gen bewaarplaats maar door coöperatief samengaan kan er ook iets bereikt worden door de kleinere boeren. Dinsdag 25 Jan. 13.00 uur Prof. J. M. N. Kapteyn zal zijn laatste lezing houden over het werken en streven van de stichting „Saxe Fri- sia." Woensdag 26 Jan. 13.00 u. Land en Volk brengt een vraaggesprek over de verka veling rondom de Steenwij- kerkamp. Donderdag 27 Jan. 13.00 U. De heer A. J. Herwig zal spreken over„Het zaaien van vroeg» koolsoorten en andere gropnteplanten in den «bak. Vanzelfsprekend moeten de weersomstandig heden in dezen tijd van het jaar dit toelaten. Vrijdag 28 Jan. 13 00 uur Wij brengen een bezoek aan een Landbouwtuigpaarden- fokkerij in de Betuwe. 18.45 uur In de serie van de Directie van den Land bouw zal gesproken worden over de beteëkenis van het Friesche paard. Zaterdag 29 Jan. 13.00 u. Land en Volk sluit zijn uit zendingen van deze week met de eerste wenken voor onze Volkstuinders. Het is nog vroeg, maaé onze echte tuin- liefhebbers hebben waar schijnlijk reeds een^ beschut plaatsje of broeibakje om het eerste zaad te zaaien. 13.30 uur. De wekelijksche wandeling^ De wadden in den winter, een wandeling met H. Bloem. NIEUWS IN 'T KORT. RECHTZAKEN. De gemeente-ontvanger van Sommeren, die f 30.000 verduisterde om aan zijn kaarthartsbocht de vrije teu-» gel te kunnen laten, werd tot zes mnd. met aftrek voor arrest veroordeeld. Hij stond in het dorp hoog aangeschre ven. Niemand wist van zijn speelwoede af. Hij werd het slachtoffer van slechte vrien den. AUe geld raakte hij kwijt. Een jaar gevangenis straf werd gevorderd tegen een 18-j. jongen te Den Haag die zich 20.000 bonnen van een broodfabriek toeëi- gende en daar f 400 voor maakte. Vijf jeugdige personen bleken betrokken bij het beroaven en dooden van een vrouw te Rotterdam. De hoofddader, de 29-j„ schip per Oerlemans, kreeg de doodstraf, de anderen, 2, 5, a 8 jaar. - Doordat waschgoed bij de kachel vlam vatte, is brand ontstaan in eèn huis je te Oosterhout. Een jonge vrouw en haar 1 '/2-jarig zoontje verbrandden. Een man en zijn 11-j. kind kon den zich redden. DE GEGARANDEERD DEMOCRATISCHE EIEREN VAN ROOSEVELT. Uitgebroed onder de zon van Zuid-Italië. Tee kening Knabe/Orbis'Holland Pax. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 1745 jaar, kan zich aanmelden, ten einde te worden gekeurd voor De Waffen-SS, SS-Wacht- bataljon," te Amersfoort, Landstorm - Nederland, Kriegsmarine en de Ger- maansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. .Personen, tussehen 1930 jaar die aanmeldingsplicht^ zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aan melden en worden geduren de hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de of ficiersopleiding heeft bewe- :en. Zijn schoolopleiding is •niet doorslaggevend. Beslis send voor bevordering zijn karakter, gedrag, prestatie. 19 Jan. 912 uur. Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 19 Jan. 1518 uur Arn hem, Café Rqyal 20 Jan. 912 uur, Hengelo, Café Modern, Spoorstr. 18 20 Jan. 1518 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek 21 Jan. 9—12 uur, Assen, Concerthuis a. d. Vaart 21 Jan. 1518 uur Gronin gen, Heerestraat 46 22 Jan. 9—12 uur. Leeu warden, Huize Schaaf, Breed- straat 23 Jan. 914 uur Amster dam, Dam 4 24 Jan. 9—13 uur. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245 25 Jan. 914 uur, Amers foort, Pol. Durchgangslager. Leusderweg 26 Jan. 914 uur, Den Haag, Benoordenhoutscheweg. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1