WIERING ERMEE RB 13e Jaargang Woensdag 2 Februari 1944 No. 9 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, WIER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Hitier sprak BIJ DEN 11DEN VERJAARDAG VAN DE MACHTSOVERNAME. BRISANT- EN BRANDBOMMEN VERSTERKEN SLECHTS DE EENHEID VAN VOLK EN STAAT. Naar aanleiding van den elfden verjaardag van het overnemen van de macht heeft Hitier vanuit zijn Hoofd kwartier Zondag een rede gehouden voor het Duitsche volk. In deze rede heeft de Führer nogmaals er op gewezen, dat de strijd, welke thans gevoerd wordt, er een is tegen den bolsjewistischen kolos en dat niet Duitschland, maai de Europeesche volkerenfamilie tegen dit gevaar vecht onder leiding van haar sterksten staatDuitschland. Dat het nationaal-socialistische Duitschland tenslotte als overwinnaar uit den strijd zal komen, is een zekerheid en de brisantbommen van den vijand kannen daar niets tegen doen. Deze bommen zullen slechts de eenheid van het volk nog meer versterken. En zoo zal deze oorlog ten slotte, ondanks alle duivelsche inspanningen van den vij and, leiden naar de grootste overwinning van het Duitsche Rijk. In de rede van den Füh rer kwamen o.m. de volgen de passages voor LONDEN WERD VAN DRIJVER DE GEDREVENE. In het vijfde jaar van den grootsten oorlog kunnen nie mand meer de oorzaken en dus de zin en het doel van dezen wereldstrijd onduide - lijk zijn. Want de tijd, dat het nog den schijn kon heb ben, als ging het ook bij de zen strijd sl/echts om een van de, door Engeland tel kens weder aangewakkerde Europeesche conflicten, om het continent onmachtig maken het evenwicht der krachten te handhaven ten gunste van het Britsche em pire. is lang voorbij. Wat se dert 1936 te Londen stelsel matig tot den oorlog hitste, is thans van drijver gedre vene geworden. De geesten, waarvan zij zich volgens oud- Britsch gebruik ook ditmaal dachten te bedienen, zijn hun als meesters zelf over het hoofd gegroeid. Onverschillig, hoe deze strijd ook zou afloopen 1 geland heeft zijn rol op het continent definitief uitge speeld. Slechts één overwinnaar. Eén ding is heel zeker in dezen strijd kan er slechts één overwinnaar zijn, en dat zal öf Duitschland óf Sovjet- Rusland zijn. De overwin ning van Duitschland betee- kent het behoud van Europa en de overwinning van Sov jet-Rusland zijn vernieti ging. Dat is, zooals gezegd, zoo duidelijk, dat in de eer ste plaats ook elke niet ge heel versufte Engelschman het precies behoorde te we ten. Wanneer daar deson danks met echt Britsche hui chelarij gedaan wordt als zou het ook anders kunnen zijn, dan hangt het slechts daarmede samen, dat de schuldige oorlogsmisdadigers in Londen geen mogelijkheid meer zien, waardoor zij zich uit hun eigen strikken zou den kunnen losmaken, er dat hun vooral de weg terug door hun Joodsche lieden achter de schermen en aan stichters ook op binnen- landsch politiek terrein reeds is afgesneden. Het is derhalve voor En geland en voor de Ver. Sta ten in het geheel niet meer de vraag of zij na dezen oorlog het bosjewisme zelf willen of kunnen bestrijden, doch alleen nog de vraag of zij in staat zijn zich het bolsjewisme in de eigen lan den van het lijf te houden. De vraag naar redding. De vraag der redding van de Europeesche staten en daarmede de redding van Europa is derhalve een vraag die uitsluitend beslist wordt door het nationaal-socialis tische Duitsche volk en zijn weermacht en de daarmede verbonden staten. Wanneer echter Duitschland zou in eenstorten, zou geen andere staat in Europa doeltreffend tegenstand kunnen bieden aan de nieuwe invasie der Hunnen. En dat weet men ook in het Kremlin. Derhal ve zou in geval eener over winning van Moskou reeds uit voorzorg voor de toe komst het lot der Duitsche natie de volledige uitroeiing door het bolsjewisme zijn. En dit doel is ook de open lijk toegegeven bedoeling van 't internationale Joden dom. Wanneer Duitschland niet zou overwinnen zou het lot der Noord-, Mid den- en Zuid-Europeesche staten in enkele maanden ctijds beslist zijn. Het Wes ten zou echter binnen zeer korten termijn volgen. Tien jaren later zou het oudste continent der be schaving de kenmerken van zijn leven hebben ver loren. Het ons allen zoo dierbaar geworden beeld eener meer dan 2500-ja- rige geestelijke en materi- eele ontwikkeling zou zijn weggevaagd, volkeren als dragers van deze cul tuur, hun vertegenwoordi gers van de geestelijke lei ding der naties zouden echter ergens in de wou den of moerassen van Si berië van ellende omko men. voorzoover zij niet door een schot in den nek reeds aan hun eind geko men zouden zijn. G elij ksc h a kei in g van allen. Op hoe snelle wijze zich deze socialistische opbouw van ons volkslichaam vol trekt, wordt het sterkste be wezen thans in den oorlog. Want ook de weermacht is nu opgenomen in het kader van deze ontwikkeling. Meer dan zestig procent van het jonge officierskorps komt voort uit de rangen van de manschappen en slaat daar mede de brug naar honderd duizenden arbeiders en boe ren of leden van den kleinen middenstand. Het zal eens in de geschiedenis als een der grootste prestaties wor den opgeteekend, dat het daarbij in dezen grooten staat is gelukt een socialisti sche revolutie te beginnen en uit te voeren, die zonder eenige vernietiging van na tionaal bezit en zonder ee nige beperking in de schep pende kracht der oude stan den. niettemin de volledige gelijkstelling van allen heeft bereikt. Deze ontwikkeling zal het nationaal-socialisme in on wrikbare vastberadenheid en consequentie voortzetten. I-Iet zal daarmee ook aan het internationale Jodendom al le aanknoopingspunten voor een innerlijke uitholling van ons volkslichaam ontnemen. nationaal-socialistische gemeenschap kan derhalve reeds thans beschouwd wor den als het onaantastbare centrum van elk Europeeseh zelfbehoud. Duitsche zege staat vast. Dat aan het einde van dezen strijd de over winning van Duitschland en daarmede van Europa zal staan op zijn Westelijke en Oostelijke misdadige aan vallers, is voor eiken natie' r.aal-socialist niet alleen uiting van zijn geloof, dc !'».tfet stookseizoen 1943/1944. JÏWe- afsluiting van den gel" len tot dusver gevoerden strijd een innerlijke zeker heid. De garanten voor deze overwinning zijn niet alleen de soldaten aan het front, doch ook de strijders in het vaderland. Zooals het natio naal-socialisme uit den eer sten wereldoorlog geboren werd, zoo zal het in den tweeden zijn uiterste kracht en versterking krijgen. Hoe het ook mag zijn. ten slotte zal het vaderland toch nooit wanhopen, want het weet om zijn lot te strijden en ziet zijn zonen voor zich vechten aan de fronten. Het front zal nooit versa gen. doch ook na de moei lijkste dagen weer tot zich zelf komen, want in zijn hand is niet alleen de arbei dende, doch ook de niet min der dapper strijdende „Hei mat" gelegd dan het zelf gedwongen is te doen. De poging van onze vijan den, het Duitsche volk en het Rijk door brisant- en brandbommen tot ineenstor ting te brengen, zal volk en Rijk tenslotte steeds meer versterken in hun socialisti sche eenheid en dien harden staat scheppen, die door de Voorzieningheifl is uitverko ren, aan de geschiedenis van Europa in de komende eeu wen vorm te geven, 115" recht op het koopen van één eenheid vaste brand stoffen met uitzondering van fabrieksturf. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze bonaanwijzing voor kjrfökkolen de laatste Gemengd Nieuws. NIEUWE BONNEN GENERATOR - TURFCOKES Van 1 Februari tot en met 30 April 1944 geven de nieu we met de woorden „Gene- rator-turfcokes 10 kg" ge merkte bonnen recht op het koopen van de op den bon vermelde hoeveelheid turf- :okes. Deze bonnen met roo- den ondergrond, zwarten opdruk en de gebruikelijke strookjes 5/20 of 20/60, zijn voorzien van een witte hori- zonale balk. De oude in gebruik zijnde bonnen „Genera tor-turfco- kes 10 kg" met blauwen on dergrond zijn van 1 Febru ari a.s. af niet meer geldig. OMRUILING PERIODE BONNEN VASTE BRANDSTOFFEN. De kleinere huisbrandver bruikers in de groepen B 1, 1 en E-rood. alsmede die in de groepen X en XI. kun nen van 31 Januari 1944 af in hun bezit zijnde periode bonnen 10e en 11e periode bij de distributiediensten Inwisselen tegen eenzelfde aantal rantsoenbonnen voor vaste brandstoffen. Ten be wijze, dat betrokkenen in derdaad tot de bovengenoem de groepen behooren, dienen zij het hun destijds door de Brandstoffencommissie toe gezonden toewij zingsbericht (niet te verwarren met de identiteitskaart) bij de dis- tributiediensten over te leg gen. GENERATOR-ANTHRACIET EN -TURF IN FEBR. 1944. Van 1 tot en met 29 Fe bruari 1944 geeft elk der bonnen „Generator-anthra- ciet zes en twintigste perio de", recht op het koopen van 1 hectoliter (max. 75 kg) anthracietnootjes IV of V gedurende hetzelfde tijdvak geeft elk der bonnen ..Gene rator-turf zes en twintigste periode" recht op het koopen van 50 stuks baggerturf. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 1 Februari tot en met 30 April 1944 geven de bon nen „18KF" der kookkaarten voor vaste brandstoffen ,U EONAANWIJZING HONDEN EN KATTENBROOD. Van 1 tot en met 29 Fe bruari 1944 worden op bon no. 22 van de voederkaarten voor honden dezelfde hoe veelheden hondenbrood be schikbaar gesteld als op den bon voor de afgeloopen pe riode. Op bon No. 22 van de voederkaart voor honden brood (groep K" wordt voor vermelde periode 1'j kg kattenbrood beschikbaar ge steld. Na 29 Februari 1944 is bon no. 22 ongeldig. IDENTITEITSK AARTEN VOOR VEULENS. Personen, die in het bezit zijn van veulens waarvoor nog geen identiteitskaarten aanwezig, zijn. hebben tot ui terlijk 8 Februari as. gele genheid hun verzuim te her stellen. Hiertoe dienen zij bij den Plaatselijken Bureau houder van hun district een door een veearts opgemaakt signalement in te leveren, waarna hun een identiteits kaart zal worden gezonden. Nadrukkelijk zal er op wor den gewezen, dat na boven genoemde datum elk veulen, waarvoor geen identiteits kaart aanwezig is, zonder meer in beslag zal worden genomen. Deze bepaling geldt ook voor handelaren. HOOI VOOR HET SEIZOEN 1943/1944. Aan particulieren paar- denhouders wordt bekend gemaakt, dat zij het hooi, waarvoor hun voor het sei zoen 1943/44 een aankoop vergunning is verstrekt, op eerste aanbieding van hun ieverancier m ontvangst moeten nemen. Zij moetan zelf maatregelen treffen om deze hoevvelheid op te slaan of te doen opslaan. Indien hiertoe niet wordt overge gaan, bestaat de mogelijk heid, dat aan hen verder geen hooi meer wordt gele verd. RIJKSPOSTSPAARBANK. Geen Spaarbankboekjes inleveren. Gedurende de maand FE BRUARI mogen de spaar bankboekjes van da Rijks postspaarbank NIET ter ren tebij schrijving worden inge zonden. In strijd hiermede ontvangen boekjes worden niet behandeld. Eventueel gewenschte terugzen ding geschiedt met groote vertraging. TELEFONISCHE OPROEPBERICHTEN. Telefonische oproepbe richten worden niet meer aangenomen voor de tele- loondistricten Breda. 's-Her- togenbosch, Eindhoven, Maastricht, Haarlem, 's-Gra. venhage (met uitzondering van het plaatselijk net Den Haag» en Rotterdam (behal ve het plaatselijk net Rot terdam.) Twee Amsterdamsche jongens, 14 en 15 jaar, na men een bij het Concertge bouw geparkeerde auto van een dokter weg. Toen de wa gen bij Weesperkarspel niet verder wilde, stapten ze uit en hebben ze daar nog twee konijnen gestolen. Maar al les kwam aan het licht. AGRARISCHE UITZENDIN GEN VAN DEN NEDERL. OMROEP in de WEEK VAN 5—12 FEBRUARI 1944. Zendag 6 Febr. 8.00 uur Kilv. I Dirk v. d. Bospoort zal in „Den zin van het Boer zijn" weer een onderwerp behandelen dat ieders be langstelling verdient. 12.45 uur Hilv. I Dirk v. Hul komt weer een praat je houden in zijn serie „Als ik het voor 't zeggen had." Maandag 7 Febr. 13.00 uur Hilv. I. Land en Volk brengt een lezing over „Het doel en nut van onze kleinveeteelt- tentoonstelling." Dinsdag 8 Febr. 13.00 uur Hilv. 1 Land en Volk brengt een reportage over de ont ginningen in de omgeving van Hoogeveen. Verslaggever D. Hiddinga. Wcensdag 9 Febr. 13.00 tl. Kilv. I Hierin brengen we een gesprek met een mais- verbouwer in den winter. Verschillende raadgevingen kunt U in deze uitzending beluisteren. Verslaggever D. Hiddinga. Donderdag 10 Febr. 12.15 uur Hilv. 1 Wij zoeken de familie de Boer weer op. die even gezeUig bij den haard zit en al weer plannen maakt voor den zomer. Vrijdag 11 Febr. 13.00 uur Hilv. I Wij brengen onze wekelijksche wenken en het nieuws voor Boer en Tuinder. 18.45 uur Hilv. I. In de se- „Wat doet de Directie van den Landbouw" zal dezen keer gesproken worden over de Geldersche richting in de tulgpaardfokkerij. Zaterdag 12 Febr. 13.00 u. Hilv. I Land en Volk brengt weer wenken voor onze Volkstuindei s. 13.30 uur Hilv. I„De we kelijksche wandeling." Met Greet de L-ijzer naar het mosseldorp Philippine. VAN EEN NOORDKAAP TOT AAN DE EGEÏSC1IE ZEE. Overal waar in de groote uitgestrektheden van Europa ae Duitsche soldaat zich be vindt, bevindt zich ook in den een of anderen vorm het Duitsche roode kruis. Uw hulp kan overal gebruikt worden, jonge vrouw uit Hol land, als pleegzuster zult u veel kunnen doen tot verlich ting van de taak van het D.R.K. Meldt u daarom, jon ge Nederlandsche vrouw bij het ss ersatzkommando Nie- derlande. Den Haag. Korte Vijverberg 5. Bij Rotterdam is een Dieseltrein op een locomo tief geloopen. De cabine van dc Diesel werd ingedrukt, waarbij de bestuurder en de hoofdconducteur bekneld raakten. De eerste werd twee beenen gebroken, de ander het rechterbeen. De Leider Mussert be zocht te Alkmaar Mevr. Mel- gert Schuurman, wier zoon aan het Oostfront sneuvelde. (Dgbl. N.H. Alkmaar.) PASTORALE. Teekening Sola. Orbis/Holland. Pax. OOK VOOR JOU.... Ook voor jou. Nederland sche jongen van 1618 jaar, bestaat de mogelijkheid een maand door te brengen in een weersportKamp in Duitschland. Meer dan 10 kampen zijn thans reeds ge houden en alle zijn volko men geslaagd. Aarzel daar om niet langer en grijp de kans, die ook jou geboden wordtIedere jongen van 16—18 jaar kan zich voer het volgende weersportkamp melden bij 't adres. Konings laan 9. Utrecht, of aan een der navolgende adressen Maastricht, Vrijthof 25, Goes, Violenstraat 44 Gro ningen, Groote Markt 24 Assen, Rolderstraat 45 Den Haag, Nassauplein 6 Rot terdam, Eendrachtsweg 35 Eindhoven, Keizersgracht 9; Hengelo, Drienerstraat 6 Amsterdam. Willempark weg 186 Leeuwarden. Em- makade 48. NIEUWS IN 'T KORT. - Kachel nooit met petro leum aanmaken. Mevr. M. R. te Soest raakte daarbij in brand en kwam om. - De radiodistributie tel de Nov. 1942 297.000 aanslui tingen. Een jaar later 402.000. Op een fabrieksterrein te Ouderkerk a. d. Amstel is een 45-j. arbeider door het Uit elkaar springen van een bak vreeselijk verminkt en gedood. - Uit de Rotte bij Rot terdam zijn de lijken opge haald van de 65-j. mej. Ver nel en de 35-j. Wondergem, die sinds Kerstmis werden vermist. OPROEP. Bij de ss-pk (ss-propagan- óakompanie) kunnen eenige Wortberichter (verslagge vers)Bildberichter (foto grafen). filmberichter (ca meramannen», Rundfünk- fprcher (radiosprekers». Zeichner (teekenaarsen Maler (schilders» geplaatst worden, die na hun militai re opleiding genoten te heb ben aan de verschillende sectoren van het front zul len worden ingezet om het Nederlandsche volk een beeld te geven van den strijd om de vrijheid van Europa. Te vens kunnen bij de ss-pk technici geplaatst worden zooals fotolaboranten, film operateurs, chauffeurs etc. Zij, die hiervoor in aanmer king wenschen te komen, dienen zich zoo spoedig mo gelijk. schriftelijk of per soonlijk te melden bij de ss- standarte Kurt Eggers. kom- mando den Haag, Stations weg 139. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringeu. Uitgever en Drukker Com. J. Bosker, Wieringen. Bure aux Kippolytushoef Teief. 19. Middenmeer Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1