WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Zaterdag 29 Januari 1944 No. 8 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. GEALLIEERDE CONCENTRATIES BIJ NETTUNO UITEENGESLAGEN, Gcede resultaten der luchtmacht tegen de vijandelijke landingsvloot voor Anzio 24 schepen door bommen getroffen. Gisteren weer ruim 300 Sowjet-lanks stukgeschoten. voeren onze troepen nog 6teeds een zwaren afweer- •strijd tegen overmachtige strijdkrachten. De bolsjewisten verloren gisteren aan het Oostelijke front 305 pantserwagens. In het Hooge Noorden maakten eigen •stoottroepen in de sectoren Kandalaksja en MoermanSk gevangenen en buit. In den. westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front houdt de vijandelijke ciruk aan. Verscheidene over geringe breedte ondernomen aanvallen van den vijand mislukten. In den oostelij ken sector bleven alle vijan delijke verkenningsaan val len zonder succes. Ten Zui den van Rome probeerde de vijand tevergeefs zijn lan- dingshoofd te vergrooten. Zijn concentraties werden uiteengeslagenaanvallen, met een sterkte van ver scheidene bataljons onder nomen. werden afgeslagen. Er werden, gevangenen van verscheidene Engelsche en Amerikaansche formaties ge maakt zeven pantserwagens werden stukgeschoten. De landingsplaatsen liggen on. der het storingsvuur van verdragende artillerie. De luchtmacht bestookte dag en nacht de vijandelijke landingsvloot voor slagvlieg tuigen. Zij plaatste treffers cp 2 kruisers. 4 torpedoja gers, 12 transport- en koop vaardijschepen met een in houd van 47.000 b.r.t. alsme de op 6 vrij groote landings booten. Aangenomen kan worden, dat een deel van deze Schepen is vernield. In de haveninstallaties van An zio ontstonden ria bomtref- fers branden en verwoestin gen. DOORBRAAKPOGINGEN lflJ BJELAJA TSJERKOV VERIJDELD. Uit het Hoofdkwartier van den Fiihrer, 27 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend Bij Kertsj sloegen onze troepen, door de eigen artil lerie schitterend gesteund, sterke aanvallen der bolsje wisten af. Ook in het gebied ten Zuidwesten van Tsjer- kassi werden hevige, met sterke infanterie- en pant serformaties uitgevoerde vij andelijke aanvallen, in ver bitterde gevechten afgesla gen en opgevangen. Ten Zuidoosten van Belaja Tsjerkov ging de vijand met verscheidene divisies, door pantserwagens gesteund, tot den aanval over. Zijn door braakpogingen werden, na dat 82 vijandelijke pantser wagens waren stukgescho ten, verijdeld. Om een pene- tratieplek wordt nog gestre den. In het gebied ten Zuidwes ten van Sjasjkov en ten Zuidwesten van Pogfe- bitsjtsje maakten onze aan vallen na afweer van krach tige vijandelijke tegenaan vallen nieuwe vorderingen. Alleen in den sector van een legercorps werden hier 66 bolsjewistische pantserwa gens, S9 stukken geschut, alsmede talrijke andere wa pens vernietigd of buitge maakt. Tusschen Prlpjet en Bere- sina ontstonden opnieuw zware gevechten, waarin on ze troepen hun stellingen handhaafden en 26 vijande lijke pantserwagens stuk schoten. Ten Noordwesten van het Jlmenmeer en in het gebied ten Zuiden van Leningrad DE LANDWACHT. Het voorbereidende werk, dat noodzakelijkerwijze aan de oprichting van de bij, verordening van den^ 13en November 1943 ingestelde „Landwacht Nederland" moest voorafgaan, heeft jtgans zijn beslag gekregen. De Landwacht zal bestaan uit twee diensten een be- roepsdienst en een hulp dienst. De beroepsdienst omvat •een vast kader en gekazer neerde eenheden, terwijl de leden van den hulpdienst slechts in hun vrijen tijd hun dienst verrichten zullen. De leden van den beroeps- en hulpdienst beide, zullen een grondige politioneele opleiding -ontvangen, opdat „BALLAST WEG." Teekenlng Erik Scherl/C.N.F. Pax. de zekerheid verkregen wordt dat zij allen zonder onder scheid naar behooren de uit hun bevoegdheid voortvloei ende taak kunnen vervullen. Deze taak en bevoegdheid, zooals zij is vastgelegd bij verordening van den rijks commissaris en nader bij be schikking van den commis saris generaal voor de veilig heid, is dit zij nogmaals nadrukkelijk vastgesteld van zuiver politioneelen aard. Dit in tegenstelling tof, den Landstorm Nederland, welke een militair karakter draagt. De taak van de Landwacht bestaat in de on dersteuning van de normale politic in haar opgave de orde en de rust van de Ne- derlandsche bevolking fce handhaven. Hiertoe ontvan gen de leden naast hun practische opleiding gedegen onderricht in de voor politie organen noodzakelijke wets- kennis. Nu moet de Landwacht allerminst beschouwd wor den als een verlengstuk van de gewone politie, als een soort hulppolitie. Integen deel, zoowel door den Rijks commissaris als door den commissaris-generaal voor de veiligheid is de taak van de Landwacht nauwkeurig omschreven met bescher ming van het leven en goed van nationaal-socialisten en de ordelievende bevolking, bestrijding van politieke moordenaars en saboteurs en beveiliging van de voed selvoorziening en van open bare inrichtingen tegen overvallen en sab.ot.age. Hierdoor treedt het eigen en bijzondere politioneel ka rakter van de Landwacht duidelijk op den voorgrond. Zij is, om het zoo eens uit te drukken, een gewapende nationaal-soeialistische be- schermihgsorganisatie van de beweging, als uitsluiten de draagster van den poli- tieken wil van het Neder- landsche volk. Het behoeft geen betoog, dat er aan een zoodanige formatie th ingend behoefte bestaat. De gebeurtenissen hebben dit voldoende bewe zen. Dit alles wil evenwel niet zeggen, dat de Land wacht is opgericht, omdat ae Nederiandsche politie in haar taak te kort geschoten zou zijn, integendeel, deze heeft zich trouw en vol plichtsbetrachting ten over staan van land en volk van haar taak gekweten. In bijzondere tijden echter wor den bijzondere maatregelen vereischt. De huidige bewo gen tijdsomstandigheden met hun uitzonderlijk ka rakter van lasten en plich ten voor enkeling en ge meenschap maken zoodanige bijzondere maatregelen noo- cig. Ondanks alle duidelijk betoonde en gewaardeerde loyaliteit is het bestaande politieapparaat niet mach tig. genoeg om afdoende op te treden tegen ae voor Ne deriandsche begrippen on gekende duistere praktijken van saboteurs en moorde naars. Herhaaldelijk zijn er lei ten voorgevallen, die de noodzakelijke rust in dit land in ergerlijke mate verstoren. Alle ordelievende en weldenkende Nederlan ders wij mogen met ze kerheid aannemen, dat deze 90 pet. der bevolking uitma ken worden hierdoor ern stig verontrust en keuren deze toegespitste verhoudin gen ten zeerste af. Zij besef fen maar al te zeer, dat hierdoor het welzijn van land en volk ten sterkste wordt bedreigd. Het is daarom ontoelaat baar, dat een kleine minder heid door haar onbezonnen daden de geordende maat schappij in gevaar brengt. Dit kan niet langer getole reerd worden. Daarom is de Landwacht opgericht. Zij komt niet tegenover het be staande politie apparaat te staan, maar zal hiermede samenwerken in het belang van de overgroote meerder heid van het Nederiandsche volk. Leden uit de W.A., S S P.O. en den Jeugdstorm die daartoe krachtens hun li chamelijke geschiktheid, ontwikkeling en leeftijd in aanmerking komen, zullen hetzij in den beroepsdenst hetzij in den hulpdienst op genomen worden. Van allen wordt verwacht, dat zij in het besef van hun verant woordelijkheid ten opzichte van land en volk tot de Landwacht toetreden en dat zy bij de toekomstige ver vulling van hun taak disci plinair handelen in den hier boven geschetsten geest. Gemengd Nieuws. HET LOODGIETERS-, GASFITTERS-, WATER- FITTERS en SMIDSBEDRIJF Geen vestiging zonder vergunning. Blijkens publicatie in de staatscourant van 25 Janu ari 1944 is op grond van de Vestigingswet Kleinbedrij f 1937 de vestiging, overne ming en uitbreiding van in richtingen, bestemd of me debes temd voor de uitoefe ning van het loodgieters-, gasfitters-, waterfitteis- en smidsbedrijf, zonder vergun ning van de Kamér van Kooph. en Fabr. verboden. Dit besluit is 25 Januari in werking getreden. RANTSOENBONNEN BRANDSTOFFEN BLIJVEN GELDIG. Ten einde misverstand te voorbjrtwen, wordt de aan- dact\' ,j> op gevestigd, dat' soenbonnen voor j ffen met het op-, .,73 één E Brand stoffen". gedrukt op een iP.f. voorrao«ei dach' c C sclW.7 groenen achtergrond, niet dcor nieuwe rantsoenbonnen vervangen worden. Deze bonnen, alsmede alle ande re rantsoenbonnen voor brandstoffen, blijven dus RUNDVEELEVERINGS PLICHT BIJ BOELHUIS. Onder de aandacht van belanghebbenden wordt ge bracht. dat van iederen rundveestapel welke door het houden van boelhuis wordt verkocht, eerst ae le veringsplicht 1944 moet wor den voldaan. Deze bedraagt 130 kg voor iéder rund bo ven één jaar. gerekend vol gens het per 1 Dec. 1943 op het desbetreffende bedrijf aanwezige vee. Teneinde den P.B.H. in staat te stellen, de noodzakelijke maatregelen te nemen, dient men tijdig bij zijn P.B.H. aangifte ts doeir dat men boelhuis wenscht te houden, of an derszins zijn veestapel venccht. op te ruimen. Doet men dit niet, en blijkt dat de verschuldigde vleeschle- vering van 1944, alsmede eventueele restanten van vorige jaren niet zijn vol daan, dan worden onder geen enkele voorwaarden geleidebiljetten voor het t.e vervoeren vee naar de nieu we eigenaren afgegeven. Hierbij zij opgemerkt, dat stieren boven 1 jaar worden aangeslagen voor 220 kg. doch bij verkoop aan der den voor fokkerij, de leve- ringsplicht van 220 kg wordt overgedragen aan kooper. NIEUWE „SPECIALE PUN TEN" IN OMLOOP. Voor Keukengerei. De distributiediensten brengen met ingang van l Februari 1944 nieuwe spe ciale punten voor keuken gerei in omloop, welke rood gekleurd zijn en evenals de oude punten den opdruk .Keukengerei extra" dragen. De oude. in blauwe kleur uitgevoerde, speciale punten worden van bovengenoem de!! datum af niet meer uit gegeven, doch de reeds in omloop zijnde oude punten behouden haar geldigheid. Handelaren in metalen huis houdelijke artikelen en keu kengerei dienen de beide soorten punten in een veel voud van 100 met een mini mum van 100 punten op af zonderlijke vellen bij de dis- tributiediensten in te leve ren. VANVRAGEN PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN. Vc oi het seizoen 1944/45. Zij, die voor het seizoen 1S44 45 voor petroleum voor kcokaoeleinden in aanmer king wenschen te komen, kunnen hun aanvragen - van 31 Januari tot en met 5 Fe bruari 1944 bij den plaatse lijken distributiedienst op de aanvraagformulieren. MD 323 -03 (voor gezinshoofden) en MD 323-04 ivoor alleen staanden) indienen. Behou dens in gevallen van evacu atie en nieuwe vestiging, komen slechts zij in aanmer king voor een kookkaart U 403 voor het seizoen 1944/45, die ip het stookscizoen 1943 '44 in het bezit waren van een kookkaart U 215 en geen gebruik kunnen maken van vaste brandstoffen. Schippers en schippers knechten dienen zich even eens ter verkrijging van pe troleum tot de distributie- diensten te wenden op de gebruikelijke wijze, na over legging van liet bevrach tingsboekje, dan wel van een verklaring van den Bevrach ting scommissaris. Petroleum wordt alleen verstrekt aan schippers, die al of niet met hun gezin aan boord wonen, alsmede aan schippersknech ten, die wel met hun gezin aan boord wonen, wanneer het niet mogelijk is door middel van vaste brandstof fen te koken, doordat zij niet in het bezit zijn van fornuis of kcoktoestel, en zij boven dien ook gedurende het sei zoen 1943 44 petroleumver- bruikers zijn geweest. Hier toe dienen zij het aanvraag formulier MD 323-03 respec tievelijk MD 323-04 bij den distributiedienst in te die nen. De distributiedienst zal den betrokkene vervolgens mededeelen, wanneer en waar hij de pecroleumkaart kan afhalen, bij den distri butiedienst. waar hij lig plaats heeft. Nieuws in 't kort. De eendenjacht met het geweer (niet op bergeen den en eideieenden) is ver lengd tot 31 Januari a.s. Bij het spelen met lee- ge wagons te Amsterdam is het hoofd» van een 12-j. jon gen tusschen de buffers verpletterd. De Amsterdamsche goe derenbeurs is, wegens vor dering, tijdelijk naar de Effectenbeurs overgebracht. Schoenmaker D. Meijer te Leeuwarden werd in ar- ïest gesteld en zijn zaak werd gesloten, omdat de man behalve geld en ben nen ook boter, vleesch, enz. verlangde. Duizende paren schoenen, zolen, laarzen, hakken, enz. werden in be slag genomen. Met""onmiddellijke in gang zijn 7 Februari ontsla gen de burgemeesters der gemeenten Callantsoog, Ha renkarspel en Warmenhui- zen, Heer-Hugowaard. Koe dijk. St. Janssteen, Heine- kenszand, 's-Heerenhoek, Hontenisse, Vogelwaarde, Clinge, Krabbendijke en Koedijk-Overslag. Uit de Amsterdamsche kinine fabriek werden plati- na-electroden gestolen, waardoor de productie moest worden gestaakt. Verkeerszuilen' en vluchtheuvels moeten vóór 15 Februari verwijderd zijn daar ze in het donker, bij mist, enz. gevaar blijken op te leveren. In groote steden mogen bepaalde vluchtheu vels blijven. Begrafenissen met paardentractie mogen van 1 Febr. af met hoogstens drie rijtuigen achter de rouw koets worden uitge voerd. Bij ongunstig weer en in bijzondere gevallen hoog stens vijf. Eventueele ont heffing vragen bij Vakgroep Personenvervoer. Gr. Her- toginnelaan 16, Den Haag. Een zeer bijzonder beroep cp het platteland, hetwelk slechts met toestemming van den provincialen com missaris mag worden uitge oefend, is dat van mollen- vanger. Als een mollenvan ger ziet dat een mol aan 't wroeten is nadert hij om zichtig den molshoop, steekt zijn spade in den grond en wipt het diertje uit de aar de. Op sommige weilanden worden door deze beesten ware ravages aangericht en vele boeren geven daarom den mollenvanger een pre mie voor het onschadelijk maken der mollen. Een mollenvanger aan 't werk in de omgeving van Sijbecars- pel. C. N. F.'Kuiper Paxx. DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 30 Ja nuari van 1130 tot 11.45 over den zender Hilversum 1 cp golflengte 415 nieter naai de stem der SS. Onderwerp de 30ste Januari. DANKBAARHEID EN TROTS over de prestaties van onze soldaten vervult iedere zuster. De veldtocht in het oosten zal geen zuster vergeten. (Uit de mededeelingen van een generaloberin van het d. r. k.) Maar de oorlog gaat verder. En de hulp der zus ters b 1 ij f t noodig. Ook jou hulp, meisje uit Holland, wordt gevraagd. Meld je daarom bij het ss-ersatzkom- mando Niederlande. den Haag. Korte Vijverberg 5. IEDERE NEDERLANDSCHE JONGEN VAN 16—18 JAAR kan zich melden voor een weersportkamp in Duitsch- land. Kosten zijn hieraan niet verbonden, terwijl de werkgeveis en scholen ver plicht zijn vrijaf te geven. Werkgevers moeten boven dien loon doorbetalen en mo gen 'deze maand niet als vacantie aanrekenen. Aanmeldingsbureaux Utrecht Koningslaan 9 Maastricht, Vrijthof 25. Goes, Violenstraat 44 Gro ningen, Groote Markt 24 Assen, Rolderst.raat 45 Den Haag. Nassauplein 6 Rot terdam. Eendrachtsweg 35 Eindhoven, Keizersgracht 9; Hengelo, Drienerstraat 6 Amsterdam, Willempark weg 136 Leeuwarden, Em- makade 48. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremèr-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wleringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Kippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1