WIERINGERMEER BODE (EEgSPORr wnAMPEN NIEUWE SOWJETLANDING BIJ KERTSJ VERHINDERD. 13e Jaargang Woensdag 26 Januari 1944 No. 7 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Zware afweerstrijd aan noordelijk deel vaii het Oostfront. Aan Ilmenmeer en tusschen Pripjet en Beresina aanvallen der bolsjewieken mislukt. nield. In enkele sectoren GESLAAGDE LUCHTACTIE TEGEN LANDINGSVLOOT BIJ NETTUNO. Hoofdkwartier van den Fuhrer, 24 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht deelt mede Bij Kertsj gingen de bols jewisten opnieuw tot tame lijk sterke aanvallen over en probeeren zij tevens nieuwe strijdkrachten aan land te zetten. Zij werden met zwa re, bloedige verliezen terug geslagen. In een pentratie- plek zijn nog hevige gevech ten aan den gang. Tusschen PWpjet en Bere sina mislukten ook gisteren alle doorbraakpogingen der bolsjewisten. In de zware af- weergevechten van de laat ste dagen hebben zich hier, onder bevel van luitenant kolonel Klasing, het grena dierregiment 446 met de hieraan toegevoegde bewa kingsbataljons 738 en 783 en het tweede bataljon van het grenacïierregiment 464, on der bevel van kapitein Em- merling, bijzonder onder scheiden. Ten Noorden van Newel stortten herhaalde, door tanks gesteunde aanvallen der bolsjewisten in ons af- weervuur ineen. Ten Noor den van het Ilmenmeer en ten Zuidwesten van Lenin grad voeren onze troepen nog steeds een zwaren af weerstrijd. Zij sloegen de met overmachtge strijd krachten uitgevoerde den geheelen dag voortdurende krachtige vijandelijke aan vallen af of vingen deze op. Hierbij werden alleen ten Zuidwesten van Leningrad 67 Sowjet - tanks ver wordt met binnengedrongen vijandelijks gevechtsgroepen verbitterd gestreden. Ten Zuidoosten van Leningrad ontruimen onze troepen, door den vijand niet gehin derd, een vooruitspringende bocht in het front en be trokken zij nieuwe, gereed gemaakte stellingen. Aan het Zuid-Italiaansche front mislukten herhaalde sterke, over een breed front uitgevoerde aanvallen van den vijand na zware ge vechten. In het landings- hoofd van "Nettuno hebben zich nog geen groote rechtshandelingen omwik keld. Vijandelijke verken ningsstrijdkrachten werden teruggeworpen. Duitsche ge- vechts-, torpedo- en jacht vliegtuigen vielen de oorlogs schepen van de vijandelijke landingsvloot aan. Een tor pedoboot jager werd met zekerheid, een andere waar schijnlijk tot - zinken ge bracht. een kruise-*, een an der klein oorlogsvaartuig ci een landingsboot van 2500 b.r.t. werden getroffen. Bo ven het Italiaansche gebied werden door de luchtdoel artillerie en jagers acht vij andelijke vliegtuigen neer geschoten. In aen afgeloopen nacht wierpen enkele Britsche vliegtuigen bommen neer op West-Duitschland. Boven de bezette gebieden in het Wes ten werden drie vijandelijke vliegtuigen vernield. Reserve-luitenant ter zee Pollmann, commandant van een duikbootjager, heeft in de Middellandsche Zee zijn tiende vijandelijke duikboot vernield. Gemengd Nieuws. TOELICHTING BONNENLIJST. Voor personen van 0 t/m £0 jaar wordt op bon „Boter 08A" 125 gram Margarine beschikbaar gesteld. Deze bon heeft een gel digheidsduur van 23 Janu ari t/m. 4 Maart 1944. Op bon „Algemeen 029" kan van 23 Jan. t/m 5 Fe bruari 1944 uitsluitend 100 gram 20+ of Magere Kaas worden geleverd. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. Van 22 Januari tot en met 8 Februari 1944 geeft elk van de bonnen „52 Ver lichting" en „53 Verlichting" van de bonkaart „S 121" recht op het koopen van één liter petroleum. De geldig heidsduur- der bonnen \.50 Verlichting" en „51 Ver lichting" der bonkaart „S Op bonnen, welke dit nummer dragen, zal men dus in de tweede week geen aardappelen kunnen betrek ken. Voor de periode van 23 Januari tot 6 Februari is daarom bepaald, dat de bon nen „Aardappelen 05" en „Toeslag 05" slechts tot en met 29 Januari 1944 geldig zijn. VERPLICHT RUNDVET OP BON „BOTER 06A." Van 23 Januari tot en met 4 Maart 1944 is op bon „Bo ter 06A" uitsluitend rundvet verkrijgbaar. Per bon zal men. 100 gram rundvet kunnen koopen. Te dien einde moet men bon „Boter 06A" vooraf bij zijn slager inleveren, desge- wenscht tegen ontvangstbe wijs en wel in het tijdvak van Zaterdag 22 Januari tot en met Zaterdag 29 Januari a.s. De aflevering door den slager aan het publiek mag eerst van 6 Februari af ge- 121" en der bonnen „64 Ver lichting" der bonkaart „S schieden. Zij, die gedurende 221" is verlengd tot en met* genoemd tijdvak hun bon 8 Februari a.s. LAAGSTE NUMMERS DER AARDAPPELBONNEN ALLEEN EERSTE WEEK DER PERIODE GELDIG. Zooals bekend zijn alle bonnen voor voedingsmidde len gedurende, veertien da gen geldig. Voor aardappe len worden voor een periode van veertien dagen twee bonnummers bekend ge maakt. Daar in de practijk is gebleken, dat in de laat ste week van deze veertien dagen meer aardappelen ge kocht werden dan in de eer ste week, hetgeen moeilijk heden met den aanvoer me debracht. is thans bepaald, dat in het vervolg het laag ste nummer der aangewezen bonnummers slechts gedu rende de eerste week geldig zal zijn. niet bij hun slager inleveren, kunnen hierop geen rundvet verkrijgen. Schippers en woonwagen bewoners, die -niet in staat zijn geweest hun bonnen tij dig in te leveren, kunnen deze bij den distributie- dienst ter plaatse, waar zij ziih bevinden, tegen rant soenbonnen voor „Vet" in wisselen. De aandacht wordt er in het bijzonder op gevestigd, dat in afwijking van voor gaande regelingen. op dezen bon geen margarine mag worden afgeleverd, zoodat de bonnen „Boter 06A" waar deloos worden, indien men deze niet vóórinlevert» KAARSEN VOOR STAL- EN VOERTUIG VERLICHTING. Gebruikers van kaarsen voor stalverlichting en ver lichting van voertuigen kun nen de aanvragen voor de 3de periode van het seizoen 19431944, loopende van 1 Februari tot en met 31 Maart 1944, bij den distri- butiedienst in de komende weken indienen op formu IEVERT DE (TAPTE)MELK- BONNEN TIJDIG IN. In verband met het be richt inzake het verstrekken van taptemeikpoeder op de taptemelkbonnen in het "•"'"jst-en des Iands, wordt het S?" in herinnering ge lier MD 333-02 ("voor stal gïi. dat het noodzakelijk verlichting) en MD 333-03''r.j,-«neinde een vlotte voor tvoor voertuigverlichting De distributiediensten ma ken plaats en tijd van indie ning nader bekend. Zij. die voor de eerste of tweede pe riode reeds een aanvraag formulier invulden, behoe ven dit thans niet opnieuw te doen, doch kunnen de bonnen voor de 3e periode zonder meer afhalen. De bovengenoemde rantsoen bonnen, waarop vermeld staat ..een rantsoen kaar sen" zijn voor onbepaalden. tijd geldig en geven elk recht op het koopen van één pak i\. 300 gram kaarsen. Met nadruk wordt er de aan dacht op gevestigd, dat voor. verlichting van auto's, car riers, bakfietsen en gewone fietsen geen kaarsen zullen worden verstrekt. UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN EN INLEG VELLEN. De plaatselijke distributie diensten reiken van 24 Ja nuari tot en met 19 Febru ari a.s. tegen overlegging van de stamkaart en tegen in-ontvangst-neming van den linkerbovenhoek van het inlegvel bonkaarten voor voedingsmiddelen, alsmede nieuwe inlegvellen uit. Uitgereikt worden aan houders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonkaart K A 403 en een inlegvel K 1 - V aan houders van een inleg vel IC 2 of L 2 een bonkaart K B 403 en een inlegvel K 2 V aan houders van een inlegvel K 3 of L 3 een bonkaart K C 403 en een inlegvel K 3- V aaii hou ders van een inlegvel K 4 of L 4 een bonkaart K D 403 en een inlegvel K 4 - V of een bonkaart K E - 403 en een inlegvel K 4 V, naar ge lang zij geboren zijn tus schen 20 Februari 1940 en 21 Februari 1942 dan wel na 21 Februari 1942. Voorts rei ken de diensten in bepaalde gebieden groentekaarten voor de 4e, 5e en 6e periode van 1944 uit. Zij, die geboren zijn tus schen 23 Januari en 21 Fe bruari van de jaren 1923, 1930 en 1940 dienen hun in legvel te ruilen vóór zij hun bonkaart in ontvangst ne men. Men kan zijn kaarten uit sluitend afhalen bij den dis- trlbutiedienst der gemeente, v/aar men in het bevolkings register is ingeschreven. Een uitzondering wordt gemaakt voor schippers, woonwagen bewoners (voor zoover zij zijn opgenomen in het Centraal Bevolkingsregister)gedeta cheerde marecliausseé's, de vaste bevolking van de kost scholen e.d. en voor hen, die ten gevolge van oorlogsom standigheden tijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking der kaar ten wordt de linkerboven hoek van het oude inlegvel verwijderd. Het oude inleg vel moet ook na de uitrei king zorgvuldig bewaard worden. Voorts wordt rechts naast het vakje „S 3" van de stamkaart een kruis ge plaatst. Bij de uitreiking van bonkaarten voor bijzonderen arbeid, welke eveneens ge durende dit tijdvak plaats vindt, wordt rechts naast het vakje „S 3" een aantee- kening geplaatst. Men ga terstond bij ont vangst der kaarten na, of men alle bescheiden, waar op men recht heeft, ont- \angen heeft. Latere recla mes worden niet in behan deling genomen. ziening te kunnen waarbor gen, dat de consumenten hun melkbonnen bij hun melkleveranciers inleveren, zoodra de desbetreffende bonnen bekend zijn ge maakt. De taptemelkbonnen zijn evenals de bonnen voor gestandaardiseerde melk z.g. bestelbonnen, waarop de melkleveranciers bevoorraad worden. Men stelle dus de melk bonnen voor de geheele 14- daagsche periode terstond na bekendmaking aan de melkleveranciers ter hand. Deze zullen dan gedurende die periode in staat zijn de hoeveelheden, waarop de con sumenten recht hebben, re gelmatig te leveren. EXTRA STIKSTOFTOEWIJ ZING VOOR CONTRACT TEELT VAN LANDBOUW GEWASSEN VOOR ZAAD WINNING. Het Bureau van den P.V. C. voor Noordholland maakt aan de contracttelers van voor zaadwinning bestemde landbouwgewassen, t.w. sui kerbieten, voederbieten, koolrapen, herfst- of stop pelknollen, landbouwworte- len, merg- en voederkool, raygras benevens andere grassen, oogst 1944, bekend, dat uitsluitend de telers, die in het bezit zijn van een door het hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproducten afgestempelde tecltcontract tezamen met de uitgereikte teeltvergunning in aanmer king komen voor een toe slag-stikstoftoewijzing. De aanvraag hiervoor wordt te gelijkertijd gedaan met de aanvraag voor toeslagstik stof toewij zing „Bouwplan 1944", hetwelk nog nader gepubliceerd zal worden. Te lers, welker contract nog niet is afgestempeld en die dus nog geen teeltvergunning hebben ontvangen, dienen hun tecltcontract voor 1 Fe bruari 1944 op te zenden aan het Hoofdbedrijfschap Ak kerbouwproducten, Afd. Al- gemeene Landbouwaangele- genheden, Plein 4, 's-Gra- venhage. Op het contract moeten de volgende gege vens duidelijk zijn vermeld 1. Naam, volledig adres, be nevens provincie van inwo ning van den teler. 2. Soort en juiste oppervlakte van het gecontracteerde gewas. 3. Het districts- en registra tienummer (vroeger Orgi. Nr.). Contracten welke hier aan niet voldoen, of te laat bij 't Hoofdbedrijfschap bin nenkomen, zullen niet'meer in behandeling worden geno men. YOEDERAARDAPPELEN. De Provinciale Voedsel- commissaris voor Noordhol land maakt bekend, dat de uitgegeven aankoopvergun ningen voor voederaardappe- ,len met ingang van 16 Ja nuari 1944 zijn vervallen in verband met het afkondigen van de Verordening Voeder aardappelen 1943. Vanaf dien datum mogen de voe deraardappelen vrij door de verbruikers worden betrok ken, hetzij van telers hetzij van kleinhandelaren die als detaillist in voederaardap pelen bij de V.B.N.A. zijn aangesloten. Telers mogen voederaardappelen verkoo- pen aan veehouders of aan de V.B.N.A. of aan bij de V.B.N.A. aangesloten hande laren. De bij de V.Q.N.A. aan gesloten grossiers in voeder aardappelen mogen de aard appelen hetzij van telers, hetzij van V.B.N.A. betrek ken en deze verkoopen aan hetzij een anderen grossier, hetzij aan een detaillist in voederaardappelen. Geleide- biljetten kunnen, zoolang voor het afgeven geen na- aere regeling is bekend ge maakt, worden aangevraagd bij den betreffenden Plaat selijken Bureauhouder. ZIEKTEWET. Ingevolge de Ziektewet wordt van niet-kostwinners 2 3 van het wettelijk toege kende ziekengeld ingehou den. Het aldus in mindering gebracht bedrag wordt ter beschikking gesteld van degenen, voor wier rekening de geneeskundige behande ling plaats vindt. Ofschoon door iedere verzekerde twee pet, van het loon als premie wordt betaald, ontvangen niet-gehuwde niet-kostwin ners thans nog steeds 1/3 van het ziekengeld. Het N.A. F. heeft deze kwestie aan de bevoegde instanties voor gelegd. Spoedig zal wel een oplossing worden gevonden, waardoor aan de grieven van deze groep werkers* wordt tegemoet gekomen. AGRARISCHE UITZENDIN GEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK VAN 30 JAN. 5 FEBR. 1944. Zondag 30 Jan. 8.00 uur Hilv. I Wij beginnen onze uitzendingen met„De zin van het boer zijn" van Dirk v. d. Bospoort. Maandag 31 Jan. 13.00 uur Hilv. I. Land en Volk brengt iets over het tentoonstellen van kleindieren in 1943. Dinsdag 1 Febr. 13.00 uur Hilv. I. Wij brengen een be zoek aai} een boerderij in de omgeving van Amstenrade in Zuid-Limburg. Degenen die het heuvelachtige terrein in het Zuiden van Limburg kennen, zullen het interes sant vinden, iets van deze bedrijven te hooren. Woensdag 2 Febr. 13.00 u. Hilv. I. Vei slaggever D. Hidr dinga zal U een en ander vertellen over Nederlaudsche boeren in het buitenland, die enkele jaren op een boerderij in Argentinië heb ben gewerkt. Donderdag 3 Febr. 13.00 uur Hilv. I. Hierin zal de Heer Herwig spreken over „onze vroegste groenten Spinazie, radijs, raapstelen en worteltjes. Vrijdag 4 Febr. 13.00 uur Hilv. I. Wij brengen onze wekelijksche wenken en het nieuws voor Boer en Tuin der. 18.40 Hilv. I. Voor deze uit zending vragen wij Uw bij zondere aandacht. In de se rie „Wat doet de directie van den Landbouw", zal de Heer Hartman in een vraag gesprek met onzen verslag - gever D. Hiddinga spreken over ,X>e groenteteelt in 1944." Zaterdag 5 Febr. 13.00 uur Hilv. I. Land en Volbrengt een praatje over „De Bot- keerwantvisscherij op de stroomen en de wadden." 13.30 uur Hilv. I. De we kelijksche wandeling. Met Mej. J. C. Wijnand langs een historisch land bij „Het Gein." Door de val van een ladder heeft te Meppel de 53-j. J. Arends de dood ge vonden. Door een stier werd een 41-j. landbouwer te Gapin- ge (Z.) aangevallen en ge dood. CJit de Kostverloren- vaart te Amsterdam is het lijk van een 61-jarige man opgehaald. „Dat Rome niet op een gebouwd werd kan er nog mee door. maar dat ze het zoo ver Noordelijk hebben opgericht, is gemeen Teekening Bock/Orbis/ /Holland Paxs. f.' NIEUWS IN T KORT. Overval. Onbekenden deden vorige week 's avonds een overval op het raadhuis te Blokker via de veldwach terswoning, welke tot het raadhuis toegang geeft. De veldwachtersfamilie werd met een pistool in bedwang gehouden. Een uur werd hei. raadhuis doorzocht, maar daar alle bescheiden veilig waren opgeborgen kon niets worden meegenomen. In de donkerte is te Leeuwarden de 40-j. portier P. Kloster te water geraakt en verdronken. NIET VOOR PAPKINDEREN! Neen voor papkinderen zijn de weersportkampen in Duitschland niets. Met zij den handschoenen word je er niet aangepakt. Maar ie dere stevige jongen kan zijn hart ophalen bij het beoefe nen van sport, veldwerk, KK-schieten enz. Daarom meldt iedere Ne- derlandsche jongen van 16— 18 jaar, die niet onder de papkinderen gerekend wil worden, zich voor het eerst volgende weersportkamp bij het adres Koningslaan 9, Utrecht, of aan een der na volgende adressen Maastricht, Vrijthof 25, Goes, Violenstraat 44 Gro ningen, Groote Markt 24 Assen, Rolderstraat 45 Den Haag, Nassauplein 6 Rot terdam, Eendrachtsweg 35 Eindhoven, Keizersgracht 9; Hengelo, Drienerstraat 6 Amsterdam, Willempark weg 186 Leeuwarden, Em- makade 48. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. B ure aux Kippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1