m Wl GERMEERBODE faspoirr I3e Jaargang Zaterdag 22 Januari 1944 No. 6 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. EENiGE PLAATSEN HEROVERD. BiJ SJASJKOV EN POLONOJE STAD NOWGOROD ONTRUIMD. Hoofdkwartier van den f'ührer, 20 Jan. (D. N. B.) Het opperbevel der weer macht maakt bekend Van het Zuidelijke deel van het Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsbedrijvigheid ge meld. In het gebied van Sjasj- kov en ten Zuiden van Polo- noje hebben onze troepen in tegenaanval eenige plaat sen veroverd. Daarbij werd een tijdelijk ingesloten dap per strijdende steunpunten bemanning ontzet. In het Westen van Res- jitza duurt de zware worste ling voort. In onze stellingen binnengedrongen vijandelij ke gevechtsgroepen werden in verbitterde gevechten te ruggeworpen. Bij Witebsk, ten Noordwes ten en ten Noorden van Ne- wel zijn slechts gevechts handelingen van plaatselijke beteekenis voorgekomen. Ten Noorden van het II- menmeer. ten Zuiden van Leningrad en ten Zuiden van Oranienbaum duren de zware afweergevechten voort. Binnen het kader van een plaatselijk beperkte recht- rrekking van het front is.de stad Nowgorod ontruimd. In het westelijk deel van het Zuld-Italiaansche front zet de vijand zijn krachtti- ge. door artillerie cn slag- vliegers ondersteunde aan vallen voort. Na harden strijd ging de volkomen ver woeste stad Minturno verlo- len. Alle overige aanvallen evenals vijandelijke pogin gen om den Garigliano over te steken, werden afgeslagen. In den centralen sector werd een vijandelijk ten tenkamp overvallen en ver nield. De vijand leed daar bij zware, bloedige verliezen. Aan de Kanaalkast heb ben batterijen ver-dragend geschut der marine in Do ver. Deal, Folkestone en Ramsgate doelen beschoten- In den tijd van 1 tot 20 Januari hebben zeestrijd- krachten. boordafweerge-1 schut der marine 38 vijan delijke vliegtuigen neerge schoten. Stockholm, 20 Jan. D.N.B. De Britsche berichtendienst publiceert een bericht van een Capadeeschen correspon dent in Zuid-Italië, üat ca. 30 Duitsche vliegtuigen bij een nachtelijken aanval op 21 December van het vorige jaar in de haven van Bari 17 Geallieerde schepen tot zinken hebben gebracht, v aaronder twee. die met mu nitie waren geladen. Da be richtendienst voegde er bij. dat dit bericht pa's thans door de Geallieerde censuur h vrijgelaten. De verliezen aan personeel bedroegen meer dan duizend man. Er wordt in het bericht nog op gewezen, dat Duitschland destijds slechts meldinL maakte van het tot zinken brengen van drie schepen. BESCHIETING van KLOOS TER IviONTE CASSINO. Berlijn, 19 Jan. (D. N. B.) Tijdens de gevechtshandelin gen aan het Zuid-Ilaliaan- sche front heeft artillerie van de Geallieerden op 15 Jan. het wereldberoemde klooster Monte Cassino onder gericht vuur genomen. De hierbij ontstane schade is aanzien lijk. Het klooster Monte Cassi no, een stichting van den K. Benedietus uit de zesde eeuw, is de geboorteplaats ven de Orde der Benedictij nen. Met zijn prachtige ba siliek, die liaars gelijke in de wexe'd niet heeft, behoort dit klooster tot de beroemd- katholieke pelgrimsoor- Do kostbare bibliotheek f - andere onvervangbare castschatten zijn, zooais nier tijd gemeld, door Duit- :che soldaten in veiligheid cbracht en te Rome over gedragen aan don 'H. Stoel, d'.et klooster Monte Cassino r v overigens van Duitsche ij de geëerbiedigd als een M:'kf plaats en derhalve reien er geen troepen in- ':v/ar tleid, verwijl het cr.vnn a's militaire basis j of als plaats van waarne- rniru: werd gebruikt. Eer militaire reden voor de be kering van dit unieke oord- van .cultuur door de Gcalli oc-' den was dus niet aanwe- zoo spoedig mogelijk met hun zegelkaart melk te ver voegen bij hun P.B.H., opdat zij aan de hand van een hierop geplaatste aanteeke- ning gedurende een bepaal uit de rails geloopen goede- SPOORWEGARBEIDERS GEWOND. Op het emplacement der Ned. Spoorwegen te Delft was een arbeider bezig een de periode melkbonhen ontvangst kunnen nemen. BLAUWMAANZAAD V* CLANDESTIEN VERKOCHT.' Het blauwmaanzaad is een oliehoudend gewas, dat, zij het in veel mindere ma te dan het koolzaad, bij draagt tot de Nederlandsche vetvoorziening. Gelet op het voorname belang van een zoo goed mogelijke vetvoor ziening in deze oorlogsjaren, waarin het Nederlandsche volk in zijn behoeften moet voorzien met hetgeen eigen voortbrenging verschaft, klemt de leveringsplicht voor akkerbouwgewassen nergens zóó sterk als voor de olie houdende zaden. Een welgesteld landbou- ügen en pesonen werkzaam wer te Zype, die 475 ka.' - t-> renwagen weer op het spoor te brengen, toen deze schuin v Mei en de loodsmachinist ^.dschut en de arbeider I" -->*n Doorn, beiden uit Den Haag,' tusscheu den wa gon en een afscheiding der dwarsliggers bekneld raak ten. Wildschut bleek zwaar gewond te zijn. Van Doorn kreeg een hoofdwond. EXTRA ZEEP VOOR KAPPERS, ARTSEN, TUILEN ARBEID, ENZ. In den vervolge zullen kappers, praktizeerende art sen, tandartsen, dierenart sen, medische studenten, vroedvrouwen, verloskundi gen, wijkverpleegsters, gedi plomeerde bakers en kraam verzorgsters, veeverloskun- blauwmaanzaad aan de le vering onttrok en bijna dui zend gülden beurde bij den clandestienen verkoop van de partij, heeft tot zijn schade moeten ondervinden, dat een regelmatige - gang van zaken hem meer voor deel zou hebben verschaft, aangezien nog van de voldoe ning, die de medewerking aan de zoo gewichtige vet voorziening oplevert. De tuchtrechter, die onlangs deze zaak behandelde, heeft namelijk 's maas frauduleu ze handelingen mét een boe te van f 2.500.bestraft. Een landbouwer te Gilze- Rijen. die. behalve tarwe rogge. 150 kg koolzaad had achtergehouden» werd ver oordeeld tot- een gcldboelf van f 1500. HUIZE „GRAVENSTEEN" TE LEIDEN. Ook vor het behoud van deze Nederlandsche Cul tuurwaarden strijden onze Vrijwilligers. G.L./H. P. s. De groenten teler J. Bu ren te Z.- en N.-Schermer, die twee groentenzaken in Amsterdam heeft, kreeg we gens prijsopdrijving f 60.000 boete en f 5000 proceskosten te betalen. Tevens- mag hii dertig jaar de kleinhandel i: groenten niet uitoefenen. Gemengd Nieuws. BEDRIJFSMAXDIUM 101 i, SCHAPEN. Hierbij zij opgemerkt, dat lammeren in 1943 geboren vanaf 1 Januari 1944 als „overige schapen" worden berekend en dus in het be- drijfsmaximum vallen, waar op de aanslag 1944 geba seerd wordt. Hieruit volgt, dat na 1 Januari 1944 de schapen geboren in 1943. door het bedrijfsmaximum of door contracten gedekt moeten zijn! AFSCHRIJVING AANSLAG SCHAPEN. Aan de aanslag schapen wordt door zeer veel scha- penhouders voldaan, door aankoop van schapen of door middel van bonnen leveringsbewijzen)Het komt echter meerdere ma len voor, dat deze gekochte bonnen destructorbonnen van schapen zijn, afkomstig uit andere provincies. Deze destructorbewijzen van bui ten deze provincie komen r.fct in aftrek van de aanslag sc,hanen. De schapenhouders dienen hiermede terdege rekening te houden. ZEI.F VERZORG ING VOOR GFITENHOUDERS. Houders van 2 of meer e'kgeiten. iie geen ander 1 melkvee hebben, dienen zich DE TEELT VAN TABAK IN 1944. De Productiecommissaris voor den Tuinbouw en de Ooftteelt maakt bekend, dat- tot 1 "Maart 1944 ver- gunningen; voor de teelt van tabak in het jaar 1944 kun ne:! worden aangevraagd. De 1 eelt van tabak voor eigen gebruik kan tot een opper vlakte van één are zonder vergunning geschieden, met dien verstande, dat per ge- bruik'ogerechtigde, dus per bedrijf, niet meer dan één ave tabak zonder vergunning, mag worden'geteeld. Het te len van tabak onder glas, anders dan voor het. opkweeJ ken van planten, is verbo den. Voor het opkweeken van planten kan gebruik van glas gemaakt worden tot 1 Mei 1944, doch hiertoe dient een afzonderlijke ver gunning te worden aange vraagd. Bij het aanvragen der teeltvergunning dien' naast naam,voornamen en adres van den teler, tevens te worden vermeld de lig ging van het perceel, waür- c<p de teelt zal geschieden, de grootte van de te betelen oppervlakte en voor het kweeken van plantmateriaal de opperviakce van glas. De bovenvermelde teeltvei gun ningen kunnen worden aan gevraagd bij dep Productie commissaris voor der Tuin bouw en de Ooftteelt, Be- zuidenhoutscheweg 30. te 's-Gravenhage. CENTRAAL SECRETARIAAT VOOR 'T MIDDENSTANDSEXAMEN. Het Centraal Secretariaat voor het Middenstands examen dat tot dusver -als sectie van de afdeeling Mid denstand bij het Departe ment van Handel Nijver heid en Scheepvaart werkte, is thans ondergebracht bij de Organisatie van het be drijfsleven. Het adres van het secretariaat is Laan van Nieuw-Oost-Indië 148, Den Haag, telefoon 773068. Ook in Uitgeest mogen personen beneden 20 jaar, behoudens uitzonderingen, 's avonds niet meer op straat. Door het omvallen van 10 platen ijzer, is aan Prinsengracht te Amsterdam een arbeider gedood. Mr. Heerkens Thijssen, oud-lid Eerste Kamer en oud-weth. van Haarlem, is op 77-j. leef Lijd te Haarlem overleden. Gemeente Wieringen. STRIJBOS - AVOND. De Nederl. Jeugdbond voor Natuurstudie, Afd. Wierin gen, heeft voor het publiek j.1. Woensdag weder een. pracht avond in Cinema de Haan georganiseerd. De groote zaal was eivol toen de jeugdige voorzitter van de N. -J N.. Kees de Vries, den aanwezigen een hartelijk welkom toeriep verder het woord gaf aaii den bekenden lieer Stvijbos. De Heer Strijbos is hier meermalen geweest, maar telkens is zijn woord over zijn spannende avonturen op Spitsbergen weer hieuw voor ons. Met hoeveel ent housiasme weet hij te ver tellen over de vogelwereld in die verre barre streken, een verteltrant, doorspekt met Miaaksche uitvallen, waardoor hij 'b. jeugdige pu bliek wist te „grijpen", dat het. een lust was. - Daarbij kwamen dan nog de mooie opnamen van het Poollandschap, de grillige ijsklompen, de toendra's met zelfs prachtige bloe de genees- en verband- middelenindustrie, telken male voor het tijdvak van 3 distributieperioden in plaats van drie maanden voor extra rantsoenen zeep in aanmerking komen. Zij zullen derhalve ditmaal voor het tijdvak van 23 Januari tot en met 15 April a.s. ex tra-rantsoenen zeep ont vangen. Zij moeten hiertoe uiterlijk 22 Januari a.s. een aanvraagformulier bij de distributiedienstel! afhalen, dat zij in de week van 23 tot en met 29 Januari a.s. we derom üi moeten leveren. Voorts zullen in den ver volge personen, die zgn. ruilen arbeid verrichten, tel kenmale voor een tijdvak van twee distributieperioden een extra-rantsoen zeep enj waschpoeder ontvangen. De ze personen komen derhalve ditmaal voor de periode van 23 Januari tot en met 18 Maart a.s, voor extra-rant- kortom, het was een succes soenen in aanmerking. Zij i volle cn leerzame avond en moeten uiterlijk- 22 Januari I öe N. J. N. kan tevreden zijn. a.s. een aanvraagformulier j Trouwens do Afd. Wie- afhalen bij den Distributie-1 ^ngen verdient cn.; respect, dienst. In de week van 23! Ze„le,T v:'c actieve leden., tot en met 29 Januari a.s. j v;e»ke _doov weer. en wind moeten zij dij formulier we- oxcuisies maken er. daarbij ieróm inieverén. Belangheb-1 «}.un kennis van plant em benden worden voorts ver-; gier vermeerderen, hun iief- wezen naar de publicatiec® voer de Natuur sterker van de distributiediensten. maken. Moge de Afd. op avond vele nieuwe hebben geboekt. Bij het duiken in Apel-i N' J' N- ~'h°og doorns Sportfondsenbad is ae ll-j- Rijk Bomhof na een POLITIE, botsing met de bodem over- j Gevonden een paar stel leden. j feil- wanten en een rose Twee jaar gevangenis- j kilif e"yant 'e straf kreeg een Zeeuw, J. v. Verloren een roode vul- - - -1 pen in bruin etui. De Noordoostpolder heeft reeds een Boerenleen bank met 351 leden. Een 9-j. meisje werd te Voorschoten doaj- een melkauto doodgereden. Een snoek,van 4 kg. 77 cm. lang, werd bij Uit geest gevangen. De fabrikant van B. uit Dongen is in de donkerte mei zijn fiets te water ge reden en verdronken. De Nieuwmarkt te Am sterdam, broeinest van zwar te handel, is tijdelijk opge heven. mentooi. cle smalfilm die j n_, we ens geheel m het land der i Duitscnlani eenzaamheid verplaatste enj J?n_T dat toch ook weer haan \°ür. JA, WAAROM EIGENLIJK NIET ?- Inderdaac;. waarom zou je eigenlijk óók groote bekoring heeft, voor- taat wederom voor al voor den natuurvorscfier,^fderlanosi •en NIEUWS IN 'T KORT. dezen leden C. J. B. cl. B.. die te Eindhoven twee personen voor f 7000 oplicht te. Hij'had beweerd er voor te kunnen zorgen, dat gear resteerde familieleden op Inl, Geni.-bode, H.-hoef. 1618 jaar do gelege zich aau_te ipeldcn.~ Eén maand gevuld met sport, veldwerk, klein kalt- berschïeten en als er sneeuw is skient! i is niefc le versmaden. Gehard en sterk zul je terugkomen Daarom, hak de knoop door en meld je aan bij het aanmeldings bureau, Koningsplein 0, Utrecht of aan een der vol gende adressen Maastricht. Vrijthof 25, Gocs. Violenstraat 44 Gro ningen. Groote Markt 24 Assen, Rolderstraat 45 Den Haag. Nassruplein 6 Rot terdam. Eendrachtsweg 35 Eindhoven, Keizersgracht 9; Hengelo, Drienerstraat 6 Amsterdam* Wfflempark- weg 186 Leeuwarden. Era- makade 48. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando vrije voeten werden gesteld, i ,me^G ^dere gezonde i Nederlander, m den leeftijd - Een z.g. commeraal van 22 kg. en 1.75 m. lang werd op de Waddenzee gevischt en te Enkhuizen aangevoerd. - Door bloedvergiftiging een verwonding is te Nij verdal fabrieksarbeider Broeze overleden. Uit de trein Amsterdam Emmerich werd een kist met 2088 dozijn haarnetjes gestolen. - Uit een huis op de O- vertoom te Amsterdam werd voor f 100 000 geld en siera den gestolen. Het 10-jarig pleegkind te Nij verdal, dat met een patroon speelde, is door de ontploffing overleden. Driemaal poogden de directeur B. en een dienst bode brand te stichten in de zuivelfabriek te Eist (Gr.) Arrestatie volgde. Terwijl een dame. een kind redde uit de N. Beets- kade te Alkmaar werden de distributiebonnen uit haar tasch gestolen. van 1745 jaar. kan zich aanmelden, ten einde te worden gekeurd voor De Waffen-SS. SS-Wacht- bataljon, te Amersfoort, Landstorm - Nederland, Kriegsmarine en de Ger- maansche SS in Nederland. Tijdens dc keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Personen, tusschen 1930 jaar die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aan melden en worden geduren de hun verbintenis van de tewerkstelling" vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voör de of ficiersopleiding heeft bewe zen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslis send voor bevordering zijn karakter, gedrag, prestatie. 22 Jan. 912 uur. Leeu warden, Huize Schaaf. Breed- straat 23 Jan. 914 uur Amster dam, Dam 4 24 Jan. 9—13 uur, Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245 25 Jan. 914 uur, Amers foort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg 28 Jan. 9—14 uur, Den Haag, Benoordenhoutscheweg. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Kippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. tNa 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1